Ondřej Slach

Ondřej Slach
University of Ostrava · Department of Human Geography and Regional Development

PhD

About

98
Publications
45,050
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
785
Citations
Citations since 2016
41 Research Items
609 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Introduction
Ondřej teaches urban and economic geography and city planning in the Department of Human Geography and Regional Development at the University of Ostrava in Czechia. He also works at the Centre of City and Regional Management. His research interests are cultural/creative industries, regional and urban governance (planning), and restructuring of old industrial (cities) regions.
Additional affiliations
September 2007 - present
University of Ostrava
Position
  • Professor (Assistant)
Education
September 2006 - September 2014
Charles University in Prague
Field of study
  • Geography and regional development
September 2001 - July 2002
Technische Universität München
Field of study
  • Geography
September 1999 - August 2005
University of Ostrava
Field of study
  • Geography and regional development

Publications

Publications (98)
Article
Full-text available
The authors examine the patterns and determinants of spatial distribution of selected knowledge-intensive business services in Czechia, a small post-communist country whose capital city holds a strong position and where a significant share of manufacturing and business R&D employment is located in non-metropolitan regions. The central research ques...
Article
In recent years, both academic and political circles have paid much attention to the use of culture and temporary use in the regeneration of industrial brownfields. Nevertheless, existing records are based, in particular, on examples of cities and regions from long-established free-market European countries. This text uses a case study to provide a...
Article
Full-text available
Urban shrinkage has become a common pathway (not only) in post-socialist cities, which represents new challenges for traditionally growth-oriented spatial planning. Though in the post-socialist area, the situation is even worse due to prevailing weak planning culture and resulting uncoordinated development. The case of the city of Ostrava illustrat...
Article
One of the governance responses to urban shrinkage and the accompanying problems of city centre decline is mega-retail-led regeneration. It is a common regeneration tool that can, on one hand, create a popular shopping centre, but on the other hand, produce negative impacts on the city centre structures. Eventually, it can produce effects similar t...
Article
In this paper, we focus on the question of how particular types of regions react to economic shocks. Drawing on a case study of Czech microregions, we aim to determine if the old industrial regions differ significantly from other types of regions (metropolitan, urban, rural) in (post)crisis economic development. Two aspects of regional resilience (...
Chapter
Full-text available
Urban development engenders redistribution of costs and benefits to different actors. Public sector can capture certain amount of benefits or recover part of costs induced by private urban development in order to ensure functioning of public services and infrastructures. For this, the so called public value capture tools have been developed. This c...
Chapter
Full-text available
Our aim is to analyze the trajectory and causes of the population and economic shrinkage in Ostrava during the period from 1990 to 2019. We will describe the consequences of this urban shrinkage for the policymaking and governance structures as well as the processes and projects of economic and urban regeneration. We intend to explore and determine...
Chapter
Full-text available
Třebaže je Velká Británie institucionálně odlišná od kontinentální Evropy, dlouhodobá historie managementu center měst poskytuje hodnotnou inspiraci pro český kontext. Tato kapitola je rozdělená do dvou komplementárních bloků. První blok popisuje a analyzuje model managementu center měst od jeho historie a definice, přes aktéry a organizační formy,...
Book
Full-text available
Cílem této knihy je poskytnout analytický podklad pro formulaci politik a zpracování strategických dokumentů rozvoje českého venkova. Publikace přímo navazuje na Atlas rozvoje venkova: atlasvenkova.osu.cz, pro který představuje textovou část. Zaměřuje- me se na identifikaci, konceptualizaci, analýzu a vyhodnocení nejvýznamnějších výzev a trendů, kt...
Chapter
Full-text available
Prázdné prostory představují problém pro udržitelný rozvoj jak upadajících, tak rostoucích měst. Prvním cílem kapitoly je představit politiky zaměřené na opětovné využití prázdných prostor využívané v anglosaských zemí, které mají s problematikou dlouholeté zkušenosti. V konkrétní rovině jsou diskutovány daňové nástroje, demolice, pozemkové banky a...
Technical Report
Full-text available
Průzkum se soustřeďuje na hodnocení kvality života v Ostravě z pohledu rodin a rodinného života a byl realizován v roce 2020. Průzkum obsahuje 24 otázek a zůčastnilo se jej 1800 respondentů. V závěru průzkumu jsou formulována doporučení pro SMO vyplývající z realizovaného šetření.
Article
Full-text available
This research assesses the way main streets are perceived and used by pedestrians in an industrial, Central-European city - Ostrava in Czechia. The city has recently experienced shrinkage and changing patterns of socio-economic exchange, reason why this research is timely and needed in view of city center regeneration. Four main streets have been p...
Chapter
Full-text available
Prázdné prostory působí na své okolí jako negativní externality a jejich charakter často neodpovídá potřebám místních obyvatel. Cíl této kapitoly je trojí: 1) odhalit jaké fyzické prvky a zásahy vedly k negativnímu vnímání a nedostatečnému využití prostoru obyvateli; 2) představit metody pro praxi plánování, jak prázdné prostory mohou být zkoumány...
Article
Full-text available
We compare intra-urban localization patterns of advertising and IT companies in three large Czech cities. The main aim of our analysis is an empirically-based contribution to the question to what extent do knowledge bases affect the spatial distribution of various knowledge-intensive business industries. The central research question is: To what ex...
Article
Full-text available
There have been many studies focused on regional resilience and its particular determinants at regionallevel such as population size, industry mix, specialization/diversity, firm size structure, export orientation or institutions. Our research question is: which types of regions are more resilient: metropolitan or non-metropolitan regions, urban co...
Technical Report
Full-text available
Toto dotazníkové šetření vzniklo za cílem identifikovat hlavní PUSH (vytlačující, tj. např. nemožnost získat pracovní uplatnění, špatné životní prostředí, vysoká kriminalita, nepřiměřená výše nájmu) a PULL (přitahující, tj. např. vyšší kvalita života, lepší image, lepší možnosti uplatnění a výdělku) faktory vedoucí k tomu, že se obyvatelé z centrál...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to provide a geographical urban policy perspective on the strategy of Smart Cities in the specific context of Czechia. Considering that the implementation of the Smart Cities (SC) concept is still relatively young in Czechia, it is highly relevant to examine the time-space diffusion of this concept in Czechia in the geograp...
Article
Full-text available
In this paper we aim to describe and explain current spatial distribution of creative industries in Czechia. We ask to what extent are localisation patterns of creative industries influenced by specific local contexts. Therefore, we employed a typology of regions (close to local labour areas) that may explain spatial distribution of creative indust...
Conference Paper
Full-text available
Zabýváme se krátkodobými reakcemi jednotlivých typů regionů na vnější ekonomické šoky. Klíčovou výzkumnou otázkou je, zda a do jaké míry se staré průmyslové regiony (Ústecko, Ostravsko) v Česku lišily z hlediska post-krizového ekonomického vývoje (2009-2014) od ostatních typů regionů (metropolitních, venkovských, městských). Hodnotíme tři aspekty r...
Conference Paper
Full-text available
Cílem článku je s využitím konceptu kreativních čtvrtí vysvětlit rozmístění firem v kreativních odvětví v Brně a Ostravě. Shluky kreativních odvětví byly identifikovány metodou jádrového vyhlazování, firemní data se vztahují k roku 2010. Navzdory významným rozdílům v morfologii měst (monocentrické Brno, polycentrická Ostrava) se shluky kreativních...
Article
Full-text available
Old industrial cities abound with extensive infrastructures, which however no longer suit the economic purposes, for which they were originally built. However either their demolition or a complete rebuilding of new is often not a viable option, and thus the issue of their smart reuse emerged in urban studies. In this paper we combine literature on...
Chapter
Full-text available
Častou odpovědí na úpadek města bývá snaha o urbánní regeneraci prostřednictvím rozvojové strategie orientované na maloobchod. Velké projekty dávají vzniknout regeneracím prostřednictvím výstavby na jednu stranu atraktivních velkých obchodních center (mega-retail-led regenerations v textu dále "MRL regenerace"), jejichž rozvoj je však doprovázen řa...
Chapter
Full-text available
Publikace zkoumala restrukturalizaci dvou starých průmyslových regionů, Ústecka a Ostravska, přičemž pro adekvátní interpretaci indikátorů byly výsledky vztaženy k národnímu průměru, popřípadě Praze a Brnu. Důraz byl kladen na faktory, procesy a aktéry rozvoje znalostně náročných obchodních služeb a jejich roli v procesu restrukturalizace. Publikac...
Article
Full-text available
The authors examined the spatial distribution of selected knowledge-intensive business services in the Czech Republic (Czechia) and its principal localisation factors. Czechia was chosen as a representant of small countries with relatively developed transport infrastructure, strong economic position of the capital city and a significant portion of...
Article
Full-text available
In this article, we examine a relationship between population/economic size and resilience of Czech regions. More specifically, we ask if there are any significant differences among metropolitan cores and hinterlands, urban reg ions and rural regions in (post)crisis economic development in the period 2009–2013. Three aspects of resilience were...
Method
Full-text available
Metodická příloha k článku Ženka, J., Slach, O., Hlaváček, P. (2018): Podmíněnosti rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých metropolitních a nemetropolitních regionech. Geografický časopis [v tisku].
Chapter
Full-text available
The aim of this chapter is to explore changes in the spatial distribution of creative industries in Czechia. We focus on the post-crisis period 2009-2013 from a multi-scale perspective. The core of the empirical research is based on a unique data set compiled from an annual survey of Czech-based firms by the Czech Statistical Office in productive s...
Article
Full-text available
In this article, we examine a relationship between population/economic size and resilience of Czech regions. More specifically, we ask if there are any significant differences among metropolitan cores and hinterlands, urban regions and rural regions in (post)crisis economic development in the period 2009–2013. Three aspects of resilience were consi...
Article
The authors examined the spatial distribution of selected knowledge-intensive business services in the Czechia and its principal location factors. The Czechia was chosen as a representative of small countries with relatively developed transport infrastructure, a strong economic position of the capital city and a significant portion of manufacturing...
Article
Full-text available
Jedním z klíčových prvků „evropského“ města prakticky již od antických dob byla městská centra, či jejich hlavní náměstí (Lichtenberger 1992). Městská centra tedy lze považovat za určitý symbolický střed města a odraz jeho kulturní identity (Monheim 2014), či dokonce „výkladní skříň“ celého města, případně za významný (veřejný) prostor nezbytný pro...
Article
In this article, we propose a typology of Czech nonmetropolitan regions according to their key factors, actors and mechanisms of development. Five main categories of Czech non-metropolitan regions were identified - peripheries, single factory regions, “ordinary” diversified industrial regions, lower-tier satellite platforms and higher-tier satellit...
Conference Paper
Full-text available
Ambicí tohoto článku je poskytnout vstupní debatu k problematice ekonomické výkonnosti a mechanismů rozvoje nemetropolitních regionů v Česku, která v české geografii v ucelené podobě dosud neproběhla. Mnoho pozornosti bylo věnováno periferním či venkovským regionům, které tvoří pouze specifický typy v šíře vymezené skupině nemetropolitních regionů....
Conference Paper
Full-text available
Cílem tohoto primárně empirického příspěvku je posoudit: 1) význam kreativních odvětví pro ekonomiku Ostravy a 2) zjistit, zda a případně jaká vazba existuje mezi polycentrickým a průmyslovým charakterem města na jedné straně a rozmístěním, odvětvovou strukturou a charakterem místních kreativních odvětví na straně druhé. Tento text částečně vychází...
Conference Paper
Full-text available
Celem naszego, w głównej mierze empirycznego artykułu, jest ocena 1) znaczenia sektorów kreatywnych dla gospodarki Ostrawy i 2) stwierdzenie, czy i ewentualnie jaki związek istnieje między policentrycznym i przemysłowym charakterem miasta z jednej strony, a rozmieszczeniem, strukturą sektorową i charakterem lokalnych sektorów kreatywnych. Punktem w...
Conference Paper
Full-text available
Předložený text zkoumá prostorovou organizaci dvou vybraných kreativních odvětví, tisku a vydavatelství, na ntra-urbánní úrovni. Pro potřeby analýzy bylo vybráno polycetrické průmyslové město Ostrava. Hodnocení prostorové organizace odvětví je založeno na různých statistických prostorových metodách-např. metoda nejbližšího souseda, jádrového (kerne...
Article
Full-text available
Image nejznámější ostravské ulice Stodolní se během posledních 15 let proměnila z „ostravského Bronxu“ na „trendy místo v České republice“. Stodolní představuje jednu z nejnavštěvovanějších lokalit ve městě, kterou podle neoficiálních odhadů navštíví o víkendech na 30 tisíc návštěvníků. Její rozvoj po roce 1989 lze chronologicky rozdělit do tří eta...
Article
Full-text available
Drawing on empirical evidence from the Czech Republic, differences in agricultural labour productivity at the micro-regional level are examined. The role of geographical factors: natural conditions, landscape fragmentation, localisation and urbanization economies, are discussed. In addition, we also test the effects of farm size structure to captur...
Chapter
Full-text available
Pojem „governance“ lze chápat jako komplex řídicích struktur, který představuje síť různých institucí (veřejných i soukromých), na všech úrovních vládnutí, a vazby mezi nimi. Jedná se o velmi aktuální téma i v ČR, zvláště v souvislosti se zaváděním integrovaných nástrojů rozvoje území (zvláště ITI – Integrované územní investice) a hledáním efektivn...
Technical Report
Full-text available
Specializovaná mapa s odborným obsahem podává pohled na prostorovou organizaci aktivních subjektů působících v odvětví KKP ve dvou městech − Brně a Ostravě − v členění na základě vymezených oblastí dle Výsledků účtu kultury ČR za rok 2012 (ČSÚ, NIPOS, 2014).
Chapter
Full-text available
Kapitola „Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování“ se zabývá možností použití této moderní a v zahraničí často používané prognostické a plánovací metody. Scénáře můžeme chápat jako koherentní, vnitřně konzistentní a věrohodné popisy možného budoucího stavu sledovaného jevu (budoucího vývoje města, struktury obyvatel atd.). Důležitou skut...
Article
Full-text available
The principal objective of this paper is to evaluate the spatial patterns of creative industries in a micro-geographic perspective. As the creative industries represent a highly heterogeneous complex, only selected creative industries were studied (culture, marketing and advertising, printing, publishing, architecture). The polycentric industrial c...
Article
Full-text available
An influential body of literature suggests that economic diversity rather than specialization fuels the economic performance of regions and nations. The authors argue that this hypothesis has no universal applicability and that a more differentiated view is needed. In particular, historical specificity of the local environment and structural charac...
Book
Od roku 2008, respektive od roku 2010, kdy proběhla poslední aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy, prošla kulturní scéna v Ostravě řadou změn. Současně se proměnily i vnější ekonomické, sociální a politické rámce. Prostřednictvím předkládané aktualizace reaguje město Ostrava na tyto změny tak, aby bylo schopné i nadále vy...
Conference Paper
Full-text available
The contribution is focused on evaluation of the transition process of the traditionally industrial areas in the Czech Republic after 1989. After a brief introduction with the debate of up to date theoretical approaches discussing evolution of the economic structures and transformation processes relevant in Central Europe is offered the basic categ...
Chapter
Full-text available
Sozialräumliche Segregation – die Frage nach der ungleichen Verteilung sozialer Gruppen im Stadtraum – ist ein klassisches Thema der Stadtsoziologie. Die umfangreiche Literatur dazu entstand vor dem Hintergrund wachsender Städte: von der Einwandererstadt Chicago, vor deren Hintergrund die sozialökologische Chicago School entstand, bis hin zu den im...
Article
Full-text available
The paper presents basic, empirically-grounded, overview of the current state of creative industries in the Czech Republic with particular emphasis on the principles of spatial differentiation. Creative industries are associated with their positive role in creating innovations and jobs as well as with their benefits for urban regeneration. The main...
Article
Full-text available
Cílem textu je hodnocení plánovaného projektu kulturního klastru Černá louka na území města Ostravy. Pro potřeby hodnocení byl využit koncept urbánní governance, politických cyklů a kulturou tažené regenerace. Projekt kulturního klastru byl „vlajkovým“ projektem neúspěšné kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a vzhledem ke s...
Conference Paper
Full-text available
We examine whether current economic performance of the Czech small city-regions is fuelled rather by in dustrial specialization or diversification when additionally accounting for urbanization economies, spatial interactions between regions, and industrial legacy from the communist era. Regression models showed that both industrial specializat...
Article
Full-text available
The following contribution deals with regeneration process in a part of the Ostrava city centre and specifically with establishment of a cultural city district in conditions of a post-socialistic city with strong industrial tradition. The aim of the contribution is to analyze the cultural city district establishment and to discuss its gradual trans...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to describe and analyse the process of urban shrinkage and especially the governance structures, actors and policies tackling the causes of urban shrinkage of the city of Ostrava. In the theoretical chapters, both urban (city) shrinkage and urban governance are conceptualized and an operationalization of these concepts is ou...
Book
Full-text available
Předložená publikace poskytuje čtenáři základní informaci o strategii regenerace brownfields tažené kulturou na příkladu švýcarských (německých a rakouských) případových studiích. Z hlediska struktury je kniha rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými aspekty kultury, vzniku brownfields, přičemž největší důraz je kl...
Book
Full-text available
Tato odborná monografie v přehledné formě shrnuje výsledky výzkumu měkkých faktorů regionálního rozvoje realizovaných v rámci projektu pod názvem „Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka“, financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Z hlediska obsahu částečně navazuje na monogr...
Article
Full-text available
The following contribution deals with regeneration process in a part of the Ostrava city centre and specifically with establishment of a cultural city district in conditions of a post-socialistic city with strong industrial tradition. The aim of the contribution is to analyze the cultural city district establishment and to discuss its gradual trans...
Article
Full-text available
This paper is focused on the role of cultural and creative industries in the regeneration of the inner city of Ostrava. The first part outlines the basic relationship of cultural and creative industries and urban areas in market economies, with emphasis on industrial cities. Ostrava is a post-socialist city, therefore essential characteristics of o...
Article
Full-text available
This article aims to contribute to the theoretical debate in the Czech Republic over the concept of shrinking cities and to draw attention to the potential of capturing the process of shrinkage by empirical means, taking the town of Ostrava as an example. The article sets out to explain the concept of shrinking cities, the causes, consequences, and...
Book
Full-text available
This monograph draws on results of two international research projects, in which the authors participated in 2008–2011. The main research project´s title is “The governance of shrinkage within a European context“ (acronym: Shrink Smart) and is financially supported by European Commission´s 7th Framework Programme, Theme 8 “Social Sciences and Human...
Article
Full-text available
This article aims to contribute to the theoretical debate in the Czech Republic over the concept of shrinking cities and to draw attention to the po- tential of capturing the process of shrinkage by empirical means, taking the town of Ostrava as an example. The article sets out to explain the concept of shrinking cities, the causes, consequences, a...
Article
Full-text available
Předložený příspěvek se zabývá procesem konverze bývalých průmyslových areálů ve spolkovém státě Sársko, který představuje jeden z klasických průmyslových regionů v Evropě. V úvodu příspěvku je stručně nastíněna charakteristika regionu. Následně bude prostřednictvím tří případových studií demonstrován proces konverze průmyslových areálů s důrazem n...
Book
Full-text available
Metodika je určena především pro představitele managementu územního rozvoje. Regionální adaptabilita a odolnost jimi řízených území by měla být jejich finálním cílem, profilace měkkých faktorů rozvoje pak prakticky využitelným nástrojem. Praktické využití metodiky může představitelům regionů a obcí nabídnout argumentační bázi při komunikaci důležit...
Book
Full-text available
This Workpackage 7 Report „Governance of Shrinkage – Lessons learnt from the Analysis for Urban Planning and Policy“ consists of three main parts, the deliverables D13 „Transferable set of strategies“, D14 „The oolbox“ and D15 „Set of policy recommendations“.