Muslume Akyuz

Muslume Akyuz
Malatya Turgut Özal University

Doctor of Business Administration

About

34
Publications
3,090
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations
Additional affiliations
October 2019 - October 2020
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Position
  • Dr. Öğr. Üyesi
Education
December 2011 - June 2016
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Field of study
  • Yönetim, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Sağlık Yönetimi, Yönetim Tarihi

Publications

Publications (34)
Article
Full-text available
Bu çalışmada yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan stratejik liderlik konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatürde yer alan kaynaklar incelenerek, kavramın sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Article
Full-text available
Çalışmada Dünya Sağlık Örgütü örnekleminde sağlık hizmeti sunan örgütlerin kriz yönetiminde benimsemiş oldukları mevcut anlayışın irdelenerek Covid19 ile ortaya çıkan krizle mücadele sürecinde sağlık örgütlerinin de uygulanabileceği bir eylem planının önerilmesi amaçlanmıştır.
Article
Full-text available
Aim: In the study, the effects of the concept of work-family conflict on organizational and individual processes were tried to be tested. Within the framework of this aim, answers to the questions "Does the work-family conflict have an effect on emotional exhaustion and life satisfaction" and "Does emotional exhaustion have an mediating role betwee...
Chapter
Full-text available
İş tatmini başlığı altındaki bu bölümde, iş tatmini kavramı ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bölüm içerisinde öncelikle kavramın tanımı yapılmış, sonrasında ise iş tatminini etkileyen faktörler, önemi, sonuçları, kavram ile ilgili teori ve yaklaşımlar, iş tatmini ile ilgili benzer kavramlar ve son olarak da kavram hakkında yapılmış çal...
Article
Full-text available
Purpose-The purpose of this study was to examine the effects of workplace friendship on organisational and individual processes. As part of this aim, the following questions were asked: "Does workplace friendship have an effect on individual performance at the individual level and on organisational trust at the organisational level?" and "Does indi...
Article
Full-text available
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dijital dönüşüm süreci bugün dünyada hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Süreç içeriği ve karmaşıklığı itibarıyla insanlığın yaşadığı hiçbir döneme benzememektedir. Gelişmeler tüm işgücü piyasalarını da derinden etkilemekte ve geleneksel iş yapma şekillerinin yerine yeni iş modelleri ortaya çıkarmaktadır....
Article
Full-text available
Bu çalışma, örgütsel destek algısının iş tatmini üzerindeki etkisini ve örgüt temelli öz-saygının bu iki değişken arasındaki aracılık rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Malatya'da tekstil sektöründe görev yapmakta olan 214 mavi yakalı çalışanın katkıları ile toplanmış ve bu verilerin analizi SPSS programı yardım...
Article
Full-text available
Duygusal emek gibi iç kaynaklı davranışların çalışma hayatında yer almasıyla birlikte çalışanların duygu ve hisleri de ticari nitelik kazanmaya başlamıştır. Günümüzde hizmet sektörünün öneminin artmasıyla birlikte, çalışanların hizmet alanlarla yakın ilişkide bulunma zorunluluğundan kaynaklı, çalışanların duyguları artık birer örgütsel çıktı haline...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada, girişimcilerin liderlik özellikleri bağlamında demokratik liderlik, yönetsel liderlik ve karizmatik liderlik ve bireysel girişimcilik algıları arasında ilişki olup olmadığı belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda değişkenlerin tanımlayıcı analizi yapılarak girişimcilerin liderlik özellikleri ve bireysel girişimcilik algısı ölçülmey...
Conference Paper
Full-text available
Çalışma hemşirelik öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Conference Paper
Full-text available
Çalışmada liderlik ve Ahilik kavramlarının ilişkisi incelenmiştir.
Conference Paper
Full-text available
Çalışma bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin değişime ilişkin görüşleri değişimin etki düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Conference Paper
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Çalışma, hemşire adaylarının topluma hizmet uygulamalarına algılarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Book
Full-text available
Çalışmada cinsiyet ayrımcılığının çalışma hayatındaki yansımaları örgütsel sapma davranışları ve öz-yeterlilik kavramları kapsamında ele alınmıştır.
Chapter
Full-text available
Çalışmada cinsiyet ayrımcılığı ve işe yabancılaşma kavramlarının teorik altyapısına değinilmiş, bunun yanında cinsiyet ayrımcılığının işe yabancılaşma üzerinde etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Conference Paper
Full-text available
Çalışmada günümüzden yaklaşık 1000 yıl önce Anadolu'da kurulmuş olan Ahilik teşkilatı ilke ve uygulamaları ile günümüz örgütlerindeki yansımaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı irdelenmiştir.
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Örgütlerde iletişim, sınırları belirlenmiş ve belirli kurallar doğrultusunda yapılandırılmış formal iletişim kanalları ve kişilerarası ilişkilerden doğan ve herhangi bir yapılandırmaya dâhil olmayan informal iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleşir. Dünyanın en eski medyası olarak bilinen söylenti ve dedikodu ise iletişim sürecinin informal boyu...
Article
Full-text available
Dünyada ve ülkemizde krizler sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sosyal hizmet alanlarında ve reel ücretler gibi önemli işgücü piyasalarında etkili olmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, yaşanan krizlerin sosyo-ekonomik alan üzerine etkilerinin saptanması, sosyo-ekonomik alandaki değişmelerin dikkate alınarak krizlerin insan davranışları...
Conference Paper
Full-text available
Hasta hakları, hizmet kalite standartlarının önemli bir bileşenidir. Bu çalışma Malatya Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin hizmet kalite standartları açısından hasta hakları konusunda algılama ve görüşlerini değerlendirmek amacı ile yürütülmüştür. Çalışma 2010 yılında Malatya Devlet Hastanesinde yürütülmüş kesitsel tipte bir çalışmadır...
Article
Full-text available
Kalite uygulamaları içerisinde sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Bu çerçevede birçok çalışma başlatılmış olup, en önemlilerinden biride; hasta memnuniyeti kavramıdır. Malatya Devlet Hastanesinde yapılan bu çalışma hasta memnuniyet düzeyini ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır....
Conference Paper
Full-text available
Kalite uygulamaları içerisinde sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Bu çerçevede birçok çalışma başlatılmış olup, en önemlileri; hasta ve çalı-şan memnuniyeti kavramlarıdır. Malatya Devlet Hastanesinde yapılan bu çalışma hasta ve çalışanların memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini değerlendirmek...
Article
Full-text available
Sağlık kurumlarında diğer örgütlerde olduğu gibi başarı derecesini etkileyen en önemli faktör insandır. Verimli ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması yüksek ölçüde tatmin olmuş sağlık çalışanlarına sahip olmakla mümkündür. Tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilecek iyileştirme stratejisi olarak tanımlanan Toplam Kalite Yönetimi sa...

Network

Cited By