Piotr Siemiątkowski

Piotr Siemiątkowski
Nicolaus Copernicus University | umk · Department of Homeland and International Security

Ph.D.

About

72
Publications
39,573
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
173
Citations
Additional affiliations
November 2016 - present
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Professor (Associate)
October 2009 - November 2016
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Professor (Assistant)
October 2006 - September 2009
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Professor (Assistant)
Education
November 2016 - February 2018
Nicolaus Copernicus University
Field of study
  • Political Science, Security Policy
October 1999 - November 2003
Nicolaus Copernicus University
Field of study
  • Economics
October 1997 - June 1999
Nicolaus Copernicus University
Field of study
  • Management and Marketing

Publications

Publications (72)
Book
Full-text available
Niniejsza praca stanowi próbę nowego spojrzenia na kwestie dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału i wynikającego z nich zewnętrznego uzależnienia finansowego państwa. W obliczu procesów ekonomizacji bezpieczeństwa oraz finansyzacji gospodarki problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego nabiera nowego znaczenia. Koniecznością staje się monitor...
Book
Full-text available
Za najważniejsze wydarzenie w historii rozwoju Unii Europejskiej (UE) należy uznać tzw. „wschodnie rozszerzenie”, kiedy do organizacji przystąpiły kraje pozostające przez pół wieku za Żelazną Kurtyną. Świętowanie dziesiątej rocznicy pierwszego rozszerzenia partnerstwa gospodarczo-politycznego o europejskie kraje postsocjalistyczne (1 maja 2014 roku...
Article
Full-text available
In the paper, the authors presented the problems connected with the financial dependence of the PIIGS countries (the contractual name for a group of European countries with the highest debt which stands for the first letters of the names of countries: Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain). In the first part the issues related to the concept o...
Article
Full-text available
The paper presents the results of two research studies carried out in 2003 and 2010 regarding the perception of Polish students on their employment opportunities in European Union. The results show some hope that the scale of young Polish people emigration for economic reasons will decrease; this is considered a positive phenomenon taking into cons...
Preprint
Full-text available
Artykuł przedstawia autorskie wyniki analizy cytowań badaczy bezpieczeństwa przeprowadzone na podstawie popularnych baz bibliometrycznych. Celem artykułu jest określenie kierunków badań przeprowadzonych w obszarze bezpieczeństwa, a realizowanych przez najczęściej cytowanych (według popularnych baz bibliometrycznych) uczonych. Na tej podstawie okreś...
Article
Full-text available
The paper verifies the existence of the relationship between the economic growth – i.e., the main determinant of the catching up process – and the level of government, household and external debt (foreign liabilities). The comparative analysis of the correlation for CEE11 countries and EU14 countries confirms that the level of indebtedness is a str...
Article
Full-text available
In Poland, there has been a growing interest in sport firearms for some time. The acquisition of a permit therefor in accordance with legal regulations presupposes the membership in shooting clubs as well as the mandatory cyclical participationin relevant contests. The purpose of the present paper is to study the relations between a level of econom...
Article
Full-text available
In Poland, there is an increasing number of issued permits for sport firearms. Moreover, what also increases is the demand for weapon for sporting purposes. In 2014, there were 14 894 such permits issued and five years later; that is, in 2019, as many as 35 045 of them. This shift made the researchers pose the question of what are the determinants...
Chapter
Celem artykułu jest obiektywna ocena postępów w realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju lokalnego przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjności. Aby osiągnąć cel opracowano, wykorzystując metody analizy taksonomicznej, syntetyczny wskaźnik (uwzględniający wiele różnych miar zrównoważonego...
Chapter
Głównymi filarami bezpieczeństwa militarnego Polski jest członkostwo w NATO oraz własny potencjał obronny oparty przede wszystkim o dobrze zorganizowane i wyposażone siły zbrojne. Ich zdolności operacyjne są zdeterminowane wieloma różnymi czynnikami, wśród których istotne znaczenie ma ciągłe i konsekwentne wyposażanie jednostek wojskowych w nowocze...
Conference Paper
Full-text available
Local communities in many countries are working hard to improve the level of sustainable development. It is important to pursue an appropriate development policy at the local level, including security policy in order to eliminate social, economic, political and environmental threats. Considering the above, it can be concluded that the main objectiv...
Conference Paper
Full-text available
A comparative analysis of sustainable development in the category of economic order at the regional level has been carried out. A comparison of the level of implementation of the guidelines for economic order in Polish provinces has been made. The following research questions were formulated: Q1: What are the methods to apply in order to assess the...
Article
Full-text available
The overall purpose of this study is to evaluate the impact of financing renewable energy sources on the assessment of sustainable development in Poland's provinces. There are also two detailed objectives: (1) define how Polish policies are being passed on to local authorities; (2) realize a Poland's provinces ranking, taking into account the indic...
Book
Full-text available
Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejsco-wienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administra-cji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygl...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to provide the objective assessment of progress in the implementation of the goals of the local sustainable development strategy by the districts of Kuyavian-Pomeranian Province. In order to achieve our aim, we have devised, using methods of taxonomic analysis, the synthetic indicator (taking a lot of different measures of s...
Book
Full-text available
Oddajemy do rąk czytelników zwarte opracowanie wypowiedzi programowych prezesów Rady Ministrów prezentujących priorytety polityczne rządów oraz cele do osiągnięcia w określonych dziedzinach. W niniejszym woluminie zamieściliśmy teksty exposé z lat 1989–2019 wygłaszane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach tworzenia nowego gabinetu. Zapre...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of the research is to analyse the relationship between the level and sense of security of residents and local sustainable development. Design/Methodology/Approach: The analysis of local security in the context of sustainable development is based on critical analysis of literature and statistical data. In addition, the results of re...
Article
Full-text available
The paper presents the results of the research over the measurement of the progress in the realization of the objectives specified in "Europe 2020-a strategy for smart, sustainable and inclusive growth" in 2016 in comparison with 2010. The analysis availed itself of the statistical data of Eurostat which describes the main indicators of the strateg...
Chapter
Full-text available
Autarkia
Chapter
Full-text available
Budżet państwa
Book
Full-text available
Od czasu formalnego wyodrębnienia w Polsce dyscypliny nauki o bezpieczeństwie lawinowo rośnie liczba publikacji, w których autorzy podnoszą różnorodne zagadnienia związane z zagrożeniami i wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, jednostki lub grupy państw czy osób. Pomimo wszystko jest jeszcze wiele obszarów badawczych, które nie zostały w o...
Chapter
Full-text available
Podjęte rozważania wskazują na wielość problemów w obszarze nauk o bezpieczeństwie, przede wszystkim od zdefiniowania obszaru zainteresowań, ustalenia podmiotów bezpieczeństwa, podziału przedmiotowego, poprzez dookreślenie samego podziału na bezpieczeństwo narodowe, międzynarodowe, wewnętrzne, aż po ustalenie czy istnieje podział na badania nad bez...
Book
Full-text available
Patrząc z perspektywy przedmiotu badań – bezpieczeństwo energetyczne mieści się w obszarze zainteresowania przede wszystkim bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, nie mniej jego problematyka jest tak szeroka, że dotyka takich obszarów jak: ochrona środowiska, polityka międzynarodowa i geopolityka. Ponadto odnosi się do istotnych technicznych zagadni...
Book
Full-text available
Niniejsza publikacja jest efektem współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, którą zacieśnił I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa zorganizowany przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we wrześniu 2017 roku. Jej gł...
Book
Full-text available
Podręcznik "Podstawy ekonomii" zastępuje dostępne dotychczas, leciwe już zbiory z mikro i makroekonomii. okładkaBędzie pozycją obowiązkową dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe. Powstał naszym zdaniem kompletny zbiór zadań do podstaw ekonomii w maksymalnym wymiarze 30 godzin. Z powodzeniem może posłużyć on jako materiał dla studentów pozos...
Presentation
Full-text available
Prezentacja wstępnych wyników pilotażowych badań poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzonych przez autorów na statystycznie istotnej próbie mieszkańców lokalnych społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Article
Full-text available
The aim of this article is to present the preliminary results of pilot studies of the sense of security carried out by the authors on a statistically signifcant sample of residents of local communities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The analysis of statistical material was preceded by the proposition of a signifcant extension of the “secu...
Article
Full-text available
The article presents the characteristics of external financial security threats for the European Union Member States outside the Eurozone. Basing on the analysis of the key balance of payments accounts and several proposed financial security indicators, a ranking of the analyzed economies is suggested here. It is based on the Financial Security Ind...
Article
Full-text available
The article presents characteristic of external financial safety threats of country based on analysis of key balance of payments accounts on the example of The Polish economy. In addition to inference based on individual balance sheet changes, the measure of its safety was proposed and interpreted. Moreover, attention was paid to the fact that exte...
Book
Full-text available
The aim of the following work is to analyse the external threats of economic security of a state. Polish economy was under deepened research, but one on the main advantages of the work are various international comparisons, both with developing countries (mainly East-Central Europe) as well as with highly developed ones. Main caesura includes years...
Article
Full-text available
In the last decades, the international flow of investments considerably grew. They increased dynamically until 2008, when the sudden decline occurred, being caused by the global economic crisis. It had a direct bearing on the structure and the proportions of the internal investment position of many countries. The present paper conducts the analysis...
Presentation
Full-text available
Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką bezpieczeństwa społecznego na podstawie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania
Research
Full-text available
Piotr Siemiatkowski, (2015), The influence of the global economic crisis on the international investment position of European Union member states, World Economics Association (WEA) Conferences, No. 1 2015, Ideas towards a new international financial architecture?, 15th May – 15th July, 2015
Article
Full-text available
The purpose of this study is to perform preliminary weighing of the consequences of integration of these Central-Eastern European countries which, during the years 2004 and 2007, became members of the European Union. The elements considered in the analysis included changes observable in four areas: social, economic, cultural and that of the informa...
Article
Full-text available
The article presents the structure of net international investment position (NIIP) of Poland and on that basis to specify the degree of financial dependence of our country on external business entities. The stated data unequivocally points to the essential disproportion between the amount of capital which inflows to Poland and the stream of its out...
Article
Full-text available
This article analyzes outflow of foreign direct investment from the United Kingdom, with particular emphasis on the period of the global financial crisis (2007 +). Examined both flows and resources of British FDI in terms of industry and geography. In the final part of the article analyzes British transnational corporations profits from investments...
Article
Full-text available
W niniejszym opracowaniu porównano postępy, jakie poczyniły kraje Europy Środkowowschodniej w dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej. Analizie poddane zostały wybrane ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarek, takich krajów byłego bloku wschodniego jak: Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Ukraina oraz Białoruś. W artyku...
Article
Full-text available
The present paper presents the issues related to the evaluation of the economic policy of China on the international arena. Th e author concludes that the results of that policy are reflected in the international investment position of the Chinese economy. The analysis of available statistical reports proves that China has become the biggest credit...
Article
Full-text available
Druga część niniejszego opracowania przedstawia zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu finansowego. Zmiany te odzwierciedlają pogarszającą się sytuację gospodarczą greckiej gospodarki. Jako szczególnie istotne należy uznać zmniejszenie zagranicznych inwestycji portfelowych (szczególnie greckich obligacji) i zwiększeni...
Article
Full-text available
Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu finansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc finansowa z zewnątrz, już w 2010 roku kraj ten musiałby ogłosić niewypłacalność. Głównym celem pracy jest przedstawienie przyczy...
Article
ZMIANY W MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI INWESTYCYJNEJ GRECJI W OKRESIE KRYZYSU (CZĘŚĆ DRUGA) Streszczenie Druga część niniejszego opracowania przedstawia zmiany międzynarodowej pozy-cji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu fi nansowego. Zmiany te odzwierciedlają pogarszającą się sytuację gospodarczą greckiej gospodarki. Jako szczególnie istotne należy u...
Article
Full-text available
ZMIANY W MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI INWESTYCYJNEJ GRECJI W OKRESIE KRYZYSU (CZĘŚĆ PIERWSZA) Streszczenie Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu fi nansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc fi nansowa z zewnątrz, ju...
Article
Full-text available
Druga część artykułu dotyczącego zmian w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w czasie ostatniego kryzysu finansowego.
Article
Full-text available
ZMIANY W MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI INWESTYCYJNEJ GRECJI W OKRESIE KRYZYSU (CZĘŚĆ PIERWSZA) Streszczenie Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu fi nansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc fi nansowa z zewnątrz, ju...
Article
Artykuł ukazuje rolę zagranicznego kapitału w transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Nowy, demokratyczny rząd zderzył się z wieloma problemami. Jednym z nich był ogromny deficyt kapitału. Luka ta została wypełniona przez inwestorów zagranicznych. W artykule przedstawiono zarówno rozmiary kapitału, który napłynął do Polski, jak i kluczowe k...
Article
Full-text available
The aim of the article is the analysis of the relations between the inflow of foreign direct investments (FDI) and changes in the level of economic and social development of selected states. Two groups of countries of the Eu- ropean Union are analyzed: four countries of so called "old" EU (i.e. France, Spain, Germany and Great Britain) and four...
Article
Full-text available
W artykule omówiono różnorodne aspekty chińskiej ekspansji w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dokonano analizy skali, struktury działowo-gałęziowej oraz geograficznych kierunków wypływu tego typu kapi- tału z ChRL. Na bazie dostępnych danych, publikowanych zarówno przez międzynarodowe instytucje, jak i chińskie urzędy omówiono wni...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje analizę procesu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ru-munii na tle napływu tego rodzaju inwestycji do wszystkich krajów regionu. Oprócz samej skali omawianego procesu przedstawiona została także jego struktura oraz czynniki, które determinują napływ BIZ do Rumunii.
Article
Full-text available
The subject of this publication is Polish international investment position (also called the balance of foreign assets and liabilities). It indicates whether a country is a net creditor or debtor in relation to the rest of the world. In its essence, the international investment position is the difference between the size of foreign assets and liabi...
Chapter
Full-text available
The article presents the inflow of the foreign direct investment to African countries against a background World inflow. The Author also have a try to show reasons of small interest of transnational corporation to the African countries.
Article
Full-text available
This paper presents the problem of the world financial crisis. It investigates the reasons of crisis as well as its evolution. The main part of the paper concentrate on the mechanism of spreading recession by the foreign investments. Apparently, the world’s economic powers have the huge packet of foreign investments, first and foremost, the portfol...
Article
System polityczno-gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) nazywany socjalizmem rynkowym sprawdza się pod względem ekonomicznym jak żaden inny i zaczyna zagrażać potędze gospodarczej zarówno Stanów Zjednoczonych jak i Europy. W artykule przedstawiono skalę i strukturę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chin. Omówiono warunki po...
Article
Republika Czeska to konkurent Polski w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. W artykule omówiono skalę i strukturę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Republiki Czeskiej, klimat inwestycyjny w tym kraju oraz sytuację makroekonomiczną gospodarki.
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza przepływów inwestycji portfelowych na świecie, z uwzględnieniem ich struktury pod kątem rodzajów inwestycji, krajów, do których napływają oraz krajów, z których wypływają.
Chapter
Full-text available
In the article the authors would like to be concerned with the analysis of the process of inflows of foreign direct investments to Poland. In particular, they would like: to identify the scale of FDI inflow to our country, to analyze the structure of FDI, to compare the flow of the foreign investments in Poland and other Central and Eastern Europea...
Chapter
Full-text available
The article is an analyze of the share of the foreign direct investments in Polish banking Sector. It is concerned with: -the characteristic o.f the beginning of banks sector activities, -the attempt of showing reasons of so large involving of foreign capital in this sector.
Article
Full-text available
Przedstawiona analiza potwierdza postawioną na początku tezę o co najmniej poważnym wpływie inwestycji zagranicznych na gospodarkę światową a tym samym na gospodarki poszczególnych krajów. W skali globalnej, wbrew obiegowej opinii, napływy inwestycji portfelowych znacznie przewyższają napływy bezpośrednich inwestycji. Potwierdza to, wielokrotnie ju...
Article
Full-text available
Artykuł poświęcono napływowi kapitału zagranicznego do Polski, z naciskiem na skutki tego napływu dla gospodarki.
Chapter
Full-text available
The paper consists of two parts. In the first part the author would like to be concerned with the attempt of the identification of factors determining the inflow of foreign direct investments (FDI) to the economy. These factors are defined as "determinatives of investments". There have been distinguishable four groups of factors: economic factors,...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje wyniki badań odnośnie motywów i barier napływu kapitału zagranicznego do Polski.

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Ocena i porównanie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce.
Archived project
In the past decades, international capital flows played greater and greater role. First, they mostly assumed the form of credits. Then, the foreign investments came to the fore and started playing the more important role. In the recent years, the foreign assets and liabilities and national economic subjects systematically increased. It gives testimony to the integration of Polish financial market with multinational market. Similar phenomena occurred also in other countries of the region. The main purpose of the essay is to present the quantity changes in international investment position of Poland with the special emphasis laid on its causes.