Pervin Yesil

Pervin Yesil
Ordu Üniversitesi · Department of Landscape Architecture

About

43
Publications
15,253
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
243
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
174 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma ile; Ordu kent merkezinde bulunan kentsel habitat ağaçlarının mezarlıklar özelinde tespit edilmesi, konumsal olarak dağılımlarının belirlenmesi, sağlık durumlarının ve fiziksel özelliklerinin ortaya konulması, son olarak bir “Kentsel Habitat Ağacı Veri Tabanı” oluşturulması amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışma, Ordu kent merk...
Article
Sosyal medya günümüzün en etkili iletişim araçlarından biridir. Yapılan istatistiklere göre Türkiye’de her on kişiden yedisi sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Çeşitli turizm ve rekreasyon alanlarını ziyaret eden insanlar, yaşadıkları deneyimleri sosyal medya üzerinden fotoğraf ve video gibi gönderiler ya da yaptıkları yorumlar ile diğer i...
Article
Full-text available
Sosyal medya günümüzün en etkili iletişim araçlarından biridir. Yapılan istatistiklere göre Türkiye’de her on kişiden yedisi sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Çeşitli turizm ve rekreasyon alanlarını ziyaret eden insanlar, yaşadıkları deneyimleri sosyal medya üzerinden fotoğraf ve video gibi gönderiler ya da yaptıkları yorumlar ile diğer i...
Article
Full-text available
This study was conducted in laboratory conditions to determine the response of some cool season turf grass species (Lolium perenne Caddieshack, Lolium multiflorum Jivet, Poa pratensis Evora, Festuca rubra Rassinante, Festuca arundinacea Starlet, Festuca ovina Ridu) to different salt doses during the germination period. In the study, 8 different NaC...
Article
Full-text available
Ordu ilinde yürütülen bu çalışmada, 1990-2018 arasındaki dönemde meydana gelen arazi örtüsü/alan kullanımı değişimi CORINE arazi örtüsü veri tabanı kullanılarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 1990-2018 yılları arasında toplam 87.804 hektarlık alanda çeşitli değişimler meydana geldiği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan en büyük değiş...
Article
Full-text available
Konutlara değer biçilmesi sürecini yönlendiren birçok etken bulunmaktadır. Bunların başında; dairenin bulunduğu lokasyondan kaynaklanan çevresel etkenler ve daire ile dairenin içinde bulunduğu binanın kendisinden kaynaklanan yapısal etkenler gelmektedir. Konut fiyatlarının tahmininde pek çok yöntem kullanılmasına karşın hedonik fiyat modeli literat...
Article
Full-text available
Cadde ve sokak adları; kentlerin topoğrafik yapısı, bitki örtüsü, halkın uğraş alanları ve kentin tarihi gibi konularda bilginin somutlaştığı, kaydedildiği ve sonraki nesillere aktarıldığı önemli bir araçtır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Ordu ili Altınordu ilçesindeki cadde ve sokak adlandırmalarında, doğal ve kültürel peyzaj terimlerinin yansımal...
Article
Full-text available
Bu çalışmada; Ordu ilindeki biyoklimatik konfor bölgeleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Ordu ili ve yakın çevresindeki 27 meteoroloji istasyonundan alınan veriler kullanılarak CBS yazılımı aracılığıyla sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı haritaları elde edilmiştir. Literatürlerde ifade edilen iklimsel değerler esas alınarak belirlenen referans aral...
Conference Paper
Full-text available
Street names are seen as an important tool in which information is embodied, recorded and transferred to the next generations on many subjects such as the topographic structure of the cities, vegetation, the occupation of the people and history of the city. Ordu city has hosted many civilizations in the historical process, has rich flora and fauna,...
Conference Paper
Full-text available
Kentlerin fiziksel gelişimi ve kent nüfusunun artışı ile ortaya çıkan sorunlar son yıllarda mevcut planlama anlayışlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte kentlerin ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesi amacıyla tek merkezli kentlerden çok merkezli kent yapısına dönüşüm gündeme gelmiştir. Beraberinde “yürün...
Article
Full-text available
İnsanoğlu tarihsel süreçte çeşitli yerleşimler kurmuş ve bu yerleşimleri adlandırmıştır. Bu adlandırmaların yapılmasında yerleşimlere ve yakın çevrelerine ilişkin topoğrafik özellikler, vejetasyon yapısı, hidrografik özellikler, ekonomik uğraşlar, inanç ögeleri gibi pek çok etken rol oynamıştır. Bu etkenleri “doğal” ve “kültürel” peyzaj ögeleri olm...
Article
Full-text available
The cemetery areas, which are shaped in line with the beliefs and traditions of every society, are generally idle in our country; they have become places that cannot nourish neither the human soul nor the city of which they once had a memory. However, cemetery areas are considered as a dynamic part of the urban landscape and it is clear that if all...
Conference Paper
Full-text available
Many factors direct the process of valuing houses. In the beginning of this, environmental factors arising from the location of the flat and structural factors stemming from the building itself, where flat are located. Although many methods are used in estimating house prices, the hedonic price model is the most commonly used method in the literatu...
Conference Paper
Full-text available
Sosyalleşme, bilgi paylaşımı ve iletişim gibi işlevlerinin yanı sıra büyük bir veri kaynağı olan sosyal medya, insanların gündelik yaşamının önemli bir bölümünü kaplamış durumdadır. Sosyal medyadaki içeriklerin, seyahatlerdeki mekânsal ve zamansal tercihleri yönlendirmede son derece etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde insanlar, bir alanı ziyaret...
Conference Paper
Full-text available
İnsanoğlu, var olduğu günden itibaren hayatını idame ettirebilmek için doğayı ve doğal kaynakları kullanmaya başlamıştır. Zaman içinde nüfusun ve ihtiyaçların artması ile doğal alanların taşıma kapasitesini aşan bilinçsiz ve yoğun kullanım, çevrenin önemli ölçüde zarar görmesi ile sonuçlanmıştır. Günümüzde çevresel tüm değerlerin bilinçsizce kullan...
Article
Full-text available
In this study, the structural and environmental factors affecting the sales price of the apartments in Ordu City Center and how these factors affect the sales prices were investigated using the semilogarithmic hedonic pricing model. In the study, using the data obtained from 80 real estate offices, a total of 537 apartments from 22 different neighb...
Article
Bu çalışmada Ordu Kent Merkezi’nde bulunan dairelerin satış fiyatını etkileyen yapısal ve çevresel faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin satış fiyatlarını ne yönde etkilediği yarı-logaritmik hedonik fiyatlandırma modeli kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada 80 emlak ofisinden alınan veriler kullanılarak, 22 farklı mahalleden toplam 537 daire...
Article
Donatı elemanları kentsel mekanların vazgeçilmez öğelerinden olup, onlara anlam ve işlev kazandıran unsurlardır. Bu çalışmada Ordu kent merkezini doğudan batıya kateden ve kentin en önemli rekreasyon alanlarını bünyesinde barındıran kıyısal alan kullanımları içerisinde yer alan donatı elemanları incelenmiştir. Bu kapsamda 280 kullanıcı ile birebir...
Article
Full-text available
Rapidly developing industry and urbanization cause disturbance of the environment. Without a doubt, this process has negative effects on all living beings. Conversion of the existing natural areas to the areas which can meet various needs of people in addition to the organisms living in that area by taking such natural areas under conservation is o...
Article
Full-text available
In today's cities, street games have almost completely disappeared and children's playgrounds, created by local governments, have become the only places where children can play with their peers. Therefore, children playgrounds should be regarded as a very important urban space item. These spaces must be safe and usable for children and their parent...
Conference Paper
Full-text available
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin ana hedeflerine odaklanılarak, bu sözleşmenin Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini açısından önemi ve getirileri değerlendirilmiştir.
Article
Full-text available
Children's playgrounds which are safe and quiet environments that children can play there have started to become rare as a result of rapid urbanization. Because, the studies have shown that unplanned and distorted urban spaces affect children's behaviours, attitudes and reactions in a bad way. In this study, the availability of children's playgroun...
Article
Coastal regions with their natural, social, cultural and economic potentials have become the mostly preferred places and consequently such places have become the centre of intense human activities. Rapidly increasing population and public right to use coasts gradually increased the pressures exerted over those coastal regions. Then, the limited res...
Article
Full-text available
The aim of the present study, which was carried out in three different cities of Turkey (Erzurum, Artvin, Tokat), is to determine satisfaction degree of urban people with the environment they live and to bring about their demands and biases for their living environs. The study includes totally 300 questionnaires conducted over subjects from each ci...
Article
Full-text available
Noise is the most significant environmental factor affecting the life quality of people. It manifests itself in various ways in living spaces of people. Diversity and level of noise in urban sections increase commonly with the needs and functions. Within this scope, traffic-induced noise constitutes a significant source of noise in living spaces. T...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde sanayi ve teknolojideki ilerlemeler kentlerde yapı kitlelerinin, yol ağının ve beraberinde araç sayısının hızla artması yani insan hayatını kolaylaştırma ve daha konforlu hale getirmek için yapılan faaliyetler bir süre sonra insan ve çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli baskılar oluşturmaktadır. Bu baskılar özellikle yoğun ya...
Article
Full-text available
This study was carried out in three different cities (Erzurum, Artvin and Tokat). The aim of the study was to determine people's preferences about wall paintings or pictures they have in their living quarters and the related wall painting-natural environment by putting forward the perceptions people get from the places in the pictures about their d...
Article
Full-text available
Noise pollution and its influence on environment and life quality of human beings may be considered as a hot topic in scientific research. Since there are no sufficient studies on noise pollution in Turkey, this study was carried out to determine motorway noise levels in Tokat city centre, located at the northern part of Turkey. Noise measurements...
Article
Full-text available
Noise pollution and its influence on environment and life quality of human beings may be considered as a hot topic in scientific research. Since there are no sufficient studies on noise pollution in Turkey, this study was carried out to determine motorway noise levels in Tokat city centre, located at the northern part of Turkey. Noise measurements...
Article
Full-text available
If recreational planning is to be made considering the demands and tendencies of users, limited resources will be utilized more profitably and the needs of the users will be met more effectively. From this point of view, the purpose of this study was to determine the recreational tendencies of students at Atatürk University and investigate whether...
Article
Full-text available
ÖZET: Yapısı ve özel oluşumları nedeni ile ülkemizin önemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası Tokat ili Pazar ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Türkiye'nin 28 Jeolojik Miras alanından birisi olup yakın bir geçmişte de Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Bu mağara ayrıca pek çok doğal ve kültürel kaynak değerine oldukça yakın bir konumd...
Article
Full-text available
Equipment elements are among the indispensible components in life and they are in the first rows among the designed and solution elements which are capable of making an area liveable; load this area a meaning; and meet the functional and aesthetical needs of people. Equipment elements comprise of a very wide range of details used to give form and f...
Article
Full-text available
Equipment elements are among the indispensible components in life and they are in the first rows among the designed and solution elements which are capable of making an area liveable; load this area a meaning; and meet the functional and aesthetical needs of people. Equipment elements comprise of a very wide range of details used to give form and f...
Article
Full-text available
Parks and playgrounds are important places in a city where various functions are performed. The subject of this study was to determine if parks and playgrounds have economical eects on the house prices in the city of Erzurum. The correlation between parks and playgrounds and house prices was analysed by using hedonic pricing method. With this aim,...
Conference Paper
Full-text available
zümsü meyveler sahip oldukları pek çok peyzaj değeri ile sadece ekonomik anlamda önemli olmayıp, aynı zamanda fonksiyonel ve estetik özellikleri ile de dikkat çekerler. Bu çalışmada, Tokat kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bazı üzümsü meyveli bitki türlerinin belirlenmesi ve kentsel peyzaja katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada...

Network

Cited By