R. van der Weide

R. van der Weide
Wageningen University & Research | WUR · Institute for Applied Plant Research

About

241
Publications
25,837
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,145
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
589 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100

Publications

Publications (241)
Article
Full-text available
Background Micro algae’s are worldwide considered as an alternative source of proteins in diets for animals and humans. Micro algae also produce an array of biological active substances with potential to induce beneficial and health promoting effects. To better understand the mode of action of micro algae’s when applied as additive in diets, porcin...
Article
Background: Micro algae’s are worldwide considered as an alternative source of proteins in diets for animals and humans. Micro algae also produce an array of biological active substances with potential to induce beneficial and health promoting effects. To better understand the mode of action of micro algae’s when applied as additive in diets, porci...
Chapter
Full-text available
Non-chemical weed management covers all management practices that influence weeds except herbicides. This chapter summarises the major achievements in European research, as well as work undertaken in North America. Research groups from both continents have interacted strongly on the topic over the years and shared common interests on the developmen...
Article
Full-text available
Because of a growing world population there is an increasing need for protein production, in addition to traditional agriculture and fisheries. Several new crops such as microalgae, macro algae, aquatic higher plants, aquatic and terrestrial invertebrates (insects and worms) have received growing scientific attention, because of potential high biom...
Technical Report
Full-text available
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitv...
Chapter
Full-text available
Maize (Zea mays) cultivation for silage has negative impacts on soil and water quality: reduced soil organic matter, nitrate leaching, soil-biota decline, etc. These problems can be caused partly by intensive soil tillage, like ploughing. The suitability of less-intensive tillage alternatives for farmers, in terms ofeffects on yield and soil qualit...
Article
Full-text available
After its introduction in the early 1960s, maize (silage) became the largest arable crop in the Netherlands. It is often grown in monoculture or in rotation with grass leys as in a large part of Europe too. Its introduction and monoculture induced weed shifts. Although initially not considered problematic, the C4 species Setaria viridis and Digitar...
Article
Full-text available
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame tee...
Article
Afgelopen jaar is de pilot met het kweken van algen met afvalwater van de brouwerijlocatie Zoeterwoude geslaagd. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-Acrres. Dit is de eerste inline pilot in de wereld waarbij met LED verlichting op 1000 L schaal algen zijn gekweekt met brouwerijafvalwater als...
Article
Doelstelling van dit project is het maken van een algenkansenkaart. De kaart brengt voor– en nadelen van micro-algen als grondstofstroom voor veevoer in kaart, de operationele aspecten en de toepassingsmogelijkheden in diervoeders. Dit rapport dient als achtergronddocument voor de algenkansenkaart.
Article
Aquatische teelten (o.a. algen, eendenkroos) staan op dit moment volop in de belangstelling. Eén van de factoren voor een voldoende groei is de nutriëntenvoorziening. Uit oogpunt van duurzaamheid en het sluiten van kringlopen is er een voorkeur voor mest(producten) of afvalwater als nutriëntenbron. Naast technische beperkingen (o.a. troebelheid) zi...
Article
ACRRES-WageningenUR organiseert in samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu een kennisbijeenkomst over de kansen voor algen in veevoer. Na een excursie naar de algenteeltsystemen van ACRRES volgt de inhoud. Diverse experts delen hun kennis over verbeterde groei van de veestapel, de antibacteriële en antivirale eigenschappen en ervaring over de ve...
Article
There is strong social and political pressure to reduce pesticide use in European agriculture. Evaluating the sustainability of cropping systems is a complex task due to the conflicting objectives underlying its economic, social and environmental dimensions. Multi-criteria assessment of different Integrated Pest Management (IPM) scenarios and evalu...
Article
Full-text available
Noninversion tillage with tine- or disc-based cultivations prior to crop establishment is the most common way of reducing tillage for arable cropping systems with small grain cereals, oilseed rape, and maize in Europe. However, new regulations on pesticide use might hinder further expansion of reduced-tillage systems. European agriculture is asked...
Article
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs”. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot...
Article
Om de eiwitten, oliën, koolhydraten, carotenoïden en andere nuttige stoffen aanwezig in algencellen los van elkaar te kunnen benutten, is het nodig om de celwanden van de algen open te breken, ofwel om de algen te ontsluiten. Uiteraard is het van belang om dit te doen op een manier die de te winnen componenten zo min mogelijk beschadigt. Dit rappor...
Article
In de loop van 2012 heeft ACCRES-Wageningen UR in samenwerking met het bedrijf Algae Food & Fuel algenproductiefaciliteiten gerealiseerd op het terrein van ACRRES in Lelystad. Deze faciliteiten bestaan uit algenvijvers en fotobioreactoren met LED-verlichting. Het unieke van deze testfaciliteiten is dat verschillende productieprocessen aan elkaar ge...
Article
In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een literatuurstudie gedaan naar ervaringen met afvalwaterzuivering d...
Article
De doelstelling van het rapportage-project was: - Op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland (metingen, modelstudies) inzichtelijk maken in hoeverre oppervlakkige afspoeling van (vrijwel) vlakke percelen verantwoordelijk kan zijn voor (piek) belasting van oppervlaktewater; - Inzichtelijk maken in hoeverre een vergelijking met andere em...
Article
Een mestvergister is vaak ook veevoervergister. Om de mest efficiënt om te zetten in biogas, voegen boeren bijvoorbeeld maïskorrels of bierbostel bij. Producten die ook in varkensvoer verwerkt kunnen worden. Op proefterrein Energierijk in Lelystad zoeken onderzoekers naar efficiënte manieren voor vergisting zonder toevoeging van veevoer.
Article
Maize-based cropping systems (MBCSs), with different frequency of maize in the crop sequence, are common in European arable systems. Pesticide use differs according to the type of active ingredients and target organisms in different regions. Within the EU Network of Excellence ENDURE, two expert-based surveys were conducted focusing on four Europea...
Article
Full-text available
De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van landbouwgronden, van zowel de bouwvoor als van de laag daaronder, is de mogelijke oorzaak van deze prob...
Article
Maïs telen zonder structuurbederf van de bodem. Het kan, bewijzen ervaringen van boeren met een eigen wijze van telen. Bovendien bieden de teeltsystemen ook andere voordelen, zoals minder uitspoeling van nitraat. Wageningen UR vergelijkt de systemen en onderzoekt de voordelen.
Article
Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activiteiten op basis van gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties; op basis van kennis omtrent depos...
Article
De onkruidsoort knopkruid (Galinsoga parviflora), veroorzaakt in Nederland in de gangbare sector steeds meer problemen in de teelt van allerlei akkerbouw en vollegrondsgroenten gewassen. Dit komt doordat deze onkruidsoort met de huidige toegelaten middelen veelal niet of onvoldoende bestreden kan worden, waardoor hij zich in de loop van de tijd ste...
Article
Most studies on weed population dynamics in farming systems have focused on the effects of different weed control strategies. Those studies usually assume that farmers, operating within a particular system, have a uniform management style. However, it is likely that weed management decision making also varies between farmers that operate within a s...
Article
Political efforts are made in the European Union (EU) to reduce pesticide use and to increase the implementation of integrated pest management (IPM). Within the EU project ENDURE, research priorities on pesticide reduction are defined. Using maize, one of the most important crops in Europe, as a case study, we identified the most serious weeds, art...
Data
Maize based cropping systems (MBCSs), with different shares of maize crop in the rotations, are dominant in European arable systems. Maize cultivation (either grain or green crop) itself covered an area of 14-15 million hectares in European Union Member States between 2007 and 2009. The pesticide load is different in types of active ingredients and...
Data
Full-text available
The presence of several pest, weed and disease problems that need to be confronted at the same time raises the need for Integrated Pest Management (IPM) strategies in European Maize Based Cropping Systems (MBCSs). These strategies should integrate the most efficient ‘environmentally friendly’ tools that maintain the proper functioning of crop produ...
Data
Full-text available
Maize based cropping systems (MBCSs), with different shares of maize crop in the rotations, are dominant in European arable systems. Maize cultivation (either grain or green crop) itself covered an area of 14-15 million hectares in European Union Member States between 2007 and 2009. The pesticide load is different in types of active ingredients and...
Article
De laatste jaren is er wereldwijd, maar ook in Nederland in de landbouw meer interesse ontstaan voor de niet kerende grondbewerking (in de rest van dit artikel NKG genoemd). Deze toename in belangstelling is tweeledig. In dit artikel de mogelijkheden en noodzaak van NKG-technieken.
Article
Beide technieken zijn toegepast binnen drie case studies: 1) Het bestrijden van aardappelopslag tussen suikerbieten. 2) Het schoffelen in de rij van gezaaide of geplante gewassen. 3) Het bestrijden van ridderzuring in grasland. Voor het bestrijden van aardappelopslag is het Particle filter gebruikt om de kleuren van aardappel en suikerbieten beter...
Article
Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaar knelpunt. In fijnzadige gewassen wordt gemiddeld 150 uur per hectare gewied met name in de gewasri...
Article
In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.
Article
Voor de melkveehouderij op zandgrond is de maïsteelt belangrijk. Zetmeelrijke, eiwitarme maïs combineert uitstekend met zetmeelarm maar eiwitrijk gras, wat goed is voor de koe maar ook voor het milieu omdat een maïsgewas zeer efficiënt met water omgaat en omdat een rantsoen met maïs de emissies van lachgas en ammoniak beperkt. Bovendien kan door de...
Article
In 2008 is in zomergerst bestrijding van het wortelonkruid akkermelkdistel in het gewas en in de stoppel uitgevoerd. Het bestrijdingsresultaat in het seizoen van de kritische dosering van MCPA (1 L/ha) aangevuld met de hulpstoffen Zipper en Buster (firma Modify) of Ally met hulpstof A (firma Alliance) was vergelijkbaar met 2 L/ha MCPA of 30 g /ha A...
Article
Van de oude aardappelrassen is vaak bekend welke gevoelig zijn voor schade door herbiciden en welke niet. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) heeft onderzocht hoe dat zit met nieuwere rassen. Goedkoop kan duurkoop zijn. Wie de dosering van Titus verlaagt en MCPA toevoegt om kosten te besparen loopt het risico op minder opbrengst.
Article
Maïs is het grootste akkerbouwmatig geteelde gewas in Nederland. De gewasbescherming richt zich voornamelijk op de ounkruidbestrijding. In 2005 is de cross compliance regeling door de overheid afgeschaft. (Die regeling hield in, dat maximaal 1 kg actieve stof / ha in combinatie met mechanische onkruidbestrijding). Om het effect van de afschaffing v...
Article
Verschillende partijen (boeren, loonwerkers, Plantenkundige Dienst) zijn gevraagd aan te geven, welke de meest pproblematische onkruidsoorten zijn. Dit in het kader van het project "Preventieve maatregelen ter beheersing van probleemonkruiden". In deze studie staan beschreven de resultaten van een literatuurstudie naar de biologie en beheersing van...
Article
Maïs is het grootste akkerbouwmatig geteelde gewas in Nederland. De gewasbescherming in dit gewas richt zich voornamelijk op de onkruidbestrijding. Ter beperking van de gebruikte hoeveelheid actieve stof was in het verleden door de overheid een compliance regeling ingesteld. Deze regeling is in 2005 afgeschaft. Om het effect van de afschaffing van...
Article
Maandag 16 februari 2009 vond van 13:00 tot 17:00 de bijeenkomst “Kennis en ervaring minimale grondbewerking” plaats op de proefboerderij van PPO-agv te Westmaas. Na een plenair deel met bijdragen vanuit onderzoek, advies en teeltontwikkelingen werd in discussiegroepen de huidige stand in de praktijk besproken om kennislacunes bloot te leggen. Dit...
Article
Uit het PPO onderzoek komt naar voren dat Titus een herbicide is die zonder risico op schade is in te zetten als na-opkomstbespuiting. Afhankelijk van het aardappelras en het onkruidassortiment zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor onkruidbestrijding na opkomst
Article
Gardo Gold is een nieuw middel voor de aanpak van onkruid in mais. Samen met de andere middelen zijn onkruiden afdoende te bestrijden
Article
Full-text available
Precisiegewasbescherming wordt gedefinieerd als het pleksgewijs bestrijden van onkruiden, ziekten en plagen binnen een perceel of gewas al naargelang de plaatselijke behoefte door gebruik te maken van precisielandbouw-technieken. Ook pleksgewijze gewasgroeiregulatie valt hieronder. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen en kennisvragen...
Article
In opdracht van Productschap Akkerbouw zijn in 2007 en 2008 op de PPO locatie ’t Kompas te Valthermond proefvelden aangelegd met na-opkomst toepassing van verschillende herbiciden(combinaties) in een drietal (2007) en tweetal (2008) zetmeelaardappelrassen. In de proef zijn zeven (in 2007 acht objecten inclusief een object handmatig wieden) vergelek...
Article
Bij de teelt van consumptieaardappelen is het gebruikelijk om een bodemherbicide (eventueel met contactwerking) toe te passen in de periode tussen rugopbouw (frezen) en kort voor de opkomst van de aardappelen. Bij zetmeelaardappelen is/was het gebruikelijk om vóór opkomst tot rond opkomst van de aardappelen te spuiten met een contactherbicide in co...
Article
During 1994 and 1995, the efficacy of reduced dosages of herbicides under different weather circumstances was tested. Effective control of the weeds present in winter wheat fields was possible by foliar application of reduced dosages of a (spray) mixture of bifenox/mecoprop (Verigal) and fluroxypyr (Starane). Even a quarter of the normal dose resul...
Article
Weed control within crop rows is one of the main problems in organic farming. For centuries, different weed removal tools have been used to reduce weeds in the crop rows. Stimulated by the demand from organic farmers, research in several European countries over the last decade has focused on mechanisation using harrowing, torsion finger weeding and...
Article
Is de reiniging van spuitapparatuur een belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met de werkzame stof terbutylazin? Op vier loonwerkbedrijven werd ná het spuitseizoen van herbiciden in maïs en op één bedrijf ná een aantal fungicidenbespuitingen in aardappel de spuitapparatuur gereinigd met leidingwater door...
Article
Is de reiniging van spuitapparatuur een (mogelijk) belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen? Doel van het onderzoek is het vaststellen van de omvang van de emissie die ontstaat bij het reinigen van spuitapparatuur. De mogelijke verschillende emissieroutes tijdens het vul- en/of...
Article
Teeltsystemen met minimale grondbewerking maken wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door. Ook in Nederland is er aandacht voor een meer duurzaam bodembeheer. In dat kader is er volop discussie over de mogelijkheden en noodzaak voor niet kerende grondbewerkingssystemen. Telers op erosiegevoelige gronden in Limburg brengen dit vooralsnog het mee...
Article
Farmers, both organic and conventional, contracters, and the Dutch Plant Protection Service were asked to identify the most problematic weed species in the Netherlands at present and in the near future. This report describes the results of the literature survey on the biology and control of Galinsoga parviflora
Article
Full-text available
Recentelijk zijn enkele doorbraken gerealiseerd op het gebied van biomassa-afhankelijk doseren in open teelten. Het gaat hierbij om plaatsspecifieke dosering van bepaalde herbiciden en fungiciden op basis van de hoeveelheid bovengrondse biomassa onder de spuitdoppen. Om dit effectief te maken, zijn toegesneden sensoren, beslisregels en spuitapparat...
Article
Full-text available
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderzocht of biologische zuiveringsystemen zoals biobedd...
Article
In dit literatuurrapport aandacht voor de onkruiden Cyperus rotundus en Cyperus esculentus. Aan de orde komen o.a.; de geografische verspreiding, de levenscyclus, teeltmaatregelen die kunnen helpen bij de beheersing van de onkruiden en de beschikbare biologische- en chemische bestrijdingsmiddelen
Article
With the changing position of agriculture in the world the challenges for weed management and weed science are changing as well. In this paper recent developments in weed science with respect to several aspects of weed management are discussed in relation to those changes. Developments in cultural weed control or prevention, chemical weed control w...
Article
Full-text available
Summary Integrated weed management (IWM) is a broad term covering many methods that can be combined and applied in various ways to the crop to constitute an IWM strategy. Maize is a widespread row crop in Europe that offers several opportunities for implementing IWM based on combinations of non-chemical and chemi- cal weed control methods. Substant...
Article
This book deals with the principles, concepts, technology, potential, limitations and impacts of various non-chemical weed management options. It contains 12 chapters discussing topics on prevention strategies in weed management, exploitation of weed crop interactions to manage weed problems, cultural methods, cover crops, allelopathy, classical bi...
Conference Paper
Full-text available
The EWRS Working Group "Weed Management Systems in Vegetables" was established with the aim of collecting and disseminating information and results on weeds and weed control strategies in vegetables, identifying gaps in knowledge and defining new research projects. So far the working group has published reviews on onions, tomatoes, carrots, peas...
Article
The effects of stale seedbed preparations and several weed control methods on the emergence of weeds in lettuce were studied. The specific goal was to evaluate the use of a stale seedbed in combination with chemical or mechanical weed control methods in the field. Depending on location and year, stale seedbed preparations followed by weed control p...
Article
In lang niet alle situaties verhoogt een mechanische bestrijding het risico op nachtvorstschade. Wanneer er een matje onkruid staat, kan aanaarden het risico zelfs verminderen. Dit artikel gaat in op de achtergronden van het ontstaan van eventuele extra risico's op vorstschade na een oppervlakkige mechanische bewerking, het aantal dagen dat zo'n me...
Article
Voor zowel MCPA als 2,4-D wordt de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater af en toe overschreden. Het aantal overschrijdingen neemt echter toe. Een mogelijke oplossing om tot terugdringing van het aantal normoverschrijdingen te komen is vermindering van het gebruik van MCPA en 2,4-D door gebruik van alternatieven en door kritisc...
Article
Crop weeds are patchily distributed. In weed management it is important to be able to estimate the weed-free fraction of the total field area, because this fraction determines the potential saving on herbicides that may be achieved by site-specific application (and not spraying those patches with no weeds). In this chapter, we model the weed-free f...
Article
In snijmaïs is het herbicidengebruik duidelijk beïnvloed door innovaties uit onderzoek, inzet door de diverse actoren en beleid