Milena Nikolic

Milena Nikolic
University of Tuzla | UNTZ · Department of Special Education and Rehabilitation

PhD in Social science

About

39
Publications
7,432
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
9 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Additional affiliations
January 2011 - January 2016
University of Tuzla
Position
  • Professor

Publications

Publications (39)
Conference Paper
Full-text available
Zadovoljstvo poslom predstavlja afektivan odgovor ili reakciju na različite uslove i aspekte rada, a bitno je za svaku profesiju. Istraživanja zadovoljstva poslom edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka u svijetu su veoma zastupljena, dok na našem području nisu provođena. Ciljevi istraživanja su bili ispitati stepen ukupnog zadovoljstva poslom u e...
Conference Paper
Full-text available
Opšte prihvaćena je činjenica da su psihijatrijski poremećaji uobičajni u osoba sa intelektualnim teškoćama, ali i dalje postoji neusaglašenost u pogledu prevalence istih. Cilj ovog preglednog rada je analizirati istraživanja koja su se bavila prevalencom psihijatrijskih poremećaja u osoba sa intelektualnim teškoćama i identificirati potencionalne...
Article
Full-text available
Research suggests a link between socially desirable responses (SDR) and attitudes towards people with disabilities. Objectives. The main aim was to examine the relationship between the expressed tendency of education and rehabilitation students to give socially desirable responses, the expressed discomfort and fear in interactions, and the frequenc...
Article
Full-text available
Uvod: Uspešno provođenje inkluzivnog obrazovanja, između ostalog, ovisi o stavovima učesnika u samom procesu. Iako se nastavnici smatraju ključnim akterom implementacije inkluzije, ne smije se zanemariti uloga koji imaju roditelji. Cilj: Osnovni cilj rada je ispitati stavove roditelja dece tipičnog razvoja prema inkluziji dece sa smetnjama u razvoj...
Article
Full-text available
Perceptual-motor skills (PMS) are very important for the functioning of children in general, including children with developmental disabilities, and enable a person to, based on the stimulus through movement it acts on the space that is surrounded. This paper aims to review the research of enriched knowledge of PMS of children with disabilities, wh...
Conference Paper
Full-text available
Istraživanja kvalitete života porodica djece s teškoćama u razvoju su mnogobrojna, ali i dalje neusaglašena u pogledu rezultata, te se javlja potreba za daljim istraživanjima ove problematike. Cilj ovog istraživanja je ispitati kvalitetu života porodica djeteta s teškoćama, obzirom na neke karakteristike djece (vrsta teškoće, dob, spol) i porodica...
Article
Full-text available
The attitudes of education and rehabilitation students towards people with intellectual disabilities are very important, because they aim to be future professionals who will provide educational and rehabilitation treatment to these people, as well as advocates for their rights and needs. This study aimed to analyse the attitudes of students towards...
Article
Full-text available
The terms functionality and dysfunctionality are used to define the "normality" of the family, referring to patterns of organizing the family process. The study aims to examine the relationship between parents' educational attainment and the functioning of families of children with intellectual disabilities. The sample consisted of parents of child...
Article
Full-text available
Pojmovi funkcionalnost i disfunkcionalnost se koriste kako bi se odredio kvalitet porodičnih odnosa, a tiču se obrazaca organizovanja porodičnog procesa. Cilj istraživanja bio je utvrditi da li broj djece u porodicama djece sa intelektualnim teškoćama utiče na njihovo funkcionisanje. Uzorak ispitanika su činili roditelji djece sa intelektualnim teš...
Conference Paper
Full-text available
Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i brčko Distrikta, zajedno sa Asocijacijom XY a u suradnji sa Vladom Švicarske provode "Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini". Koordinirana briga (Case management) kao nova usluga koju pružaju novoosnovani Centri za mentalno zdravlje (CMZ) usmj...
Conference Paper
Full-text available
Stres i profesionalna opterećenost kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka identifikovani su kao značajan problem, stoga je predmet ovog istraživanja usmjeren na analiziranje utjecaja hronološke dobi na pojavu profesionalne opterećenosti kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka. Cilj istraživanja bio je ispitati da li postoje razlike u ste...
Conference Paper
Full-text available
Cilj istraživanja je ispitati uticaj roditelja na profesionalne namjere učenika završnih razreda osnovne škole. Željelo se utvrditi da li postoje razlike između profesionalnih namjera učenika i očekivanja njihovih roditelja kada je u pitanju izbor srednje škole, te da li postoji povezanost profesionalnih namjera učenika sa radnim i obrazovnim staus...
Conference Paper
Full-text available
U predškolskim ustanovama sve je više djece s nekim od oblika razvojnih teškoća i gotovo da nema djeteta predškolskog uzrasta koje nije bilo u kontakstu s vršnjakom s invaliditetom. Cilj istraživanja je ispitati mišljenje djece predškolske dobi o vršnjacima s invaliditetom. Uzorak su činila djeca predškolskog uzrasta (N=62), a njihovo mišljenje je...
Conference Paper
Full-text available
Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj kronološke dobi i spola na nivo samopoštovanja učenika s intelektualnim teškoćama. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 90 učenika s intelektualnim teškoćama u dobi od 8 do 18 godina. Korišteni mjerni instrument bio je Indeks samopoštovanja i Opći upitnik sastavljen za potrebe istraživanja. Ne postoji stati...
Article
Full-text available
A family that achieves family goals is considered a functional family, while a family that does not meet family goals is considered dysfunctional. The study aimed to examine the differences in the functioning of families of children with intellectual disabilities and families of children of typical development. The sample consisted of parents of pr...
Article
Full-text available
Stres i profesionalna opterećenost kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka identifikovani su kao značajan problem. Stoga je predmet ovog istraživanja usmjeren na analizu utjecaja spola na pojavu profesionalne opterećenosti kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka. Cilj istraživanja bio je ispitati da li postoje razlike u stepenu ispoljavan...
Conference Paper
Full-text available
Zanimanje u velikoj mjeri određuje život pojedinca i često za njega ima veći značaj u odnosu na sve druge socijalne uloge u odrasloj dobi. Zanimanje ima isti značaj i za osobe s onesposobljenjem, te i one žele biti doživljene u svjetlu radnih postignuća. Ciljevi istraživanja su utvrditi da li u općoj populaciji postoje razlike u odabiru preferiraju...
Conference Paper
Full-text available
Ispitivanje stavova javnosti o zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama od iznimnog je značaja s obzirom na to da socijalna inkluzija u društvo općenito, pa tako i na radno mjesto, u velikoj mjeri ovisi o "običnim" građanima. Cilj istraživanja bio je utvrditi kako javnost percipira težinu intelektualnog oštećenja, te kako percipirana težina i...
Conference Paper
Full-text available
Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj sklopljenih prijateljstava i mjesta stanovanja na nivo samopoštovanja učenika s intelektualnim teškoćama. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 90 učenika s intelektualnim teškoćama u dobi od 8 do 18 godina. Korišteni mjerni instrument bio je Indeks samopoštovanja i Opći upitnik sastavljen za potrebe istraži...
Article
Full-text available
Shvatanje stavova javnosti prema zapošljavanju osoba sa intelektualnim teškoćama je veoma važan faktor za uspešnu socijalnu inkluziju ovih oso-ba u integrisanu radnu sredinu. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji model zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama javnost preferira, te ka-kav uticaj preferirani model zapošljavanja ima na stavove...
Conference Paper
Full-text available
U radu se pošlo od pretpostavke da će edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci koji rade s djecom s autizmom ispoljavati veći stupanj profesionalnog opterećenja u odnosu na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake koji rade s djecom s intelektualnim teškoćama. Cilj istraživanja bio je ispitati da li postoje razlike u stupnju profesionalnog opterećenj...
Article
Full-text available
Stavovi opće populacije prema zapošljavanju osoba s oštećenjem vida, kao i njihovo mišljenje koji model zapošljavanja (segregacijski ili integracijski) najbolje odgovara ovim osobama, od izuzetnog su značaja za punu participaciju ovih osoba u našem društvu. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji model zapošljavanja prema mišljenju opće populacije n...
Conference Paper
Full-text available
Stilovi učenja odnose se na afektivne, kognitivne i psihičke značajke koje su relativno trajni i stabilni pokazatelji načina na koji učenik percipira, interpretira i reagira na učenje. Cilj ovog rada je utvrditi da li postoje statistički značajne razlike u stilovima učenja između djece s posebnim potrebama u inkluzivnim odjeljenjima, da li postoje...
Conference Paper
Full-text available
Cilj ovog istraživanja je ispitati da li postoji razlika u korištenju strategija čitanja, kao i razlika u strategijama čitanja koje se najčešće koriste kod učenika s intelektualnim teškoćama u odnosu na učenike bez intelektualnih teškoća. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 učenika od toga 30 učenika bez intelektualnih teškoća i 30 učenika s intelektual...
Conference Paper
Full-text available
Infomaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) danas predstavljaju sastavni dio života i ne zamislivo je u svakodnevnom životu funkcionisati bez istih, te možemo reći da njihova primjena nema granica. IKT su važne za svakakog od nas pa tako i za osobe sa intelektualnim teškoćama. U ovom radu istražena je primjena IKT u radu sa osobama s intelektualni...
Conference Paper
Full-text available
Zakonska osnova inkluzije u Bosni i Hercegovini na državnom nivou regulisana je Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Entitetske vlasti, Fedaracija BiH i Republika Srpska, te Distrikt Brčko bili su u obavezi uskladiti svoju zakonsku regulativu sa Okvirnim zakonom. Obzirom na podjeljenost Federacije...
Article
Socijalna distanca se može definirati kao nivo spremnosti osoba opće populacije da stupe u direktne, neposredne, recipročne socijalne interakcije s osobama s intelektualnim teškoćama i da kroz te interakcije ostvare određen stupanj bliskosti. Cilj istraživanja je ispitati socijalnu distancu studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerzi...
Article
Full-text available
Odnos društva prema osobama s intelektualnim teškoćama tijekom povijesti značajno je varirao. Da bi se lakše pratio povijesni put razvoja odnosa društva prema osobama s intelektualnim teškoćama, isti je podijeljen na pet faza, koje su imenovane u odnosu na specifičnu odliku toga doba u pogledu odnosa društva prema osobama s intelektualnim teškoćama...
Article
Full-text available
Škola i razred pružaju djetetu brojne mogućnosti za stvaranje socijalnih odnosa koji potiču djecu na emocionalnu ekspresiju, stvaraju se brojne prilike koje potiču razvoj socijalnih vještina, samoregulacije i uvježbavanje temeljnih razvojnih funkcija poput privrženosti, istraživanja, igre i vladanja. Kada su u pitanju djeca s intelektualnim teškoća...
Conference Paper
Full-text available
Cilj ovog rada bio je ispitati stavove šire društvene javnosti o osobama s intelektualnim teškoćama i utvrditi stanje i nivo socijalne distance prema ovoj populaciji. Također, cilj istraživanja je bio i utvrditi razliku u stavovima i stanju socijalne distance u odnosu na spol, dob, zanimanje i stručnu spremu osoba obuhvaćenih ovim istraživanjem. Uz...
Article
Full-text available
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje stavova javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama uopšte i u odnosu na spol. Uzorak istraživanja činilo je ukupno 85 ispitanika, a od toga 44 ženska ispitanika (51,8 %) i 41 muški ispitanik (48,2 %). U istraživanju je korišten Upitnik za ispitivanje stavova javnog mnijenja prema inkluziji...
Conference Paper
Full-text available
Osnovni cilj istraživanja bio je ispitati nivo samopoštovanja učenika s intelektualnim teškoćama u odnosu na uvjete školovanja, spol, hronološku dob i stepen intelektualnih teškoća. Uzorak istraživanja činilo je 82 učenika s intelektualnim teškoćama (posebne škole N=31, redovne škole 51; uzrast od 10-14 godina N=55 i 15 i više godina N=27; muški sp...
Conference Paper
Full-text available
Porijeklo pojma inkluzija nalazimo u latinskom jeziku i predstavlja izvedenicu koja znači uključivanje, uključenost, obuhvaćanje i podrazumijevanje. Izveden iz ovih značenja, pojam inkluzija bi podrazumijevao integraciju, ovijanje, uokviravanje, a u socijalnom smislu uključivanje pojedinca u određenu zajednicu. Za uspješnu inkluziju osoba s intelek...
Article
Full-text available
Način na koji se konstrukt intelektualnih teškoća definira ima velike posljedice na milijune ljudi. Utječe na njihov socijalni i pravni status, te na usluge i podršku koja im je potrebna. Također, utječe i na epidemiološke studije kao i rezultate istih. U radu su predstavljene aktualne definicije intelektualnih teškoća vodećih međunarodnih asocijac...
Conference Paper
Full-text available
Cilj istraživanja bio je ispitati nivo socijalne distance studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prema osobama s intelektualnim teškoćama u odnosu na kontakta s osobama s intelektualnim teškoćama. Uzorak je činilo ukupno 264 studenta od kojih je 239 (90,53%) imalo kontakt s osobama s intelektualnim teškoćama, dok njih 25 (9,47%) nije ima...
Conference Paper
Full-text available
Koncept "Communities of practice-CoP (zajednice prakse)" prvi su uveli Lave i Wenger 1991. godine, na bazi razumijevanja stjecanja znanja kao socijalnog procesa. CoP se definira kao "grupe ljudi u mreži koji neformalno rade zajedno, dijele interesiranja u specifičnim oblastima znanja ili kompetencija i opredijeljeni su da uče zajedno tijekom vremen...
Article
Full-text available
The purpose of the research was to see whether work of special educators and rehabilitators in the regular school has a positive influence on peer relationship among students with delayed cognitive development. The accent was on friendship quality, social competence and antisocial behavior. The research comprised 150 students with slow cognitive de...
Article
Full-text available
This paper describes the different challenges faced by all members of the local community who are directly or indirectly responsible for the educational reform regarding the process of inclusion in Bosnia and Herzegovina. Yugoslavia education system is regulated in canton legislature. Each canton has its own law on preschool, elementary school, hig...

Network

Cited By