Muhammet Memiş

Muhammet Memiş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Department of Turkish Education

Doctor of Education

About

30
Publications
98,500
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
194
Citations

Publications

Publications (30)
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin noktalama işaretleri konusundaki yeterlik düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma tarama modellerinden betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş olup çalışmanın verileri bu araştırma kapsamında geliştirilen Noktalama İşaretleri Başarı Testi aracılığıyla topl...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, kelime bilgisi eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve sözlü veya yazılı iletişim sürecini tehdit eden anlarda iletişimin sekteye uğramadan devam edebilmesi için faydalı bir uygulama olduğu düşünülen farklı kelimelerle açıklama stratejisi eğitiminin Türkçe öğrenenlerin konuşma ve yazma başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin olup ol...
Article
Full-text available
Betimsel tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretim sürecinde sınıfların oluşturulurken karşılaşılan sorunlardan biri olan sınıf mevcudunun Türkçe öğrenme başarısı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda A1 kurundan C1 kurunun bitimine kadar geçen süreçte birbirinden farklı mevcutlara sahip do...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, yabancı/ikinci dil öğretimi sürecinde dinleme metinlerinin yerine bu metinleri seslendirenlerin görülebildiği izleme metinlerinin kullanılmasının ve dinleme öncesinde öğrenenlerin dinleme metinleriyle karşılaştırılmasının dinlediğini anlama başarısını etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırm...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev yapan öğreticilerin süreç boyunca işe koştukları kelime öğretim stratejilerini belirlemek, ayrıca öğretim tecrübesi, mezuniyet alanı ve hedef kitlenin bulunduğu dil düzeyinin öğreticilerin strateji kullanımı üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsa...
Article
Full-text available
Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime türetme becerisi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversite...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, dil eğitimi-öğretimi sürecinde öğreticilerin kelime öğretimi uygulamalarında başvurdukları stratejileri belirlemeye yönelik olarak bir kelime öğretim stratejileri ölçeği (KÖSÖ) geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde alan yazının taranması, stratejilerin belirlenerek maddeler halinde yazılması, uzman görüşüne başvuru...
Article
Full-text available
Günümüzde Türkçenin ikinci ve yabancı dil olarak öğretimi yurt içi ve yurt dışındaki resmi veya özel kurumlar bünyesinde, bu süreç için hazırlanmış olan Türkçe öğretim setleri aracılığıyla yapılmaktadır. Farklı kurumlarda ve farklı dil öğretim setleriyle Türkçe öğrenen bireylere, ortalama 920 saat süren öğretim sürecinin akabinde yapılan sınav sonu...
Article
Full-text available
Morfolojik farkındalık, dilin temelini oluşturan kelimelerin yapı taşı niteliğindeki parçalarını bilmeyi, bu parçaların farkında olmayı ve gerektiğinde bu bilgi ve farkındalıktan yararlanmayı kapsamaktadır. Bir dilin morfolojik bilgisi o dilin işleyiş sisteminin bilgisidir. Türü ve içeriği ne olursa olsun bir sistem olarak işleyen şeylerin nasıl ça...
Article
Full-text available
This study aims to determine the levels of reading comprehension and morphological awareness in middle school students and to examine the dimensions of these two concepts by illustrating the existence of a relationship between them. The study group of the research conducted with the relational screening model consists of 1561 students in the 5th, 6...
Article
Full-text available
The aim of this research is to find out the use of vocabulary learning strategies by learners who learn Turkish in Turkey and abroad; to compare whether there is any difference between the use of vocabulary learning strategies or not by these two group of learners; to determine whether the status of strategy use is affected by factors such as age,...
Article
Full-text available
Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Tü...
Article
Full-text available
Korkut Kitabı, Türk kültür tarihi ve filolojisi bakımdan son derece önemli bir eserdir. Bu Türk kültür hazinesinin dili ve önemi üzerine pek çok söz söylenmiş, birçok çalışma yapılmış ve hâlâ yapılmaya devam etmektedir. Dede Korkut Hikâyeleri, hem dil hem de içerik olarak hâlâ güncelliğini korumakta ve günümüz insanına yönelik pek çok millî ve evre...
Article
Full-text available
Dil, insanoğlunun kullandığı en etkili iletişim aracıdır ve dil kullanımı dört temel beceri üzerinden şekillenir. Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Dinleme becerisi bireyin ilk öğrendiği ve en çok maruz kaldığı beceridir. Buna rağmen dil öğretiminde, okuma, yazma ve konuşma geliştirilebilir bir beceri olarak görülürken ne yazık ki dinlem...
Article
Full-text available
Son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kullanılmak üzere dil becerilerinin geliştirilmesi ve dil bilgisi konularının öğretimi için materyal geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde geliştirilen materyallerin gerçek öğretim süreci içerisinde kullanılarak öğretime etki ve yararının tespit edilmemiş...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde 2006 yılında uygulanmaya başlanan yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte ilk okuma-yazma eğitimi bitişik eğik yazı ile yapılmaya başlanmış, yenilenen öğretim programlarında bu uygulamanın 1-8. sınıflar arasında devam etmesi öngörülmüştür. Ancak eğitim ortamlarının bu beceriye göre düzenlenememesi, eğitim materyallerinde görülen eksikl...
Article
Full-text available
Yabancı dil öğretimi, yalnızca hedef dilin dil bilgisi ile kelimelerini öğretmek ve temel dil becerilerini kazandırmak değil, bunların yanı sıra aynı zamanda o dilin kültürünün de öğretimidir. Dil ve toplum birlikte gelişip şekillendiği için yabancı bir dili gerçek anlamda öğrenmek, anlamak ve konuşmak o toplum gibi düşünebilmeyi gerektirmektedir....
Article
Full-text available
Batıda daha erken dönemlerde ortaya çıkan çocuk edebiyatının ülkemizdeki başlangıcı Tanzimat dönemi olarak kabul edilmektedir. Nispeten yeni bir alan sayılabilecek bu edebiyatın sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için eğitimciler, akademisyenler, çocuk kitabı yazarları ve diğer ilgililerin bilinçli ve sistemli bir şekilde birlikte çalışmaları gerek...
Article
Full-text available
Changed conditions of today’s World have caused a lot of new approaches in education. One of these approaches is Brain Researches Based Learning. This approach asserts that in order to realize a meaningful learning, it is necessary to admit functioning rules of the brain and education should be shaped in accordance with these rules. When taking int...
Article
Full-text available
Bir dili diğer dillerden ayıran, dile renk katan, kısa ve öz söyleyiş özellikleri kazandıran ve o dili öğrenenlere de mutlaka kazandırılması gereken bazı dil yapıları vardır. Kalıp ifade dediğimiz bu yapılar, tanışma esnasında, günlük hayat içindeki çeşitli anlarda veya alanlarda, selamlaşmada, birini kutlamada veya dilek ve temenni bildirme gibi p...
Article
Full-text available
Yabancı dil öğretiminin tarihi boyunca dilin nasıl öğretileceği daima tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple süreç boyunca birçok farklı yöntem geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Dil öğretiminde yöntem, öğrenciyi eğitimin amaçlarına en çabuk ve en güvenilir olarak ulaştıracak olan bir öğretim unsurudur. Yabancı dil öğretiminde kullanılagelen yöntemler,...

Network

Cited By