Muhammet Yeşilyurt

Muhammet Yeşilyurt
Ataturk University · İlahiyat Fakültesi

Doctor of History of Religions

About

15
Publications
3,246
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Introduction
Transhumanism, Religious Transhumanism, Religious Bioethics, Christian Bioethics, Religion and Technology

Publications

Publications (15)
Book
Full-text available
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi ve Erzurum İl Müftülüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirilen ve tüm bu muhtevanın yapay zekâ, transhümanizm, posthumanizm ve din başlıkları çerçevesinde bilim insanlarınca değerlendirildiği “Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthumanizm ve Din” konulu uluslar...
Article
Full-text available
This study focuses on Christian Transhumanism as an example of the new approaches brought about by the “religion-technology” interaction. Christian transhumanism, which intermingles Christianity and Transhumanism and which, in this regard, is a religious transhumanist movement, makes use of both secular transhumanism and Christianity in its views o...
Article
Full-text available
Hıristiyanlıktaki imago Dei öğretisinin transhümanist düşünceyle uzlaştırılma ihtimalini konu edinen çalışmamız; önemini giderek artıran din-teknoloji ilişkisine ve buna bağlı ortaya çıkan teolojik sorunlara Hıristiyanlık-transhümanizm ilişkisi özelinden dikkat çekmeyi ve bu ilişkiyle beliren, imago Dei’yi anlama ve yorumlama sorunlarına işaret...
Article
Full-text available
“İbrahimî dinler” adlandırması, Hz. İbrahim’i “ata” olarak kabul eden Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm dâhil edilerek oluşturulmuş bir tasniftir. “İbrahimî dinler”, II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, fikrî çerçevesi Katolik Oryantalist Louis Massignon tarafından çizilmeye başlanmış bir kavramsallaştırmadır. Söz konusu kavramsallaştırma, dünya...
Article
Full-text available
“İbrahimî dinler” kavramsallaştırması hakkında, onun meşruiyetini ve doğruluğunu savunanlarca fenomenolojik temelli birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm arasında, Hz. İbrahim’den kaynaklandığına inanılan “teolojik benzerlikler” fenonemolojik temel iddiasının ilkini oluşturmaktadır. İkinci benzerlik iddiası ise Hz...
Thesis
Hz. İbrahim, ilahî kaynaklı Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri için ortak bir figürdür. Hz. İbrahim konusunda her üç din de birbirinden farklı birtakım görüşlere sahip olsalar da, kendisini “ortak ata” olarak kabul etmeleriyle müşterek bir paydaya da sahip bulunmaktadırlar. Daha çok bu müştereklikten kaynaklı olarak, hali hazırda yaygınl...
Conference Paper
Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’u ve Nuh kavminin başına geldiği iddia edilen tufan hadisesini karşılaştırmalı olarak ele aldığımız bu çalışmamızda, öncelikle kutsal kitaplarda Hz. Nuh’un şahsiyet ve niteliklerini; Hz. Nuh’un içinde bulunduğu çevre ve tebliğde bulunduğu toplumu genel hatlarıyla inceledik. Ardından tufana giden süreç v...
Thesis
Full-text available
Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta kardeşlik konusunu ele aldığımız bu çalışmada kardeşlik olgusunun önemini genel anlamda ortaya koyup, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki kardeşlik anlayışını inceledik. Yahudilik ve Hıristiyanlığın kardeşlik konusuna yüklediği anlamı, bu anlam çerçevesinde ortaya çıkan çeşitli kardeşlik yaklaşımlarını irdelemeye çalış...