Oksana Lyshchenko

Oksana Lyshchenko
National Aviation University · Department of Foreign Languages