Maurice Paulissen

Maurice Paulissen
Wageningen University & Research | WUR · Department of Cultural Geography

About

83
Publications
27,276
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
475
Citations
Introduction
I am currently working on a research project (2017-2022) on the history of human use and perceptions of raised bogs in the historical Low Countries. This work is part of the overarching NWO-funded Vidi project Home Turf led by landscape archaeologist Dr Roy van Beek, in which I also collaborate closely with physical geographer Cindy Quik MSc. I have a background in ecology (PhD, 2004) and in landscape history (MA, 2015). I previously worked at Wageningen Environmental Research (Alterra).
Additional affiliations
March 2017 - present
Wageningen University & Research
Position
  • PhD Student
Description
  • Research on history of human bog use and perceptions (2017-2022), in collaboration with a landscape archaeologist (dr. Roy van Beek) and a physical geographer (Cindy Quik MSc).
May 2005 - February 2017
Wageningen University and Research Centre
Position
  • Researcher
Description
  • Invited lecture at the Historisch-Geographisches Kolloquium of the University of Bonn, Germany (2015) | Supervised several BSc students working on internships (2009-2011)
May 2005 - February 2017
Wageningen University & Research
Position
  • Researcher
Description
  • I led, and contributed to, applied research and consultancy projects in the fields of ecology, landscape research, and landscape history.
Education
February 2012 - December 2015
University of Groningen
Field of study
  • Landscape History
November 1998 - September 2004
Utrecht University
Field of study
  • Peatland ecology
September 1992 - November 1997
Radboud University
Field of study
  • Biology (ecology)

Publications

Publications (83)
Article
Full-text available
Commercialisation of resources taken from commons is considered problematic in several ways in traditional commons scholarship. In particular common-pool resource (CPR) theory argues that institutions for collective action such as commons are largely autonomous, experiencing little influence from either the market or the state, and focusing only on...
Article
Full-text available
Large-amplitude meanders may form in low-energy rivers despite generally limited mobility in theses systems. Exceptionally large meanders which even extend beyond the valley sides have developed in the Overijsselse Vecht river (the Netherlands) between ca. 1400 CE (Common Era) and the early 1900s, when channelization occurred. Previous studies have...
Article
Full-text available
Het landschap waarin wij wonen, werken en recreëren, zit barstensvol namen. Deze geografische namen zijn vaak zeer oud en bevatten informatie over hoe mensen op enig moment in het verleden het landschap zagen of gebruikten. De betekenis van de namen is soms voor de hand liggend, maar in andere gevallen kunnen we er alleen maar naar gissen. Aan de h...
Conference Paper
http://www.lgog.nl/Publications/1494934617603
Article
Full-text available
Saline wetlands may be well suited for purifying contaminated water from saline agriculture and aquaculture or from freshwater-based agriculture in areas subject to increased salinity. However, case studies on the nutrient removal efficiency of halophyte species are scarce, especially for temperate regions. Here we tested the nutrient removal effic...
Article
Full-text available
Dutch fens, subjected to high nitrogen (N) deposition levels with reduced N (NHy) highly dominating over oxidised N (NOx), have since the second half of the past century seen a significant decline of Scorpidium and other characteristic brown moss species, while several Sphagnum species have increased rapidly. This promotes acidification and the tra...
Technical Report
Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project richt zich op het waarderen van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de voorgestelde een ‘natuur...
Article
QuestionHow did frequency and local abundance of key bryophytes in Dutch fens change between 1940 and 2000? LocationThe Netherlands. MethodsA total of 1939 vegetation relevés, objectively assigned to the class Parvocaricetea and dating from the period 1940–1999 inclusive, were extracted from a national Netherlands database. From this relevé set, tw...
Technical Report
Full-text available
Het is te verwachten dat laagveen plantensoorten verschillend kunnen reageren als gevolg van een blootstelling aan zout. In dit rapport worden verschillende typen informatie vergeleken, waaronder verspreidingsdata, indicatiegetallen en experimentele data. Een aantal soorten (13–18% van totaal aantal soorten, vooral wijdverspreide soorten) tolereren...
Technical Report
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig en...
Technical Report
Met het oog op klimaatverandering, waardoor zowel zeer droge als zeer natte perioden een grotere druk leggen op de conditie en kwaliteit van dijkgraslanden, is het zaak om experimenteel te onderzoeken welke rol de vegetatiesamenstelling heeft op de erosiebestendigheid. Door de geschiktheid van zowel gangbare als nieuwe zaadmengsels te testen en de...
Technical Report
Full-text available
De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productie...
Article
In brakke delen van het zeekleigebied (Nederland) en in laaggelegen kustgebieden (elders) kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen, analoog aan zoete helofytenfilters. De beschikbare praktijkkennis uit (sub)tropische gebieden is echter moeilijk toepasbaar in Nederland. Daarom zijn experimenten uitgevoerd met drie zouttolerante plantensoorte...
Technical Report
Geoparken zijn gebieden waar (internationaal) bijzondere aardkundige waarden voorkomen. Deze waarden worden ingezet voor de versterking van de regionale economie en identiteit. Alterra heeft voor de overheid een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke kansen en risico’s van de aanwijzing van Geoparken in Nederland. Aan de hand van het voorbeeld op d...
Article
Full-text available
World consumption of seafood continues to rise, but the seas and oceans are already over-exploited. Land-based (saline) aquaculture may offer a sustainable way to meet the growing demand for fish and shellfish. A major problem of aquaculture is nutrient waste, as most of the nutrients added through feed are released into the environment in dissolve...
Technical Report
Full-text available
Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in beginsel op verschillende manieren worden geeffectueerd. Elke maatregel die hiertoe wordt overwogen beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. Een a...
Technical Report
Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal centraal staat. De gevolgen van zeespiegelstijging voor kust van Renesse zijn naar verwachting beheersb...
Technical Report
Full-text available
Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek van Alterra onder twaalf waterschappen1 blijkt dat deze vaak verschillende ideeën hebben over de wate...
Technical Report
Full-text available
Kennis over de effecten van verzilting op aquatische ecosystemen is relevant voor het bedenken en uitvoeren van maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het deltaprogramma. Meer kennis hoe aquatische levensgemeenschappen reageren op kort of langdurende fluctuaties van het zoutgehalte in het zoete tot licht brakke d...
Article
• Peat bogs have accumulated more atmospheric carbon (C) than any other terrestrial ecosystem today. Most of this C is associated with peat moss (Sphagnum) litter. Atmospheric nitrogen (N) deposition can decrease Sphagnum production, compromising the C sequestration capacity of peat bogs. The mechanisms underlying the reduced production are uncerta...
Technical Report
Full-text available
Droogteperioden zullen in de komende decennia wellicht frequenter optreden. Ook wordt een verdere stijging van de zeespiegel verwacht. Deze fenomenen betekenen voor de Zuidwestelijke Delta: meer invloed van droogte en zout op de binnendijkse natuur. In deze studie is onderzocht waar in de Zuidwestelijke Delta droogte en verzilting wellicht nu al kn...
Technical Report
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van innovatieve dijkconcepten. Op basis daarvan is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de vier Noordelijke waterschappen nagegaan op welke dijktrajecten langs de Waddenzee innovatieve dijkconcepten mogelijk zijn. Innovatieve dijkconcepten kunnen goedkoper zijn, beter passen in het landschap, n...
Technical Report
Bij Lauwersoog komen een aantal functies bij elkaar: haven, visserij, toerisme, natuur, maar ook waterveiligheid. De waterkering vormt een belangrijk element in het gebied. In dit rapport worden de ervaringen met het bepalen van de meerwaarde van innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog beschreven. Het Deltaprogramma Waddengebied w...
Article
Full-text available
Belasting van brakke watergangen en estuaria met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de agrarische sector is een belangrijke oorzaak voor het nog niet halen van ecologische doelen voor deze wateren. Naar analogie van de zoetwatergevoede helofytenfi lters is het aannemelijk dat zilte zuiverende moerassen schoon brak water kunnen leveren voor...
Technical Report
Full-text available
Om de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in het beheer van natuurgebieden te onderzoeken is een systeem ontworpen dat bestaat uit vijf stappen. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd, een risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, het beheer geanalyseerd, mogelijkheden voor flexibiliteit in beheer bepaald en tenslotte de kosteneffectiviteit van...
Article
Full-text available
Design and research in landscape design have yet to be balanced into a fine triad of theory, method and practice. Many practitioners worry that such academic seriousness may weaken the imaginative aspects of landscape design. Their trouble reveals a typical weakness in contemporary landscape architecture that somehow limits the understanding of des...
Article
'Op de vraag hoe gevoelig de Nederlandse natuur is voor verzilting, bestaat geen eenduidig antwoord', zegt Maurice Paulissen, onderzoeker bij Alterra. 'Zo'n vraag is te algemeen en de Nederlandse context van een kunstmatig gereguleerd systeem is bovendien niet maatgevend voor wat diverse typen natuur kunnen hebben.' Niettemin is het globale beeld d...
Article
Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, van 1 oktober tot 1 maart.
Technical Report
In de periode van 2007-2011 is in het kader van SBW Golfoverslag en Sterkte Grasbekledingen keihard gewerkt aan onderzoek naar het gedrag van grasbekledingen op dijken bij golfoverslag. In 2012 heeft het onderzoek geleidt [geleid] tot een Technisch Rapport Toetsen van Grasbekledingen op Dijken. Tussentijds zijn veel rapporten geschreven die in deze...
Technical Report
Natuurmonumenten heeft Alterra gevraagd ruimtelijk in beeld te brengen in hoeverre haar natuurgebieden in laag Nederland nu en in de toekomst risico lopen door klimaatgedreven verzilting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een generiek stroomschema ontwikkeld, waarmee kansen op, gevoeligheden voor en (daaruit voortvloeiend) risico’s van intern...
Technical Report
Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de acht gebieden: Naardermeer, Botshol, Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, Molenpolder, Groot Wilni...
Technical Report
Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfjaarlijkse toetsing volgens het ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid’...
Article
Full-text available
Het strand vormt een belangrijke overgangszone tussen zee en duinen met karakteristieke habitats en de daarbij behorende flora en fauna. De strandnatuur staat echter onder druk, onder andere door verstorende werking van zandsuppleties en recreatie. Een mogelijkheid tot bescherming is het instellen van strandreservaten. Kenmerkend voor strandreserva...
Technical Report
Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Maeslantkering / Europoortkering I, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfjaarlijkse toetsing volgens het ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid’ (VTV 2006) en ma...
Technical Report
Full-text available
Purification of wastewater rich in nutrients and organic pollutants is essential for the protection of receiving waters and to enable water reuse. This report investigates the possibilities and constraints of constructed wetlands for treatment of slightly saline wastewater from aquaculture systems. As the body of literature for saline treatment wet...
Article
Full-text available
Climate change will place increasing pressure on the functioning of agricultural and natural areas in the Netherlands. Strategies to adapt these areas to stress are likely to require changes in landscape structure and management. In densely populated countries such as the Netherlands, the increased pressure of climate change on agricultural and nat...
Article
Full-text available
Natuurstranden waren vroeger algemeen. Wie nu over het strand wandelt, zal nauwelijks meer een natuurlijk strand tegenkomen, laat staan een strand voor de natuur. Voor natuurlijke processen is weinig ruimte, terwijl deze kunnen bijdragen aan dynamisch kustbeheer en het halen van Natura 2000-doelstellingen. Een groot deel van de kust is beschermd na...
Technical Report
Nederland heeft voor de soorten en habitattypen van de VHR landelijke doelstellingen geformuleerd. Dit onderzoek analyseert voor welke soorten en habitattypen de realisatie van de landelijke doelen afdoende geborgd is via het bestaand natuurbeleid (Natura 2000, EHS, Programma Beheer, soortenbeleid, gedragscodes, leefgebiedenbenadering) en voor welk...
Technical Report
Voor een drietal gebieden (Kop van Noord-Holland, Zuidwest-Friesland met Noordwest-Overijssel) en Oostelijk Noord-Brabant worden gebiedskarakteristieken beschreven: fysisch-geografische karakterisering, landbouw, natuur, bos, groenblauwe dooradering, intensieve veehouderij (voor Noord-Brabant) en ruimtelijke knelpunten: droogte, wateroverlast, verz...
Technical Report
In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk als in Nederland is het bestaande of te ontwikkelen beleid om milieucondities voor natuur te verbetere...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, overstromingskansen of verzilting. Deze hangen af van de fysisch-geografische aspecten van een gebied,...
Technical Report
Klimaatveranderingen zullen grote gevolgen hebben voor landbouw en natuur. Ze maken belangrijke ruimtelijke aanpassingen in de plattelandsontwikkeling noodzakelijk. Voor de bestudering van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw is ingezoomd op toenemende blootstelling van landbouwgewassen aan verzilting, vernatting, droogte, ziekten &...
Article
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geeft de resultaten weer van een verkennende studie naar de gevoeligheid voor verzilting van natuur in l...
Technical Report
Overzicht van de zouttolerantie van natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in het zeer zoete en de norm in het zoete tot licht brakke bereik. Dit geldt ook voor de beschouwde pl...
Technical Report
Natuur- en waterbeheerders zouden de presentie en abundantie van reeds aanwezige en nieuw gesignaleerde aquatische exoten systematisch moeten gaan monitoren ingepast in de reguliere meetnetten van waterbeheerders, waarbij regelmatig trendanalyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het (potentiële) binnendringen van invasieve uitheemse soorten vroegtij...
Technical Report
Dit rapport beschrijft de belangrijkste hydrochemische watertypen in Nederland. De hydrologische kringloop en de opbouw van de Nederlandse ondergrond, met de belangrijkste watervoerende en waterscheidende lagen, worden kort toegelicht. De belangrijkste fysische, chemische en biologische factoren die de samenstelling van regenwater, grondwater en op...
Article
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in het zeer zoete en de norm in het zoete tot licht brakke ber...
Article
Question: Why is bryophyte succession in eutrophicated fens faster than in natural fens? Location: Mineral-rich fens in The Netherlands and NW Europe. Methods: Literature review on the ecology of four bryophyte species in various successional types as observed in Dutch fens. Results: Bryophyte succession in eutrophicated fens from the brown moss Ca...
Technical Report
Onderzoek naar de vraag of de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 elkaar versterken of juist tegenwerken. Voor de zoete wateren (rivieren, beken en meren) is een kwalitatieve analyse gemaakt van het te verwachten effect van individuele KRW-maatregelen op 12 representatieve Natura 2000-soorten en 4 -habitattypen. Het resultaat wordt gegeven in de di...
Article
Full-text available
SUMMARY In the second half of the 20th century, frequency and diversity of brown mosses strongly declined in Dutch fens while species of Sphagnum and Polytrichum increased markedly. We hypothesized that high ammonium (NH4 z ) concentrations in Dutch precipitation have promoted these species changes. To test this hypothesis, we examined the effects...
Article
asterisk inside a circle sign In Dutch fens, subjected to high nitrogen (N) deposition, Scorpidium and other brown mosses have declined markedly. A concurrent strong increase of Sphagnum and Polytrichum has promoted acidification. We measured nitrate (NO3-) and ammonium (IMH4+) availability in Dutch fens. We also tested preference for either N form...