Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Mustafa Fedai ÇAVUŞ
Osmaniye Korkut Ata university · Management Information Systems

Professor

About

81
Publications
117,661
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
458
Citations
Citations since 2017
46 Research Items
391 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
He received a BA in Economics from Çukurova University, MA and PhD degrees in Business from Selçuk University, Turkey. He is a full-time professor of management and strategy at the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management Information Systems, Osmaniye Korkut Ata University, in TURKEY. His research interests include organizational behavior, human resource management, managerial psychology and small business and entrepreneurship. He authored or co-authored over 50 scientific and professional articles.
Additional affiliations
May 2007 - present
Osmaniye Korkut Ata university
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (81)
Article
Full-text available
Introduction. This study provides new insights into the impact of career satisfaction on performance through a multi-dimensionality approach, and a mediator variable. Objective. The aim of this study is to determine the relationship between career satisfaction, personal growth initiative, task performance, and contextual performance. Method. The re...
Article
Full-text available
Çavuş, M. F., & Develi, A. (2022). Entropik örgüt iklimi, örgütsel umursamazlık ve iş tatmini: Kavramlar ve ölçme araçları. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 2(2), 110-123. https://doi.org/10.5281/zenodo.7495480
Conference Paper
Full-text available
Çavuş, M. F., Gökçen-Kapusuz, A., Develi, A., & Najimudinova, S. (2022). Can uncertainty be tolerated by self-efficacy? In H. Karadal, E. Ekiz, M. Saygın, E. Dinçer, & M. Şahin-Karadal (Eds.). 7th international EMI entrepreneurship & social sciences congress proceedings e-book (pp. 431-441). Dilkur academy.
Article
Full-text available
Develi, A., Pekkan, N. Ü., & Çavuş, M. F. (2022). Social intelligence at work and its implication for organizational identification: A sectoral comparison. Independent Journal of Management & Production, 13(1), 364-383. https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i1.1555
Article
Full-text available
Gökçen-Kapusuz, A., Pekkan, N. Ü, Develi, A., & Çavuş, M. F. (2021). How Collaborative Climate and Its Components Affects The Psychological Empowerment? Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394830
Article
Full-text available
Entropy, which is an element of the system approach evaluating organizations as a system, refers to the deterioration tendency. Purpose. This study aimed to develop a new scale in order to evaluate the negative climate in organizations. Method. The study was carried out in two stages. In the first study, the construct validity of the scale (N = 412...
Conference Paper
Full-text available
Bireylerin zihin, beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yaptıkları işle uyumlu olması anlamına gelen çalışma yeterliliği (work ability), iş yaşamını pek çok açıdan etkileyen bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma yeterliliği kavramının ölçümü, çalışma yeterliliği endeksi (work ability index) vasıtasıyla yapılabilmektedir. Çalışma yeterliliğini...
Article
Full-text available
ABSTRACT The purpose of this research is to determine whether employees' abusive supervision perception differ according to demographic characteristics in publicly-owned and privately-owned banks. The theoretical framework is based on conservation of resources theory, disengagement theory, and social gender inequality perspective. In this study, 31...
Article
Full-text available
Develi, A. & Çavuş, M. F. (2021). Çalışma yeterliliği kavramı: Kuramsal temeller ve ölçüm yöntemi. İş ve İnsan Dergisi, 8(1), 123-137. https://doi.org/10.18394/iid.822693
Article
Full-text available
ABSTRACT The purpose of this research is to explore the relationships between cyberloafing, abusive supervision, and productivity at work through an empirical research within the framework of Social Exchange Theory. The data of the research were gathered from public and private bank employees working in Adana by survey method. The data, which was p...
Article
Full-text available
The main purpose of this research is to test the effects of employees' perceptions of organizational democracy on their organizational citizenship behaviors. Accordingly, a research was conducted on 257 white-collar employee samples in enterprises operating in various sectors in Adana and Hatay provinces. Reliability tests of measures were carried...
Article
Full-text available
The study is conducted empirically in order to explore the phenomenon of Individualistic Entrepreneurial Orientation (IEO) in terms of market opportunities, social capital and personal attributes. The study was guided by Miller (1983), Lumpkin and Dess (1996), Granovetter (1985) and (John, P., & Soto, 2008). The study was based on post-positivism p...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, çalışanların örgütsel demokrasi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Adana ve Hatay illerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdeki 257 beyaz yakalı çalışan örneklemi üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Ölçüm araçlarının güvenilirlik te...
Article
Full-text available
In recent years, despite the fact that women have become more and more involved in business life as a result of economic, social and cultural developments, the proportion of women in the managerial staff and leaders is very low. In terms of female labor force, there are some barriers as well as many advantages. One of these barriers is the glass ce...
Chapter
Full-text available
Çavuş, M. F., Develi, A., & Güğerçin, S. (2020). Links and demographic comparisons to conflict management and counterproductive work behavior. In J., Leitão, A., Nunes, D., Pereira, V., & Ramadani (Eds.), Intrapreneurship and human capital: Digital transformation through dynamic competences (pp. 99-115). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-...
Article
Full-text available
This research aims to examine the effects of inclusive leadership on job satisfaction with the mediating role of work engagement. This mentioned trio relationship has been analyzed with 342 employees chosen by the convenience sampling method from the four and five-star hotels. The results showed that there are positive and significant relationships...
Conference Paper
Bu çalışmanın amacı entropik örgüt iklimi (ilişkisel entropi ve süreçsel entropi), umursamazlık ve iş tatmini ilişkisini belirlemektir. Araştırma, Türkiye’deki özel bir bankanın Doğu Akdeniz bölgesindeki şubelerinde çalışan 306 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ve online anket tekniği aracılığıyla katılımcılardan ver...
Chapter
Full-text available
Develi, A., & Çavuş, M. F. (2019). Öncülleri ve ardıllarıyla örgütsel politika. İçinde H. Yıldız & T. Okan (Eds.), Örgütlerde güç ve politika (ss. 187-204). Beta Yayıncılık.
Conference Paper
Full-text available
Develi, A., & Cavus, M. F. (2019). Time perspectives and task performance: An investigation through PLS path modeling. In K. Ozyer & M. S. Doven (Eds.), 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics Conference Proceedings (pp. 285-291), Tokat Gaziosmanpasa University.
Book
Full-text available
1929 Dünya ekonomik buhranın da etkisiyle 1930‟lı yılların hemen başlarında işgörenlerin sendikalaşmaya başlaması, insan yönetiminin farklı bir boyut kazanmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerin etkisiyle personel yönetimi anlayışı kısmen de olsa 1950‟li yıllarda değişimler göstermeye başlamıştır. 1960‟lar ile bu değişimin daha fazla hissedilmeye ba...
Article
Full-text available
Çavuş, M. F., Pekkan, N. Ü. & Develi, A. (2019). Örgütsel sosyalleşmeye yeni bir öncül: Sosyal zeka. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36), 259-272. https://doi.org/10.30794/pausbed.454632
Article
Full-text available
Purpose: The aim of this study is to review the effects of psychological capital on employees' burn­ out in the work environment. This research is paired with Self-Efficacy Theory, which emphasizes that the results of efforts and performances are the most significant sources of self-efficacy. Methodology: Data collected from 416 Turkish workers emp...
Article
Full-text available
Today, occupational burnout starting with the depersonalisation of an individualto the occupation together with the stress of work life and turnover intention is one of the biggest problems of our age. Occupational burnout is defined as the physical and emotional devastation because of stress caused by working under difficult conditions. In this co...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirme algısı üzerindeki açıklayıcılık durumunu belirlemektir. Araştırmanın örneklemi Osmaniye il merkezindeki özel hastanelerde faaliyet gösteren 155 adet çalışandan oluşmaktadır. Nicel araştırma deseni ve ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kolay...
Conference Paper
Full-text available
Develi, A., Pekkan, N.Ü, Gökçen-Kapusuz, A., Çavuş, M.F. (2018). Geleceği ve Ânı Önemseyenler Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergiler mi? 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 465-471, 2-3 Kasım, Isparta/TÜRKİYE.
Conference Paper
Gokcen-Kapusuz, A., Pekkan, N.U., Develi, A., Cavus, M.F. (2018). How Collaborative Climate Affects the Psychological Empowerment? An Empirical Study, International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), p. 39-43, July 14-15, Tokat/TURKEY,
Article
Full-text available
Bu çalışmada Psikolojik şiddet (mobbing) ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki araştırılmıştır. Psikolojik şiddet örgüt içinde gerilime yol açan ve bu bağlamda iş doyumunu olumsuz etkileyen bir süreçtir. Bu bağlamda çalışanların iş ortamlarında yaşadıkları sıkıntıların nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışanların işyerlerinde yaşadıkları ol...
Conference Paper
PEKKAN, N.Ü., GÖKÇEN KAPUSUZ, A., DEVELİ, A., ÇAVUŞ, M.F. (2018). “Kariyer Tatmini, Kişisel Gelişim Yönelimi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 771-777, 10-12 Mayıs, Trabzon/TÜRKİYE, ISBN: 978-605-2271-07-0.
Conference Paper
Full-text available
DEVELİ, A., PEKKAN, N.Ü., GÖKÇEN KAPUSUZ, A., ÇAVUŞ, M.F. (2018). “Küreselleşme Sürecinde Emek Piyasası ve Psikolojik Sermaye”, Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC), s. 127-128, 27-29 Nisan, Lefkoşa/KIBRIS, ISBN: 978-605-81563-0-2.
Conference Paper
Full-text available
DEVELİ, A., PEKKAN, N.Ü., GÖKÇEN KAPUSUZ, A., BİÇER, M., ÇAVUŞ, M.F. (2018). “Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü”, Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC), s. 125-126, 27-29 Nisan, Lefkoşa/KIBRIS, ISBN: 978-605-81563-0-2.
Conference Paper
ÇAVUŞ, M.F., PEKKAN, N.Ü., DEVELİ, A. (2017). “A Research on Explore the Effects of Social Intelligence on Organizational Identification”, Third International Scientific-Business Conference Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations (LIMEN), p. 106-111, December 14, Belgrade/SERBIA, ISBN: 978-86-80194-09-7.
Conference Paper
ÇAVUŞ, M.F., PEKKAN, N.Ü., DEVELİ, A., (2017). Sosyal Zekanın Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 517-524, 3-4 Kasım, Antalya/TÜRKİYE.
Article
Full-text available
The main aim of this research is to examine the effect of human resources management practises on career satisfaction and job performance. For this purpose, relationships among personnel selection, training and development, performance evaluation, charging which are sub-dimensions of human resources, management practises, uniplanar job performance...
Conference Paper
Develi, A., Öz, B., Çavuş, M.F. (2017). Yöneticinin Güç Kaynakları Algısının Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkileri, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 1171-1179, 25-27 Mayıs, Ankara/TÜRKİYE.
Conference Paper
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacı, bilgi ataletinin ve alt boyutlarının; karar verme tarzı ve alt boyutları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada aynı zamanda bu iki değişken arasında nasıl bir ilişki olduğu da araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Adana ilinde özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 176 çalışanı üzerinde gerçekleştirilmi...
Article
Full-text available
The concept of “work” means mentally and physically exerting, endeavoring, and challenging to generate a business challenge and plays an important role in development and improvement of an individual and a society. Religion supports morality and plays an effective role in having a well-balanced life. It is also direct people to the right and virtuo...
Article
Full-text available
Cavus, M. F., & Develi, A. (2017). Ethical climate and organizational citizenship behavior. International Journal of Human Resource Studies, 7(1), 38-51. https://doi.org/10.5296/ijhrs.v7i1.10561
Conference Paper
Full-text available
In today's ever changing and increasingly globalized World, people confront stress and right after depression based on different threats and events. Roles are turned into behaviors when they are down but roles are not behaviors similar to the tasks. Roles are generally expressed the expectations. Everything that perceived as a threat/danger by indi...
Conference Paper
Full-text available
ÇAVUŞ, M.F., DEVELİ, A., GÜĞERÇİN, S., AKBULUT, M. (2016). “Çatışma Yönetimi Algısı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları”, IV. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 306-311, 4-5 Kasım, Adana/TÜRKİYE, ISBN: 978-975-487-213-2.
Article
Full-text available
This study theoretically and empirically examines the relationship between organizational ethical climate and innovative behaviors of middle level managers in companies. Additionally, this paper was written to contribute to the ethical management policies, rules and regulations of organizations to discover the impacts on innovative behaviors of emp...
Article
Full-text available
Educational institutions are establishments that concern the majority of the society. The administrator of teachers and students in a school should motivate them to work together in the direction of the purposes of the school. The place of learning in education system is important. It should be known in which situations learning is adapted to teach...
Article
Full-text available
This study theoretically and empirically examines the relationship between diversity management and alienation in multinational companies. This paper was written to contribute to the organizational management policies which can be followed and used by the enterprises to control alienation depending on the perception of workers on diversity manageme...
Article
Full-text available
Karar verme, alternatif seçenekler arasından en doğru, en uygun, en iyi seçeneğin tercih edilmesi olarak tanımlanabilir. İş ve sosyal hayatımızın günlük yaşam koşulları dâhilinde her gün farklı konularla ilgili farklı alternatifler-le karşılaşırız ve bu alternatiflerden birini seçerek karar veririz. Karar verici kendine özgü bir karar verme davranı...
Article
Full-text available
Technological advances are undoubtedly the playing the most significant and crucial role in today’s competitive circumstances. For the last century, technology, along with land, labor, capital and entrepreneurship, has embedded itself in factors of production. Other than that, it has gained outweighed power on the other factors. To become a global...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the relationship between powerbases perception of managers and organizational citizenship behavior in accommodation establishments. As a result of analyzes it was determined that legal power and power based on knowledge highest and coercive power is the lowest perceived power by participant. According to cor...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Çavuş, M. F., & Develi, A. (2015). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri. TİSK Akademi Dergisi, 10(20), 230-249.
Conference Paper
Full-text available
ÇAVUŞ, M.F., DEVELİ, A. (2015). “Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı”, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 679-682, 7-9 Mayıs, Aksaray/TÜRKİYE, ISBN: 978-605-9831-01-7.
Article
Full-text available
The aim of this study is to research the relationship between emotional intelligence and the conflict solving styles of the individuals employed in tourism sector. The scope of the research comprises the individuals employed in tourism establishments such as accommodation establishments, entertainment facilities and travel agencies. While the data...
Article
Full-text available
In today's ever-changing world, effective management of human resources is a necessity, but are accompanied with differing management philosophies and methods. This study addresses the growing body of psychological capital research, defined as a positive situation for personal development with the features of self-reliance while dealing with the ch...
Article
Full-text available
Çavuş, M. F., Develi, A., & Sarıoğlu, G. S. (2015). Mobbing ve örgütsel sessizlik: Enerji sektörü çalışanları üzerine bir araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 10-20.
Article
Full-text available
The purpose of this study is to explore the role of human resource management (HRM) practices, job satisfaction and organizational commitment intentions of employees working in Turkish private organizations. A total of 200 employees participated in the study. The results indicate that there is a positive relationship between HRM practices(recruitme...
Article
Full-text available
Based on the literature review and the theory based view of the resources, this study aims to research the relationship between social responsibility and management of technology and innovation. Today, the origins of businesses are shaped and directed by technology and its practices. In today's ever-changing business world, making a change is a ris...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to scrutiny the impact of knowledge inertia on entrepreneurial behaviors of university students. Two dimensions of knowledge inertia –learning inertia; to acquire knowledge insistently on the same source and experience inertia; to use the former methodology and past experience persistently while encountering the difficu...
Article
Full-text available
Objective: The aim of the present study is to investigate the effects of organizational socialization levels of employees on organizational citizenship behavior (OCB). Participants: A total of 185 (70 female, 115 male) teachers were sampled at 27 primary and secondary schools. Their ages ranged from 23 to 55 years, with a mean (SD) of 36 (5.1)....
Article
Full-text available
Century are the information age, countries having advance science and technology (S and T) have continuously economic activity and competitiveness advantage. Catching this information age Turkiye, it is needed that high/advance technologies have to be used in order to catch sustainable economic growth, increase competitiveness power in internationa...
Conference Paper
Full-text available
Burnout is a common phenomenon in nursing and other health professionels. The aim of the present study was to explore the main effect of empowerment on burnout. In order to explore these effects, reg-ression analyses were performed on questionnaire data from nurses in Osmaniye State Hospital. The analyses showed that empowerment has a negative asso...
Article
Full-text available
This study investigates the relationship between institutionalization factors and corporate entrepreneurship in Turkish family firms. The data was obtained from the responses of 244 managers in family firms. The results show that there were significant relationships between the dimension of institutionalization and the dimension of corporate entrep...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between the level of perceived structural and psychological empowerment and the level of burnout among nurses in health service organizations. Data for the present study were taken from the survey of state hospital nurses. This study employs a series of multiple regression analyses in order to ad...
Article
Full-text available
ZET Bu araştırma Türkiye'deki profesyonelleşme yönelimlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmada şu üç soruya cevap aranmıştır. 1. Profesyonel yöneticilerin seçiminde belirleyici olan kriterler nelerdir? 2. Profesyonel yöneticilerin hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır? 3. Profesyonel yöneticiler hangi yetkil...
Article
Full-text available
The Effects Of Ledaership Style On Employee Empowermet Abstract: This study investigates relationship between the leadership styles and perception of employee empowerment. Leadership styles effects the social and structural configurations of organizations. The behaviors of leaders which effects to physical and social structure of organization. Ther...
Article
Full-text available
In this study, to determine the relationship between job stresses, job performance and Mobbing enforcement in the related institution. It is observed that according to findings of the research, generally; the employees of organizations were not exposed to Mobbing. It can be said that the attitude of the employees concerning with Mobbing perception...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to examine the relationships between the social structural characteristics of organizations and empowerment perceptions of middle level managers in Turkish manufacturing industry. The research data were collected from 280 middle level managers in 25 companies with a self-administered questionnaire. In identifying the re...
Article
Full-text available
Organizational support of employees is critical for maintaining a competitive advantage.Therefore, Human Resource Management practices (including, decentralization, interdisciplnaryteams, delegation of responsibility, employee empowerment etc.) are important and constituteone of the most strategically relevant resources. Empowerment, therefore, is...
Article
Full-text available
The life-cycle hypothesis on economics argues that consumers should intertemporallyreallocate their incomes over their life stream to maximize lifetime utility. One form ofintertemporal allocation is to use past income (in the form of savings) in the future. A secondform is the use of future income in the present. This can only be done if consumers...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Relationship between social intelligence and positive and negative behavior in organizations.