Monika Skura

Monika Skura
University of Warsaw | UW

Doctor of Education

About

35
Publications
8,932
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
24
Citations
Introduction
Monika Skura currently works at Faculty of Education, University of Warsaw.

Publications

Publications (35)
Article
Zastosowanie modelu Pozytywnej Interwencji i Wspierania Zachowań w pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W artykule przeanalizowano pochodzenie, zastosowanie i skuteczność modelu Pozytywnej Interwencji i Wspierania Zachowań (PBIS), który jest powszechnie stosowany w Stanach Zjedno-czonych od dwudziestu l...
Article
Full-text available
This paper examines the origin, application and efficacy of positive behavioral interventions and supports (PBIS) which has been widely used in the United States over the past two-decades as an evidence-based practice to address the behavior support needs of children and youth (Horner and colleagues, 1990). Though the origins of PBIS grew from the...
Article
Full-text available
There is a lack of research on the relationship between emotional intelligence and social competences, and the difficulties experienced by teachers in the process of educating students, especially those with special educational needs, which is why the aim of this research was to discover if the difficulties experienced by teachers in working with s...
Article
Full-text available
Kompetencje osobiste i spo³eczne nauczycieli szkó³ integracyjnych, ogólnodostêpnych i specjalnych a ich chêae do pracy z uczniami z niepe³nosprawnooeci¹ intelektualn¹ Nauczyciele maj¹ wyj¹tkow¹ pozycjê, aby mieae bezpooeredni wp³yw na swoich uczniów. Warto zatem zapytaae, jakie s¹ ich cechy i kompetencje spo³eczne, które umo¿liwiaj¹ im budowanie tw...
Article
Full-text available
Difficulties resulting from the social perception of people with disabilities, and the personal assessment of their own disability are important for her/his relationship with other people. Therefore, it is worth asking what the perceptions are, of those who experience psychosocial effects due to their physical disability, towards people with intell...
Article
Full-text available
Teachers play a vital role in students’ intellectual and personal development, hence they help to prepare citizens. Therefore, it is worth asking what their views are on a “perfectly inclusive” world vision. To analyse the teachers’ perception, the study explored two areas: their outlook on an inclusive society and the importance of an inclusive ed...
Article
Full-text available
People with physical disabilities, just as other people who have a different appearance or function in a different way may experience negative social mechanisms. Therefore, it is worth asking, what does it mean to experience different stages of the process of accepting one's disability in a society. The research sample consisted of 75 people with p...
Article
Full-text available
Nauczyciele mają wyjątkową pozycję, aby mieć bezpośredni wpływ na swoich uczniów. Warto zatem zapytać, jakie są ich cechy i kompetencje społeczne, które umożliwiają im budowanie twórczych relacji wychowawczych z uczniami. W przeprowadzonym badaniach wzięło udział 225 nauczycieli, w tym 64 ze szkół ogólnodostępnych, 97 ze szkół integracyjnych oraz 6...
Article
Full-text available
Persons with intellectual disabilities experience various difficulties in fulfilling social roles, including vocational ones. Even vocational special schools, various career training courses often do not match demands. Therefore,an important aspect of the professional activation of this group of people is the presence of specialists who will help i...
Article
Full-text available
ZNACZENIE WSPARCIA GRUPY W ŻYCIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRACUJĄCYCH I GOTOWYCH DO PRACY Abstrakt Grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają różnego rodzaju trudności w odgrywaniu ról społecznych, w tym zawodowych. Zawody wyuczone z dużym wysiłkiem w szkołach zawodowych specjalnych bardzo często nie odpowiadają zap...
Article
Full-text available
Teachers play a vital role in students’ intellectual and personal development, hence they help to prepare citizens. Therefore, it is worth asking what their views are, on a “perfectly inclusive” world vision. To analyse the teachers’ perception, the study explored two areas: their outlook on an inclusive society and the importance of an inclusive e...
Book
Full-text available
Inclusion in special needs pedagogy and social pedagogy. Questions, contexts, debates. A presentation of the role of inclusion in social life and in education from the point of view of special needs pedagogy and social pedagogy, as well as different concepts and theoretical approaches, research-based and practical, counteracting marginalization, d...
Article
Full-text available
The topic of society's attitudes toward people with disabilities is very frequently explored by researchers, who want to show the transformation and stability of society's beliefs. Analyzing the results that demonstrate communities’ perceptions and attitudes in interactions with people whose appearance and functioning are different, authors attempt...
Article
Full-text available
Dialogical development support of the family in the face of the child's disability. A crucial impact on a child’s mental development is a trusting relationship between them and their parents. In the case of an abnormal child development parents must cope with their difficult feelings - fear, a sense of injustice and guilt, despair and even depress...
Book
Full-text available
Autorka analizuje relacje osób niepełnosprawnych ruchowo z ludźmi dotkniętymi innym rodzajem niepełnosprawności. Interpretuje otrzymane wyniki oraz rozważa, czym powinna być autentyczna relacja międzypodmiotowa, w odniesieniu do twórczości francuskiego myśliciela Emmanuela Lévinasa. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy doświadczenie odmienności (ni...
Conference Paper
Full-text available
Disability as an otherness. Philosophical implications of social relation of people with disability People with physical disabilities categorize people of non-physical disabilities (mental, visual impairment, deafness) as different, and worse. This article shows that these negative opinions are caused by limited contact and a lack of knowledge abo...
Article
Full-text available
Attitudes towards disabled people (an attempt at a comparison) This article will show and compare the results of surveys and research in respect to people’s attitudes towards disabled people and, and also physically disabled people’s attitudes towards other disabled people. In the first part is a short recollection of the studies of researchers fr...
Article
Full-text available
Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się sytuacji nauczania języka angielskiego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie kształcenia. Okazuje się, że pomimo korzyści związanych z wprowadzaniem nauki języka obcego do programu nauczania w szkołach specjalnych, pojawia się wiele wątpliwości dotyczących nabywania kompetencji lin...
Article
Full-text available
The self-image of motor-disabled people Self-image can be defined as the sum total of a person's beliefs, opinions, insights and ideas about their own potential and abilties. It is thought to be stable, but may be disrupted as a result of certain watershed moments, crises or traumatic experiences. Becoming disabled is often such a turning point. Th...
Article
Full-text available
Od 1999 r. dzięki reformie oświaty zaistniała możliwość nauczania języka obce-go uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wprowadzone zmiany mają na celu zbliżenie procesu kształcenia uczniów z lekkim upośledze-niem umysłowym i uczniów w normie intelektualnej. Dodanie dzieciom i młodzieży ze szkół specjalnych takich przedmiotów...

Network

Cited By