Mustafa Şen

Mustafa Şen
Karadeniz Technical University · Department of Labour Economics and Industrial Relations

Master of Social Work

About

25
Publications
51,766
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
160
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
152 Citations
201720182019202020212022202305101520253035
201720182019202020212022202305101520253035
201720182019202020212022202305101520253035
201720182019202020212022202305101520253035
Introduction
-

Publications

Publications (25)
Book
Full-text available
Dünyada geçmişten günümüze engelli bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Ülke nüfuslarının giderek yaşlanması, kronik hastalıkların ve psikolojik rahatsızlıkların gün geçtikçe artması bunun en önemli göstergelerinden biridir. Aynı zamanda kazalar, doğal afetler, savaşlar, beslenme ve madde bağımlılıkları gibi nedenler de engelliliğin artışında öne...
Chapter
Bu bölümde, engellilerin Giresun ekonomisine katkısı konusu ele alınacaktır. Engelliler, toplumun önemli bir oranını oluşturmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2011 yılında gerçekleştirdiği ‘Nüfus ve Konut Araştırması’na göre, engellilerin Türkiye nüfusuna oranı %6,9’dur. Söz konusu araştırma verilerine göre, Türkiye’de engellilik oran...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygı düzeyini incelemek ve işsizlik kaygısının çeşitli demografik değişkenler ve psikolojik semptomlarla ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların işsizlik kaygısını ölçmek için Ersoy-Kart ve Erdost (20...
Article
Full-text available
Pasif işgücü piyasası politikaları içerisinde yer alan işsizlik sigortası ve kıdem tazminatı; işsizliğin neden olduğu olumsuz sonuçları gidermeye yönelik önemli düzenlemelerdir. Türkiye’de kıdem tazminatı, 1936 yılında ilk iş kanunu olan 3008 sayılı Kanun ile birlikte uygulanmaya başlamıştır. İşsizlik sigortası ise kurulma çabaları erken tarihlerde...
Conference Paper
Full-text available
Geçmişten günümüze toplumda sosyal dışlanmaya en fazla maruz kalan kesim olan engellilerin en önemli sorunlarının başında istihdam sorunu gelmektedir. Toplumsal bütünleşmeyle ilgili ciddi sorunlar yaşayan engelli bireyleri topluma kazandırmanın en rasyonel yolu, onların çalışma hayatı içerisinde yer almalarını sağlamaktır. Engelli bireylerin istihd...
Article
Full-text available
Günümüzde kadınlar çalışma hayatı içerisinde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle işe alınmada, iş esnasında ve işe son verilmede kadınlar sürekli ayrımcı davranışlara uğramaktadırlar. Bu ayrımcı davranışlar içerisinde önemli sorunlardan bir tanesi de erkek çalışanlar ile aynı eğitim seviyesine sahip ve aynı işi yapan kadın çalışa...
Article
Full-text available
Engellilik; az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin tamamında var olan ve önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan sosyal bir olgudur. İnsanlık tarihi boyunca süregelen engellilerin karşılaşmış oldukları sorunların türleri ve nitelikleri dönemsel olarak farklılık göstermekle birlikte bu sorunların en başında istihdam sorunu gelm...
Article
Full-text available
Geçmişten günümüze iş kazaları hem gelişmekte olan ülkeler, hem de gelişmiş ülkelerde küresel bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Özellikle yaşanan iş kazaları sonucunda çalışanların geçici ya da sürekli olarak çalışma gücünden yoksun kalmaları veya yaşamlarını kaybetmeleri, ülkeleri iş kazalarını önlemeye ya da en aza indirgemeye yönel...
Conference Paper
Full-text available
Geçmişten günümüze çalışma hayatı içerisinde işsizlik mefhumunun her zaman var olması gibi işsizlikle mücadelede hiçbir zaman tam bir başarı elde edilemeyeceği de var olan bir gerçekliktir. Dolayısıyla işsizliği tamamen ortadan kaldırmak yerine, işsizliğin meydana getirmiş olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak işsizlikle mücadelede etkin bir meka...
Conference Paper
Full-text available
Gelişmiş, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke ayrımı yapmaksınız dünyadaki tüm ülkeleri sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve psikolojik olarak birçok yönden etkileyen işsizlik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli sorunların başında yer almaktadır. Türkiye’de 1960’lı yılların ilk yarısına kadar %2-4 arasında değişen işsizlik oranı, 1960’lı...
Conference Paper
Full-text available
Çocuk işçiliği sorunu tüm toplumların özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli toplumsal sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ancak, her ülkenin kültürel ve sosyal yapısının farklı olması, çocuk işçiliği olgusuna ortak bir tanımlama yapılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, uluslararası düzeyde kabul görmüş belgelerde yer a...
Article
Full-text available
Gelişen ve değişen günümüz dünyasında, işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilmek için hayat boyu öğrenme kapsamında sürekli eğitime ihtiyaç vardır. Bu kapsamda kısa vadede işgücünün istihdam edilebilirliğini arttıran mesleki eğitim programları ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim kursların...
Article
Full-text available
Geçmişten günümüze özel/dezavantajlı gruplar, istihdam sorunundan sosyal dışlanmaya, sağlık sorunlarından psikolojik sorunlara olmak üzere birçok alanda sorunlar yaşamakta-dırlar. Özellikle çalışma yaşamına dâhil olmakta zorlanan ve ciddi bir istihdam sorunu ya-şayan özel grupları, çalışma yaşamı içerisinde de önemli sorunlar beklemektedir. Bu so-r...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Yönetim araştırmaları son zamanlarda dini inançların insanların yaşamındaki etkisini anlamak için işyeri ile ilgili konular hakkında farklı dinlerin normatif öğretilerini araştırmaya başlamıştır. Bu doğrultuda endüstri ilişkilerine İslami bir perspektifte bakmayı amaçlayan böyle bir çalışma yapma girişiminde bulunulmuştur. Çalışma İslam'da birincil...
Article
Full-text available
Kuresellesme sureciyle birlikte teknoloji alaninda meydana gelen hizli gelismeler ve uluslararasi rekabetin artmasi; gelismis ulkelerle, azgelismis ya da gelismekte olan ulkeler arasindaki farklarin ancak nitelikli insan gucu ile kapatilabilecegi gercegini ortaya cikarmistir. Bu baglamda da; kalkinmanin hizlandirilmasi, istihdamin artirilmasi, ulke...
Article
Full-text available
Küreselleşme süreciyle birlikte teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler ve uluslararası rekabetin artması; gelişmiş ülkelerle, azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların ancak nitelikli insan gücü ile kapatılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda da; kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, ülke...
Article
Full-text available
Göçler çok farklı nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Bu ise farklı sonuçların doğmasına yol açmaktadır. Genel olarak düşünüldüğünde göçler sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle oluşabildiği gibi, bu alanlarda etkilere yol açacak şekilde sonuçlanabilmektedir. Tarih boyunca savaşlar, doğal afetler gibi nedenlerle yaşanan göçler artık günüm...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye'nin nüfus yoğunluğu, nüfus mik-tarı ve artış hızı, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı, medyan yaş, bağımlılık oranları, hanehalkı büyüklüğü ve dağılımı gibi verilerin tablolar yardımıyla incelenerek aradaki farklılıkların gösterilmesi ve nüfus yapısı açısından Türkiye'nin AB'ne adaylığının de...
Article
Full-text available
Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi yerlerin birinden diğerine yerleşme amacıyla yapılan harekete iç göç denir. Türkiye’de iç göç önemli bir sosyal olgudur. Özellikle 1950’lerden sonra Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. O dönemde yoğun bir şekilde yaşanan iç göçler, günümüzde az da olsa devam etmektedir. Yaşanan...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada öncelikle mobbing’e ilişkin literatür çalışması yapılarak temel kavramlar doğrultusunda üniversitelerde çalışan araştırma görevlilerine yönelik bir mobbing araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmada, araştırma görevlilerin mobbing’e maruz kalıp kalmadıklarının belirlenmesi ve demografik özellikler ile elde edilen verilerin ilişkilend...

Network

Cited By