Mehmet Ali Çelik

Mehmet Ali Çelik
Igdir Üniversitesi · Geography

PhD
I am working as Assistant Professor in Iğdır University. Currently I am studying new approaches in drought.

About

71
Publications
42,202
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
260
Citations
Citations since 2017
46 Research Items
219 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Introduction
PhD in the history of philosophy (Environmental ethics) and physical geography (Drought).

Publications

Publications (71)
Preprint
Full-text available
This research aims to analyse and discuss the different conceptualization of anthropogenic global warming (AGW) in academic publications. The main question is to understand how different approaches to climate change is addressed in the literature. In order to answer this research question, a sample was created from Scopus literature database. Analy...
Article
Bu çalışmanın amacı çeşitli yöntemler kullanılarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik tutumları incelemektir. Bu araştırma, hem nitel hem de nicel verilerin kullanıldığı karma yöntemli bir çalışmadır. Bibliyometrik analiz için dokümanlar Scopus indeksinden seçilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, I...
Article
Full-text available
Kuraklık, çevresel ve toplumsal etkileri bağlamında dünya için önemli risklerden birisidir. Kuraklık olgusunun geniş etkilerinden dolayı birçok bilim dalı bu konuyu ele almaktadır. Dolayısıyla kuraklık meselesi ile ilgili geniş bir literatür söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, kuraklıkla ilgili yapılan araştırmaların ele alınış biçimlerini ve eğili...
Article
Full-text available
Kuraklık, çevresel ve toplumsal etkileri bağlamında dünya için önemli risklerden birisidir. Kuraklık olgusunun geniş etkilerinden dolayı birçok bilim dalı bu konuyu ele almaktadır. Dolayısıyla kuraklık meselesi ile ilgili geniş bir literatür söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, kuraklıkla ilgili yapılan araştırmaların ele alınış biçimlerini ve eğili...
Conference Paper
Full-text available
Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de sel afetinin sıklıkla meydana geldiği bölgelerden birisidir. Bu bölgedeki ani sağanak yağışlara plansız ve yanlış arazi kullanımı da eklenince, her yıl bu bölgede sel olayı meydana gelmektedir. Bu çalışmada, 6-7 Ağustos 2018'de meydana gelen sel afetinin Elmalı İlçesi'nde yer alan tarım alanları üzerine etkisi analiz edi...
Conference Paper
Full-text available
Tarsus-Silifke arasındaki 120 km uzunluğundaki kıyı şeridinde son 35 yılda ciddi değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler 3 temel dinamik üzerinden şekillenmiştir. Bunların ilki hızlı kentsel gelişim ikincisi değişen tarımsal ürün deseni üçüncüsü ise turizm faaliyetleridir. Çalışma alanı olarak belirlenen Tarsus-Silifke arasının doğusunda yer al...
Article
Bu çalışmada Kapadokya Volkanik Provensi’ndeki, Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik rölyefin antropojenik (insan kaynaklı) degradasyonu (bozulması) analiz edilmiştir. Volkanik rölyefin tahribata uğrayan unsurları arasında lav akıntılı piroklastik koniler, lav domları, piroklastik (kül, pomza ve cüruf) koniler ve maarlar (patlama kraterleri) gelmektedir...
Article
Full-text available
Extreme conditions in the climate play an important role on the plant growth and yield of crops. Meteorological drought is one of these extreme climate conditions. In this study, 16 days photosynthetic activity of pistachios was investigated by integrating both field research and modern techniques (remote sensing and statistical methods). Furthermo...
Article
Full-text available
p>Today, the Earth’s land pattern can be examined by the detectors on satellite sensors periodically and the variations on these patterns can be detected in a short while. Monitoring of land cover changes and planning these lands effectively are the important issues for economic and ecological sustainability. In this study, the land cover changes o...
Article
Full-text available
In those last periods, there has been a climate changes in Turkey. These changes affected the southern regions of Turkey with increased frequency and severity of drought. Subsequently affecting different ecological events and dynamics from plant cover to soil formation. In this study, the drought condition of the last 50 years in Barak plain, east...
Article
Full-text available
This study aims to assess the frequencies of meteorological, hydrological and climatological disasters that occurred due to extreme climate conditions in Turkey in the last 30 years, identify the regions and provinces with the highest frequency of such disasters, and factors affecting such disasters. In this assessment, extreme meteorological event...
Article
Full-text available
Studies show that the southern regions of Turkey, within which also Mersin is located, would be greatly affected by possible climate change. According to a report published by NASA, the most severe droughts of the last 900 years are being witnessed in the Eastern Mediterranean Basin. In this context, the study of the drought of Mersin in the Easter...
Article
Full-text available
Sea Surface Temperatures (SST) can provide significant data about the climate of a certain place. Sea surface temperatures can vary at short distances with the effect of air masses. Variations in the climate can be well understood by examining the SST data. In this context, the SST values are considered as an important parameter in global climate m...
Article
Full-text available
Ecotourism has been on the rise in terms of popularity in recent years, and attracted a lot attention in developed countries in particular. The essence of ecotourism is to learn about historic and cultural values with a focus on respecting nature and ecology, get away from the stress caused by urban life, and rest in naturally preserved areas. The...
Book
Full-text available
İnsan-mekân etkileşimini bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyen Coğrafya bilimi, doğal kaynaklar-ihtiyaçlar ikileminde farklı alternatifler sunabilmektedir. Doğal afetlerin görülme sıklığının ve şiddetinin arttığı günümüzde, coğrafyacıların uzaktan algılama ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanarak analizler de bulundukları gözlenmektedir. Türkiye g...
Article
Full-text available
Rapid increase in population results in rapid but not planned growth of residential areas and subsequently residential areas shift from their initial position to various risk including regions. Natural disasters are inevitable once the cities are not properly planned in countries like Turkey characterized with geological, geomorphological and clima...
Article
Full-text available
z: İnsan dışı doğada, canlılar arasında çeşitli birliktelik türleri mevcuttur. Bu etkileşimlerde, bazen ilişki içerisinde olan tüm canlılar fayda sağlarken kimi zaman ise canlılardan birisinin yarar, diğerinin zarar gördüğü birliktelikler olmaktadır. Tüm bu ilişkilerin genel adına birlikte (simbiyoz) yaşam denilmektedir. Birlikte yaşam tek taraflı...
Conference Paper
Full-text available
Abstract In those last periods, there has been a climate changes in Turkey. These changes affected the southern regions of Turkey with increased frequency and severity of drought. These changes in the climate are influencing on different ecological events and dynamics from plant cover to soil formation. In this study, the drought condition of the l...
Article
Full-text available
The study aims to assess the relationship between land use and the land classes in the Tahtalı Dam Protection Basin, which meets 34% of İzmir's water demand, in terms of sustainable use of natural resources. Landsat satellite images were used to determine the current land use, and remote sensing was employed to process these images. Land capability...
Article
Full-text available
Aim: The present study was carried out evaluate the temporal changes of land use in the Protection Basin of Tahtali Dam in terms of sustainable use of natural resources through 1990 and 2015. Methodology: In the study, Lands at TM satellite image dated 06.08.1990 with spatial resolution of 15 km and Lands at OLI satellite image dated 06.08.2015 wer...
Article
Full-text available
In countries that show spatial variety over short distances such as Turkey, wrong-unconscious land use practices increase the number and impact area of disasters which cause life and property losses. Landslide is one of these disasters. In this study, we produced base maps for the Province of Kilis using GIS and remote sensing methodologies. Base m...
Article
Full-text available
ÖZET: Nur Dağları gerek bulunduğu coğrafi konumdan gerekse iklim ve topoğrafya koşullarından dolayı Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarındandır. Türkiye'de bulunan bitki cinslerinin yaklaşık yarısını içeren Nur Dağları'nın izlenmesi ve buradaki bitki örtüsüne etki eden ekolojik unsurların anlaşılması önemlidir. Bu çalışmada, " bakı faktö...
Article
Full-text available
Olive tree is important oil sources for Mediterranean countries. For their excellent nutritional quality, olives and olive oil have always been essential component of the diet in many Mediterranean civilizations. Geographical factors such as slope, aspect, lithology, geology and elevation influence plant growth, development and subsequently main pr...
Article
Full-text available
ÖZET: Ekolojik kriz meselesi, devasa bir sorunlar yumağıdır. Derinleşen kriz, nihayetinde doğa ve insanlığı mahşeri bir sıfır noktasına doğru taşımaktadır. Söz konusu krizin kaynağına dair bütüncül ve doğru tespitin yapılması, bu krizi anlamlandırmak ve üstesinden gelmek açısından hayatidir. Bu bağlamda farklı disiplinlerin çok boyutlu ortak çalışm...
Chapter
Full-text available
Nearly all the agricultural businesses in the rural settlements of the Tahtalı Dam Protection Basin are small-scale. Their production activities are traditional. The participants who engage in non-agricultural activities account for 6.3%. Those performing field agriculture (24.0%) and fruit farming (25.7%) make up 49.7%; those performing vegetable...
Article
Full-text available
Ecology and economy balanced approach have great importance for optimal landu-se planning. Turkey has been going through a rapid and dynamic process of change and having difficulties regarding maintaining the balance between rapid development and protection of environment. In connection with the rapid economic growth, the natural areas shows rapid...
Article
Full-text available
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENME Coğrafya derslerinde öğrencilerin, yaparak-düşünerek öğrenme etkinliklerine katılımı sağlanarak anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanır. Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrenciler sorgulama temelli öğrenme etkinlikle-rinde bulunarak sorgulayıcı ö...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, tarım başta olmak üzere geleneksel ekonomik faaliyetler açısından sınırlı imkânlara sahip olan Artvin ili Ardanuç ilçesi Cehennem Deresi Kanyonu’nun alternatif turizm etkinliklerinden birisi olan ekoturizm açısından potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışma, betimsel bir yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma alanının analizi...
Article
There is a drought every 10 years in the Mediterranean Region. So monitoring of drought is important in Mediterranean Region. In this study, MODIS NDVI data with 16-day temporal and 250-m spatial resolution bands are used. Beside this, we carried out meteorology-based drought analyses on a monthly and yearly scale, by using climate data. We compare...
Article
Full-text available
ZET İnsanlık, yerleşik yaşama geçişinden günümüze ideal mekânı ve insanı arama gayreti içerisindedir. Bu arayış, günümüzde hayati bir boyuta ulaşmıştır. Kaos ortamı (çağı) olarak nitelenen 21. yüzyılda mekân-insan ilişkilerinin reformize edilmesi, hatta köktenci bir teori-pratik düzleminde dönüştürülmesi zorunludur. Murray Bookchin, içinde bulunduğ...
Article
Wetlands have a great importance for its containing biological diversity and continuity of ecological balance. Turkey is rich in wetlands and also of a strategical importance on international level. From this perspective, it is important for current wetlands to get survived both ecologically and economically. Main motivation of this study is to rea...
Article
Full-text available
Studies performed with regard to drought are based on conventional methods in general. The studies which are performed with conventional methods fill a significant gap. But, data belonging to climate are not sufficient alone for following a complex phenomenon such as drought, due to the fact that they are unable to pertain to long-time and are insu...
Article
Full-text available
Climate continuously changing place on temporal and spatial scale is a dynamical process. Change in climate has occurred for many times during the period from the Earth’s existence until today. However, with intense industrialization movements which started in 19th century, human began to be influence on natural climate change process. Theory of cl...
Article
Full-text available
The objective of this study was to determine the current situation of erosion in Kucuk Menderes River Basin which is a site rich in natural environment potential, and to semtinize possible dangers which the erosion would create in the future, from a geographical-ecological point of view. In the research, Landsat satellite images were utilized to de...
Article
Full-text available
z: Bu çalışmada, Antakya-Kahramanmaraş Grabeni'nin farklı iklim özellikleri ihtiva eden kesimlerinden, dünyadaki en geniş yayılışını Türkiye'de yapan Kızılçam ormanlarına ait test alanları belirlenmiştir. Sonuçlar, Kızılçam ormanlarının yağış koşullarına önemli tepkiler verdiğini göstermektedir. Antakya-Kahramanmaraş Grabeni'nde yağışın fazla olduğ...
Article
Full-text available
The effects of climate change on Mediterranean region are known to include increases in temperature, decreases in precipitation and water exiguity. The original Mediterranean climate prevails along the southern coast of Turkey causes alterations in both climate parameters and perceived temperature by changes in the temperature, precipitation, and h...
Article
Full-text available
ZET Uzaktan algılama, doğal olaylara, özellikle iklime ve insana bağlı bitki örtüsü değişimlerini geniş bir bantta izleme, araştırma ve sayısal veriler ile güvenilir bir şekilde ortaya koyma imkânı sunmakta ve büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Uzaktan algılama yönteminde, bitki ile doğal ortam arasındaki ilişkiler, farklı modellemeler ve uydu görünt...
Conference Paper
Full-text available
Aim of this study is to evaluate temporal change of land use in terms of sustainable use of natural resources through the years of 1984-2012 in Kucuk Menderes Basin. In the study, Landsat TM satellite images were benefitted from, and various remote sensing softwares were used in processing these images. In spite of a decreasing on areas of forest-m...
Article
Full-text available
In this study were investigated, wheat fields (Triticum aestivum L) with different soil characteristics and extreme rainfall using Normalized difference of vegetation index (NDVI) from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data with 16-day temporal (in 10-year period between 2001 and 2010) and 250-m spatial resolution, computed usin...
Article
Full-text available
Bu çalışmada kırmızı ve yakın infrared band kullanılarak hesaplanan, 16 günlük zamansal çözünürlüğü ve 250 m'lik mekânsal çözünürlüğe sahip MODIS NDVI verileri kullanılmıştır. CBS ortamında kontrolsüz sınıflandırmada ISODATA yöntemi ile yüksek biomas aktiviteye sahip tarım sahaları ve diğer sahalar (çıplak sahalar, su yüzeyleri, hasatlı tarla) olma...
Article
Full-text available
modellemelerden Normalize Fark Bitki İndeksleri (NDVI), iklim ve insan kaynaklı bitki örtüsü değişimlerini izlemekte en yoğun kullanılanlarından biridir. Çalışmamızda kullanılan MODIS NDVI veriler mekânsal (250 m) ve zamansal çözünürlüğü (16 gün) ile geniş sahalardaki bitki örtüsü değişimlerini izleme imkânı vermektedir. Çalışma kapsamında Maraş Ov...
Article
Full-text available
ZET Dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak nitelenen sulak alanlar, tarım ve sanayi faaliyetlerinin etki alanlarının genişlemesiyle geri dönüşü mümkün olmayan derin hasarlara maruz kalmaktadır. Sözü edilen olumsuz süreç ülkemiz sulak alanlarını da tehdit etmektedir. Nitekim ülkemizde takip edilen yanlış yönetim ve kullanım uygulamaları ile son 40...
Article
Full-text available
Temperature and precipitation pattern changes in the 21st century due to the increased emission of green- house gases in the atmosphere. Turkey is located in a semi-arid climate belt, which is under constant threat of global drought. Potential climate change in the 21.centuy is expected to further increase this drought. Therefore, data on agricultu...
Article
Full-text available
Z Yeryüzünün tüm canlıları için hayati bir önem taşıyan tarıma ait bilgilerin yeterli sıklıkta, devamlı ve düzenli olarak elde edilmesi önem taşıyan bir konudur. Bu çalışmada uzaktan algılama ile iklim verilerinin entegrasyonu sağlanarak, yağış ile Antep fıstığı arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Antep fıstığı bitkisinin bil...

Network

Cited By