Mustafa Fadil Sozen

Mustafa Fadil Sozen
Akdeniz University · Department of Cinema/TV

Prof. Dr.

About

48
Publications
84,268
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
123
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
112 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
Mustafa Fadil Sozen currently works at the Department of Cinema/TV, Akdeniz University.

Publications

Publications (48)
Article
Full-text available
The cinematography progressively adding up new horizons due to digital technological possibilities; the dimensions of production, fiction and presentation are taken new forms. This formation under the basis of different expression qualities constitutes a new artistic restructuring. In other words, digitalization in cinematography by redrawing aesth...
Article
Full-text available
The aim of this work is to express the formation of “Point of View” notion as a tool ofstory-telling and to put samples about. The point of view can be described as an “optical angle”directed to a person, event, moment or place. An important part of the artistic creation is todecide on the person that the point of view represents or deciding on how...
Article
Full-text available
Müzik, sinemasal anlatıların ayrılmaz bir parçası gibidir. İlk çekilen filmlerden bu yana müzik kullanımı önemini korumaktadır, çünkü müzik, seyircinin duygularını güçlü biçimde uyandırıcı bir öğe olarak dramanın alımlanmasında hayati bir öneme sahiptir. Sinemasal anlatılar gelişim süreci içinden ele alındığında, sessiz filmlerin ilk dönemlerinde,...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türk sinemasının ürettiği filmlerde kullanılan anlatı dilinin kültürel arka-planını irdelemektir. Bu arka-planı, zihniyet, anlatı görenekleri ve sanat arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Türklerin tarihsel birikimleriyle oluşturdukları anlatı göreneklerini belirleyen altyapı, daha çok söze ve seyirliğe dayalı dışavurum eğilim...
Article
Full-text available
Bu makalede gözlemsel belgesel kipi (mode) anlatıya sahip olan ‘Bal Ülkesi/Honeyland’ isimli film ele alınıp incelenmiştir. Filmde insanlık ile doğa arasındaki dengenin hassas bir portresi sunulmuş, hızla kaybolan bir yaşam biçimi, yakın plan bakışla yansıtılmıştır. Bu bakış, doğaya eklemlenmiş hayat algısına sahip bir kadının olağanüstü yaşam görü...
Article
Full-text available
ZET Bir filmin ses kuşağını oluşturan bileşenler arasındaki-muhtemelen-en gizemli öğe, konuşma seslerindeki tonalitenin öykülemeye getirdiği anlamsal duyumsamalardır. Bu çalışmada, filmlerdeki karakterlerin sessel tonalitesi ve onların anlam yaratım ilişkilerine odaklanılarak bu bağlamda konuşmaların anlatımsal süreçleri nasıl etkilediği gösterilme...
Article
Full-text available
İran filmleri son yirmi yıldır dünyanın en yenilikçi ve farklı anlatı(m) formuna sa-hip sinemalardan biri olarak kabul edilmektedir. İran sinemasının orijinal kültürel arketipler tarafından zenginleştirilip, derinleştirilen ve bu anlamda farklı anlatı stra-tejilerine dayanan bir sinema estetiğine sahip olduğu kabul edilen bir gerçekliktir. Hollywoo...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Doğu anlatı gelenekleri perspektifinden İran sinemasının kül-türel arka planını sinemasal dil üzerinden irdelemektir. Bu arka plan, zihniyet, anla-tı görenekleri ve sanat arasındaki ilişkilerin bileşimiyle oluşmaktadır. İran Sinema-sının anlatı göreneklerini belirleyen altyapı, daha çok söze ve seyirliğe dayalı dışa-vurum eğili...
Article
Full-text available
zet Çoğunlukla bir görüntü sanatı olarak kabul edilen sinemasal anlatılarda, ses boyutu hep göz ardı edilegelmiştir. Bunun nedeni, sesin, görsel olana mekanik biçimde eklemlenen bir unsur olarak görülme anlayışıdır; oysa sinemasal yaratılar, sahip oldukları anlatım (temsil ve ifade) niteliğiyle, bir ses sanatı olarak da görülüp değerlendirilebilece...
Article
Full-text available
Filmlerin işitsel evreni, müzik, konuşma ve ses efektleri olarak üç temel bileşenden oluşur. Bu bileşenlerle bilinçli şekilde oluşturulmuş ses tasarımı, filmlerin başarısı için şart olan asal öğelerden biri konumundadır. İşitsel evren tasarımı, çeşitli ve oldukça karmaşık fonksiyonlar bileşimleriyle, seyircide anlam yaratımları ve/veya farklı bekle...
Article
Full-text available
The determinative dynamics of sonic design in fiction films are aesthetic rules, variables affecting the audience and the developments in soundtrack technology. Although the similar dynamics are valid for documentary films as well, determinative different variables in the design of auditory universe are considered. On the contrary of fictional narr...
Article
Full-text available
Gunumuz sinemasi goruntuler kadar ses olgusuna da dayali bir ortam uzerinden gerceklestirilmektedir. Sessel unsurlar araciligiyla bilgi/duygu aktarimlari olmayan film yok gibidir. Bunun sonucu olarak da, goruntuler ve sesler neredeyse ayrilmaz butunluk sergileyen unsurlar olarak belirlenmis bir anlatim stratejisi uzerinden bicimlendirilmektedir. Se...
Article
Full-text available
Yeni İran Sineması olarak adlandırılan sinema, günümüz dünyası sinema alanında önemli ve farklı bir nitelik olarak değerlendirilmektedir. Bu sinemanın inşa ettiği sinema dili ‘ana akım’ sinemaya pek de benzemeyen, kültürel ve ahlaki olarak farklı bir yapı ortaya koymaktadır. Kültürel olarak bir taraftan görsel, diğer taraftan sözsel ilişkiye dayanı...
Article
Full-text available
Dünya sinemasında, kendi kuşağının önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Terrence Malick, kırk yılı aşkın yönetmenlik kariyeri boyunca-belgesel ve kısa filmleri dışarı tutulduğunda-toplam yedi film gerçekleştirmiştir. Onun filmleri, genellikle, doğal dünyanın panteist (1) görüntüleri eşliğinde, karakterlerinin kişisel ve varoluşsal krizl...
Article
Full-text available
Sesli sinemaya geçildikten sonra filmlerde konuşmanın kullanılmaya başlaması, başta gelenlerinin kurgu estetiğindeki değişim ve dönüşümler olduğu birtakım estetik sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Filmsel sesin üç temel ontolojik bileşeni vardır: konuşma, müzik ve ses efektleri. Bu üçü arasında konuşma, görsel-işitsel bir sanat olan sinemad...
Article
Full-text available
zet Çoğunlukla bir görüntü sanatı olarak kabul edilen sinemasal anlatılarda, ses boyutu hep göz ardı edilegelmiştir. Bunun nedeni, sesin, görsel olana mekanik biçimde eklemlenen bir unsur olarak görülme anlayışıdır; oysa sinemasal yaratılar, sahip oldukları anlatım (temsil ve ifade) niteliğiyle, bir ses sanatı olarak da görülüp değerlendirilebilece...
Article
Full-text available
Sinemasal anlatılarda ses ve müziğin ne denli önem kazandığı bilinen bir gerçekliktir. Filmlerde müzik kullanımına, yansıtılan görsel dünyanın daha iyi algılanması ve duyumsanması için yer verilir. Animasyon filmler günümüzde yetişkinleri de kapsayacak şekilde üretilmiş olsalar da, asal olarak, çocuklara yönelik olan yaratım alanlarıdır. Sanatsal v...
Article
Full-text available
The construction of sound in cinema has to have an aesthetic integrity with the images, built through a vast web of relations. The phenomenon of sound as a form is both influential on the meaning of cinematic narratives, and it has a central role on the cognitive/emotional experiences of the viewer. The reason is that, fields of direct or indirect...
Article
Full-text available
Cinematography as a way of expression in modern times transforms the responses (reflections) of life within a specific style (parlance). In the course in which cinematography gained its artistic quality the relation between spatial design and cinematographic elements played a prominent role. Direct and induced relations between human life and space...
Article
Full-text available
The structuralist analysis method having many application areas from sociology to architecture is extensively used in areas, which have the narration text, such as tale, theatre, novel and cinema. The structuralist analysis is based to find elements forming the universal and to determine with which relations these elements in the narration text are...
Article
Full-text available
ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK BELGESEL SİNEMADA SES TASARIMI: TANIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLEMELER Öz Kurmaca filmlerdeki ses tasarımının belirleyici dinamikleri, estetik kurallar, seyir-ciyi etkileme değişkenleri ve ses teknolojisindeki gelişimlerdir. Belgesel filmler için de benzer dinamikler geçerli olmasına karşın işitsel evren tasarımında belirle-yici...
Article
Full-text available
Sosyolojiden mimariye dek birçok uygulama alanı olan yapısalcı çözümleme, masal, tiyatro, roman, sinema gibi anlatı metnine sahip alanlarda daha ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Yapısalcı çözümleme, tümeli oluşturan öğelerin saptanıp, anlatı metninde yer alan bu öğelerin nasıl bir kurulum içinde birbirleriyle ilişkilendirildiklerinin bulunması es...
Article
Full-text available
En basit öyküye sahip bir filmde bile sadece görüntülerin yeteri kadar ileti sağlamadığı bilinen bir gerçekliktir. Ses olgusunun kendine özgü estetik bir yükleme sahip oluşundan ötürü, sinemanın ilk anlarından itibaren filmler ses eşliğinde gösterilmeye başlanmıştır. Bir dil olarak anlamsal ifadeyi görüntü ve sesler aracılığıyla üreten sinemada ses...
Article
Full-text available
Sinema, anlam üretme mecralarından biri olarak oldukça güçlü bir dil yapısına sahiptir ve her film, sahip olduğu metnin anlamını, görselleştirme yöntemleriyle var eder. Sinemada görüntünün oluşturulmasında, doğal ışık kadar aydınlatma da yaşamsal öğelerden biridir, çünkü yönetmen, sinematografinin diğer unsurlarıyla beraber ışık ve aydınlatma üzeri...
Article
Full-text available
Dramaturgi, dramatik metinlere ve onların görselleştirilmesine dair bir kavramdır. Dramaturgide oyun metni düşünsel ve estetik olarak çözümlenmekte, metnin görselleştirilmesi belli bir düşünce doğrultusunda yorumlanmaktadır. Dramatik öykülemeyi oluşturan temel parametrelerin görselleştirilmesine dayanan bu çalışma yapılmadığı zaman, filmler savruk...
Chapter
Full-text available
Kuyu filminin çözümlemesi
Chapter
Full-text available
Erksan Sinemasının Müzik Tasarımı
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, docu-drama geleneğiyle yapılmış "Schindler'in Listesi" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri"adlı filmleri tarihsellik bağlamında mukayese etmektir. Çalışmanın metodolojisi iki farklı düzleme oturtulmuştur. İlki, filmierin yapıldığı dönemin sosyal yapısını yansıtmadaki başarıları, ikincisi ise filmlerdeki görsel yapı ile öykü arasındaki...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türk sinemasında farklı dil arayışına yönelen Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu sinemasının niteliklerini genel bir perspektifle değerlendirmektir. Türk sinemasında kendi kültürüne dayalı sinemasal dil yaratımı bağlamında bir kaç deneme dışında yüz ağartıcı örnekler neredeyse yok gibidir. Kültürel özgünlüğe dayalı biçim-içerik bi...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın amacı, sinemada öykülemenin asal unsurlarından biri olan kişi tasarımlarının nasıl oluşturulduğunu irdelemek ve bu oluşturmadaki yapısal boyutları örnek çözümlemeler aracılığıyla açımlamaya çalışmaktır. Öykülemede ister bir durum anlatılsın ister bir olay dile getirilsin, anlatılanlar mutlak olarak bir ya da birkaç kişi üzerinden...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, belgesel sinemanın dijital görüntü teknolojisi karşısındaki varoluş durumunu irdelemektir. Geleneksel imgelere göre dijital imgeler, hem antolajik olarak anlam ve estetik nesne olma boyutunda dönüşüme uğramakta hem de episteme anlamında görme kültürünün değişimine yol açmaktadırlar. Bu etkimeler kuşkusuz ki belgesel sinema alan...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, bir anlatı formu olarak sinematografide anlatı mesafesi ve anlatı perspektifi kavramlarının yerini irdelemek ve buna ilişkin çözümlemeler yapmaktır. Sinemanın kuramsal yönünü oluşturan alanlardan biri de anlatı çözümlemeleridir. Daha çok edebiyat alanında uygulamaları görülen Anlatıbilimi (narratology) bu alanda sinemaya da old...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacı, öykü anlatım aracı olarak sinematografide öykülemenin asal unsurlarından biri olan anlatıcı kavramının nasıl biçimlendiğini irdelemek ve örnek çözümlemeler aracılığıyla bunun açınımı yapmaktır. Anlatıcı, öykülemede olayları, durumları, olguları anlatan, sanatçı ile okur/izleyici arasındaki 'sanal bir ara-kişi' olarak tanıml...

Network

Cited By