Mustafa Kaya

Mustafa Kaya
Istanbul Technical University ·  Department of Geological Engineering

PhD Candidate

About

35
Publications
4,798
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations

Publications

Publications (35)
Conference Paper
Full-text available
Calcite is a significant industrial raw material used in many fields owing to its properties. For this reason, determining the calcite quarry's geological and geochemical characteristics promotes the sector. This study was carried out to explain the geological and geochemical properties of the marble blocks of Paleozoic metamorphics located in...
Conference Paper
Full-text available
Tectonic slices of different origins are observed in eastern of Kargı (Çorum). These slices, occurred via metamorphic units and lithologies of ophiolitic mélange which are observed with tectonic contact. The Çalarasın formation is observed at the upper levels of the ophiolitic mélange, which extends to the east of Kargı (Çorum) in the Central Ponti...
Article
Full-text available
Magnetite is a common mineral in paragenesis in many mineral deposits, and it is recognized that it covers the conditions of the environment in which it is formed due to its physico-chemical properties. For this reason, chemical compositions of magnetites are used in researches on the origin and formation of ore deposits. Gökçedoğan Cu-Zn massive s...
Conference Paper
Full-text available
Besshi Type Gökçedoğan Cu-Zn massive sulfide deposit (VMS) in the Central Pontides is a syngenetic stratiform deposit observed in metamorphic rocks. The ore paragenesis contains pyrite, chalcopyrite, sphalerite, magnetite, hematite, covellite, malachite, and goethite respectively. Because of its physicochemical properties, in-situ laser-ablation in...
Conference Paper
Full-text available
It is recognized that magmatic activities have occurred along the Izmir Erzincan suture due to the closure of the Tethyan ocean. In the western part of Almus (Tokat), which is situated around this suture zone, quartz veins along the fracture lines are observed in the volcanics owing to the magmatism. There are copper enrichments along the quartz ve...
Conference Paper
Full-text available
Maden Kompleksi bünyesinde volkanik, sub-volkanik ve sedimanter kayaçlar bir arada gözlenir. Hasenekevleri (Maden-Elazığ) bölgesinde Maden Kompleksine ait birimlerdeki fay zonlarında metalik zenginleşmeler bulunur. Nava tepesi ve Safi sırtı boyunca gözlenen diyabazların içerisindeki fay düzlemlerinde yaygın olarak kükürtlü ve altere zonlar gözlenir...
Preprint
Full-text available
The closure of Tethys Ocean has led to shaping the Central Pontides together with different types of rocks. In the east of Kargı (Gökçedoğan), which is located in the Central Pontides, allochthonous rocks of Late Palaeozoic- Early Cenozoic age and autochthonous units exist together, and allochthonous rocks present various tectono-stratigraphical s...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye'nin önemli tektonik kuşaklarından olan Bitlis-Zagros Sütur Zonu kuzeyindeki Maden Karmaşığında önemli Cu cevherleşmeleri bulunur. Orta Eosen yaşlı volkanik ve sedimanter kayaçlardan oluşan bu birim içerisinde yer yer eğim atımlı fay zonları da gözlenir. Hasenekevleri (Maden Elazığ) ve civarında Maden Karmaşığına ait bu birimler yüzlek verir...
Article
In the last five decades, Rare Earth Elements (REE) are mostly produced from carbonatite complexes and alkaline magmatic environments. In this respect, pyroclastic flows produced by the potassic-alkaline Gölcük volcanism in the Isparta (SW, Turkey) angle stand out as an important target area where REE enrichments can be observed. This study focuses...
Article
Full-text available
Essexites of Kestanbol pluton have significant amount of iron (Fe), titanium (Ti), Rare Earth Elements (REE) and thorium (Th) and considered as the source of Geyikli Heavy Mineral Sands (HMS). Geyikli HMS were enriched by the minerals of magnetite, rutile, monazite and apatite. In Geyikli HMS, REE contents (up to 0,25%) were rised by 4-5 times duri...
Article
Full-text available
Maden (Elazig) bed, one of Turkey's most important copper deposits, is located in the lithology of Middle Eocene aged Maden Group. Maden group consists of volcanic and sedimentary rocks, cut by NW-SE and NE-SW trending faults. Hasenekevleri (Maden-Elazığ), which is located about 12 km southwest of the mine (Elazığ) district, host the Cu enrichments...
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti’nden bu yana “Küfeki Taşı” olarak bilinen ve CaCO3 bileşimli fosilli kireçtaşı, ocaktan ilk çıkarıldığında ve sonrasındaki depolama sürecinde yumuşak, kolay şekil verilebilir niteliktedir. Küfeki Taşı zamanla, malzeme ve mukavemet özellikleri açısından, dayanım artışı ve uzun süreli kullanım faydaları sağlamaktadır. Kompanse dokusu,...
Conference Paper
Full-text available
The units that belong to Maden Complex are located at south of Hasanekevleri(-Maden-Elazığ), which is on the Bitlis-Zagros suture zone as a tectonic location. Units consist of sedimentary rocks with basalt lenses, diabase, spilitic basalt, pelagic mudstone, mudstone, limestone and dolomitic limestone respectively. The units are cut by NE-SW and and...
Conference Paper
Full-text available
Metamorphic rocks in basic and ophiolitic melange units with tectonic contact on these rocks are located in and around Tavşantepe (Kargı-Çorum) in the Central Pontides. There are amphibolite dykes in metamorphic rocks. The amphibolites in the vicinity of Tavşantepe are cut by NE-SW trending faults. Ni anomalies are observed along with the magnetism...
Article
Full-text available
Toros orojenik kuşağı boyunca karbonatlı kayaçlar ile ilişkili birçok Zn-Pb yatağı bulunmaktadır. Farklı tektonik birliklerin bir arada gözlendiği Çayarası (Alanya-Antalya) kuzeydoğusunda (Orta Toroslar) Aladağ Birliğine ait Alt-Orta Triyas yaşlı karbonatlı kayaçlar ile ilişkili baritli Zn-Pb cevherleşmeleri bulunmaktadır. Epijenetik oluşumlu, stra...
Conference Paper
Full-text available
There are lithostratigraphic units belonging to the Aladağ Unit in the northwest of Çayarası plateau in the northeast of Alanya (Antalya). The lithostratigraphic units reflecting the Paleozoic and Mesozoic era represent different environments. Within the Aladağ Alliance, bariteed leadzinc enrichment associated with carbonated rocks of the Lower-Mid...
Conference Paper
Full-text available
Tavşantepe Ni anomalies are observed in and around of the stream in the west of Tavşantepe, Eastern Kargi. There are metabasites, quartzschists, quartzites, phyllites and clastic metamorphic rocks belong to the Bekirli formation in the region. Amphibolite dykes are occasionally observed in the metabasites. Ni anomaly is related to the amphibolite d...
Conference Paper
Full-text available
Autochtonous and allochthonous rock groups are located in the eastern of the Kargı (Corum). The Bekirli formation, composed of thick sedimentary and basic volcanic rocks, overlain by ophiolitic units as a result of the closure of the Tethys ocean. NW-SE and NE-SW trending dip-slip fault systems have developed as a result of deformation of the regio...
Conference Paper
Full-text available
Orta Pontidler'de yer alan Triyas-Erken Jura yaşlı Bekirli Formasyonu başlıca kuvars ve mika bakımından zengin metakumtaşı, kuvarsşist, fillat, metabazit, mikaşist, gnays, mermer, amfibolşist, metaçört ve volkanik kökenli kırıntılı kayalardan oluşmaktadır. Bu litolojiler içerisinde metabazitler ile ilişkili Cu-Zn cevherleşmeleri bulunmaktadır. Meta...
Conference Paper
Full-text available
Gökçedoğan kuzeyinde (Kargı-Çorum) Bekirli Formasyonu'na ait metabazit, kuvarsşist ve fillitler gözlenmektedir. Bu birimler içerisinde metabazitlerle ilişkili TiO2 anomalileri tespit edilmiştir. Anomali zonu yaklaşık 200 m uzunluğunda ve 100 m genişliğindedir. Bu zondaki birimler yüksek manyetizma göstermektedir. Anomali zonu civarında ise oksidasy...
Conference Paper
Full-text available
Kömürlükdere ve Göçükdibi Cu-Zn cevherleşmeleri, Gökçedoğan köyü (Kargı-Çorum) ve civarında gözlenen metabazit ve kuvarsşist ardalanmalı istif ile temsil edilen Bekirli Formasyonu içerisinde şistoziteye paralel olarak gelişmiş olup stratiform tip yataklanma şekline sahiptir. Kömürlükdere cevherleşmesi yaklaşık 400 m, Göçükdibi ise 200 m uzunluğunda...
Conference Paper
Full-text available
Çorum ili Kargı ilçesinin doğusunda Kargı Ofiyolitik Melanjına ait birimler yüzlek vermektedir. Allokton nitelikli olan Ofiyolitik Melanj Otokton Bekirli Formasyonu üzerine tektonik dokanakla gelmektedir. Saraycık Formasyonu'na (Kargı Ofiyolitik Melanjı) ait metadiyabazlar içerisinde yaklaşık olarak N75E uzantılı bir kırık hattı boyunca damar tipi...
Conference Paper
Full-text available
Kargı doğusunda (Çorum) Kargı Ofiyolitik Melanjı ve göreceli otokton Bekirli Metamorfitleri yüzlek vermektedir. Bindirme sınırına yakın alanlarda ofiyolitik melanjın üst seviyelerine ait yastık yapılı bazaltlar bulunmaktadır. Bu bazaltların içerisinde K70D ve K70B uzanımlı faylar gelişmiştir. Genel olarak yüksek manyetizma karakteri sergileyen baza...
Article
Osmanlı Devleti’nden bu yana “Küfeki Taşı” olarak bilinen ve CaCO3 bileşimli fosilli kireçtaşı, ocaktan ilk çıkarıldığında ve sonrasındaki depolama sürecinde yumuşak, kolay şekil verilebilir niteliktedir. Küfeki Taşı zamanla, malzeme ve mukavemet özellikleri açısından, dayanım artışı ve uzun süreli kullanım faydaları sağlamaktadır. Kompanse dokusu,...
Presentation
Full-text available
Kargı (ÇORUM) doğusunda Neotetis ofiyolitine ait Kargı Ofiyolitik Melanjı yer almaktadır. Kargı Ofiyolitik melanjı tabandan tavana doğru Kargı Ofiyoliti, Saraycık formasyonu ve Çalarasın formasyonundan oluşmaktadır. Melanj içerisinde ise deformasyonların etkisiyle gelişen eğim atımlı faylar ile ilişkili damar tipi hidrotermal Cu±Zn cevherleşmeleri...
Presentation
Full-text available
Kargı (ÇORUM) doğusunda Neotetis ofiyolitine ait Kargı Ofiyoliti yer almaktadır. Kargı Ofiyoliti başlıca serpantinit, gabro, diyorit, diyabaz ve metabazaltlardan oluşmaktadır. Ahmet Ağanın Yeri Cu±Zn Cevherleşmesi Alantarla kuzeybatısında Öbek Deresi civarında Kargı Ofiyolitine ait porfiri metabazaltlar içerisinde bulunan NE-SW uzanımlı fay ile ili...
Poster
Full-text available
Kargı (ÇORUM) doğusunda Neotetis ofiyolitine ait Kargı Ofiyolitik Melanjı ile metamorfik kayaç toplulukları yer almaktadır. Bölgenin temelini Bekirli formasyonuna ait metamorfik istifler oluşturmaktadır. Bu temel üzerine bindirme dokanağı ile Saraycık formasyonuna ait birimler gelmektedir. Saraycık formasyonu başlıca bazalt, metadiyabaz, radyolarit...
Poster
Full-text available
Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6
Poster
Full-text available
Kargi (Corum) area is located in the eastern part of Pontide (N Turkey). The evolution of the Paleo-Tethys and Neo-Tethys Oceans outlined the tectonostratigraphy of this area as well as was responsible for its mineralization. Relatively autochthonous rocks that are considered to be basement rocks were overlain by allochthonous formations in the stu...
Poster
Full-text available
Saraycık formation which represents the top level of Kargı Ophiolitic Melange is composed of radiolarite, chert, metadiabase and basalts. Saraycık formation and Kargı Ophiolite are transitive as vertically and laterally. It overlies the autochthonous Bekirli formation via thrust faults. The pillow lava which located in the upper level of the unit r...
Conference Paper
Full-text available
The study area is located 4 km north on Gökçedoğan Village (Kargı-Çorum) at N Turkey. It comprises Bekirli Formation, Saraycık Formation, Beşpınar Formation, and Ilgaz Formation. Bekirli Formation consists of Paleozoic sericite schist, mica-amphibole schist, basic magmatic and volcanoclastic rocks. Saraycık formation composed of Upper Cretaceous Ka...
Conference Paper
Full-text available
This study reports the characteristics of ophiolite-hosted massive sulfide deposits at the area located north of Gökçedoğan Village in Corum-Kargi region (N Turkey). that. This deposit characterized by Fe-Cu sulfide mineralization, occurred in Kargi ophiolitic mélange complex that comprise serpentinites and serpentinized ultramafics. The rock units...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
Maden Karmaşığı'nda (Elazığ) Diyabazlarda Gözlenen Cu-Zn Cevherleşmesinin Kökeni Yapısal İlişkisi ve Spektral Özelikleri
Project
Gökçedoğan (Kargı-Çorum) Cu ± Zn Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Oluşumu