Necdet Karasu

Necdet Karasu
Gazi University · Department of Special Education

Ph.D.
"Digitalization of special education services"

About

66
Publications
34,791
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
491
Citations
Additional affiliations
September 2017 - present
Gazi University
Position
  • Professor (Associate)
May 2013 - September 2017
Gazi University
Position
  • Professor (Assistant)
November 2006 - May 2013
Gazi University
Position
  • Research Assistant
Education
September 1999 - August 2001
State University of New York at Potsdam
Field of study
  • Special Education

Publications

Publications (66)
Book
Full-text available
2000’li yılların başından itibaren özel gereksinimli bireyler için ülkemizdeki beden eğitimi ve spor etkinlikleri konusunda önemli bir mesafe kat edilmesine karşın, bu alanda sınırlı sayıda kaynak kitap bulunmaktadır. Bu eserde özel beden eğitimi ve spor uygulamalarının etkili bir mekanizma olarak nasıl kullanılacağı üzerinde durularak, bireylerin...
Chapter
Writing plays a vital role in both daily life and academic life. Students begin learning to write in the first years in school and then they use writing skills their whole life. However, some students, such as students with dysgraphia, experience difficulties in writing. The purpose of the chapter is to develop a mobile writing application for stud...
Article
Full-text available
Bu çalışma, sınıf öğretmenleri tarafından akademik ya da davranışsal olarak risk grubu olduğu düşünülen öğrencilerin özel eğitim hizmetlerine uygunluğu için yönlendirilmesinden önceki süreçte veriye dayalı karar vermenin kullanılmasına ilişkin durumu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, sınıf içi izleme ve değerlendirme süreçleri, gönderme önc...
Article
Objective: The aim of this study was to examine the effects of WhatsApp-delivered physical activities on the physical activity level of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Method: This study used the mixed-method sequential exploratory design that consisted of the quantitative stage and the qualitative stage. The 42 family (parent and chi...
Article
Full-text available
This research examined the usability of an interactive mobile application (tablet application) designed to teach daily living skills to individuals with intellectual disabilities (ID). Effectiveness, efficiency, and satisfaction aspects were investigated. The persistence of a newly learned skill, operating a vacuum cleaner, was assessed following t...
Article
Full-text available
Students with specific learning disabilities (SLD) typically do not perform at the expected levels of academic achievement. Tangible mobile applications are learning devices that allow for physical engagement and multisensory interaction. They present as promising tools to facilitate learning for students with SLD. This study explored the use of a...
Chapter
Full-text available
In recent years, tangible mobile applications have been used in general and special educational settings. Providing multi-sensory interaction, physical engagement, accessibility, and collaboration, interactive tangible mobile applications have a potential to enrich learning experience of both normally developing students and students with specific...
Chapter
Writing plays a vital role in both daily life and academic life. Students begin learning to write in the first years in school and then they use writing skills their whole life. However, some students, such as students with dysgraphia, experience difficulties in writing. The purpose of the chapter is to develop a mobile writing application for stud...
Article
Full-text available
The aim of this study is to identify the challenging behaviors of the students and interventions for these behaviors according to the views of the educational staff. The sample was planned within the scope of descriptive qualitative research, and consists of 54 participants working in the primary and secondary schools of the Ministry of Education i...
Book
Full-text available
Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, aynı zamanda sınırlı-yineleyici davranış örüntüleriyle kendini gösteren ve erken gelişim evresinde ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanman otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum ailelerin ve özel eğitim alanındaki eğitimcilerin o...
Article
Full-text available
The Check-in/Check-out (CICO), developed as a Tier 2 intervention program within the scope of positive behavior support in the literature, is suggested for the students with unsatisfactory peer relationships as well as low academic achievement and problem behaviors. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the CICO program on activ...
Book
Full-text available
http://orgm.meb.gov.tr/eKutuphane/yayinlar/
Article
This paper introduces a smart toy (SmartAnimals) which provides a mixed reality environment for children with intellectual disabilities. SmartAnimals includes a virtual space including computer based animations, sounds and characters, and a real space including plastic toys, and a receiver panel. SmartAnimals with a flexible context leads children...
Article
Play is an important element in a child's social and intellectual development and toys are indispensable play tools. This study investigates the effectiveness of smart toys in teaching social studies concepts to children with intellectual disability (ID). A single-subject design is used to identify such effects on teaching social studies concepts t...
Poster
From Practice to Policy: Supporting the Early Math Skills
Poster
Matematik öğretimine dönük eğitim politikalarının incelenmesi
Conference Paper
Türkiye'de yürütülen yeni öğretmenlere mentörlük uygulaması hakkında öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi.
Conference Paper
Okul Ortamlarında Görülen Problem Davranışlara Yönelik Uygulanan Müdahalelerin Gözden Geçirilmesi
Article
Full-text available
Kaynaştırma ile ilgili pek çok boyut ülkemiz özeli ele alındığında soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Sunulan hizmetlerin kalitesi birçok boyutu etkileyebilecek bir tartışma konusu olarak ortaya çıkmaktadır ve bu durum okul öncesi kaynaştırmada daha da belirgin hale gelmektedir. Kalite kavramı, hizmetlerin sunumu ve niteliği açısından...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivite (AAUFA) programına katılan otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesidir. Durum (Vaka) çalışması modelinde desenlenen araştırmaya, OSB tanılı bir birey ve normal gelişim gösteren (NGG) üç akran katılmıştır. Araştırmada, OSB tanıl...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen etkililik çalışmalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 2005-2015 yılları arasında bilimsel hakemli dergilerde yayımlanmış, tek denekli araştırma modeline dayalı ve yetersizlikten etkilenmiş bireylere tek basamaklı veya zincirleme becerilerin öğretimin...
Article
Full-text available
Genel olarak öğretmen yetiştirme alanında ve özelde özel eğitim alanında son yıllarda değişiklikler gerçekleşmesi zorunlu hale gelmektedir. Yeni tip öğretmen tartışması altında yetişecek öğretmenlerin sergilemeleri gereken özellikler konusunda öğretmenlerin yeni durumlar karşısında kendilerini geliştirmeye dönük özelliklere sahip, değişkenlere göre...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma da görme engellilerin eğitimi alanına yönelik olarak Türkiye’ de gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalardaki güncel araştırma eğitimlerinin belirlenmesi amaç olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacıların hangi konulara ne sıklıkla odaklandıkları, araştırmaların yıllara göre nasıl dağılım gösterdikleri, yapılan tezlerin türü (Yüks...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada ise, yetersizlikten etkilenmiş bireylere tek ve zincirleme basamaklı becerilerin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiğini inceleyen araştırmaların derlenerek bir araya getirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından bir alanyazın özetinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, çeşitli arama motorları kullanılara...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to introduce educational technology project, OZTEK, for special education students and present usability issues related to those developed technologies. With the OZTEK, the researchers intend to develop innovative, technology enhanced learning environments to support the education of children with such special needs and...
Article
Active participation of parents in every step of their children with special needs’ education is crucial, and it begins with the educational assessment of the children. The parents experience with the professionals who are responsible of assessing children’s abilities might be crucial for the services that will be provided for the children with dis...
Article
Kurumlardaki kalitenin arttırılmasının yollarından biri çalışanların yeterliklerinin üst düzeyde tutulması ve zaman içindeki değişikliklere uygun hale getirilmesidir. Hizmet içi eğitim bunu sağlamanın yollarından birisidir. Alanyazın, mesleki gelişimin sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimlerin belirli hedefelere dönük olması gerektiğini belirtmekt...
Article
Teaching students with intellectual disabilities in groups presents several difficulties. Use of technology can reduce some of these difficulties. The literature cites several examples of skill acquisition. The purpose of this study is to teach skills to students with intellectual disabilities by using video prompting. A multiple-probe design of si...
Article
Special education departments are one of the departments that were formed after the establishment of educational faculties. Since the programs were renewed first in 1997 and then in 2006, reconsidering the programs in these days is a requirement. The foundation for the change could be discussed in an extended manner. This study was conducted to set...
Article
Full-text available
Tepki ipuçlarının sunulduğu yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin, yetersizliği olan bireylere tek basamaklı ve zincirleme davranışların öğretiminde etkili olduğunu kaydeden araştırmalar bulunmaktadır (Morse ve Shuster, 2004). Bu araştırmanın amacı ise eşzamanlı ipucu ile öğretim yönteminin, yetersizlikten...
Conference Paper
The aim of the study is to reveal the potential of Kinect controlled with body movements in education for students having mental disabilities by referring to the experts’ opinions who study on education of students having mental disability. Grounded theory is used as a research model. Data are collected with semi- structured interview questions fro...
Article
Parent training is one of the most important support types for the education of individuals with disabilities. Disability does not only affect the life of an individual with disability negatively but also his/her own family members. Therefore, training family members in how to deal with the problems they face is of utmost importance. This study exa...
Article
Otizmli bireylerin eğitimlerinde teknolojinin de gelişmesi ile beraber video ile model kullanımı konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemin etkililiğinin test edildiği tek denekli araştırma modellerine dayanan araştırmaların, niteliksel ve niteliksel özetlemeleri alanyazınını takip etmekte olan uygulamacı ve araştırmacılar için yardımcı olac...
Article
Kendini değerlendirme yöntemi, alanyazında kişilerin davranışlarını yönetmede sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu araştırmada, zihin engelliler öğretmenliği adaylarına, ders anlatma becerilerini kazandırmada kendini değerlendirme yönteminin, ders anlatma becerilerini kazandırmaya, sürdürmeye ve genellemeye olan etkisine bakılmıştır. Araş...
Book
Full-text available
Kentlerimizde sadece engelliler için değil, tüm bireyler için mekansal engeller bulunmaktadır. Kentsel mekanlarımızda engellilerin de rahat dolaşımını sağlayacak biçimde, yaşanabilirlik düzeyinin yükseltilmesi, bu mekanların erişilebilir ve kullanışlı olarak düzenlenmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle toplumsal ve fiziksel çevrenin düzenlenmesi...
Article
Full-text available
The purpose of this article Was to examine the scientific evidence provided by single-subject design studies that supported effective intervention and educational practices for young children With autism. A revieW of the literature from 1990 to 2002 revealed 37 studies that meet the inclusion criteria. Research studies primarily employed multiple-b...
Article
Full-text available
The idea of using evidence based practices to improve the effectiveness of education becomes popular in the field of education in recent years. In order to determine the effectiveness of different intervention methods, comparing to review studies, meta-analysis and effect-size calculation method is considered to be one of the most advantageous meth...
Article
The purpose of the study was to identify, from the single-subject research design literature, effective intervention methods for improving social and communication skills of children and youth with developmental disabilities. A second purpose was to examine the effects of different features of single-subject design studies such as zero-baselines an...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
Bu projenin amacı özel eğitim ya da kaynaştırma sınıflarında yer alan öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek üzere oyun tabamlı bir öğrenme platformunun geliştirilmesidir.
Project
The achievements of a child w/SEND are closely related to a quality education that requires good documentation, assessment and follow-up throughout the educational life from the beginning of early childhood. To improve the quality of education, teachers should be able to make effective decisions about the individualized plans (IEPs) of the students with the standards & criteria set in the light of well-designed data collection and documentation. It is important that children with IDs should have the followed and recorded history of education. Because it is critical to develop transition plans for adulthood, which will include career choice, education & other related topics. Starting the child's educational records from early childhood will make it easier taking decisions about the following years in a more healthy way. In Turkey, special education procedure starts educational appraisal & educational placement decision completed by Guidance and Research Centers (RAMs) of Ministry of National Education (MEB). RAMs only record students' current performance on annual evaluations. It is based on a single interview within the appointment system. In addition, the evaluation criteria used by RAMs may also have problems reflecting the child's age, character traits & environmental factors. Educators involved in the education process of children with IDs in early childhood period centers, primary and secondary schools and special education and rehabilitation centers (target group) are obliged to carry out their education based on the IEPs of those children. However, the documentation approach of these schools and centers is a problem. Teachers are having problems completing these tasks and cannot use data driven decision-making approaches based on certain standards and criteria about the IEPs of children with IDs. In this sense, data gathering and documentation functions cannot be performed regarding the factors that affect students' performance positively or negatively. This project aims to meet those problems through developing an ICT based documentation & performance assessment tool for educators to measure teaching and learning processes and achievements from early childhood to the end of the first 8 years of schooling focusing on children with IDs. This will provide an opportunity for the educators to take data driven decisions about children's IEPs based on specific standards and criteria through real-time recordings in the classroom. This system will provide a performance testimony for these children for their further education. This project also aims to design a training program for teachers to improve their competencies on student evaluation and documentation and to develop an self-learning environment for teachers. Our partnership reinforces transnational & intersectoral collaboration and holds the whole range of the competencies required to implement such a project. Collaboration of academia, civil society, public and private sector reflects the views of different sectors and countries to the outputs and is in full compliance with the project objectives. Three transnational meetings, two joint staff trainings, and four multiplier events will ensure the dissemination project result.
Project
The current project is intended to attain the following results within the framework outlined above:  RESULT 1: The cognitive, emotional and social development of all children participating in inclusive education is improved.  RESULT 2: The awareness of families and caregivers of CwD (ages 3-to-7) about inclusive education rights, opportunities, and the importance of school-family collaboration are increased.  RESULT 3: The awareness of decision makers, families and caregivers of children without disabilities about the rights of CwD on quality inclusive education is increased and their support is ensured.  RESULT 4: Teachers are equipped with knowledge and skills that enable them to provide quality inclusive education to all children (ages 3-to-7).