Meri Badalyan

Meri Badalyan
Armenian State University of Economics | ASUE · The Faculty of Accounting and Auditing

PhD in Economics

About

13
Publications
485
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
0 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
Annotation: The article outlines the main components of non-financial motivation, which is of great importance for the professorial-teaching staff and, according to the result of the research conducted on the basis of such components, non-financial motivation and income stability have been given subjective, yet certain value assessment. The present...
Article
Full-text available
This article is dedicated to the study of the interrelation between the education level of women and the birth rate. One of the essential lessons in the demographic history of the world countries is that the high birth rate recorded during the last century was temporary; it is already evident that the world birth rate has halved and tends to declin...
Article
Full-text available
The efficiency of contemporary higher education institutions (HEIs) is strongly linked to properly organized processes of human resource management. In the education system, the primary issues of human resource management occur in the process of staff recruitment.
Book
Full-text available
Աշխատությունում ներկայացվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անձնակազմի կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմքերը, հիմնական առանձնահատկությունները, աշխատանքիարդյունավետության գնահատման առանձնահատկություն ները, ոլորտում կիրառվող միջազգային փորձը, ինչպես նաև ՀՀ բուհերեւմ գործող օրենսդրաիրավական հիմքերը: Ներկայացվել են աշխատանքային գործունեու...
Article
Full-text available
As one of the oldest professions in economics, accountants are still competitive in their skills and abilities and are always in demand in the labor market. Moreover, this profession is constantly evolving, presenting not only in the fields of finance but also in the fields of management, taxation, and strategic accounting. At present, more than 12...
Article
Full-text available
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱ ԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Հոդվածում ներկայացվել են բուհերում աշխատանքի վարձատրության և խրախուսման համակարգերի կատարելագործման անհրաժեշտությունը և այդ նպատակին հասնելու համար իրականացված փորձառական հետազոտության արդյունքները: Հետազոտությունների հիման վրա մշակվել են բուհի առանձ...
Article
Full-text available
Issues Related to Faculty Motivation at Higher Educational Institution.- The productivity of any university is currently completely dependent on the quality of the faculty’s work. Each higher education institution that strives to become a pioneer in the education field should firstly pay attention to the motivation of the faculty. This articl...
Article
Full-text available
The Model of Improving the Organization of Educational Process in Higher Educational Institution.- The model of improving educational process organization in higher educational institutions is logically divided into two parts: the activities of employees of the university and higher productivity, and improvement of the quality of students’ training...
Chapter
Full-text available
Այսօր կրթական կարևորագույն հիմնահարց է կրթության մատչելիությունը և վճարելիությունը։ Այս համատեքստում առանցքային է կրթական ծառայությունների գնագոյացման խնդիրը։ Մենագրությունում կրթական ծախսերը դիտարկվել են որպես ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Դրանից ելնելով` կատարվել է բարձրագույն կրթության ֆինանսական ծախսերի նպատակահարմարության հաշվարկ՝ ըստ մասն...

Network