Piotr Sobański

Piotr Sobański
University of Zielona Góra | UZ · Faculty of Law and Administration

Juris Doctor
dr Piotr Sobański zielonogórski adwokat. Kancelaria Adwokacka Plac Pocztowy 6/4 65-062 Zielona Góra te. 606821933

About

37
Publications
3,082
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Citations since 2017
32 Research Items
5 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Piotr Sobański jest naukowcem i zielonogórskim adwokatem; prowadzi od 2003 r. Indywidualną Kancelarię Adwokacką; w 2002 r. uzyskał tytuł Master of Laws na Uniwersytecie Viadrina; w 2018 r. obronił doktorat na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. Obszary badawcze: prawo międzynarodowe, postępowanie karne, postępowanie rodzinne, procedura karna, procedura cywilna. Dane adresowe: adwokat dr Piotr Sobański LL.M. Pl. Pocztowy 6/4, 65-062 Zielona Góra; telefon: +48606821933 piotr.sobanski@adwokatura.pl
Additional affiliations
October 2019 - present
University of Zielona Góra
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • Adwokat dr Piotr Sobanski LL.M. - Zielona Gora: adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego; prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa międzynarodowego publicznego, prawa niemieckiego i prawa europejskiego.
Education
September 2016 - October 2018
October 1994 - April 2002
October 1994 - March 1999

Publications

Publications (37)
Preprint
Full-text available
The paper focuses on the analysis of regulations referred to a robbery in Polish law. In Polish Penal Code there are three types of a robbery: a basic robbery (Article 280 § 1), a qualified robbery (Article 280 § 2) and a privileged robbery (Article 283). The features of these crimes and legal consequences of these crimes are presented based on the...
Article
Full-text available
The inspiration for the subsequent consideration is a strong conviction, that courts mean much more in the modern society, than just an arbiter in the disputes. They are role models in so many ways: they make legally desired standards of behavior, they give the proper meaning to the legal institutions by communicating their correct functioning, the...
Article
Full-text available
The article analyzes the issues related to the possibility of leading to the landisation of Poland. The landisation should be understood as the process of transformation of Poland into a federal state. The Republic of Poland is a unitary state. The territorial system of the Republic of Poland ensures the decentralization of public authority, which...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością ochrony pracowników akademickich przed mobbingiem ze strony współpracowników na gruncie prawa karnego. Mobbing, którego dopuszcza się współpracownik lub grupa współpracowników, jest określany mianem mobbingu poziomego. W zależności od konkretnych okoliczności zachowania sprawcy mobbi...
Article
Full-text available
W artykule została pominięta ocena przyczyn braku przyjęcia przez ustawodawcę przez trzy dekady kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. Artykuł skupia się jedynie na analizie zagadnienia ewentualnej konieczności przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce w świetle regulacji art. 1 Protokołu Nr 1 do EKPC. Przeanalizowano wyroki i decyzje Europejskie...
Article
Full-text available
W kontekście aktualnej możliwości domagania się od RFN zarówno przez Polskę jak i Polaków odszkodowań związanych z wojną i okupacją, należy podkreślić, że immunitet jurysdykcyjny państw nie ma obecnie na pewno charakteru bezwzględnego. Pogląd, zgodnie z którym immunitet miałby charakter nieograniczony, jako emanacja zasady par in parem non habet im...
Article
Full-text available
W artykule została przedstawiona kwestia możliwości skorzystania przez strony umowy cywilnoprawnej z klauzuli rebus sic stantibus, tj. sądowego oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania, dokonania zmiany wysokość świadczenia lub orzeczenia o rozwiązaniu umowy. Możliwość skorzystania z instytucji uregulowanej w art. 357(1) § 1 KC jest dziś szczególn...
Preprint
W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością doprowadzenia do tzw. landyzacji Polski, rozumianej jako proces przekształcenia Polski w państwo federalne. adwokat dr Piotr Sobanski Zielona Gora
Article
Full-text available
W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością doprowadzenia do tzw. landyzacji Polski, rozumianej jako proces przekształcenia Polski w państwo federalne. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej, której nie należy postrzegać jako możl...
Preprint
Artykuł uwzględnia stan prawny, który obowiązuje na dzień 2 kwietnia 2017 r. Artykuł omawia aspekty prawne warunkowego umorzenia postępowania karnego jako środka mogącego przyczynić się do pełnej resocjalizacji sprawcy czynu zabronionego, który nie był karany uprzednio zaprzestępstwa umyślne. Artykuł uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszą...
Preprint
W artykule została pominięta ocena przyczyn braku przyjęcia przez ustawodawcę przez trzy dekady kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. Artykuł skupia się jedynie na analizie zagadnienia ewentualnej konieczności przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce w świetle regulacji art. 1 Protokołu Nr 1 do EKPC. Przeanalizowano wyroki i decyzje Europejskie...
Preprint
Artykuł przedstawia aspekty prawne wykonywania przepisów ustawy dekomunizacyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. Regulacje zawarte w ustawie zakazują upamiętniania i propagowania komunizm lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W artykule została omówiona rola Instytutu Pamięci Narodowej w zakr...
Article
Full-text available
W artykule została pominięta ocena przyczyn braku przyjęcia przez ustawodawcę przez trzy dekady kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. Artykuł skupia się jedynie na analizie zagadnienia ewentualnej konieczności przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce w świetle regulacji art. 1 Protokołu Nr 1 do EKPC. Przeanalizowano wyroki i decyzje Europejskie...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia aspekty prawne wykonywania przepisów ustawy dekomunizacyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. Regulacje zawarte w ustawie zakazują upamiętniania i propagowania komunizm lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W artykule została omówiona rola Instytutu Pamięci Narodowej w zakr...
Book
The book includes an analysis of expropriation of German private assets after the World War Two. The book contains three chapters. The opening chapter provides a historical background of treatment of Germany after the World War Two, especially decisions on the war reparations. Chapter I focuses on the period between 1914 and 1945 including Polish-G...
Preprint
Full-text available
Streszczenie: Tzw. mowa nienawiści jest często używanym w Polsce pojęciem, które nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Pojęcie mowy nienawiści nie występuje w prawie polskim. Osoby, które uważają, że są ofiarami tzw. mowy nienawiści, mogą dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. Z kolei osoby pokrzywdzone na skutek jakichkolwiek p...
Preprint
Full-text available
Streszczenie: Chrystianofobia jako motywacja może prowadzić do popełniania przestępstw przeciwko chrześcijaństwu oraz chrześcijanom. W artykule zostały omówione przepisy polskiego prawa karnego, które chronią chrześcijan przeciwko dyskryminacji i uprzedzeniom na tle religijnym. Polski Kodeks Karny z 1997 r. zawiera szereg regulacji, które chronią p...
Book
Full-text available
The book includes an analysis of expropriation of German private assets after the World War Two. The book contains three chapters. The opening chapter provides a historical background of treatment of Germany after the World War Two, especially decisions on the war reparations. Chapter I focuses on the period between 1914 and 1945 including Polish-G...
Article
Full-text available
The article deals with the issues connected with the decision as to the admissibility of application no. 47550/06. The individual applicants maintained that the confiscation of German property in Germany's former eastern territories by Poland violated international law and caused a continuing breach of property rights. In their opinion expulsions h...
Article
Artykuł analizuje zagadnienie możliwości podważania ze strony niemieckich obywateli skutków prawnych dokonanych przez Polskę powojennych wywłaszczeń ich majątków za pomocą skarg kierowanych do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka. W dotychczas wszczynanych postępowaniach przeciwko Polsce, dotyczących niemieckiego mienia przejętego po II wojnie świ...
Article
Full-text available
Artykuł uwzględnia stan prawny, który obowiązuje na dzień 2 kwietnia 2017 r. Artykuł omawia aspekty prawne warunkowego umorzenia postępowania karnego jako środka mogącego przyczynić się do pełnej resocjalizacji sprawcy czynu zabronionego, który nie był karany uprzednio za przestępstwa umyślne. Artykuł uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego odnosz...
Article
The paper focuses on the restitution of Polish cultural properties looted by the Nazis during World War II. Poland is eligible to receive robbed art works from Germany. The restitution of looted cultural objects is based on international law. The declaration of the Polish government of the Polish People’s Republic of 23 April 1953 does not refer to...
Article
The point of the deliberations of the paper is an analysis of expropriation of German private properties after the 2nd World War. The reparations after the 2nd World War were influenced by the regulations of the Treaty of Versailles, which was the peace settlement, signed in 1919. The right to war reparations was the legal title of measures against...
Article
The paper presents legal aspects of conditional early release, and it focuses on the influence of socio-criminological forecast on probation. If prisoners make substantial progress in their resocialisation in correctional unit, they can be conditionally early released by the court. Further treatment of convicts depends on the course of their social...
Article
This paper examines the legal situation of former German cultural properties which were confiscated by the Polish authorities after World War II. The author is of an opinion that the properties were confiscated in respect of war reparations. The Polish State has no duty of restitution or compensation. This was confirmed by the decision of European...
Article
The paper focuses on the issue of transfer without compensation of ownership of private property owned by Germans living in Western Territories incorporated into Poland after WW II. The author is of an opinion that claims to that property in Germany today cannot be raised or supported. Polish ownership is effectively protected by international pub...
Article
The paper focuses on transfers of ownership of private german properties without compensation. In the author's opinion the legal title of those transfers had been war reparations.The author indicates the unpossibilities of raising or supporting claims by Germany. German demands have no legal value and Polish ownership is effectively protected by th...
Article
Full-text available
What is human dignity? How to define the dignity of a person? Is it possible to identify key features that show the principles of respecting the dignity of another person? Attempts to define the concept indicated here may inevitably fail. On the one hand, human dignity is a universal concept. It refers to all people. Nevertheless, on the other hand...

Network