Mücahit Bektaş

Mücahit Bektaş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Political Science and Public Administration

Doctor of Philosophy

About

28
Publications
61,922
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Citations since 2016
27 Research Items
37 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Additional affiliations
December 2014 - present
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Position
  • Research Assistant
Education
February 2016 - December 2021
Istanbul Medeniyet Universitesi
Field of study
  • Public Management & Administrative Culture
September 2012 - October 2015
Istanbul Medeniyet Universitesi
Field of study
  • Political Science and Public Administration

Publications

Publications (28)
Article
Full-text available
Debates about “constituent power”, “constituent assembly” and “referendum”, which have emerged and developed in continental Europe and Anglo-Saxon countries, revolves around political theory beyond pure and restrictive understanding of law. Meaning self-governance of people, democracy, regards constituent power, or sovereignty, as residing within p...
Article
Full-text available
During the Republican era, “the question of minorities” was an important issue for the rulers of the state, as it was in the last periods of the Ottoman Empire. Unlike the Ottoman Empire, the Republican leadership adopted the policy of building a new nation. This policy had significant effects on thedemographic and economic structure of the minorit...
Article
Full-text available
The 1980s were years of great changes in public administration. In this study, the changes in Turkey are examined from a perspective that puts Turgut Özal in the center. Because the fact that the New Public Management reforms were mainly put into practice during Özal’s active years and were interrupted by his death shows that Özal was the main acto...
Thesis
Full-text available
In this study, it is aimed to describe the relationship between culture and public administration reform in a scientific way. For this purpose, New Public Administration reforms were chosen as an exemplary policy set, and its interaction with the national administrative culture was tried to be described using the phenomenology qualitative research...
Article
Full-text available
With the emergence of nation-states, it is seen that Muslims have started to establish a political union under the roof of Islam, as well. These initiatives brought along the debates on the applicability of the Islamic state. It is understood that these debates, which have been compatible with the search for indigenous administration models, and wh...
Conference Paper
Full-text available
Since the Renaissance, Reformation, Enlightenment and Industrial Revolution, the world has undergone a great transformation and continues to be transformed. "Knowledge" and "technology", which used to be largely separate from each other in the past, have begun to be integrated since the 21st century. This integration has brought about radical chang...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada bürokrasi hem kavramsal bağlamda hem de kamu yönetimi ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Bunun yanında tüm olumsuzluklarına ve ona karşı oluşlara rağmen, bürokrasinin günümüzde giderek artan gücü ve önemi ele alınmıştır. Kavramsal boyut incelenirken tarihsel süreç takip edilmiştir. Çalışmada bürokrasi kavramının yalnızca...
Conference Paper
Full-text available
Along with the Tanzimat Period, many changes and transformations were made in the traditional social structure of the Ottoman Empire. This transformation is not a spontaneous process, but a reform movement initiated by the state, which is made necessary by the regression against the West. The Tanzimat reforms not only changed the military, administ...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Günümüzde vakıflarla eğitim kurumları arasında bir ilişkinin var olduğu düşüncesi ilk anda akla gelen bir durum değildir. Vakıflar denildiğinde genelde sosyal yardımlaşma ve dayanışma akla gelmektedir. Fakat Osmanlı Devleti'nde vakıflar bu dar anlamının dışında oldukça geniş bir faali-yet alanına ve çeşitliliğine sahip olmuştur. Tanzimat Dönemi'ne...
Article
Full-text available
Despite the deep analytical legacy on political Islam movements in Turkey, this paper agrees in the absence of the impact of civil society on the journey of political Islam movements in the literature. This paper examines the political Islam movement in Turkey from the perspective of Ibn Khaldun on changes in the political system of a community. Th...
Chapter
Full-text available
When considered in terms of management, performance is a concept directly related to the personnel regime. However, before the New Public Management approach, it would not be correct to say that the concept of performance means something for public administration. Performance and performance management, which dates back to much earlier times in bus...
Chapter
Full-text available
Araştırmanın temel amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne eğitim görmeye gelen uluslararası öğrencilerin Üniversite’ye yönelik algı ve beklentilerini değerlendirmektir. Böylelikle memnun oldukları durum-ların, karşılaştıkları sorunların neler olduğu belirlenerek, Üniversite’nin olumlu yönlerini arttırıp, olumsuz yönlerini bertaraf ederek daha...
Article
Full-text available
“Hak” kavramı bir insanın isteyebileceği, öne sürebileceği ve eylemli olarak kullanabileceği bir durumu anlatır. Sanayileşme neticesinde artan kentleşme olgusu beraberinde kentli haklarını gündeme getirmiş ve en önemli hak grupları arasında ilk sıralara yerleştirmiştir. Bireylerin yaşamının büyük bir oranında yer almasına karşın özellikle Türkiye’d...
Chapter
Full-text available
Bağımlılık, ilgili literatürlerde madde bağımlılığı ve madde-dışı bağımlılıklar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Madde bağımlılığı tarihsel olarak daha eskilere dayanırken, davranış bağımlılığı (madde-dışı bağımlılıklar), psikolojik ve psikiyatrik açıdan, nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Davranışsal bağımlılık oldukça geniş bir bağı...
Article
Full-text available
The population of countries is one of the main policy issues. Since the establishment of the Republic of Turkey, many policies have been developed related to the population. Until the 1950s (due to the wars and migrations, the number of the population was reduced), it was seen that the population was increased unplanned and uncontrolled; with the e...
Chapter
Full-text available
16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye büyük bir dönüşümün somut adımını atmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin anayasal zeminini oluş-turmuştur. Hükümet sistemindeki bu keskin dönüşüm kabaca başbakanlık kuru-munu ve bakanlar kurulunu ortadan kaldırmış, bunlara ait yetkileri Cumhurbaş-kanına devretmiştir. Kısaca parlamenter sistemden başkanlı...
Chapter
Full-text available
Denetim, tarihin ilk çağlarından bu yana çeşitli formatlarla da olsa yönetimle birlikte devamlı var olmuştur. Modern/bilimsel yönetim anlayışının ortaya çıkmasıyla da dış-iç ayrımı olmaksızın denetim faaliyeti somut ve sistemli olarak bilim insanları tarafından yönetim süreçleri içerisinde ele alınmıştır. Bu çalışmada iç denetimin Türk idari sistem...
Chapter
Full-text available
The increasingly widespread and accelerated communication resources have strengthened the positions of political leadership and / or political leaders in governmental systems. Thanks to these strong positions, leadership profiles show that some leaders bring system transformations and some leaders only make the current system better. We can say tha...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin şehre yönelik ve şehir halkının Üniversiteye yönelik beklenti ve algıla - rının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk kısmında öğrenci ve akademisyenlerin Rize İline yönelik beklenti ve algıları hem nicel hem de nitel tekniklerle ölçülmeye çalışılmıştır. İkinci kısmınd...
Chapter
Full-text available
Belediyeler, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılarken elbette mali bir kaynağa gerek duymaktadır. İhtiyaç duyulan bu kaynağın karşılan - masında vergiler, harçlar, merkezi bütçeden ayrılan paylar gibi birçok mali kalem olmasına karşın, bu kaynaklar yerel halkın taleplerini karşı - lamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durum, belediyelerin yeni kaynak ar...
Chapter
Full-text available
Üniversiteler bilginin toplandığı, yeniden üretildiği ve dağıtıldığı mekânlar olması nedeniyle bulundukları şehirlerin ve ülkelerin kalkın - masında önemli roller ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Kalkınmayı ekonomik ve insani kalkınma boyutuyla ele aldığımızda üniversiteler üreikleri katma değer sayesinde sadece ekonomik anlamda değil, kül - tü...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET İletişim kaynaklarının giderek yaygınlaşması ve hızlanması siyasal liderliğin ve/veya siyasal liderlerin hükümet sistemlerindeki konumlarını giderek güçlendirmiştir. Güçlenen bu konumlarının sayesinde liderlik profillerine göre kimi liderlerin sistem dönüşümlerini beraberinde getirdikleri kimi liderlerin ise yalnızca mevcut sistemi daha iyi ha...
Chapter
Full-text available
Geçen yüzyılda dünya büyük dönüşümlere ve olaylara sahitlik etmiştir. Bu dönüşüm ve olaylar büyük olmakla birlikte olumlu seyir izlediğini söyleyemeyiz. 19. Yüzyılın sonlarından itibaren işaretlerini göstermeye başlayan bu dönüşüm I. Dünya Savaşı’nın yaşanmasıyla gün yüzüne çıkmıştır. Büyük batılı güçler başta enerji, ham madde ve pazar arayışı olm...
Article
Full-text available
Although water, which is indispensable for human life, constitutes two-thirds of the world, only 1% of it is fresh water. The fact that fresh water is so limited and valuable leads to the fact that water is a priority issue in the policies of states. This priority sometimes goes as far as conflict. Today, more than 260 agreements on water have been...
Thesis
Full-text available
Osmanlı İmparatorluğu, yönetimi altındaki tebaayı çeşitli sebeplerden dolayı inançlarına göre gruplandırmış ve onlara kendilerine ait özerk alanlar oluşturmuştur. Millet Sistemi olarak kavramsallaştırılan bu durum, tüm imparatorluk döneminde aynı şekilde devam etmemiştir. Millet Sisteminde yerini bulan üç eski ve sayıca fazla olan Rum-Ortodoks, Erm...

Network

Cited By