• Home
  • Özcan Erkan Akgün
Özcan Erkan Akgün

Özcan Erkan Akgün
Istanbul Medeniyet University · Curriculum & Instruction

PhD

About

92
Publications
97,157
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6,421
Citations

Publications

Publications (92)
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the opinions of students who have a gamification-enhanced online learning experiences to find clues about the design of online learning environments based on gamification. For this purpose, the opinions of students who took courses through gamification-enhanced online learning for eight weeks were examined throug...
Article
The concept of social networking literacy emerged with the advent of Web 2.0. This study aims to develop a scale to measure the social networking literacy proficiencies of individuals. An item pool was created after a thorough review of the literature and taking experts views, and then application form prepared. The scale was applied to students of...
Article
Full-text available
Bu çalışma, bir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) lisans programının öğrencilerin farklı mesleklere yönelik yeterliklerine katkısının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programında öğrenim gören son sınıf öğrencil...
Article
Full-text available
Research Problem / Aim The aim of this study was to introduce the psychometric properties of the Student Engagement Scale for Online Learning which was used to measure the engagement of students in online learning environment by using the validity and reliability study in the sample of university students who took lessons online. Method There were...
Article
Full-text available
The study aimed to find out the effects of face to face and e-learning trainings for improving teachers’ educational Internet use self-efficacy beliefs (EIUSEB) and determine the suitable approaches to be used in the future to improve teachers’ EIUSEB. The sample consisted of 16 teachers from various disciplines —8 teaching face-to-face and 8 teach...
Book
Full-text available
Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırma yöntemleri” ile ilgili pek çok ders okutulmaktadır. Anayasa'da, eğitimle ilgili yasalarda, öğretim programlarında ve yönetmeliklerde okullar ile öğretmenlerin öğretim dışında bir başka temel görevinin araştırma olduğunun vurgulanmasına rağmen, eğitim fakültelerinin yenide...
Preprint
Full-text available
The aim of this study is to adapt the Gamification User Types Hexad Scale (GUTHS) developed by Tondello et al. (2016) into the Turkish context. The original scale consists of six dimensions, each of which has four items. The dimensions-and the user types that they refer to-are "Free spirit," "Socializer," "Achiever," "Philanthropist," "Player," and...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate teachers' views about the use of tablet computers distributed as a part of the FATIH (Movement for Enhancing Opportunities and Improving Technology) Project. In this study, the case study method, one of the quali tative research methods, was used. The participants were 20 teachers from various fileds wor...
Article
Full-text available
Bu çalışma lise öğretmenlerin eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik inançları düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle alanyazın taranarak bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ardından hazırlanan form kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne sunulmuş ve görüşlere dayalı...
Article
Full-text available
Augmented reality (AR) is a technology to supplement existing reality with additional information, descriptions and helpful images with the help of technology and therefore ensure the reality to be perceived more qualified and well-rounded. In this study, views and comments about problems, solutions and suggestions on using AR were gathered from re...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde öğrenim gören lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin algıladıkları öğrenme düzeyleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme metodu kullanılmış ve örneklem 2016-2017 güz-bahar dönemlerinde Eğitim Yönetimi ve Denet...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde öğrenim gören lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin algıladıkları öğrenme düzeyleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme metodu kullanılmış ve örneklem 2016-2017 güz-bahar dönemlerinde Eğitim Yönetimi ve Denet...
Conference Paper
Full-text available
Üniversitelerin eğitim öğretim, topluma hizmet, idari süreçler ve destek hizmetlerini kaliteli bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için bu süreçleri belirlemeleri, izlemeleri, değerlendirmeleri ve gelişim hedeflerini belirleyerek bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğr...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma lisansüstü eğitim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının gözünde lisansüstü eğitimde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu 2016-2017 Bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören 14 lisansüstü eğitim öğrencisi ve aynı enstitüde ders veren 7 öğr...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı “Günümüz Eğitim Sorunları” dersini alan ve ülkemizdeki eğitim sorunlarını bir dönem boyunca inceleyen ve tartışan öğretmen adaylarının hangi sorunları en önemli olarak gördüklerini belirlemektir. Araştırma nitel desende, fenomenolojik araştırma modelinde yürütülmüş olup araştırma 56’sı erkek 34’ü kız olmak üzere toplam 90 öğre...
Article
Full-text available
In this study the views of graduate thesis advisors at Sakarya University, Institute of Educational Sciences (5 Male, 4 Female) are analysed regarding their students’ knowledge on scientific research ethics (SRE). This was done via phenomenology, one of the qualitative research methods. The data were collected with structured interview questions an...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate and compare the effects of two types of presentations as created by PowerPoint or Prezi, which are used during lectures at the higher education level, on the students' cognitive load, the level of recall of the learning and conceptual learning. Presentations prepared by PowerPoint have linear slides with...
Conference Paper
Full-text available
Akademisyenlerin ülkemizdeki mesleki rolleri araştırıldığında iki farklı rollerinin olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi araştırmacı diğeri ise eğitimci rolleridir. Akademisyenler çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapıp bu araştırmaları yayınlamakla birlikte alanında uzman oldukları konularda yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetle...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının FATİH projesine yönelik farkındalıklarının, öngörülerinin ve beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştır...
Research
Full-text available
With the increasing information technologies usage, attacks and threats towards information technologies have been increasing in the same way. Because of this, it is necessary to examine Computer Education and Instructional Technology (CEIT) teacher candidates’ efficacy perceptions to teach information security. The study carried out with survey me...
Conference Paper
Full-text available
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanırken almakta oldukları okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri onların gelecekte kaliteli ve mesleki deneyimi elde etmiş öğretmenler olmaları amacına hizmet etmektedir. Literatürde bu derslerle ilgili birçok aksaklık ve sorun olduğu bilinmektedir. Bu sorunların giderilebilmesi için araştı...
Article
Full-text available
This study was conducted in survey model to determine awareness of information security of the 217 prospective teachers from different departments that attending Faculty of Education at Sakarya University. ”Information Security Questionnaire” that developed by authors was used for data collection. The findings of the survey revealed, that there wer...
Article
Full-text available
Okul deneyimi ve ogretmenlik uygulamasi dersleri, ogretmen adaylarinin egitim-ogretim sureci icerisinde ogrenmis olduklari kuramsal bilgileri uygulamaya donusturdukleri ve mesleki deneyim elde ettikleri onemli bir derstir. Bu acidan ogretmenlik meslegine hazirlanma sureci uzerine titizlikle durulmasi gerekmekte ve ogretmenlerin kaliteli bir staj su...
Conference Paper
Full-text available
Today, when educational technologies are continuously expanding the opportunities to increase effectiveness and efficiency in education, these opportunities must be taken into consideration in teaching Turkish. Many studies carried out in different fields have shown that when used at the correct place and time, technology and materials increase ach...
Conference Paper
Full-text available
Eğitim teknolojilerinin, öğrenme ve öğretme materyallerinin eğitimde etkililiği ve verimliliği arttırmak için sunduğu olanakların sürekli arttığı günümüzde, bu olanakların Türkçe öğretiminde dikkate alınmaması düşünülemez. Farklı alanlarda gerçekleştirilen birçok araştırma, uygun şekilde doğru yerde ve doğru zamanda kullanılan teknoloji ve materyal...
Article
Full-text available
Irrational beliefs are improper solutions developed by the person himself for his personal problems. They occur in person's mind. These beliefs affect person's life. The purpose of this research is to investigate the effects of irrational beliefs on academic motivation and academic self-efficacy of students. Independent variable of the study is irr...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Etiği ile ilgili görüşlerine ve farkındalık düzeylerine yer verilmiştir. Çalışmada öğ- rencilerin görüşleri yapılandırılmış bir görüşme formu ile alınmıştır. Görüşme formundaki sorular, kapsamlı bir literatür çalışma...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma ile "Milli eğitimde çalışan öğretmenlerin derslerini işlerken kullanmış oldukları öğretim yöntem, teknik ve stratejilerin neler olduğunun" ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Sakarya ilindeki okullarda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde farklı branşlarda öğretmenlik yapa...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir. Çalışma tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; Sakarya, Amasya, Erzincan ve Siirt üniversitelerinin BÖTE bölümünde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adaylar...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, son sınıf eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitimde internet kullanımı öz-yeterlik algıları geliştirmeye yönelik bir eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanarak etkililiği tek grup ön-test-son-test modeli ile değerlendirilmiştir. Araştırma Eğitim Fakültesi son sınıfında okuyan 28 öğretmen adayı ile yürütülmüş ve öğretmen adaylarına...
Article
Full-text available
This study was conducted in cross-sectional survey model in order to determine the level of self-efficacy perceptions towards educational internet use of the prospective teachers attending Faculty of Education at Sakarya University. The findings of the survey revealed significant differences between the self-efficacy perceptions of the prospective...
Article
Full-text available
The aim of this study is to develop a scale based on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model with giving more importance to learner centered education and teachers' facilitator role in constructivist learning comparing by previous TPACK scales. In order to prepare item-pool, first we examined previous research and scales and we ad...
Article
Full-text available
Ogretim iceriginin, ogretim yontem ve tekniklerinin secilmesinde ve uygulanmasinda bireysel ozelliklerin goz onunde tutulmasi gerekliligi one cikmaktadir. Bu baglamda bireyin bilgiyi isleme stilini bilmek, bireyin ogrenme ortamlarindan daha etkili bir sekilde yararlanmasina yardimci olacaktir. Bilgiyi isleme stillerinden biri de sozel ve gorsel ogr...
Article
Full-text available
Nitelikli öğretmen yetiştirmek eğitimin kalitesini artırmak için çok önemli bir hedeftir. Günümüzde öğretmen yetiştirme görevini eğitim fakülteleri üstlenmektedir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de hizmet öncesinde mesleklerini tanımak ve pratik kazanmak için gerçekleştirilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri bulunma...
Conference Paper
Full-text available
Öğretim materyallerinin, öğrenmeyi daha akıcı, daha etkili ve daha verimli olmasını sağlayacağına yö-nelik birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar öğretmenlerin materyal geliştirmelerini veya kullan-malarını önermektedir. Ancak öğretim materyali kullanan veya geliştiren öğretmenlerin bu konuyla ilgi-li görüşlerinin incelendiği nitel çalışmalar...
Article
In this study, teachers'opinions on in-service training and the interactive boards which were established in the secondary education institutions in the implementation phase of Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology (FATI˙H) project were examined. The schools in the center of Nigde, where the interactive boards were establishe...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı mesleki karar verme zorluğunun İzmir’de lisans öğrenimi gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğrencileri üzerinde hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiğini incelemektir. Nicel araştırma yaklaşımı temelinde yapılan bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. Kesitsel tarama modeliyle yapılan araştırmada veriler,...
Chapter
Full-text available
Technology has penetrated almost every aspect of our lives. It plays an essential role in education, especially in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education. This role can be defined through two categories in STEM Project-Based Learning (PBL). In the first category, technology itself is a subject field that should be learne...
Conference Paper
Full-text available
Conceptual understanding of STEM subjects is an important component in teacher workshops that needs to be taken into consideration because most STEM subjects require knowing different segments or domain specific knowledge and also a well constructed connection among different domains. In this study, we observed that innovative use of concept mappin...
Article
Full-text available
Because there is, currently, no education system for primary school students in grades 1-3 who have specific learning disabilities in Turkey and because such students do not receive sufficient support from face-to-face counseling, a needs analysis was conducted in order to prepare an adaptive, web-assisted learning system according to variables det...
Conference Paper
Full-text available
This paper examines learners’ views and understanding of models’ functions through a robot model based reasoning design. Pre-experimental design was used to examine participants’ journals and the participants were natural part of the learning environment and there was no random selection for this research. This study concludes that robotics is a ve...
Conference Paper
Full-text available
This study investigates a sixth-grade Turkish science for the integration of text and graphical representations, compares that analysis to a similar analysis of four U. S. Texts using the Graphical Analysis Protocol (GAP) (Slough, McTigue, Kim, & Jennings, 2010), and makes specific recommendations for the future development of e-learning resources...
Chapter
Kendimizle ilgili duygu ve düşüncelerimiz davranışlarımızı etkiler. Örneğin bilgisayar kullanmayı öğrenmek, bir başkasına bilgisayar kullanmayı öğretmek ya da bilgisayarı kullanarak bir sorunu çözmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bunları yapabilmekle ilgili kendimizi yeterli hissetme düzeyimiz, kendimizle ilgili inançlarımız, bu görevl...
Article
Full-text available
Academic motivation and learning strategies are important factors to be successful in formal education process. Students who are motivated and select and use appropriate learning strategies be able to be successful in formal education process and life long learning. For this reason, investigating the students’ motivation and learning strategies sub...
Article
Full-text available
This study gives results of the first phase of the 12-18 year old Turkish students' norm study of The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), which deveoped by Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie (1993). The scale was administrated to 1114 students from 3 primary schools and 3 high schools in Ankara in Turkish language, science, mat...
Article
Full-text available
It is studied that to determine the school related factors which affects the students’ choices of the high school, according to the type of the schools. This is a survey study. The participants are 523 9 th grade students in 21 secondary schools in Adapazarı. SPSS is used for analyzing data. Kay-Kare Test is used to determine the demografic differe...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to assess the effectiveness of two conceptual change strategies; refutational text and predict-observe-explain, to determine if either one is more effective with individual learners or groups of learners. Seventy-three juniors were assigned to group or individual conditions and to one of two experimental treatments. St...
Article
Full-text available
zet Bu araştırma ile öğrencilerin orta öğretim kurumu tercihlerinde etkili olan okullarla ilgili faktörler incelenmiştir. Bu amaçla Adapazarı'nda 21 ortaöğretim kurumundaki 9. sınıf öğrencilerinden 523 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Okul türüne göre demografik farklılıkları belirlemek için i...
Article
Full-text available
ABSTRACT: The purpose of this study was to assess the effectiveness of two conceptual change strategies; refutational text and predict-observe-explain, to determine if either one is more effective with individual learners or groups of learners. Seventy-three juniors were assigned to group or individual conditions and to one of two experimental trea...
Conference Paper
Full-text available
In this study, firstly adaptation processes and the results of Turkish version of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) are presented. The MSLQ is widely used in different studies such as performance management, motivation, learning strategies, predictors of academic achievement, self regulation; in different domains such as ed...