• Home
  • Olena Reshetnyak
Olena Reshetnyak

Olena Reshetnyak
Research Center for Industrial Development Problems of National Academy of Sciences of Ukraine

Doctor of Economics

About

51
Publications
6,967
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
57
Citations
Citations since 2017
51 Research Items
57 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (51)
Article
Full-text available
A characteristic feature of the modern confrontation between individual countries is the lack of a common understanding of the signs of the onset of a military conflict and the procedures for the transition to a state of war, which leads to the use of military force without a formal declaration of the beginning of the war, the difficulty of determi...
Book
Full-text available
У колективній монографії автори дали своє бачення розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів, які все більше вирішальним чином впливають не тільки на форми і методи, а й на формування стратегії і тактики дії субʼєктів міжнародних економічних відносин через призму їх інтересів. Основну увагу зосереджено на аналізі міжнаро...
Article
Full-text available
At present, scientific and technical activities (STA) play a fundamental role in the creation of new knowledge necessary for the realisation of the goals of sustainable economic growth. The purpose of the research is to assess STA in countries of the world and Ukraine as well as to analyse the impact of STA on their sustainable economic growth. For...
Book
Full-text available
Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів енергетичного моделювання розвитку національної економіки, розробленню теоретико-методичних і концептуальних засад формування енергетичної моделі національної економіки, здатної забезпечувати узгодженість структурних перетворень в економіці й енергетиці країни. У монографії наводят...
Article
Full-text available
Дослідження напрямів поліпшення якості бізнес-планів є дуже важливим, оскільки практика бізнес-планування висвітлює недоліки процесів планування та якості вітчизняних бізнес-планів. Дослідження недоліків, які знижують якість бізнес-планів, має теоретичне та практичне значення для підвищення якості бізнес-планування в цілому як процесу, та бізнес-пл...
Article
Full-text available
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) підвищує свій вплив на всі сфери соціально-економічної діяльності, стимулює інноваційний розвиток і сприяє створенню нових робочих місць. Метою цієї роботи є дослідження розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами, а також визначення перспектив її розвитку. Методичну баз...
Article
Full-text available
Штучний інтелект належить до технологічних сфер, що швидко розвиваються та в майбутньому матимуть значні наслідки для національної безпеки та обороноздатності. Для багатьох країн світу штучний інтелект став одним із ключових пріоритетів розвитку оборонного комплексу. Метою статті є виявлення основних напрямків використання штучного інтелекту в забе...
Article
Full-text available
Дослідження перспективних напрямків розвитку ІТ-сфери є дуже важливим не тільки для пошуку конкурентних переваг для керівників під-приємств сфери IT, а й з причин впливу на інші сфери економічної діяльності, включаючи клієнтів, покупців, екосистему. Метою цієї роботи є визначення перспективних напрямків розвитку IT-сфери у світі на основі досліджен...
Article
Full-text available
Метою дослідження є визначення теоретичних аспектів форм взаємодії та інтеграції освіти та науки та вивчення закордонної практики задля розвитку українського освітньонаукового простору. Методи дослідження: логічного аналізу – для вивчення зарубіжного досвіду взаємодії та інтеграції освіти та науки; групування, порівняння та опису – для дослідження...
Article
Full-text available
Метою дослідження є формування організаційно-економічного механізму інтеграції освіти, науки та бізнесу на базі університету 4.0. Для досягнення мети в роботі використовувалися методи логічного аналізу, аналітичного моделювання. У статті уточнено сутність поняття «організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу», яке пропонує...
Article
Full-text available
Метою статті є проведення інтегральної оцінки освітньої, наукової й інноваційної діяльності в Україні та дослідження їх впливу на економічний розвиток країни в динаміці. Методи дослідження: логічний, статистичний, кореляційний, графічний аналіз, матричний метод, метод рівневої ієрархії Сааті, порівняння. У статті запропоновано методичний підхід до...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to identify scenarios for the development of higher education and actualize the problems of development of Ukrainian universities in connection with changes in the world educational space. Scenarios for the development of higher education, including under the influence of the COVID-19 pandemic, were considered. It was reveal...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення інтеграції освіти та науки на базі університетів майбутнього як ключової опори соціально-економічного розвитку України. У межах представленого дослідження: виявлено проблеми в освітній та науковій діяльності в Україні; запропоновано науково-методичний підхід до оцінки впливу освіти т...
Article
Full-text available
У статті визначено, що економічне зростання країн світу сьогодні залежить від їх здатності до створення та примноження нових наукових знань, а також їх використання шляхом розробки та впровадження інноваційних продуктів і технологій, що висуває на перший план розвиток освіти та науки в країнах. Водночас в Україні наукова й освітня діяльність залиша...
Article
Full-text available
The article is aimed at carrying out an integral assessment of educational, scientific and innovative activities in Ukraine and researching their influence on the economic development of the country in dynamics. Research methods are: logical, statistical, correlation, graphical analysis, matrix method, T. Saati’s method of analyzing hierarchies, co...
Article
Full-text available
The purpose of the article is to assess the involvement of industries in global value chains and determine the prospects for intensification of these processes. The research methods are statistical analysis, comparison, graphical analysis. The role of export volumes of high value-added products, their enclosing in global value chains is determined....
Article
Full-text available
Метою дослідження є розробка та реалізація теоретико-методичного підходу до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні. У статті було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: логічного аналізу – для визначення стану та тенденцій розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні й інш...
Book
Full-text available
Проведено оцінку рівня ННТД України порівняно з країнами світу; запропоновано теоретико-методичний підхід до визначення ролі ННТД у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України та країн світу на основі аналізу взаємозв’язків рівня ННТД із рівнем соціально-економічного розвитку, що включає угрупування країн світу за індексом ННТД, г...
Article
Full-text available
The article focuses on identifying priority areas for greening and sustainable development for OECD countries and Ukraine. They aim to achieve overall progress in the interaction between the economy and the environment. Additionally, the aim is to create prerequisites for encouraging innovation and investment to find new sources of economic growth...
Article
The aim of the study is to forecast scientific support for the advancement of the digital economy in the world and Ukraine. A methodological approach for forecasting scientific support for the advancement of the digital economy, based on bibliometric and patent analysis, is proposed. The main task of the analysis is to compare scientific developmen...
Article
Full-text available
The article aims at determining the impact of scientific support on the development of digital economy in Ukraine and in other countries. Research methods used are the following: analysis and comparison, correlation analysis, grouping and clustering, statistical and graphical methods. It has been determined that China, the United States and the Eur...
Article
Full-text available
Мета статті полягає в оцінці участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості та визначенні перспектив інтенсифікації цих процесів. Методи дослідження: статистичний аналіз, порівняння, графічний аналіз. Визначено підвищення ролі обсягів експорту продукції з високою доданою вартістю, а також їх вбудовування в гло...
Article
Full-text available
Мета статті полягає у визначенні та оцінці місця високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України. Методи дослідження: структурний аналіз, графічний аналіз, аналіз структурних зрушень, кластерний аналіз. Проведено структурний аналіз економіки України та країн ОЕСР за показниками валового випуску, валової доданої...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of the article is to identify the trends and scenarios for the organization of research based on analysis of the world foresights, as well as to highlight the main further challenges of research in Ukraine. The article substantiates the need to use foresight methodology to identify trends and scenarios for the development of research sp...
Article
Full-text available
Мета статті полягає в дослідженні нормативно-правових і методичних проблем обґрунтування та вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. Методи дослідження: аналіз законодавства та наукової літератури, узагальнення, систематизація. Обґрунтовано, що встановлення пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки є важливим аспектом...
Article
Full-text available
Socio-ecological-economic relations and the institutional environment are shaped and changed in complex interaction. The main aim of this research is an institutional format development of the interaction of economic, social and environmental components of the global economic system, which could regulate the impact of institutional mechanisms and i...
Article
Socio-ecological-economic relations and the institutional environment are shaped and changed in complex interaction. The main aim of this research is an institutional format development of the interaction of economic, social and environmental components of the global economic system, which could regulate the impact of institutional mechanisms and i...
Article
Full-text available
The aim of the study is to determine the impact of training highly qualified personnel on scientific and economic development. To achieve the goal of the study, the methods of logical, statistical, correlation analysis, as well as the matrix approach to positioning countries of the world are used. The article puts forward and proves the hypothesis...
Article
Full-text available
The article discusses the development of the digital economy, especially how it affects investment flows. Particular attention is given to the main trend prediction of FDI and forecasts of the growth rate of FDI in the global economy. It is statistically proved the correlation between the GDP of the country and FDI flows. It is also demonstrated th...
Article
Full-text available
The economic growth of the world’s countries depends on the creation of knowledge, the ability to increase knowledge and use it in economic activity. The article is aimed at defining the features of the management of scientific-innovation systems in the context of knowledge economy together with the directions of its improvement. The objectives of...
Article
Introduction. The article substantiates the need to use foresight in determining the directions of scientific development. The methodology of long-term vision of the future, called ""foresight"" in connection with the need to substantiate the priorities of scientific development, is spreading all over the world Purpose. The purpose of the article i...
Article
Full-text available
The digital economy can lead to an increase in the inequality between advanced countries and developing ones, which cannot keep pace with changes in the modern world. Nations that want to be competitive in the future need to develop digital technologies using their own scientific potential. The complexity, multidimensionality, and ill-structuredene...
Article
Full-text available
Problems of human resourcing of development of the scientific and innovation entrepreneurship are very urgent especially for the countries, which require a transition from the resource-based economic model to the model of innovation development. That is why, studies of the problems of human resourcing with respect to creation of own scientific deve...
Article
Full-text available
The aim of the article is to study the state of the scientific sphere and trends in its development in countries of the world and Ukraine and to determine the directions of the science reform that the Ukrainian economy needs. Based on the methods of logical, statistical, graphical and correlation analysis, the paper examines the state of the scient...
Article
Full-text available
The publication is aimed at analyzing the organizational models of management of the scientific sphere of the EU countries along with defining the priorities of development of Ukraine’s scientific activities. A characterization of the organization of scientific activities in the EU and its individual countries is provided. The essence of the Europe...
Article
Full-text available
The aim of the article is analyzing the patterns and trends prevailing in the scientific sphere of Ukraine to identify the main problems in its development. As a result of the study, the main regularities and trends in the development of science in Ukraine are determined. It is proved that the development of science in Ukraine is contradicting the...
Article
Full-text available
The article is aimed at analyzing the legislation of the State support for development of science and the scientific-technical activities in Ukraine. The retrospective of the legislative support for scientific-technical activities in Ukraine is considered, allowing to define the following stages of its development: the initial (preparatory) stage,...
Article
Full-text available
The study proposes a methodological approach to justifying the directions for reforming the scientific sphere of a country which is based on the cognitive approach. Using the proposed approach, the groups of the main problems in the development of science in Ukraine are determined and indicators for their evaluation are singled out; the cognitive m...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The development of theoretical and methodological support for the integration of education, science and business on the basis of universities of the future as a key pillar of the socio-economic development of Ukraine.
Project
The purpose of the project is to analyze the consequences of Russia's military aggression against Ukraine, to find ways to counteract Russia's military aggression and rebuild the Ukrainian economy.
Project
Definition of indicators affecting the level of development of science in the country. Study of the place of national economies in the development of science in the world