Ramadan Dervishi

Ramadan Dervishi
University of Prishtina · Department of Computer Engineering

Msc.

About

25
Publications
47,592
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2016
6 Research Items
9 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
Introduction
Ramadan Dervishi currently works at the Department of Computer Engineering, University of Prishtina. Ramadan does research in Artificial Intelligence, Computer Security and Reliability and Databases. Their current project is 'Concensus Protocols in Blockchain"
Additional affiliations
September 2013 - July 2014
University of Prishtina
Position
  • Assistent
Education
September 2008 - November 2011
University of Prishtina
Field of study
  • Computer Engineering

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
Exchange of information through the web took place inside a trusted environment and thus user privacy was assured by default. Nowadays, ensuring user privacy is becoming one of the most desirable features of new technology, and Blockchain is not an exception. The Blockchain is a decentralized technology, open, and public platform where all transact...
Article
Full-text available
Anonymity and privacy in the electoral process are mandatory features found in any democratic society, and many authors consider these fundamental civil liberties and rights. During the election process, every voter must be identified as eligible, but after casting a vote, the voter must stay anonymous, assuring voter and vote unlinkability. Voter...
Conference Paper
Due to the large population movement, many countries and institutions need to modernize their voting systems to support a moving society that is becoming more oriented towards Internet technologies. Electronic voting is a service that is not only used by governments but can be used by numerous institutions to benefit in time, cost, and distance acc...
Conference Paper
Nowadays one of the important and typical task in supervised machine learning in the field of sentiment analysis is a text classification. Sentiment analysis is a field dedicated to extracting subjective emotions and sentiments from the text. Corpora of written texts are excellent data sets for doing sentiment analysis and for algorithm training. A...
Conference Paper
Full-text available
When the Internet was designed in early 70s it main goal was to establish communication between two parties. Few decades later a saying " on the Internet, nobody knows you're a dog " was coined, representing the fundamental user right-freedom of choosing his identity in the Internet. The recent rapid growth of electronic and mobile services over In...
Conference Paper
Bashkëpunimi profesional i specialistëve të gjuhës dhe të inxhinierisë kompjuterike ka rezultuar në zhvillimin e teknologjive gjuhësore të gjuhës shqipe. Tashmë është zhvilluar lematizuesi i gjuhës shqipe, i cili me saktësi të madhe bën nxjerrjen e lemave (fjalëformave përfaqësu-ese) të gjuhës shqipe nga korpuset tekstore. Po ashtu është zhvilluar...
Conference Paper
Full-text available
Krijimi i aplikacioneve bashkëkohore softuerike të ndryshme për desktop, ueb apo mobile nuk është ndonjë sfidë e madhe pasi që në treg tashmë ekzistojnë vegla me të cilat këto aplikacione mund të ndërtohen dhe përdoren lehtë. Sfida më e madhe për këto lloj aplikacionesh është rritja e sigurisë dhe privatësisë se përdoruesit gjate përdorimit të këty...
Article
Full-text available
Problemi TSP (Travelling Salesman Person) është i njohur si problem NP i vështirë (non-deterministic polynomial-time) dhe për këtë arsye algoritmet janë të detyruara të japin një zgjidhje optimale brenda një kohe të arsyeshme. Qëllimi i TSP është të përcaktojë ose gjejë ciklin më të shkurtër të ashtuquajtur cikli i Hamiltonit a rrugën më të shkurtë...
Conference Paper
Authentication systems with usage of finger prints are very common, because they have a very low cost of implementation and offer a higher security and safety. Knowing of fingerprints or authentication using fingerprints is done with automated methods and is one of the many biometric ways to identify different persons and their identity. But, in sy...
Conference Paper
Full-text available
Sequence or word order in the sentence, one of the important remedies of expression of syntactic relations, has a special role in the English language which is analytic language. In Albanian language, which by the structure belongs to the synthetic language group, syntactic relations within the sentence are expressed with inflection and word order...
Conference Paper
Full-text available
Recent development of information and communication technologies has already affected all areas of knowledge, creating new areas of study: computational linguistics, language technologies, corpus linguistics and other fields that are developing day by day. Based on language technologies, computational linguistics and corpus linguistics today are de...
Conference Paper
Problemi TSP (Travelling Salesman Person) është i njohur si problem NP i vështirë (non-deterministic polynomial-time) dhe për këtë arsye algoritmet janë të detyruara të japin një zgjidhje optimale brenda një kohe të arsyeshme. Qëllimi i TSP është të përcaktojë ose gjejë ciklin më të shkurtër të ashtuquajtur cikli i Hamiltonit apo rrugën më të shkur...
Conference Paper
Full-text available
Shërbimi i e-mailit ka ndikuar në lehtësimin e komunikimit të përditshëm, por edhe ka sjellë vështirësi që ndërlidhen me menaxhimin e emailave të padëshiruar të njohur si spam e të cilët dita më ditë janë duke u rritur. Shumica e teknikave të cilat sot përdoren për filtrimin e emailave të padëshiruar nuk janë efikase për arsye të natyrës së emailit...
Book
Full-text available
Kjo përmbledhje detyrash elektronike është përgatitur duke u bazuar në syllabusin e lëndës “Algoritmet dhe struktura e të dhënave” për vitin akademik 2012/2013 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës. Përmbledhja, në rend të parë, do t’ju shërbejë studentëve të këtij fakulteti, por gjithsesi që mund të...
Conference Paper
Full-text available
Përmbledhja/Abstract: Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe internetit në Kosovë në vitet e fundit ka shënuar rritje të madhe dhe, pothuajse çdo familje ka së paku një kompjuter dhe një lidhje interneti. Punimi do të merret me rolin e teknologjisë së informacionit dhe përdorimin e saj në e-mësim, si dhe me analizën e rezultateve që mund të...
Conference Paper
Today, almost in all the democratic world there is a good understanding that traditional voting systems should be modernized and computerized. The society every day is being more oriented towards web technologies and in spreading and providing services through the internet. This phenomenon requires certain standard for voters and voting services, a...
Conference Paper
Full-text available
Authentication and privacy are central issues for acceptance of any e-Voting system in particular and growth of e-Services in general. This paper aims to: (i) to analyze the appropriate architecture and propose new efficient architecture of electronic voting system in Kosovo, and (ii) to analyze the threat vectors and their avoidance in such system...
Conference Paper
Full-text available
In this paper is presented a novel solution for the implementation of an electronic voting system using smart cards and digital certificates. The novelty of implemented solution is based on using smart card as secure processing and anonymizer device and constraining their processing capability to a certain number of voting records, which is equal t...
Thesis
Full-text available
E-votimi paraqet një formë ndryshe në aspektin teknik dhe të organizimit prej votimeve tradicionale të bëra kohëve të fundit. Përderisa votimi bëhet në letër, duke shfrytëzuar mundësitë që i ofron teknologjia e informacionit, atëherë votimi mund të bëhet edhe në mënyrë elektronike, ku do të kemi përparësi të mëdha në krahasim me votim tradicional,...
Conference Paper
Full-text available
Sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve – KQZ në zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 në Kosovë ishin të regjistruar 1,630,636 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 746 qendra votimi me gjithsej 2,280 vendvotime. E statistikat botërore tregojnë se zhvillimi i hovshëm i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit ka sjellë edhe autom...
Article
Full-text available
Pothuajse të gjitha sinjalet në botën reale janë analoge, si drita, zëri, temperatura dhe dukuritë tjera të ngjashme. Prandaj këto sinjale duhet të konvertohen në sinjale digjitale duke përdorur qarqe të quajtura konvertues analog-digjital apo ADC (Analog-to-Digital Converter) para se ato të mund të përdoren nga pajisjet digjitale. Në brendi të kët...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)