Nguyen Minh Dong

Nguyen Minh Dong
Can Tho University · Department of Soil Science

PhD

About

22
Publications
12,942
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
198
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
149 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (22)
Article
Full-text available
Advocating proper phosphorus (P) fertilisation is necessary to save this limited natural resource and to save the investment in rice cultivation. This study aimed to evaluate changes in phosphorus availability, total phosphorus in soil, phosphorus buffering capacity, and phosphorus saturation in the long-term phosphorus fertilisation in the paddy r...
Article
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tính đa dạng thành phần loài và mật độ tảo dưới ảnh hưởng của các hoạt động canh tác lúa khác nhau ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Mẫu tảo được thu tại 6 điểm với 3 đợt thu ở vùng đất ngập nước canh tác lúa 2 vụ/năm (TV1) và canh tác lúa 3 vụ/năm (TV2). Kết quả đã ghi nhận tổng cộng 95 loài tảo t...
Conference Paper
Full-text available
Overusing phosphorus (P) fertiliser in intensive rice cultivation could lead to leaching of P and eutrophication of surface and groundwaters within the Vietnamese Mekong Delta (VMD) region. This study aimed to evaluate change in soil P, P buffering capacity, and the risk of P leaching in the long-term P application in the paddy rice system. Soil sa...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của xâm nhập mặn đến nguồn nước và đất canh tác nông nghiệp vùng ĐBSCL. Các mẫu đất, nước được khảo sát và thu thập vào tháng 4 năm 2016. Các chỉ tiêu đánh giá độ mặn được phân tích trong phòng thí nghiệm. Phương pháp KIP và phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập thông tin về tác động của xâm...
Article
Full-text available
MỤC LỤC LÊ TRNG GIANG, NGUYN BÁ PHÚ. ánh giá s n nh !c tính không h't c(a các dòng cam Sành không h't /0c phát hi2n t'i t3nh H4u Giang 5-11 NGUYN BÁ PHÚ, LÊ TRNG GIANG, NGUYN B6O V9. !c tính hình thái thc v4t c(a cây nhãn không h't /0c phát hi2n t'i t3nh Sóc TrAng 12-17 NGUYN MINH THCY, NGUYN THD HUENH NH, NGUYN THD DIM SGNG, NGUYN KIM TIIN, NGÔ VK...
Article
Full-text available
MỤC LỤC LÊ TRNG GIANG, NGUYN BÁ PHÚ. ánh giá s n nh !c tính không h't c(a các dòng cam Sành không h't /0c phát hi2n t'i t3nh H4u Giang 5-11 NGUYN BÁ PHÚ, LÊ TRNG GIANG, NGUYN B6O V9. !c tính hình thái thc v4t c(a cây nhãn không h't /0c phát hi2n t'i t3nh Sóc TrAng 12-17 NGUYN MINH THCY, NGUYN THD HUENH NH, NGUYN THD DIM SGNG, NGUYN KIM TIIN, NGÔ VK...
Preprint
Full-text available
Nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng chịu mặn của cây đậu nành (Glycine max L.) và giống điên điển (Sesbania rostrata) cho mục đích sử dụng để cải tạo đất nhiễm mặn. Nghiên cứu gồm hai bước: (i) thí nghiệm thủy canh có 4 nghiệm thức bổ sung muối ở 4 nồng độ 0; 25; 50; 100 mM NaCl với 4 lặp lại; (ii) thí nghiệm trong chậu đất có 3 nghiệm thức ngập mặn...
Article
Full-text available
Thí nghiệm nhà lưới được tiến hành nhằm đánh giá tiềm năng chịu mặn của cải xanh (Brassica juncea L.) cho mục đích cải thiện hóa học đất phù sa nhiễm mặn. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD): (i) thí nghiệm thủy canh gồm 4 nghiệm thức bổ sung muối (0; 25; 50; 100 mM NaCl) với 4 lặp lại; (ii) thí nghiệm trong chậu đất...
Article
Full-text available
In this study, we compared fungal population betweenthe rice monoculture and the polyculture on fungal population. The studied crop rotation systems were rice-rice-rice (CRS1), rice-rice-baby corn (CRS2), rice-ricemungbean (CRS3) and baby corn-rice-mungbean (CRS4). A fungal primer pair (ITS1–ITS2) was used to amplify internal transcribed spacer (IT...
Article
Full-text available
Increased application of phosphorus (P) fertilizer for rice fields in the Mekong Delta region in line with increasing cropping intensity has been speeding soil P accumulation over the years. This study was carried out to determine the changes of soil P-fixing capacity, P availability and the contents of P in rice straw and grain as well as rice yie...
Article
Full-text available
Objectives of the study were to investigate ammonium distribution in soil and ammonia volatilization by application of nitrogen fertilizer types. Field study was conducted with 4 treatments: (1) urea, (2) urea-nBTPT (nbutyl thiophosphoric triamide), (3) NPK briquette, and (4) NPK IBDU (Isobutylidene diurea) and by 3 replications. Concentration of N...
Article
Full-text available
Title: The effect of soil moisture, nitrogen and compost amendment on green house gas emission from rambutan orchard soil in Cho Lach, Ben Tre Từ khóa: CO 2 , N 2 O, đất vườn chôm chôm, phân hữu cơ, phân N vô cơ ABSTRACT The study was conducted in laboratory to determine the effect of different levels of soil moisture, inorganic N fertilizer and or...
Article
Full-text available
Knowledge on bioavailable ammonium sensu strictu (i.e., immediately available for cellular uptake) in soil is required to understand nutrient uptake processes in microorganisms and thus of vital importance for plant production. We here present a novel ammonium biosensor approach based on the lithoautotrophic ammonia-oxidizing bacterium Nitrosomonas...
Article
Full-text available
The study aimed to identify the changes in soil organic matter quality related to rice yield under intensively triple rice crops at Cai Lay, Tien Giang and to evaluate the positive effects of different rice-upland crop rotations on soil organic matter quality and its capacity in supplying available nitrogen. The results showed that rice yields gain...
Article
Full-text available
Intensive vegetable cropping may result in adverse soil physical, chemical and biological properties if soil is not well managed, especially when large amount of chemical fertilizers and pesticides have been applied in a long time without organic matter addition. In this study, physical, chemical and biological properties soils at 5 sites with and...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
1. Evaluation of the current status of crop growth and soil fertility degradation in the study area 2. Soil Fertility Capability Classification and recommendation for sustainable uses 3. Recommendation and demonstration of the promising agricultural models