Piotr Krajewski

Piotr Krajewski
Wrocław University of Environmental and Life Sciences · Department of Spatial Economy

Assoc. Prof. Bsc PhD Eng

About

62
Publications
15,151
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
264
Citations
Introduction
Piotr Krajewski currently works at the Department of Spatial Economy, Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Piotr does research in Landscape Planning, Landscape Services, Ecological Engineering, Environmental Engineering and Driving Forces of Landscape Change. Their current project is 'Identification of priority landscapes by applying information layers using GIS tools.'
Additional affiliations
July 2015 - present
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Position
  • Professor (Assistant)
October 2014 - April 2015
Slovak Academy of Sciences
Position
  • Research Assistant
Description
  • Scientific scholarhip, Research project: Landscape changes in selected suburban areas of Wroclaw (Poland) and Bratislava (Slovakia)
October 2012 - June 2015
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Position
  • Research Assistant
Education
October 2008 - March 2013
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Field of study
  • Doctoral studies: Discipline - Protecting and Shaping of Environment, Specialty: Spatial Planning
October 2007 - January 2011
October 2003 - September 2008
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Field of study
  • Landscape Architecture

Publications

Publications (62)
Article
Full-text available
This article presents analyses made in the first stage of research on determining landscape capacity of Sobotka municipality located in Lower Silesia in Poland, partially within Sleza Landscape Park and Bystrzyca Valley Landscape Park. The main objective of the study was to determine the level of change that took place in the high-value landscap...
Article
Full-text available
This study analysed spatial and temporal changes in protected landscape of Ślęża Landscape Park in Poland, covering an area of 7724 ha. The main objective was to determine level of landscape change of the research area after Polish accession to European Union by comparing land-cover maps from 2004, 2009 and 2014. With the use of prepared land cover...
Chapter
Full-text available
An excellent example of high-intensity changes in the landscape are the suburban areas of big cities, especially those parts located in close proximity to areas of protected landscape. The biggest changes in the landscape structure can be observed there mainly due to location of new building areas. The main objective of the study is to determine fr...
Thesis
Full-text available
Doctoral dissertation with honors. Abstract: The study aimed to develop a method for the assessment of landscape capacity - the degree to which the landscape is able to take further changes in the spatial structure, without losing their existing visual qualities. The main motivation for the study are threats to suburban landscapes of Wroclaw and t...
Article
Full-text available
The main objective of this study was to determine the driving forces behind landscape change and the perceptions of change by the residents of selected research areas. The communities used for the study were Mysłakowice and Jelenia Góra, located in the Lower Silesia region in Poland. Mysłakowice is a rural community, and Jelenia Góra is an urban co...
Article
Full-text available
The main aim of our studies was to explore the driving forces of landscape change and their impact on the landscape as perceived by citizens in our study. We use quantitative tools for unravelling processes of landscape change over time and a qualitative tool aimed at capturing peo-ple's perceptions about those changes. We use the two municipalitie...
Article
Full-text available
In an era of significant growth in the availability of spatial data and continued advances in computing technologies, opportunities for new interpretations and solutions to the landscape research problems posed worldwide are emerging. This paper presents different possibilities of applying digital terrain model (DTM) data in research of various asp...
Book
Full-text available
W książce "Rezerwaty przyrody w Polsce" opisano ok. 25% ogólnej liczby rezerwatów w naszym kraju (w sumie jest ich około 1500). W wyborze rezerwatu do opisu uwzględniono kryteria unikatowości przyrodniczej w skali kraju i regionu oraz atrakcyjności krajobrazowej i turystycznej. Opisy obejmują zarówno podstawowe dane (data utworzenia, aktualna powie...
Article
Full-text available
One of the most problematic forms of nature protection in Poland relates to landscape parks. They include the most valuable landscapes, but the areas within the landscape park still have economic uses. Therefore, the monitoring of landscape changes within landscape parks is necessary in order to properly manage these forms of protection. The main o...
Preprint
Full-text available
One of the most problematic forms of nature protection in Poland relates to landscape parks. On the one hand, they include the most valuable landscapes; on the other hand, the areas within the landscape park still have economic uses. Therefore, the monitoring of landscape changes within landscape parks is necessary in order to properly manage these...
Preprint
Full-text available
One of the most problematic forms of nature protection in Poland relates to landscape parks. On the one hand, they include the most valuable landscapes; on the other hand, the areas within the landscape park still have economic uses. Therefore, the monitoring of landscape changes within landscape parks is necessary in order to properly manage these...
Article
Full-text available
This study analyzes legal system of urban landscape management in Poland and its changes in last decade on the example of Wroclaw-city located in central part of Lower Silesia region in southwestern Poland. The main objective of the study was to assess the current legal system of urban landscape management in Poland in terms of the implementation o...
Article
Full-text available
Changes in forest landscapes have been connected with human activity for centuries and can be considered one of the main driving forces of change from a global perspective. The spatial distribution of forests changes along with the geopolitical situation, demographic changes, intensification of agriculture, urbanization, or changes in land use poli...
Article
Full-text available
Artykuł porusza problem wyznaczania jednostek krajobrazowych o charakterze rolniczym. Obszar badawczy obejmuje 10 gmin podmiejskich Wrocławia silnie zagrożonych procesem suburbanizacji. Celem badań jest sprawdzenie przydatności narzędzi GIS do wyznaczenia tła krajobrazowego na obszarach o charakterze rolniczym. Korzystając z oprogramowania ArcGIS a...
Preprint
Full-text available
Changes in forest landscapes have been connected with human activity for centuries, which can be considered as one of the main driving forces of change in the global perspective. The spatial distribution of forests changes along with the geopolitical situation, demographic changes, intensification of agriculture, urbanization or changes in the land...
Article
Full-text available
We wrześniu 2015 r. na skutek wejścia w życie tzw. „ustawy krajobrazowej” nastąpiła znacząca zmiana przepisów dotyczących planowania przestrzennego w Polsce. Jest ona związana przede wszystkim z koniecznością opracowania raz na 20 lat audytu krajobrazowego na poziomie regionalnym, który będzie dokumentem wpływającym na kształt m.in. studiów uwarunk...
Article
Full-text available
W artykule przeanalizowano stan realizacji zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce w kontekście obowiązku opracowania audytu krajobrazowego. Głównym celem badań było wykazanie, czy audyt krajobrazowy realizuje zalecenia zawarte w Konwencji ratyfikowanej przez Polskę w 2004 roku. Drugim celem była ocena możliwości wykorzystania metody...
Article
Full-text available
Poland ratified European Landscape Convention in 2004 and committed among others to create a landscape policy aimed to protection, management and planning of the landscape and to integrate of it with its own policy on regional planning and urban design. We had to wait 11 years until the attempt to implement of the Convention become reality. Act on...
Article
Full-text available
Poland committed to the development of renewable energy. In recent years the number of wind power is growing systematically in our country. Most often one emphasis their negative effects on human beings and animals. They can have also high impact on the landscape. Even a single wind turbines cause permanent changes in the landscape. Localizations d...
Book
Full-text available
W prezentowanym opracowaniu scharakteryzowano wszystkie 23 parki narodowe, funkcjonujące na terenie naszego kraju. W osobnym rozdziale zamieszczonym w końcowej części opracowania, autorzy „niejako dodatkowo” omawiają cztery parki , o których utworzenie toczy się w naszym kraju dyskusja od wielu lat. Mowa tutaj o parkach: Mazurskim, Dolnej Odry, Jur...
Article
Full-text available
Landscape parks are multifunctional areas. One of them is touristic function. It is important to create it properly. Opportunities of tourism development are regulated by acts and protected plans. However, significant role is played by local authorities who set development objectives of municipalities. The basic instrument is development strategy o...
Chapter
Full-text available
The objective of the study was to identify opportunities for tourism development in Książański Landscape Park based on the assessment of its landscape values. As part of the study, detailed characterization of landscape values in Park, divided into natural, anthropogenic and scenic, was made. Characteristic of values were based on inventory conduct...
Article
Full-text available
Badania dotyczyły określenia zależności pomiędzy utworzeniem Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” a rozwojem zagospodarowania przestrzennego gmin Kąty Wrocławskie i Mietków, stanowiących jego trzon. W tym celu dokonano analizy rozwoju obszarów zabudowanych do roku 1998/2001 oraz w okresie funkcjonowania Parku w latach 1998/2001–2012. Przeanalizo...
Research
Full-text available
Parki krajobrazowe, obok parków narodowych, pozostają jednym z najważniejszych elementów ochrony krajobrazu w naszym kraju. Idea ich tworzenia zrodziła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i bardzo szybko została zrealizowana bo już w roku 1976 utworzono Suwalski Park Krajobrazowy. Obecnie istnieje w naszym kraju 121 parków krajobrazowych...
Book
Full-text available
Parki krajobrazowe, obok parków narodowych, pozostają jednym z najważniejszych elementów ochrony krajobrazu w naszym kraju. Idea ich tworzenia zrodziła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i bardzo szybko została zrealizowana bo już w roku 1976 utworzono Suwalski Park Krajobrazowy. Obecnie istnieje w naszym kraju 121 parków krajobrazowych...
Article
Full-text available
Natura 2000 sites are a new nature conservation form within the Polish borders introduced since 2004. They are appointed on the basis of the same rules across the EU. Those protective sites introduce new duties on local authorities including updating the planning documents, the execution of environmental impact assessments, what often leads to conf...
Article
Full-text available
This article presents the analysis of the relationships between protection plans of landscape parks and building development policy determined by the authorities at the local level. The problem is presented on the background of landscape parks of Lower Silesia region. Main objective of the study was to determine the relationships between spatial pl...
Conference Paper
Full-text available
An excellent example of high-intensity changes in the landscape are the suburban areas of big cities, especially those parts located in close proximity to areas of protected landscape. The biggest changes in the landscape structure can be observed there mainly due to location of new building areas. The main objective of the study is to determinate...
Article
Full-text available
This paper presents the problem of changes in the landscape of protected areas on the example of Ślęża Landscape Park, located in Wroclaw functional area, as a result of current socio-economic and planning decisions taken by the local authority. A discussion on the principles of land management is particularly important in relation to areas of high...
Article
Full-text available
Defining the limits of human activity should form the basis for the sustainable development of protected areas. On the territory of landscape parks such limits depend on provisions contained in Regulation on landscape park and its protection plan. In the province of Lower Silesia 12 landscape parks has been created. The aim of the study is to evalu...
Article
Full-text available
Main goal of research project was to select a method of assessing landscape capacity – the degree to which the landscape is able to accept further changes in the spatial structure, without losing its existing visual values. The main reason of the study was the current status and threats to the most attractive landscapes of suburban area of Wroclaw...
Chapter
Full-text available
Przedmiotem analizy jest postać wiejskiej przestrzeni publicznej miejscowości położonych w Górach Złotych, gmina Lądek Zdrój powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Wśród rozważanych miejscowości są zarówno wsie niezamieszkałe, gdzie stan zagospodarowania w porównaniu do roku 1945, to tylko kilka obiektów oraz ruiny, jak i jednostki, gdzie dzisie...
Chapter
Full-text available
Na kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego zasadniczy wpływ mają 3 rodzaje aktów prawa miejscowego: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, rozporządzenie w sprawie parku krajobrazowego oraz plan ochrony parku krajobrazowego. Plan ochrony powinien zawierać m.in. ustalenia do miejscowych...
Chapter
Full-text available
Three kinds of local law have impact on landscape protection within Ślężański Landscape Park – local spatial plan, act with restrictions in landscape park and protection plan. The relationships between these local documents, as well as strong investing pressure on attractive areas in terms of landscape, cause a lot of conflicts. Presented in the ar...
Article
Full-text available
Landscape parks are created to protect the unique natural, landscape and cultural resources. Nature conservation objectives of the parks are often in conflict with their tourist and recreational functions. In order to enable tourists to enjoy the values of the parks tourist infrastructure should be adequate. One of the elements of tourist infrastru...
Chapter
Full-text available
The article raises the impact of building areas on landscape values of Rudawski Landscape Park. Through the visits in the area and analysis of valid planning documents as well as legal documents it was assessed how new buildings are developing and in what way the existing ones are preserved. The area of the study is very attractive in point of view...
Book
Full-text available
Monograph by the occasion of 25th anniversary of Rudawski Landscape Park and Bóbr Valley Landscape Park, Articles in Polish with English summaries, 100 pages
Book
Full-text available
Monografia dotycząca Parku Krajobrazowego Doliny Bobru - do uzyskania bezpłatnie w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Article
Full-text available
The article presents the development and condition of the sewage system in five rural communities in the powiat of Jelenia Góra in the years 2002-2012. Values of density of sewage network, the population using the network in the general population were examined, the results are presented in tables and cartograms. The article presents the legal situ...
Book
Full-text available
Monografia dotycząca Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy do uzyskania bezpłatnie w siedziebie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono problematykę zmian krajobrazu obszarów chronionych na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynikających z dotychczasowych przemian społeczno-gospodarczych oraz podejmowanych decyzji planistycznych przez władze gminy. Dyskusja na temat zasad kształtowania...
Thesis
Doctoral dissertation with honors. Abstract: The study aimed to develop a method for the assessment of landscape capacity - the degree to which the landscape is able to take further changes in the spatial structure, without losing their existing visual qualities. The main motivation for the study are threats to suburban landscapes of Wroclaw and th...
Book
Full-text available
Monografia dotycząca Parku Krajobrazowego Gór Sowich do uzyskania bezpłatnie w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Chapter
Full-text available
The article presents a problem of landscape planning of protected areas on the example of Ślężański Landscape Park within Sobotka commune resulting from the socio - economic changes and spatial policy of the municipal authority. Discussion of creating the space is particularly important in relation to areas with large natural beauty (part of the mu...
Book
Full-text available
Monograph by the occasion of 25th anniversary of Ślężański Landscape Park, Articles in Polish with English summaries, 158 pages
Article
Full-text available
One of the most beautiful areas located near Wroclaw is Sobotka municipality. Over half of the municipality is located within Ślężański Landscape Park or its buffer zone, which makes this area a perfect location of the new housing development, especially summer buildings and investments in tourism services. The attractiveness of the municipality in...
Book
Full-text available
Monografia dotycząca Ślężańskiego Parku Krajobrazowego do uzyskania bezpłatnie w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Article
Full-text available
The article discusses the problem of landscape capacity assessment - the degree to which the landscape is able to accept further changes in the spatial structure, without losing their existing visual qualities. The study are presented on example of Sulistrowice village, situated in Sobotka municipality, located within the functional area of Wroclaw...
Article
Full-text available
Possible Applications of Landscape Capacity Assessment in Spatial Planning in Suburban Areas. Studies on the landscape in Poland date back to the 20s of twentieth century. The precursor has been prof. adam Wodziczko, the initiator of Polish national parks – Wolinski and Wielkopolski. he has promoted the field of science called “farming landscape”....
Book
Full-text available
Monograph of Śnieżnicki Landscape Park located in Lower Silesia region in Poland. Monograph in Polish.
Chapter
Full-text available
In a situation where the landscape is created by investors and the private interests of individuals for whom the choice of the investment place is crucial, the formation of a new building is far from full knowledge of the direct and indirect effects of location decisions. In this context, it is necessary to develop methods for assessing landscape c...
Book
Full-text available
Monograph published by the occasion of 30th anniversary of Śnieżnicki Landscape Park located in Lower Silesia region in Poland. Reviewed 9 articles in Polish with English summaries, 141 pages
Article
Full-text available
The article presents a problem of planning suburban areas on the example of Sobotka in the context of landscape changeability resulting from the socio-economic changes and spatial policy of the municipal authority. Discussion of creating the space is particularly important in relation to areas with large natural beauty (part of the municipality is...
Article
Full-text available
Investors have a large influence on landscape creating on territory of Ślężański Landscape Park. Location choice of investment has great weight, especially in case of new commercial, service buildings and new housing estates. Their origin is far from a full analysis of direct and indirect effects of location decisions. This carries many risks for l...
Chapter
Full-text available
Areas in the vicinity of major urban centers are particularly vulnerable to degradation and historically shaped panoramas and views in the result of uncontrolled land use change. If these are areas of high landscape values, adverse effects are even more noticeable. Therefore important for protection of the historical landscape, which is a record of...
Article
Full-text available
The landscape of the Odra valley, as we can see now, has been shaped for ages under the influence of some factors for example human activities. This area is being exposed to strong anthropopression and intensely transformed as a result of progressive management. River control, changes in water conditions and excessive exploitation by agriculture an...
Article
Full-text available
Increase inhabitant's consciousness to the attractiveness of local landscape is one of the main condition of keeping cultural identity and visual character of landscape. Appropriate regional policy and sensible spatial economy give additionally a chance to promote commune and development of tourism. Środa Śląska commune is situated in central part...

Questions

Questions (3)
Question
What do you think about it? Can it be used in spatial planning in your country?
Question
I am looking for WMS with ortophotomap of Bratislava? Do you know any source?
Question
I am looking for topographic maps of Bratislava which I can use in analyzing landscape changes in different periods of time.

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
In recent years more and more attention has been paid to analysis of the forces identified in time which caused noticeable changes in the landscape and significantly influenced the direction of further transformations. They are called driving forces of landscape change. The scientific community is also discussing the need to develop research methods for identifying and assessing landscape services, defined as goods and services provided by the landscape to society. In this aspect there is a lack in global literature in terms of research combining the concept of driving forces of landscape change with the analysis of provided landscape services. It is important gap from the point of view of planning landscape changes and spatial development. That’s why it is necessary to develop methods of forecasting changes in landscape services as a result of the implementation of the spatial policy of municipalities and meeting the needs of the inhabitants. In this context, the main scientific objectives are: 1) Determination of intensity of landscape changes, classification of landscape types and landscape transformations types which have been observed in the research area in 2000-2018. 2) Identification and assessment of the relationship between the selected driving forces of landscape change and intensity as well as types of landscape changes. 3) Drawing up the list of landscape services within each commune provided by identified landscape types in the analyzed periods on the basis of survey research. 4) Indication of driving forces which have had the greatest impact on changes in landscape services. 5) Development of scenarios of the possible scope of changes in landscape services resulting from the implementation of the spatial policy of each commune included in spatial planning documents, resulting from the needs of the inhabitants and the need of landscape protection. Research project is funded by the National Science Centre, Poland, grant number2018/31/D/HS4/00659.
Archived project
The main goal of the research is the development of the landscape change index which will allow its users to determine and monitor the intensity of landscape transformations in different periods based on the analysis of various cartographic data. The indicator should be a tool for landscape protection and shaping in relation to both administrative units and protected areas, and be applicable in analysing the driving forces of landscape changes.