Nilgun Cinar

Nilgun Cinar
Maltepe University · Department of Neurology

MD

About

184
Publications
32,086
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
455
Citations
Citations since 2017
95 Research Items
411 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Introduction
Nilgun Cinar currently works at the Department of Neurology, Maltepe University. Nilgun does research in dementia, epilepsy, movement disorders, cerebrovasculer diseases, neuropathies, Sleep Medicine.Their current project is 'Neurology.'
Additional affiliations
October 2008 - present
Maltepe University
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (184)
Presentation
Full-text available
Amaç: Epilepsi Hastalarında Uyku Bozuklukları (İnsomni, Gündüz aşırı uykululuk) varlığını araştırmak ve bu bozuklukların uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve depresyon ile ilişkisini incelemek. Gereç ve Yöntem: Çalışma KSBU Tıp Fakültesi Nöroloji AD koordinatörlüğünde, Türk Nöroloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunun yürütücülüğünde çok merkezli...
Article
Full-text available
Mild Cognitive Impairment (MCI) is a stage between healthy aging and dementia. Changes in language function (e.g., connected speech, naming ability) that may further inform both diagnostic and intervention approaches to identifying and treating people at risk of or suspected of having dementia of the Alzheimer’s type. Therefore, it is important to...
Article
Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by the accumulation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles in the brain. However, increasing evidence suggests that the pathogenesis of the disease is associated with peripheral inflammation. Here, we aimed to determine plasma concentrations of multiple cytokines and chem...
Article
Full-text available
Giriş: Bilişsel bozukluklarda günlük yaşam becerilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Günlük bilişsellik ölçeğinde ‘‘everyday cognition’’ (ECog) 12 madde bulunmaktadır. Bu ölçek, karmaşık günlük yaşam becerilerini ve yürütücü işlevleri değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sağlıklı yaşlıları, hafif bilişsel bozukluk (HBB) hastalarında...
Article
Full-text available
Aim: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) related lockdown may have a negative effect on the neuropsychiatric status of Alzheimer’s Disease (AD) cases. In this study, it was aimed to find future implications by evaluating the neuropychiatric conditions of AD cases during total and partial lockdown periods. Methods: It is a prospective, cross-section...
Article
Full-text available
OBJECTIVE: COVID-19 infection can cause impairments in many cognitive areas. The aim of the present study was to evaluate the cognitive functions of patients who had been infected with COVID-19. PATIENTS AND METHODS: The demographic and infection-related characteristics of patients who had been infected with COVID-19 were determined. Their cranial...
Article
Background: Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disorder characterized by memory loss and cognitive impairment. The diagnosis of Alzheimer's disease according to symptomatic events is still a puzzling task. Developing a biomarker-based, low-cost, and high-throughput test, readily applicable in clinical laboratories, dramatically...
Article
Objective: COVID-19 infection can cause impairments in many cognitive areas. The aim of the present study was to evaluate the cognitive functions of patients who had been infected with COVID-19. Patients and methods: The demographic and infection-related characteristics of patients who had been infected with COVID-19 were determined. Their crani...
Article
The coronavirus COVID‐19 pandemic is the defining global health crisis of our time. Due to the measures taken to prevent the disease and especially the curfew, the social life of people has been severely affected. It is a matter of curiosity how the cognitive state is affected during this period. BEYNEX computerized cognitive training (CCT) has bee...
Article
Background: The COVID-19 pandemic has made it necessity that rehabilitation services are provided remotely to patients. These process required a transformation in healthcare. The aim of this study was investigate the effectiveness of the home-based online supervised exercise program in Alzheimer's disease (AD). To our knowledge, this is the first...
Article
Mild Cognitive Impairment (MCI) is a stage between normal aging and dementia. Even though individuals have some decline in cognition due to normal aging, preserved daily life functioning skills is the main distinction between dementia and MCI. Individuals with MCI experience mild impairments in memory, language and judgement. MCI is classified in t...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Baş ağrısı ve anosmi de dâhil edildiğinde COVID-19 hastalarının üçte birinden fazlasında ensefalopatiden polinöropatiye kadar değişkenlik gösteren nörolojik komplikasyonlar bildirilmektedir. Ayrıca, önceden var olan nörolojik hastalıklarda kötüleşmeler rapor edilmektedir. Bununla birlikte, nörologların COVID-19 hastasının yönetimindeki rolü h...
Presentation
Full-text available
Amaç: Corona virüs 2019 (COVID-19) hem periferik hem de santral sinir sistemini etkileyebilmektedir. Aşılar hastalığın ciddiyetini azaltma ve bulaşıcılığı engelleme açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizde inaktif aşı (Sinovac®) ve mRNA aşısı (BionTech®) kullanılmaktadır. Aşının hafif ama sık yan etkileri (ateş, miyalji, artralji, boğaz ağrısı) ra...
Presentation
Full-text available
Amaç: COVID-19 pandemi süreci birçok kesimin yaşam kalitesini farklı şekillerde ve düzeylerde etkilemiştir. Stresin gerilim tipi baş ağrısında önemli bir rol oynadığı düşünülür. Bu çalışmada gerilim tipi başağrısı (GTBA) olan hastaların pandemi döneminde başağrısının şiddeti, sıklığı, süresi gibi özellikleriyle birlikte günlük yaşam değişikliklerin...
Presentation
Full-text available
Coronavirüs 2019 (COVID-19) postenfeksiyoz dönemde baş ağrısı, nöbet, inme ve ensefalit gibi birçok nörolojik komplikasyonlarla ilişkilidir. Burada COVID-19u takiben romboensefalit gelişen iki hasta sunulmuştur. Olgular: Olgu 1. Yirmi altı yaşında kadın, COVID-19 geçirmiş. Bir ay sonra baş dönmesi, bulantı, kusma ve dengesizlik şikâyetleri gelişmiş...
Conference Paper
Full-text available
SARS-CoV2, diğer virüsler gibi, enfeksiyon sonrası dönemde GBS varyantlarından AMSAN'ı tetikleyebilir. GBS olguları nüks ve kronik hastalık açısından takip edilmelidir. Ferritin düzeyi GBS olgularının klinik takibinde biyokimyasal bir belirteç olabilir.
Conference Paper
Full-text available
AMAÇ: Bilişsel bozukluklarda günlük yaşam becerilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Günlük bilişsellik ölçeğinde (ECog) 12 madde bulunmaktadır. Bu ölçek, karmaşık günlük yaşam becerilerini ve yürütücü işlevleri değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sağlıklı yaşlıları, hafif bilişsel bozukluk (HBB) hastalarından, aynı zamanda demans h...
Conference Paper
Full-text available
Behçet hastalarında ileri dönemde yaklaşık %2-50 oranında santral sinir sistemi tutulumu görülmektedir. Nörobehçet tablosunda parankimal ve parankimal-olmayan; parankimal bölgede sıklıkla mesodiensefalik bileşke, serebellar pedünküller ve bazal ganglia tutulmaktadır. Olgumuz klinik ve radyolojik değerlendirme sonucu kanıtlanan Behçet Hastalığı’nın...
Article
Full-text available
Neurological diseases related to coronavirus disease-2019 (COVID-19) are increasingly reported. We report here three cases that presented with subtle neurologic findings manifesting within a range of 15 days to four months after their COVID-19 diagnoses. Magnetic resonance imaging showed acute multifocal periventricular and subcortical demyelinatin...
Article
Full-text available
Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and lockdown period may induce an impairment in quality of life (QoL), disruption in treatment (DIT), and posttraumatic stress disorder (PTSD) in chronic neurological diseases (CNDs). To reach this information, a multicenter, cross-sectional study (COVQoL-CND) was planned. Parkinson's diseas...
Article
Full-text available
Paraneoplastic neurologic syndromes (PNS) are autoimmune diseases associated with any type of malignancy that can affect central or peripheral nervous system. PNS usually accompanies malignancies such as small-cell lung cancer, ovarian cancer, breast cancer, neuroendocrine tumors, thymoma, and lymphoma [1]. Anti-neuronal antibodies that can be eval...
Conference Paper
Full-text available
Could Fat-Free Mass Index be a New Follow-Up Tool for Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy? Miruna Florentina Ates, Sevki Sahin, Nilgun Cinar, Sibel Karsidag Background: Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is an autoimmune demyelinating disease. Muscle mass can be reduced in CIDP. Calculation of FF...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemisi sürecinde, Alzheimer Hastalığı (AH) ve diğer demanslılar gerek ileri yaşları, gerek eşlik eden komorbiditeleri gerekse infeksiyon korunma kurallarına uyum sorunları açısından büyük risk altındadır. Bu duruma ek olarak sosyal izolasyon veya karantina gibi halk sağlığı müdahalelerinin de, demans has...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: Hiperostosis frontalis interna (HFI), frontal kemiğin iç tabakasının açıklanamayan nedenle düzensiz kalınlaşmasıdır. Morgagni Steward Morel (MSM) sendromu ise kafatası kemiklerinde hiperostozise eşlik eden obesite, hirsutismus ve nöropsikiyatrik semptomlarla seyreden özel bir durumdur. Bu bildiride nöropsikiyatrik bulgularla gelen ve krani...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 pandemisi sırasında birçok ülkede kronik hastalıkları olan hastaların, sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimlerinde zorluklar yaşandığını açıklamıştır. Ülkemizde ise kronik hastalığı olanların, tedavilerine olabildiğince kolay ulaşabilmeleri için yoğun önlemler alınmıştır (ilaç raporlarının uzatılması, eczanede...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Alzheimer hastalığı, 65 yaş ve üstü bireylerde demansın en sık görülen formudur. Literatürde pulmoner fonksiyonları zayıf ve fonksiyonel kapasiteleri düşük olan bireylerin kognitif fonksiyonlarının da olumsuz etkilendiğine dair sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Ancak Alzheimer tanılı bireylerde kognitif fonksiyonların etkilenimi ile solunum p...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) kognitif fonksiyonda gerileme ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık zaman içerisinde bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme becerisini olumsuz yönde etkiler. Bu çalışmada AH tanılı bireylerde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme becerisinin yaş, kognitif fonksiyon ve fonksiyonel mobi...
Article
Data on CCT performances of the population over 40 is rather complicated. Rehabilitation focused approaches widely believe that repetitive use would improve the CCT performance in time. Yet as evaluation period decreases, the error margin increases, often leading to false positive or negative results. In this study, CCT performances were evaluated...
Article
Full-text available
Öz Amaç: Çalışmada Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği-(Alzheimer's Disease Related Quality of Life (ADRQL) Scale)'nin psikometrik özellikleri ve AHİYK ölçeği puanı ile bakım verenlerin duygu durumları arasındaki ilişki incelenmiştir ve dilimize valide edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini, evde...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Alzheimer Hastalığı (AH) demansın en sık görülen formudur ve hastalık sürecinde birçok fonksiyonda olduğu gibi el fonksiyonunda da etkilenim görülebilmektedir. Üst ekstremitenin fonksiyonelliğini belirlemede ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede el becerisi anahtar rol oynamaktadır ve hastalık sürecinde el becerisini değerlendirmek önemli...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Fonksiyonel mobilite, birkaç adım yürüme, oturma, kalkma gibi alt ekstremitenin temel fonksiyonel manevralarını içeren basit mobilite becerilerini tarif eder. Alzheimer hastalığında günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesine yönelik girişimlerin planlanması için, hastaların fonksiyonel mobilite düzeyini etkileyen parametrelerin araştırılması...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Amaç: Subjektif bellek yakınması (SBY) bilişsel bozulma olmaksızın kişide unutkanlık yakınması olmasıdır. Prevalansı yaşla birlikte artarak %60’ları bulabilir. Bu güne kadar SBY olgularında yapılan çalışmalarda; kontrollere göre Alzheimer hastalığı (AH) için önemli bir risk faktörü olan homozigot APOE-ε4 taşıyıcılığının daha fazla olduğu g...
Article
Full-text available
Introduction: Cerebral venous and sinus thrombosis (CVST) may lead to cerebral edema and increased intracranial pressure; besides, ischemic or hemorrhagic lesions may develop. Intracerebral hemorrhages occur in approximately one-third of CVST patients. We assessed and compared the findings of the cerebral hemorrhage (CH) group and the CVST group. M...
Article
Introduction: Cerebral venous and sinus thrombosis (CVST) may lead to cerebral edema and increased intracranial pressure; besides, ischemic or hemorrhagic lesions may develop. Intracerebral hemorrhages occur in approximately one-third of CVST patients. We assessed and compared the findings of the cerebral hemorrhage (CH) group and the CVST group....
Preprint
Full-text available
Giriş: Zona zoster, post herpetik nevralji dışında nadiren motor paralizilere de yol açabilmektedir. Burada kemik fraktüründen altı hafta sonra aynı bölgede gelişen ve motor paraliziye yol açan zona zoster olgusu, travmanın tetikleyici etkisini vurgulamak amacı ile sunulmuştur. Olgu: Yetmiş dört yaşında diyabetik erkek hasta, sol naviküler kemik ve...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığı (PH) ile idiyopatik normal basınçlı hidrosefali (NBH) arasında kliniğe ilk başvuru sırasında nadiren tanısal karışıklıklar yaşanabilir. Bu aşamada ekstrapiramidal bulguların daha ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, olguların bilişsel açıdan da ayrıntılı incelemeleri yapılmalıdır. Daha önce her iki hastalık...
Chapter
Full-text available
ÖZET Kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülonöropati (KIDP), otoimmün orijinli bir hastalık olup, simetrik, proksimal ve distal kas güçsüzlügü ile duyu bozukluğuna yol açabilir. Hastalık demiyelinizan natürde olup, kronik ilerleyici veya ataklarla seyreden formlar şeklinde kliniğe yansıyabilir. Klasik formunun yanı sıra saf duysal, saf motor,...
Conference Paper
Full-text available
Introduction: There is growing evidence demonstrating an association between dementia and pulmonary functions. The aim of this study was to investigate the relationship between pulmonary function and functional capacity, cognition and body composition in patients with Alzheimer’s disease (AD). Methods: 35 subjects diagnosed with AD (age:75.42±7.43...
Article
Full-text available
Background: Early diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis (CVST) associated with reproductive health-related risk factors (RHRF) including pregnancy, puerperium, and oral contraceptive (OC) use can prevent severe neurological sequelae; thus, the symptoms must be documented in detail for each group. Methods: Out of 1144 patients with CVST,...
Data
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA STİGMATİZASYONU ARAŞTIRMAK İÇİN VALIDE EDİLMİŞTİR Sitasyon Bilgisi : Karşıdağ S, Çınar N, Şahin Ş, Kotevoğlu N, Ateş MF. Validation and reliability study of the Turkish version of the Neuroquality of Life (Neuro-QoL)-Stigma Scale for neurological disorders. Turk J Med Sci 2019: 26;49(3):1-6.
Article
Full-text available
Background and objectives: The quality of life (QoL) of caregivers of Alzheimer’s Disease (AD) patients shows individual variability. In this study, we aimed to demonstrate the variability of caregiver burden under differing cases of AD care conditions. Materials and methods: In this cross-sectional study, 321 AD caregivers were selected. The prima...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Miyastenia gravis (MG) nöromuskuler kavşağın en sık görülen otoimmün hastalığıdır. Okuler tutulum en sık görülen klinik formu oluşturur. Okuler formun özelliklerini anlayabilmek prognostik açıdan büyük önem taşımaktadır. Metod: Bu kesitsel retrospektif çalışmada poliklinik kayıtlarına ulaşılabilinen hastalar ele alınmıştır. Sonuçlar: Poliklin...
Article
Full-text available
Purpose The aim of this study is to evaluate the presence and prognostic impact of early seizures in cerebral venous sinus thrombosis patients (CVST). Method VENOST is a retrospective and prospective national multicenter observational study. CVST patients with or without epileptic seizures (ES) were analyzed and compared in terms of demographic an...
Article
Full-text available
Background: Headache is the most common complaint in cerebral venous sinus thrombosis (CVST) and it may sometimes be the only symptom found in patients presenting with CVST. In this retrospective and prospective study, we investigated whether there are any differences in terms of clinical risk factors, radiology and prognosis in cases with CVST tha...
Article
Full-text available
Background: Headache is the most common complaint in cerebral venous sinus thrombosis (CVST) and it may sometimes be the only symptom found in patients presenting with CVST. In this retrospective and prospective study, we investigated whether there are any differences in terms of clinical risk factors, radiology and prognosis in cases with CVST tha...
Article
Full-text available
Background/aim: Clinical trials conducted on the efficacy of computerized cognitive training (CCT) programs have not led to any important breakthroughs. CCT is a safe and inexpensive approach, yet its efficacy on patients on Rivastigmine therapy has not been evaluated. This study aims to compare CCT effects and examines Rivastigmine to determine w...
Preprint
Full-text available
Giriş: Alzheimer demans (AD), bilişsel işlevlerde bozulma, günlük yaşam aktivitelerinde azalma, davranışsal ve psikolojik bozukluklarla giden ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Vasküler demans (VaD) Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıktaki demanstır. Beyin kan akımında azalma ve tekraralayan inmeler sonucu ortaya çıkar. Perseverasy...
Preprint
Full-text available
Giriş: Alzheimer Hastalığı (AH)'nda, klinik semptomlar ortaya çıkmadan tanı konulabilmesi, ileride bulunacak tedaviler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative' (ADNI)'ye kayıtlı sağlıklı yaşlıların verileri, AH gelişip gelişmeme durumuna göre karşılaştırılarak farkların ortaya konulması amaçlanmışt...
Preprint
Full-text available
Amaç: Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP), monofazik, ataklı veya progresif seyredebilen bir hastalıktır. Literatürde konnektif doku hastalıklarında KIDP prevalansı % 21 olarak belirtilmiştir. Sistemik lupus eritematosus (SLE) Sjögren etiyolojide sık bildirilmekle beraber romatoid artrit (RA) ve poliarteritis nodosa (PAN) birlikte...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Demansın en sık görülen formu olan Alzheimer Hastalığı (AH); hafızayı ve düşünme becerilerini etkileyen, ilerleyen süreçte günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmeyi zorlaştıran, irreverzibl, progresif bir beyin hastalığıdır. Demansın neden olduğu bilişsel bozukluklar nedeniyle hastaların fiziksel aktivite düzeylerinde düşüş görülebilir ve...
Preprint
Full-text available
8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi. Program ve Özetler, İstanbul, 2019;181.
Article
Full-text available
Aim: The prevalence of sarcopenia is higher in Alzheimer’s disease (AD) when compared with subjects with normal cognition. Easy-to-use screening tools can make it easier to reach the diagnosis. We aimed to evaluate inflammatory markers such as neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) in AD cases with or without sa...
Article
Aim: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an unusual risk factor for cerebral venous sinus thrombosis (CVST). As few CVST patients with SLE have been reported, little is known regarding its frequency as an underlying etiology, clinical characteristics, or long-term outcome. We evaluated a large cohort of CVST patients with SLE in a multicenter stu...
Article
Full-text available
Bariatric surgery is an effective treatment for obesity. However, the number of acute or chronic neurological complications after bariatric surgery, including Guillain-Barré syndrome, is increasingly reported. We present here two cases which developed acute motor sensory polyneuropathy a couple months after bariatric surgery which rapidly progresse...
Preprint
Full-text available
Background: Late mild cognitive impairment (LMCI) is described to performance of 1.5 standart deviation below the normative mean of cognitive tests. Late MCI has highest risk of transformation to Alzheimer's disease. It is well known that APO-ε4 is a important risk factor for developing AD. We aimed to evaluate the effect of APOE-ε4 status in cogni...
Article
Background Bariatric surgery is an effective treatment for obesity. However, the number of neurological complications including polyneuropathies after bariatric surgery is increasingly reported. Case reports Case1. A 27-year-old female underwent a sleeve gastrectomy (SG) and was discharged on a special diet including parenteral B vitamins. Three m...
Preprint
Full-text available
Abstract Background: Subjective memory complaints (SMC) are often detected in the elderly. APOEɛ4 genotype has been identified as the most important risk factor for late onset Alzheimer Disease (AD). We aimed to evaluate temporal change of Tau and Amyloid Beta (Aβ) in SMC with APOE-ε4 carriers (C) and non-carriers (NC) based on cognitive tests. Me...
Preprint
Full-text available
Amaç: Lewy cisimcikli demans (LCD) ve idyopatik Parkinson Hastalığı (İPH), parkinsonizm ortak noktaları nedeniyle, LCD ve frontotemporal demans davranışsal varyantının (FTDdv) ise kognitif bozukluklar nedeniyle benzer klinikler ile karşımıza çıkabilir. Bu hastalıklarda özellikle yürütücü işlevlerin etkilendiği bilinmektedir. Biz İPH, LCD ve FTD olg...
Article
Full-text available
Background/aim: Stigma can be defined as a negative perception of chronically ill patients by their relatives or by society, or a similar self-perception by the patients themselves. We aimed to validate the Turkish version of the Neuroquality of Life (Neuro-QoL)-Stigma Scale for neurologic diseases. Materials and methods: Forms were filled out b...
Article
Full-text available
Sometimes, a diagnostic error between optic neuritis (ON) and optic perineuritis (OPN) can occur. The differential diagnosis of these two entities is very important because the prognosis and response to treatment are different from each other. We describe here three unusual OPN cases that presented with the symptom of sudden onset blurred vision an...
Preprint
Full-text available
Giriş: Brakial pleksitis, tanı koyulmada zorlanılan nörolojik bir tablodur. Sklerodermaya bağlı Parry Romberg Sendromu ve brakial pleksitis varlığı gözlenen bir olgu sunmayı amaçladık. Olgu: Kırkaltı yaşında erkek hasta 1 aydır olan sol omuzda şiddetli ağrı ve günler içerisinde ilerleyen omuzdan ele kadar yayılan güç kaybı ve uyuşmalar ile başvurdu...
Presentation
Full-text available
Optik nörit (ON) ve optik perinörit (OPN)’in ayırıcı tanısı önemlidir. Çünkü prognozları ve tedaviye yanıtları birbirinden farklıdır. Burada ani başlangıçlı bulanık görme şikâyeti ile başvuran, öncesinde Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) öyküsü olan OPN olgusunun ON’den ayrıcı tanısı ve tedaviye yanıtının güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi amaçl...
Article
Full-text available
Trauma is the cause of 80-90% cases of cerebrospinal fluid (CSF) leaks. 1 CSF leakage may be early onset, or can be delayed for more than 1 week after trauma. Spinal sequelae occur as a complication to CSF leaks. 1,2 CSF leakage and intracranial hypotension (IH) have been rarely reported after vigorous sports activities, with the literature includi...
Article
Full-text available
The characteristic of the typical Guillain-Barré syndrome (GBS) is an ascending symmetrical and demyelinating polyradiculoneuropathy. Acute motor and sensory axonal neuropathy (AMSAN) is a less common variant of GBS. Here, we describe an atypical AMSAN case developed after a beta-hemolytic streptococcal infection. Also, repeated electrophysiologica...
Preprint
Full-text available
Background: Steroid therapy is still the first choice in relapses in relapsing remitting multiple sclerosis (MS). Recent inflammatory markers such as neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and neutrophil/thrombocyte ratio (NTR) are evaluated in MS, previously. However, there is no study that examines changing on these parameters after streoid treatment...
Article
Full-text available
Sjögren's syndrome (SS) is a chronic autoimmune vasculitic disease involving the lacrimal and salivary glands. The central and peripheral nervous system can be affected by the ratio of 1.5–20% and 10%, in SS, respectively. In this study, clinical-neuroradiological findings and response to treatment of five female patients with SS who were affe...
Article
Objective This study was performed to determine the rate of cerebral venous sinus thrombosis (CVST) among cases of Behçet's disease (BD) included in a multicentre study of cerebral venous sinus thrombosis (VENOST). Methods VENOST was a retrospective and prospective national multicentre observational study that included 1144 patients with CVST. The...
Preprint
Full-text available
Background: We aimed to investigate the effects of behavioral disorders on the quality of life, care burden, anxiety and depression of Alzheimer's Disease caregivers. Method: A hundred and seven caregivers of Alzheimer’s Disease (AD) patients were enrolled to the study. Among AD patients, 37 were home care (group 1), 33 were using day care home (g...
Conference Paper
Full-text available
Alzheimer Hastalığına Tip III Diyabet Denilebilir mi? Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Miruna Florentina Ateş, Zeynep Güneş Özünal. Amaç: Güncel araştırmalarda, Alzheimer Hastalığı (AH) patojenezinden sorumlu tutulan amiloid beta ve hiperfosforile tau birikiminde, beyin insülin sinyalizasyonundaki bozulmanın katkısı olduğuna dair bilimse...
Preprint
Full-text available
Amaç: İstifleme Bozukluğu (İB) gerçek değerine bakılmaksızın çok sayıda eşyayı kompülsif bir şekilde biriktirmek, onları atmakta zorlanmak ve saklamak ile karakterizedir. Erişkinlerde prevelansı %2-6 arasında olduğu tahmin edilmektedir Demansda oran %22-36 civarı bildirilmektedir (1, 2). Biz istifleme bozukluğunu kendi demans populasyonumuzdaki dağ...