Miranda Snoeren

Miranda Snoeren
Fontys University of Applied Sciences · School of People and Health Studies

PhD

About

40
Publications
37,654
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
283
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
197 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
August 2005 - present
Hogeschool Fontys
Position
  • Group Leader
August 2005 - present
Hogeschool Fontys
Position
  • Lecturer
Education
January 2009 - July 2015

Publications

Publications (40)
Article
Full-text available
In organisations, learning is generally seen as a dynamic, collective and often conscious process that occurs by reflecting on real work experiences. In this article, we discuss these assumptions about learning in the context of work by presenting a case study in the care for older people. The case illustrates that learning in and through work is p...
Article
Full-text available
There is a need for person-centred approaches and empowerment of staff within the residential care for older people; a movement called 'culture change'. There is however no single path for achieving culture change. With the aim of increasing understandings about cultural change processes and the promotion of cultural values and norms associated wit...
Article
Full-text available
Research into workplace mentoring is principally focussed on predictors and psychosocial and instrumental outcomes, while there is scarcely any in-depth research into relational characteristics, outcomes and processes. This article aims to illustrate these relational aspects. It reports a co-constructed auto-ethnography of a dyadic mentoring relati...
Thesis
Full-text available
To adequately deal with the challenges faced within residential care for older people, such as the increasing complexity of care and a call for more person-centred practices, it is important that health care providers learn from their work. This study investigates both the nature of learning, among staff and students working within care for older p...
Book
Full-text available
Lectorale rede. Ingegaan wordt op het belang van samenwerkingen tussen burgers, publieke/private organisaties (beroepspraktijk), overheid en onderwijs en onderzoek. Vanuit een ecologisch perspectief wordt het ontstaan en de ontwikkeling van deze samenwerkingen belicht. Naast dat de rede een weergave biedt van de huidige kennisbasis rondom samenwerk...
Article
Background: Narratives have the potential to promote person-centred practice, yet few studies have been undertaken on the impact of a narrative approach on learning for care professionals or students. With this in mind, we co-designed an educational programme on the use of older persons’ narratives for professionals in research, education and nursi...
Article
Op 11 november 2021 sprak Miranda Snoeren haar rede uit ter gelegenheid van haar installatie als lector binnen Fontys Hogeschool. Dit artikel is een verkorte bewerking van de rede ‘Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen’. Het zet de thema’s uiteen waar het lectoraat Professionele Werkplaat...
Article
Full-text available
Our aim was to examine the co-design process of two educational programs based on scientific research, to investigate which factors influenced the co-design processes and which lessons we learned. Participatory qualitative research on multiple cases was conducted with representatives of the university, healthcare education (university of applied sc...
Article
Full-text available
Veel medewerkers geven de voorkeur aan informele vormen van leren en ontwikkelen op de werkplek, terwijl formele leeractiviteiten gangbaarder zijn in organisaties. Deze activiteiten lijken vaak geïnitieerd door managers en HR-functionarissen en vinden veelal buiten de werkplek plaats. Dit terwijl arbeids-markttekorten noodzaken om leren en ontwikke...
Article
Full-text available
Voortdurende maatschappelijke veranderingen en uitdagingen vragen om samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Vaak gebeurt dit in learning communities (innovatieve leerwerkomgevingen) waar organisaties grensoverstijgend samenwerken aan complexe vraagstukken. Bruggenbouwers (brokers) hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze learning...
Article
Om het samen werken en leren van innovatieve leerwerkomgevingen in het HBO, zoals professionele werkplaatsen, te verbeteren, is behoefte aan inzicht in de werkzame factoren in de samenwerking tussen verschillende actoren uit verschillende organisaties. Het Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O-LOS) is ontwikkeld om deze evaluati...
Article
Full-text available
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar werkzame elementen in de samenwerking binnen innovatieve leeromgevingen, professionele werkplaatsen (PW) genoemd. In PW werken onderwijs en beroepspraktijk samen aan complexe vraagstukken waarbij de ont wikkeling van betrokkenen en de innovatie van de beroepspraktijk centraal staan. Op basis van literatuuro...
Article
Full-text available
Background and objective: Practically trained (student) caregivers (further: caregivers) make up the majority of care staff in nursing homes (NHs). To keep up with the fast-changing healthcare environment and ensure a high quality of care, it is important to know how to stimulate continuous work-based learning (WBL) among this group. The purpose of...
Chapter
Full-text available
Samen leren, werken en innoveren: dat is de kern van een hybride leeromgeving. Wat is nu een hybride leeromgeving, en waar moet je rekening mee houden bij de inrichting en ontwikkeling ervan? In deze kennissynthese bundelen we verschillende inzichten uit onderzoek en bieden we concrete handvatten voor de praktijk.
Article
Full-text available
Background: There is a growing amount of research in which older adults contribute as co-researchers. The quality of this research depends, among other factors, on the nature of relationships between professional researchers and co-researchers. Reflections on these relationships can offer structured insight into this form of research. Aim: Our refl...
Article
Voortdurende veranderingen en uitdagingen in de sociaal (ped)agogische hulp- en dienstverlening vragen om samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Dit vindt plaats in Professionele Werkplaatsen (PW). Binnen deze leeromgevingen werken betrokkenen uit publieke en onderwijsorganisaties lerend en onderzoekend samen. Het Centrum voor Pedagogische Inn...
Article
Full-text available
Benieuwd naar hoe professionals in zorg, welzijn en onderwijs denken over een leven lang ontwikkelen en wat hen hierbij ondersteund? We vroegen het hen en bundelden onze bevindingen in een artikel in TH&MA.
Article
Objectives Nurses must contribute to the development of professional practice and thereby improve quality of care by using their research abilities. Therefore, learning communities comprised of nurses, students and teachers were created in a hospital. Methods A qualitative descriptive methodology was used. Three learning communities were purposefu...
Article
Fontys Hogescholen investeert in de ontwikkeling van professionele werkplaatsen. Deze omvatten een duurzame, intersectorale samenwerking tussen minimaal één publieke organisatie en een hoger onderwijsinstelling. Het doel ervan is continue ontwikkeling van de beroepspraktijk. Centraal hierbij staat het lerend en onderzoekend samenwerken van alle bet...
Article
Full-text available
Praktijkleren in een ZIC/ZIN Studentervaringen Praktijkleeromgevingen voor studenten verpleegkunde zijn essentieel voor het leren van het vak. Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid (FHMG) biedt sinds 2001 voor studenten verpleegkunde meerdere vormen van praktijkleren aan, zoals reguliere stageplaatsen en stageplaatsen op een Zorginnovatie Centrum (ZI...
Chapter
De overheid heeft de inzet van hbo-verpleegkundigen gestimuleerd, zowel in het onderwijs als in zorgorganisaties. Uit onderzoek is gebleken dat een hbo-verpleegkundige een aantal CANMEDS-rollen vrij gemakkelijk aanneemt, zoals die van zorgverlener en communicator. De rollen van reflectieve professional en kwaliteitsbevorderaar worden echter onvoldo...
Article
Review Review In this contribution the authors review Action research in nursing and healthcare by G.R. Williamson, L. Bellman and J. Webster.
Chapter
Binnen het plan van aanpak worden keuzes gemaakt voor methoden en principes die gehanteerd worden bij de implementatie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vier methodische werkwijzen die vaak gebruik worden in zorg- en onderwijssettings bij het implementeren van veranderingen: de PDCA-cyclus van Deming, het Participatief Actieonderzoek (PAO), het i...
Article
Op 2 oktober 2013 organiseerde de Nederlandstalige aftakking van het Collaborative Action Research Network (CARN-NL) een studiemiddag over ‘Actieonderzoek in onderwijs, zorg en welzijn anno 2013: een verkenning, visie en vooruitblik’, aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Geïnteresseerden in dit thema werden van harte uitgenodigd en konden grati...
Article
Full-text available
In dit artikel wordt het GPS model gepresenteerd. Een model dat een synthese is van het implementatie model van Grol & Wensing en het PARIHS raamwerk. Zoals dat geldt voor elk model is het gepresenteerde GPS model een vereenvoudigde weergave van de complexe implementatie werkelijkheid. Tijdens het implementeren duiken er immers regelmatig onverwach...
Article
Full-text available
Het veranderen van zorg- en onderwijspraktijken is geen gemakkelijke opdracht. Innovaties duren lang en de innovatiepraktijk is zeer complex. Practice Development (PD) is een manier van werken waarbij de verandering van medewerkers centraal staat. De cyclische methodiek van PD is een hulpmiddel om het veranderingsproces in kaart te brengen en te be...
Article
Full-text available
Engagement is seen as an important characteristic of action research. The term is often used to refer to the participation and involvement of the research participants. Within this article we take another angle and explore the concept of engagement in relation to the main action researcher. Using an auto-ethnographic approach, we illustrate that th...
Book
Hoe vindt praktijkverandering plaats? Wat is ervoor nodig? Wie is ervoor nodig? Op deze en andere vragen hebben talloze veranderkundigen al hun hoofd gebogen. De praktijk is immers weerbarstig, zo zegt men. Een verandering in de praktijk heeft vaak een tijdelijk karakter en veel veranderingen beklijven niet. Dat is jammer. In dit boek worden de met...
Article
Full-text available
Het invoeren of implementeren van vernieuwingen in de gezondheidszorg is ingewikkeld. Iedere verpleegkundige die al eens iets heeft willen veranderen, heeft dat aan den lijve ondervonden. Er wordt vaak verschillend tegen problemen aangekeken en ook over de oplossing en de meerwaarde van die oplossing verschillen we regelmatig van mening. Ondanks de...
Article
Full-text available
Background: On two care innovation units in the Netherlands, staff, students and lecturer practitioners work intensively together to provide care, create a rich learning environment, and to foster innovation and research. In striving to advance the quality of care and to develop person centred cultures, a preference is given to participative forms...
Article
Full-text available
Binnen twee zorginnovatiecentra in de ouderenzorg wordt op bijzondere wijze theoretische en praktische kennis geïntegreerd. Lecturer practitioners ondersteunen deze integratie van meerdere kennisbronnen. In dit artikel wordt ingegaan op de context en inhoud van de rol van de Lecterur Practitioner en wordt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden...
Article
DOEL Inzicht krijgen in de relatie tussen de leerstrategie van groepen lageropgeleide medewerkers, de ervaren knelpunten bij veranderingsprocessen en de wijze waarop zorgorganisaties deze knelpunten kunnen verminderen. METHODE Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Grounded Theory binnen vier zorgorganisaties, bestaande uit meerdere verpleeg- en ve...
Article
Veel zorginstellingen streven een lerende organisatie na om in te kunnen spelen op een veranderende omgeving. Deze literatuurstudie onderzoekt de haalbaarheid van dit concept binnen zorgorganisaties waar hoofdzakelijk lager opgeleide medewerkers werken, door de leerstrategie van lager opgeleiden te belichten. Daarnaast is het doel enkele begrippen...

Network

Cited By