Nataša Logar Berginc

Nataša Logar Berginc
University of Ljubljana · Department of Communication Sciences

About

20
Publications
3,568
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
26
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
18 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Collocations play a very important role in language description, especially in identifying meanings of words. Modern lexicography’s inevitable part of meaning deduction are lists of collocates ranked by some statistical measurement. In the paper, we present a comparison between two approaches to the ranking of collocates: (a) the logDice method, wh...
Conference Paper
Full-text available
The paper presents the "Game of Words" (in Slovene: Igra besed), a mobile application purposed for a gamified improvement of two automatically compiled dictionaries for Slovene: the Collocations Dictionary of Modern Slovene and the Thesaurus of Modern Slovene. We provide a brief history of the game, and introduce its two modules that utilize colloc...
Article
Full-text available
V prispevku obravnavamo sklice na slovarje, zapisane v sodbah slovenskih sodišč po letu 1990. Raziskava ima dva dela: v prvem delu smo število sklicev analizirali kvantitativno glede na čas, vrsto slovarja in področje prava ter besedilno glede na splošen/specifičen pomen iskane besede; v drugem delu pa smo za 12 besed, ki poimenujejo osebe, povezan...
Article
Full-text available
V prispevku predstavljamo razumevanje besedotvorne produktivnosti, kakršnega je na korpusni metodologiji konec 80. in v začetku 90. let 20. stoletja utemeljil Harald Baayen. Baayenov način izračunavanja produktivnosti P smo preizkusili na desetih slovenskih priponskih obrazilih, ki tvorijo samostalniške navadne izpeljanke iz glagolov, in sicer izpe...
Article
Full-text available
The latest reference corpus of written Slovene, the Gigafida corpus, was created as part of the ‘Communication in Slovene’ project. In the same project, a web concordancer was designed for the broadest possible use, and tailored to the needs and abilities of user groups such as translators, writers, proofreaders and teachers. Two years after the co...
Article
Full-text available
A Survey on the Use of Slovene (the project “Language Policy in the Republic of Slovenia and the Needs of the Speakers of Slovene”)
Article
Full-text available
In the article, we first give an overview of lists of readings that are compulsory and additional in the syllabuses of courses, where students of Slovenian universities learn about academic writing. To those we then add other Slovenian handbooks on this topic and review their contents. We also analyze and comment upon 52 guidelines for writing and...
Article
Full-text available
V prispevku najprej podajamo pregled del, ki so na seznamih obvezne in dodatne literature pri tistih študijskih predmetih, pri katerih se študenti slovenskih univerz učijo o strokovno-znanstvenem pisanju. Seznamu smo nato dodali še druge slovenske priročnike s to tematiko in pregledali njihovo vsebino, nato pa smo zbrali in analizirali ter komentir...
Article
Full-text available
Odziv na “Anketo o slovenščini” projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
Article
Full-text available
Terminology in Professional Life: The Status of the Present and the Needs of the Future
Article
Full-text available
S prvo številko drugega letnika revija Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ki jo tisti, ki nam je že domača, na kratko imenujemo SLO 2.0, utrjuje svojo osrednjo vlogo na področju prikaza rezultatov raziskav slovenskega in drugih jezikov, ki združujejo empirični ter interdisciplinarni, zlasti pa jezikovnotehnološ...
Article
Full-text available
Prispevek prikazuje pripravo spletno dostopne terminološke podatkovne zbirke, v kateri so v obliki kolokacij in primerov rabe vključeni tudi podatki o leksikalno-semantičnem okolju terminov. Kolokacije in primere rabe smo pridobili iz korpusa strokovnih besedil s pomočjo aplikacije Besedne skice in funkcije GDEX v orodju Sketch Engine. Vsak geselsk...
Article
Full-text available
The article discusses space as one of communication variables, which must be understood in the same way by both the author of the text and the addressee. For that reason, the specific textual beginning was developed in reporting, i.e., the so-called temporal-spatial entry, and a specialized use of a limited number of adjectives and nouns expressing...
Article
Full-text available
V prispevku analiziramo dvoje: (a) vključevanje besedil z interneta v obstoječe referenčne korpuse, ki ga soočamo z obstojem spletnih korpusov, ter (b) dva najnovejša korpusa slovenščine: korpus Gigafida, ki ga pretežno sestavljajo tiskana besedila, v manjši meri pa tudi spletna, in korpus slWaC, ki je v celoti sestavljen iz spletnih besedil. Najpr...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The overall goal of the project is the promotion of the use of Slovene language in academic discourse by equipping it with all the required infrastructure: terminology databases, corpus and comprehensive description. See: http://nl.ijs.si/kas/english/.