Nejat Basım

Nejat Basım
Baskent University · Department of Management

MBA, Ph. D., Professor of Management

About

147
Publications
139,831
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2,547
Citations
Additional affiliations
May 2015 - June 2016
Baskent University
Position
  • Head of Faculty

Publications

Publications (147)
Article
Full-text available
Bu çalışma, bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırmaya etkisinde iş tatminin rolünün araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kamu ve özel sektör hastanelerinde görev yapan 572 hasta bakıcıdan anket yöntemiyle toplanan verilerin analiziyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını...
Article
Full-text available
This study was conducted to examine the role of job engagement and organization-based self-esteem in the effect of organizational commitment on job satisfaction. The research was carried out with data collected from 315 participants working in enterprises operating in the fields of industry. Since industrial enterprises of employees are groups that...
Chapter
Full-text available
In the organizational behavior literature, organizational cynicism, because of its detrimental effects, is generally considered to be conceptually distinct from the other organizational outcomes. In recent years, organizational cynicism, for its negative effects on human resources and capital, has become very popular. Despite such popularity, there...
Article
Full-text available
Today, thinking abilities of individuals are shaped within cognitive frameworks and it plays a significant role in solving many problems. Individuals need to adopt the right decision-making styles to solve and manage problems effectively. Accordingly, the success of a decision-making process may be directly linked to social intelligence and cogniti...
Book
Full-text available
Lisans ve lisansüstü programlarda yönetim ve organizasyon alanının çalışma alanlarından olan insan kaynakları yönetimi, örgüt kuramları, stratejik yönetim ve örgütsel davranış önemli yer tutmaktadır. İdari alan- la ilgili rol alan ya da alacak olan meslek profesyonelleri, yönetim ala- nında iş hayatına atılmayı isteyen veya akademik kariyer yapmayı...
Book
Full-text available
The Dark Side of Organizational Behavior aims to gather all the micro and meso level topics about the dark side of organizations that may guide management practitioners, researchers, and students. The history before the modern human civilization is full of multiple types of conflicts, wars, struggles and violence. Modernization project has constru...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Cyber-attacks represent a potential threat to information security. As rates of data usage and internet consumption continue to increase, cyber awareness turned to be increasingly urgent. This study focuses on the relationships between cyber security awareness, knowledge and behavior with protection tools among individuals in general and across fou...
Article
Drawing on self-determination theory, this study focuses on the relationship between job crafting and work alienation and the moderating effect of perceived supervisor support. Based on theoretical discussions, this study examines (1) whether a negative relationship exists between job crafting and work alienation; (2) whether and how perceived supe...
Article
Full-text available
OBJECTIVES: The high turnover rate of nurses has been a matter of debate among scholars. Nurses’ social interaction patterns and the social structure they are situated within may provide clues about possible causes of their high turnover intentions. This study aims to investigate the possible effects of negative and positive ties on the intention o...
Article
Full-text available
Çalışanların işlerine tutulmaları, iş taleplerine karşı sahip oldukları kaynaklardan ve işlerini biçimlendirebilme düzeylerinden etkilenmektedir. Bu çalışmada İş Talepleri-Kaynakları Modelinde belirtilen bireysel kaynaklar, işi biçimlendirme ve işe tutulma ilişkisinde, çalışanların başa çıkma becerilerinin aracılık rolü araştırılmıştır. Bu amaçla t...
Article
Full-text available
ÖZ: Bu araştırma, mesleki özdeşleşme ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide iş yükü algısının ve psikolojik dayanıklılığın aracılık etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma değişkenleri kapsamında oluşturulan araştırma modeli, 503 hemşireden oluşan örneklem grubundan veri toplanarak test edilmiştir. Anket yöntemi...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, iş talepleri kaynakları modeli çerçevesinde Tims, Bakke & Derks (2012) tarafından geliştirilen İş Biçimlendirme (Job Crafting) Ölçeği’nin Türkçeye çeviri ve uyarlamasını yapmaktır. İş biçimlendirme bu anlayışla; yapısal iş kaynaklarını artırma, engelleyici iş taleplerini azaltma, sosyal iş kaynaklarını artırma ve zorlu iş talep...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma ile iş görenlerin iş biçimlendirme özelliklerinin, görev performansına etkisinde işe tutulmanın rolünü ortaya çıkarmak ve değişkenlerin birbirleriyle etkileşimlerini saptamak için kuramsal gerekçelerle oluşturulmuş hipotezlerin test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma yaklaşımı nicel yöntem, deseni ise ilişkisel ve nedensel tara...
Article
Full-text available
zet Çalışanların işlerine tutulmaları, iş taleplerine karşı sahip oldukları kaynaklardan ve işlerini biçimlendirebilme düzeylerinden etkilenmektedir. Bu çalışmada İş Talepleri-Kaynakları Modelinde belirtilen bireysel kaynaklar, işi biçimlendirme ve işe tutulma ilişkisinde, çalışanların başa çıkma becerilerinin aracılık rolü araştırılmıştır. Bu amaç...
Chapter
Full-text available
CHAPTER 5 TRANSACTIONAL LEADERSHIP Transactional leadership is defined as an exchange wherein the leader explicitly expresses his/her aspirations and the tasks that followers must complete to achieve certain goals, and promises various gains and rewards to followers for accomplishing their objectives, thereby obtaining outputs that are valuable t...
Article
Full-text available
Bu araştırmada İşe Tutulma Ölçeğinin (UWES-9) üç maddeye (UWES-3) kısaltılmış versiyonunun Türk kültürel bağlamında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ayrıca 9 maddelik formda orijinal çalışmada da tespit edilen yapısal problemlere yönelik olarak işe tutulma ölçeğinin altı maddelik alternatif bir versiyonu incelenmiştir. Anket yöntem...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this conceptual study is to examine possible impacts of negative ties on interorganizational relations. First, the question of how negative ties change meaning of competition for the rival firms was discussed and then how these type of interactions may change possible networking preferences of organizations were theoretically estimat...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this conceptual study is to define and critically discuss the public private partnerships-PPP. In the literature there is not a standard definition of PPP and the definitions generally address to its benefits. However, when the hidden debts problems are taken into consideration, PPP needs to be examined by the ways of its usage. Conc...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, kişisel bir değişken olan kendilik değerlendirmeleri ile örgütsel bir değişken olan iş yükü fazlalığının, mesleki tatmin üzerindeki etkisini bütünsel bir model aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırma 482 avukattan anket yöntemiyle ve uygun ölçeklerle elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma s...
Article
Full-text available
ÖZET: İşletmelerde yürütülen insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüt seviyesinde sonuçları yanında çalışan bireyler düzeyinde de bazı sonuçları görülmektedir. Bu araştırmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların işlerine yabancılaşmaları üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde ayrımcılık algısının ve çalışan sessizliğinin düz...
Article
Full-text available
ÖZ: Bu çalışmanın amacı liderliğin aydınlık ve karanlık yüzlerini bütünsel bir anlayışla açıklayan yeni bir kuramsal model geliştirmek ve böylece liderlik kuramlarının ışığında liderlik fenomenine yeni bir bakış açısı kazandırarak bir tartışma alanı oluşturmaktır. Bu bağlamda mevcut liderlik kuramlarının varsayımları incelenmiş ve lider üye etkileş...
Article
Full-text available
İşletmelerinin insan kaynağını temin ettikleri işgücü piyasasındaki rekabetin artmasıyla birlikte nitelikli işgücünü organizasyona çekme ve tutundurma sorunsalıyla başa çıkma yolları da önem kazanmaktadır. Bu araştırmada bu sorunsalın anlaşılmasına ve çözümüne yönelik olarak işveren markası kavramına odaklanarak işveren markası, örgütsel çekicilik...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to determine the impact of psychological capital, which brings a new perspective and a new breathe into empowering the development of the strengths of the employees, on job performance and cynicism, and the moderator effect of perceived cultural tightness-looseness within the organizational culture on the relationship bet...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma ile işgörenlerin güçlü yönlerinin geliştirilmesinde değişik bir bakış açısı ve soluk getiren psikolojik sermayenin iş performansı ve sinizm üzerindeki etkileri ile örgüt kültürü içerisinde algılanan kültürel sıkılık-esnekliğin söz konusu etkiler üzerindeki rolünü tespit etmek ve söz konusu değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini...
Article
Full-text available
The aim of this study was to find out whether ethical leadership has an impact on employees’ organizational identification and the perceptions of organizational politics moderate this process. To this end, to ensure triangulation on findings, two separate researches were made. First, a cross-sectional survey was conducted on 137 employees who worke...
Article
Full-text available
The main goal of the universities is to train individuals who have sufficient knowledge and skills and who will receive high demand in business life with their strong academic staff. For this reason, it is very important that graduates with the necessary equipment and knowledge from the universities of the students who are the only hope for the fut...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, kişisel bir değişken olan kendilik değerlendirmeleri ile örgütsel bir değişken olan iş yükü fazlalığının, mesleki tatmin üzerindeki etkisini bütünsel bir model aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırma 482 avukattan anket yöntemiyle ve uygun ölçeklerle elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma s...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, sosyal rol kimliğini ölçmek üzere, ulusal bağlam özelliklerini dikkate alan bir ölçüm aracı geliştirilmesidir. Madde havuzunun oluşturulması ve maddelerin uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi aşamalarından sonra, elde edilen taslak ölçek ile 230 kişiden oluşan bir örneklemden veri toplanmıştır. Söz konusu verilerle y...
Article
The present study investigates the influences of multifocal organizational support in the context of deviant employee behavior by examining the potential associations with employees’ self-efficacy characteristics. The study proposes that perceived multifocal support and self-efficacy have a direct relationship with deviant behavior, and that these...
Article
Purpose The purpose of this paper is to increase understanding of the link between various identification foci and performance, and to test whether one’s psychological capital (PsyCap) can explain the influence of collective or relational identification on job performance. Design/methodology/approach The study sample comprised 235 academicians wor...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmada çalışanların öz-liderlik becerilerine etki eden psikolojik sermaye faktörlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla psikolojik sermayenin dört alt boyutunun (umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, öz-yeterlilik), özliderlik değişkeninin sekiz alt boyutu (kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme, doğal...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı çalışanların etik liderlik algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını ve çalışanların örgütsel politika algılarının söz konusu ilişki üzerinde düzenleyici bir rolünün olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla iki farklı çalışma yürütülmüştür. Birinci çalışmada 137 banka çalışanı üzerinde k...
Conference Paper
Full-text available
Öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu ilişkilerde mesleğin gerektirdiği olumlu davranış ve tutumları göstermeleri öğrencilerin gelişim sürecini etkileyen unsurlar arasında yer alabilir. Ancak herkes gibi öğretmenler de bazen üzüntü, öfke, mutsuzluk gibi duygulara kapılabilir. Böyle zamanlarda öğretmenlerle öğrenciler arasında yaşanabilecek sorunlar öğ...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışma, son yıllarda başarılı örgütlerin önemli bir ögesi olarak kabul edilen kurumsal girişimcilik davranışlarının bazı öncülleri ile sonuçlarını bir yapısal eşitlik modeli içinde tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu maksatla İstanbul Sanayi Odasına üye firmalarda çeşitli kademelerde çalışan 411 yöneticiden anket tekniği ile toplanan ve...
Article
Full-text available
The current study aims to understand the roles of internal work motivation and psychological capital in terms of work performance outcomes within the scope of positive organizational behavior. The study is carried out as a longitudinal design by collecting data from voluntary 65 blue collar workers from a private firm in five different time periods...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı iş yerinde liderliğin karanlık yüzünü oluşturan davranışların, bu davranışların çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkilerin ve çalışanların bu davranışlara verdiği tepkilerin ne olduğunu ülkemiz bağlamında açığa çıkarmaktır. Araştırma verisi mülakat, odak grup görüşmesi ve gözlem yöntemleri kullanılarak toplanmış ve içerik analizi...
Article
Full-text available
This study examines in which cases organizations tend to form social capital, and explores how such attitude affects their recruitment strategies. This countrywide research project covering 158 firms located in 18 different cities was conducted to understand and to identify the variables which increase organizations' tendency to form social capital...
Article
Full-text available
In this research, components used in mission and vision statements by Turkish Defense Industry Firms and their relations with national defense industry guidance documents are examined. For this reason 87 vision and 79 mission statements which mentioned on the web pages of 148 Turkish Defense Industry Firms’ are taken into consideration. A qualitati...
Article
Full-text available
AimThe aim of the study was to assess whether perceptions of organizational politics (defined as self-serving behaviours at the expense of others) influence the prospective associations between nurses' burnout and its consequences, namely, intention to quit and neglect of work. Background Researchers have previously investigated relationships betwe...
Article
Full-text available
Objectively and impartially application of cognitive ability measurements that used in personnel selection of organizations, is a vital issue for providing needed appropriate human resources. But, some findings have been suggested that personality traits influence the measurement of cognitive abilities. In the current study the relationship between...
Article
Full-text available
Çalışanların gelişimsel pozitif psikolojik durumunu ifade eden psikolojik sermaye, son yıllarda örgütsel araştırmalar tarafından üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Örgütler; arzulanan çıktılar sağlaması nedeniyle psikolojik sermayelerini geliştirmeye, kendilerine özgü hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda araştırmanın amacı,...
Article
Full-text available
Ozet Calisma hayatinda isgucu verimliligi klasik yonetim anlayisinin uzerinde durdugu onemli alanlardan birisi olmustur. Teknolojik degisim, kuresellesme, kalite anlayisi, surdurulebilirlik ve sosyal inovasyon yonetim anlayisini degistirmis ve isletmelerin hem ic hem dis cevresini sekillendirmistir. Bu surecte isgucu g iderek daha da onem kazanmis...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the potential predictive effect of organizational identification on job satisfaction and to determine the moderating role of perceptions of organizational politics within this process after controlling for the latter. To that end the data were collected from 363 employees, who work at an international ho...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the potential predictive effect of organizational identification on job satisfaction and to determine the moderating role of perceptions of organizational politics within this process after controlling for the latter. To that end the data were collected from 363 employees, who work at an international ho...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada ulusal beş faktör kişilik özellikleri ile bu özellikler arasındaki etkileşimler ve söz konusu etkileşimlerde bağlamın düzenleyicilik rolü araştırılmıştır. Ayrıca çalışma bulgularının ileride kültürlerarası yapılacak araştırmalara temel oluşturması da amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak ulusal örneklemlerde yapılmış toplam 35 araştırma...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada etik liderliğin iş görenlerin iş tatmini üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin buna aracılık edip etmediği araştırılmıştır. Araştırma verisi beyaz eşya sektöründe hizmet veren ve tek bir yöneticiye bağlı olarak çalışan 363 fabrika çalışanından anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler yapısal regresyon modeli ile analiz...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate generalizability of the effect of organizational attraction and corporate reputation on applicants’ intention to join an organization in Turkish sample. The data were collected from 539 students who applied to join a public high education institution. The research hypotheses were tested with correlation...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada, başarılı örgütlerin önemli bir öğesi olarak kabul edilen kurumsal girişimcilik davranışları ile örgütlerin performansı arasındaki etkileşim incelenmiştir. Söz konusu etkileşimde geçmiş çalışmalardan farklı olarak örgüt performansı, örgütlerin hem geçmiş hem de gelecekte değer yaratma potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde çok boyutl...
Article
Full-text available
Personal and organizational factors, which have effect on personal behaviors, can increase organizational performance and effectiveness by protecting the organization from unwanted behaviors and can have an effect on Organizational Citizenship Behaviors (OCB). In this study, locus of control (LOC) has been included to the research as a personal var...
Article
Full-text available
Resilience is an ability to bounce back from adversities, setbacks or difficulties in face of stressful life events. The main purpose of this study was to analyze the role of big five personality in predicting the resilience and to determine the most influent dimensions of resilience in this process. Data were gathered from 286 university students...
Article
Full-text available
This paper investigates the relationship between perceived organizational support (POS) and perceived supervisory support (PSS) with turnover intentions based on social exchange theory. The paper also examines the role of employee's psychological capital (PsyCap) level in POS, PSS and turnover intentions relations. Findings of this study concluded...
Article
Full-text available
This research discovers predictive effect of employees’ organizational citizenship behaviors on impression management strategies as well as moderation effect of power distance on this interaction. To that end data was collected from 178 schoolteachers, who work at three different public elementary schools in Turkey, through questionnaire and analyz...
Article
Full-text available
One of the most indispensable and important elements of education is teachers whose personality closely affects training and education. In this context, this study examined the effects of teachers personality traits on their emotional exhaustion in a mediating model which centers around emotional labor. Data were obtained from 798 teachers working...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, bazı demografik özelliklerin çalışanların sergilemiş oldukları duygusal emek davranışlarındaki rolleri, Ankara'da görev yapan 376 öğretmenden toplanan veriler ışığında araştırılmıştır. Bu kapsamda duygusal emeğin alt boyutları arasındaki ilişkiler korelasyon, demografik özellikler yönünden farklılaşmalar ise tek yönlü varyans analizi...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, tükenmişlik süreçlerine etki eden psikolojik sermaye faktörlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Anket yönteminin kullanıldığı araştırmada kamu çalışanlarından oluşan bir örneklemden (N=260) veri toplanmış ve yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Elde edilen temel bulgu, tüm tükenmişlik boyutlarının açıklanmasında, psiko...
Article
Full-text available
Bu çalısmanın amacı örgütlerin rekabet avantajını elde etmesi ve sürdürmesinde önemli bir kaynak olan psikolojik sermayeye etki eden destekleyici örgüt kültürü ve kontrol odagının dogrudan ve dolaylı etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Arastırma anket yöntemiyle, büyük ölçekli bir firmanın 211 çalısanından, Psikolojik Sermaye Ölçegi, Destekleyici Ör...
Article
Full-text available
Örgütlerde çalışanların sergiledikleri davranış örneklerinden birisi rol ötesi olumlu davranışlardır. Mevcut çalışmada bu davranışlardan vatandaşlık davranışlarına odaklanılarak, bu davranışlara etkisi olan ortamsal ve tutumsal faktörlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özel bir bankanın 384 çalışanı...
Article
Full-text available
This study examined the impact of job satisfaction and organizational commitment on teachers’ organizational citizenship behavior (OCB) in a structural equation model. The study was employed to a group of teachers and their supervisors. The results indicated that job satisfaction and commitment to the school had an impact on OCBs of the teachers an...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to explore the structure of the organizational psychological capital and to examine the reliability and validity of the Turkish translation of a commonly used scale. The sample composed of 235 low and mid-level managers working in the public sector. The findings showed that the reliability coefficients for the sub...
Article
Full-text available
The innovation process requires intrapreneurial behaviors of employees concerning stages of idea conception, development, implementation and integration. All organizations should apply and follow a suitable excellence model which leads them toward innovative behaviors. One of the methods for creating an innovative culture in the organizations is th...
Article
Full-text available
Günümüzde girişimcilik tüm ülkeler için desteklenmesi gereken bir olgu olarak görülmektedir. Bu bağlamda özellikle çalışma yaşamlarının başında olan üniversite öğrencilerinin, girişimci niyetler taşımaları da son derece önemlidir. Bu çalışmada, üniversitelerin spor bilimleri alanında öğrenim gören 185 öğrenciden anket yöntemiyle elde edilen veriler...
Article
Full-text available
The purpose of the current study is to investigate the components of Type-A personality, that are related to stress, with a group of Turkish male personnel (N=454), working in the area of public security. The assessment instruments were; Institutional Stress Factors Scale, Brief Symptom Inventory, Type-A Personality Scale, Multidimensional Anger Sc...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate the effect of burnout on organizational citizenship behavior (OCB) in a mediating model in which the job satisfaction was contextual state. Data were obtained from 257 nurses from three university hospitals. While the data involving burnout and job satisfaction were gathered from the nurses, OCB data wer...