Phan Chí Nguyện

Phan Chí Nguyện
Can Tho University · Department of Land Resource Management

Doctor of Land Management

About

35
Publications
16,822
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
26
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
22 Citations
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
Agriculture in the Global South is innately susceptible to climatic variability and change. In many arid and semi-mountainous regions of the developing world, drought is regularly cited as a significant threat to agricultural systems. The objective of this study is to assess the impacts of climate change on drought and land use and land cover (LULC...
Article
Full-text available
Bài báo này nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Các số liệu về đô thị hóa và sự biến động sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2016 đến 2021. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng được xác định trên cơ sở tham vấn ý kiến của 36 chuyên gia là nhà quản lý....
Article
Full-text available
This article aimed to understand factors affecting the change of agricultural land use in Phong Dien district as a basis for proposing solutions to improve the efficiency of agricultural land use. The data on land use in the period 2016-2021 were collected to assess land use change. In addition, two participatory rural appraisal surveys were also c...
Article
Full-text available
The research objective was to determine the suitability of land regarding physical and economic conditions as a basis to support managers in planning effective agricultural development strategies that are suitable and sustainable for land potential in a future affected by climate change. In this research, physical and socio-economic data were colle...
Article
Full-text available
Background: This study aims to estimate the factors affecting the agricultural production process on the problem soil of Tan Thanh district as a case study to develop solutions for sustainable agriculture. Methods: Through consultation with 150 households and 60 experts, Four primary and 18 secondary factors were identified that affect the agricult...
Article
Purple nonsulfur bacteria (PNSB) can potentially improve rice growth, grain yield and soil fertility in acid sulfate soils (ASS) by acting as biofertilizers and bioremediators. Six strains of acid resistant PNSB (Rhodopseudomonas palustris; TLS12, VNS19, VNS32, VNS62 and VNW95, and Rhodopseudomonas harwoodiae TLW42) were evaluated, as single cultur...
Article
Mục đích của bài báo này là xác định tiềm năng đất đai cho phát triển cây ăn trái tại huyện Châu Thành, làm cơ sở định hướng và phát triển vùng sản xuất tập trung. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội và niên giám thống kê. Bên cạnh đó, 18 chuyên gia và 37 người dân trực tiếp...
Article
Full-text available
Bài báo này nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của đô thị hóa đến đời sống của người dân trên địa bàn Thành phố Vị Thanh làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển đô thị bền vững. Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 100 hộ nông dân sử dụng đất nông nghiệp sự tác động của đô thị hóa giữa giai đoạn 2010 đến 2015 và giai đoạn 2015 đến 2019. Kết quả cho thấy cá...
Article
Full-text available
This study is aimed to assess factors affecting the land allocation, land lease for economic organizations that based on such results, solutions will be proposed to improve efficiency state management of land. The study collected relevant data, interviewed economic organizations and consulted experts to determine the influencing factors and the imp...
Article
Full-text available
The study is aimed to assess factors affecting the implementation of land use plans which was the basis for proposing solutions to improve land use efficiency in Tan Phuoc district. The study was conducted 72 experts to determine factors and their impact levels using the Analytic Hierarchy Process method (AHP). The results showed that factors about...
Article
Full-text available
Mục tiêu của nghiên cứu đánh giá đặc tính hình thái và hóa học của phẫu diện đất phèn nhiễm mặn ở hệ thống canh tác lúa-tôm. Mô tả đặc tính hình thái dựa trên bảng so màu Munsell đối với ba phẫu diện của xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh trên ba phẫu diện canh tác lúa-tôm để phân tích đặc tính hóa học đất....
Article
Full-text available
Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là vùng có hệ sinh thái đa dạng (ngọt - lợ và mặn), do đó để đánh giá tính bền vững cho sản xuất nông nghiệp của huyện đã sử dụng phương pháp phân tích Iợi ích - chi phí nhằm xác định hiệu quả và đưa ra được các giải pháp cho các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. Kết quả cho thấy các mô hình hiệu quả gồm chuyên canh tô...
Article
Full-text available
The study aimed to assess the current agricultural production and to identify the criteria affecting the agricultural cultivation and overcome the limitations in agricultural production of Chau Thanh, A district of the Mekong Delta, Vietnam. The study collected primary from farmers using Participatory Rapid Appraisal tool, and discuss directly with...
Article
Full-text available
The study aimed to identify the requirements for hi-tech apply in rice produce in the form of farmers’ field, thereby serving as scientific evidences to build potential regions for hi-tech apply in rice produce development in An Giang province. The study was systematization of the theoretical principles of high-tech apply in agriculture, interview...
Article
Full-text available
The study aims to assess the current of rice and cash-crops production, the application of high technology in rice and cash-crop production in An Giang province and to determine limiting factors as the basis for proposing solutions for rice and cash-crops development to be applied with high technology. The secondary and primary data collection on a...
Article
Full-text available
Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các tầng chẩn đoán đặc tính chẩn đoán và vật liệu chẩn đoán qua đó thành lập bản đồ đất tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng các các phương pháp như thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích mẫu đất, phân loại đất và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả đã xác định được ở An Giang 4 tầng c...
Article
Full-text available
Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự thay đổi về tiềm năng đất đai cho phát triển ngành nông nghiệp dưới ảnh hưởng của chế độ ngập lũ và xâm nhậm mặn đến năm 2030 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Article
Full-text available
Từ khóa: Đất nông nghiệp, huyện Giồng Riềng, MCE, mô hình toán tối ưu, quy hoạch sử dụng đất ABSTRACT The research was conducted to explore important factors affecting the changes of land use systems related to the destruction of forest areas in Giong Rieng district, Kien Giang province. The approaches applied in the study include secondary data co...
Article
Full-text available
Huyện Châu Thành A được coi là cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, là nơi hội tụ nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp tại huyện Châu Thành A để phát huy những lợi thế sẵn có và đề xuất các giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong quá trình canh tá...
Article
Full-text available
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là một huyện thuần nông, do đó phân bố sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Đồng thời, một phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp khả thi phải được sự đồng thuận cao của cộng đồng sinh sống tại địa phương và các bên liên quan. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập t...
Article
Full-text available
Geographic Imformation System (GIS) of application in the management resource brings cartian effects on space and time. The integration of GIS tools in land potential evaluation showed connection between the database attribute and spatial data. Therefore, application GIS in potential assessment and land suitability zones as the scientific basis to...
Conference Paper
Full-text available
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc quản lý nguồn tài nguyên mang lại hiệu quả nhất định về không gian và thời gian. Sự tích hợp công cụ GIS trong đánh giá tiềm năng đất đai thể hiện được tính kết nói giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. Do đó việc ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng và phân vùng khả năng thích hợp đất đ...
Article
Full-text available
Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến tiềm năng phát triển cây Sầu Riêng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển cây Sầu Riêng bằng phương pháp thống kê mô tả. Xác định điều kiện hạn chế và các yếu tố tác động bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên 99 hộ dân. Xác định mức độ quan trọng của các yếu t...
Article
Full-text available
ABSTRACT This research was aimed to build up the scientific basis of land resources to help managers orient the use of agricultural land in a sustainable and effective manner and promote the land potential of the district. The data on physical condition, socioeconomic and environmental factors were collected by farmer interview and PRA method. The...
Article
Full-text available
High-tech agriculture has been developing strongly in developed and developing countries, including Vietnam. The objective of study is to assess the application of high technology criteria for agriculture such as rice and vegetables under specific conditions in Thoai Son and Chau Phu districts, An Giang province. This study used the secondary data,...
Article
Full-text available
Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề do điều kiện khô hạn và xâm nhập mặn, cùng với hiện tượng El Nino tạo nên thời tiết cực đoan tác động mạnh đến quá trình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh ven biển ĐBSCL. Nghiên cứu nhằm xác định những vùng bị tác hại do xâm nhập mặn trong điều kiện hiện tại và tương lai. Từ đó, đề xu...
Article
Full-text available
The study aimed at using land resources efficiently and sustainably on an acid sulphate soil for pineapple cropping. In this research, descriptive statistical approach was used to assess the land usage land evaluation method (FAO, 1976) was applied to classify land areas in suitability with pineapple production. The study identified 26-land mapping...
Article
Full-text available
Title: Evaluation the change of land properties updated in 2012 in comparison with those established in 1999 of Bac Lieu province Từ khóa: Đặc tính đất đai, hiện trạng sử dụng đất đai, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, Bạc Liêu ABSTRACT Evaluation of changes in soil properties play one of the important crucial roles in the planning, meanwhile it is a...
Article
Full-text available
Title: Effect of flooding and salinity as a result of climate change on land use suitability in the coastal zone of the Vietnamese Mekong Delta Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sử dụng đất, vùng ven biển, ngập, mặn, thích nghi đất đai ABSTRACT Agriculture is an important sector in the Vietnamese Mekong Delta (VMD), a major agricultural zone in Vietnam. B...
Conference Paper
Full-text available
GIS là một công cụ có khả năng quản lý hiệu quả cả về dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, nhất là trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên mang lại tính khả thi và hiệu quả cao. Nghiên cứu nhằm giúp các nhà quản lý có tầm nhìn tổng quan hơn trong công tác quản lý tài nguyên bằng côn...
Conference Paper
Full-text available
Land suitability analysis is a prerequisite for sustainable agricultural production. It involves evaluation of the factors from natural condition (soil, water) to socio-economic. However, many of these factors was changed strong and effected by climate change. Especially, the coastal areas in the Mekong Delta (e.g. saltwater intrusion, flooding). T...

Network

Cited By