Mateusz Mariusz Mierzejewski

Mateusz Mariusz Mierzejewski
Cracow University of Economics · Department of Organization Development

Master of Science

About

32
Publications
3,153
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations

Publications

Publications (32)
Conference Paper
Full-text available
The aim of the study is the sectoral typification of intellectual capital value measured by the VAIC method including the components of the index (physical capital CEE, human capital HCE, structural capital SCE) in the European Union countries, Iceland, Norway, Switzerland and Great Britain. The research hypothesis stating that the value of intelle...
Article
Full-text available
Sub-Saharan Africa is considered a region with enormous economic and demographic potential. One of the main challenges it faces, included in the “Agenda 2063: The Africa We Want, implemented by the African Union”, is to provide access to electricity. Currently, 600 million inhabitants of the African continent do not have access to electricity, whic...
Article
Full-text available
The article presents selected relationships between satisfaction with the financial situation and belonging of the state to the former socialist bloc, and selected labour market factors. Pearson's correlation coefficient, LOG and LOGIT modelling were used to show the European differentiation with labour market factors such as exposure to risk facto...
Chapter
Full-text available
In the conditions of globalization and growing competition on the world markets enterprises are forced to seek the most optimal sources of creating values, including intellectual capital. The aim of the study is to identify the role of intellectual capital in the process of valuation of a company. The study concerns the public enterprises of an act...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to identify the impact of market size and structure and a type of sector on the trends in research and development expenses. The study deals with the public enterprises of an active status registered in 23 European countries, whose data were attributed to the successive sectors according to Bureau van Dijk (BvD Sectors) clas...
Chapter
Cel i metody: Celem pracy było przedstawienie w perspektywie współczesnych badań interesujących zależności cyklicznych między wybranymi gospodarkami: chińską, amerykańską i europejską. Do wyjaśnienia zależności relacji między poszczególnymi wartościami makroekonomicznymi wykorzystano analizę cross-spektralną. Do określenia przyczynowości zmiennych...
Article
Full-text available
Objective: The study is aimed at verifying the main determinants of GDP growth in Scandinavian countries with special regard to scientific progress. Research Design & Methods: The theoretical part presents economic growth models (Romer learning-by-doing model and McMahon endogenous growth model). In the empirical study, they were verified on the e...
Chapter
Full-text available
Międzynarodowe rynki rolne uznawane są za rynki towarowe charakteryzujące się wysokim poziomem zmienności cen. To, w jakim kierunku i w jakim stopniu ceny będą ulegać wahaniom, będzie w znacznym stopniu wpływało m.in. na poziom dochodowości produkcji rolnej, standard życia producentów i konsumentów, czy na możliwości handlu zagranicznego 1. Ceny pe...
Article
Full-text available
The aim of the article is to present selected aspects of food industry development, in Poland, in the upcoming decade. The food industry, as one of the most important sectors of Polish agribusiness, year by year is becoming a point of interest for many institutions that would like to indicate its achievements as well as suggest the most appropriate...
Article
Full-text available
The paper presents a partial evaluation of employment and factors related to the labour markets in European countries in 2007-2016. The interconnectedness of these determinants in the context of GDP dynamics per capita for each country was examined. The quoted partial subject literature and empirical research allowed to formulate the most important...
Book
Full-text available
Pisząc o jakości życia, a więc o efektach decyzji jednostek, nie sposób pominąć aspektów pozamaterialnych, które oddziałują na kształtowanie się zachowań ludzkich - kwestie wyznawanego systemu wartości, sposoby spędzania czasu wolnego, warunki mieszkaniowe czy poziom zaspokojenia potrzeb intelektualnych oraz społecznych - to jedynie przykłady niekt...
Article
Full-text available
JEL classification: O34, G01, L66 Both the financial crisis of the first decade of the 21st century, as well as the deterioration of trade relations between the European Union and the Russian Federation were events that significantly affected the functioning of the largest listed companies on the food market: on the one hand, aggravating the condi...
Book
Full-text available
Książka jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce innowacyjności sektora usług finansowych. Autorzy przybliżają w niej zarówno globalne i krajowe uwarunkowania innowacyjności instytucji finansowych, jak również charakteryzują rodzaje innowacji finansowych, a także efekty i przeszkody pojawiające się przy ich wdrażaniu. Zamysłem towarz...
Article
Full-text available
The economic sanctions imposed by the European Union in March 2014 on the Russian Federation were caused by Russia's unlawful annexation of Crimea, which exploited the political crisis in Ukraine. In response, Russian President Vladimir Putin issued a decree on August 7 prohibiting the importation of selected groups of agri-food commodities from co...
Article
Full-text available
In recent years, research on the synchronization of business cycles in economies has been under-taken more than once. This is a desirable phenomenon especially for the European Union. The aim of the article is to verify selected macroeconomic indicators that characterize the economies of countries belonging to the European Union in relation to Pola...
Article
Full-text available
The article presents the issue of corporate social responsibility as an instrument of stabilising the macroeconomic situation of a company based on building increased trust and attachment of society to a given company. Developing relationships in a proper way with stakeholders should be a guarantee to make a business an important element of the soc...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną-stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społeczn...
Article
Full-text available
This paper presents the impact of changes in prices of agricultural products on changes in retail prices of agrifood products. The basis for the study was data on changes in prices of milk, wheat, pork and poultry and derived products in Poland in 2007–2016. A relationship was discovered between the variables, on one side, and lags between the exam...
Chapter
Full-text available
The issue of food economy and agribusiness in the global economy is one of the main interests of contemporary economists. The food industry as a whole, as a research area, is also very important as well as the enterprises belonging to a specific sector. A research entity are enterprises belonging to the WIG-food index listed on the Stock Exchange i...
Article
Full-text available
Wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedzielę jest tematem burzliwych dyskusji wśród przedsiębiorców, konsumentów, a także ekonomistów. Sceptycznie odnoszą się do tego pomysłu analitycy, wróżąc ogólny spadek wielkości sprzedaży i wzrost bezrobocia. Z kolei zwolennicy wprowadzonej regulacji zakładają, że przyczyni się ona do poprawy kondycji...
Article
Full-text available
The article presents a study on the phenomenon of pig gaps in the perspective of pig, cattle, and poultry farming in Poland. The work attempts to define the phenomenon itself as well as to show the reasons for its occurrence and significance for the Polish economy. The study used a cross-spectral analysis, which indicated cyclical relationships and...
Article
Full-text available
Celem niniejszej pracy jest próba wskazania miernika zmian wynikających z procesu integracji gospodarczej Unii Europejskiej oraz dokonanie za jego pomocą oceny procesu ujednolicenia rynku europejskiego w aspekcie płac. W niniejszej pracy zaprezentowane zostały główne założenia modelu Darona Acemoglu i Fabrizio Zilibottiego odnoszące się do zależnoś...
Article
Full-text available
The main idea of the article is to confront the Socratic idea of ethical intellectualism, assuming that having particular knowledge is a sufficient basis for proper behaviour, with modern economy. The initial thesis, backed with philosophical arguments taken from the Plato's dialogues, states that it is beneficial for any market entity to has the b...
Chapter
Full-text available
Celem niniejszej pracy jest próba wskazania miernika zmian wynikających z procesu integracji gospodarczej Unii Europejskiej oraz dokonanie za jego pomocą oceny procesu ujednolicenia rynku europejskiego. W niniejszej pracy zaprezentowane zostały główne założenia modelu Darona Acemoglu i Fabrizio Zilibottiego odnoszące się do zależności płacowych w k...
Chapter
Full-text available
Abstract The article deals with an attempt to assess the changes of food safety in Poland in the years 2002-2014 based on the collected data regarding migration, the population of Poland, the level of expenditure and income of households, the production expenditures of agricultural industry in Poland and the outcomes of agricultural production. It...
Article
Full-text available
The concept of a knowledge-based economy is a relatively new topic, but it does not mean that the previous economies did not use knowledge. For many years, knowledge formed the basis of any economy, it was a factor that set the pace of each of them, but just nit is making a significant impact on the entrepreneurial environment, and more. Inherent K...
Article
Full-text available
Słowa kluczowe: sankcje gospodarcze, handel zagraniczny, Grupa Wyszehradzka Abstrakt. Podjęto próbę oceny wpływu sankcji gospodarczych wobec Rosji wprowadzonych w 2014 roku przez Unię Europejską na bilans handlu zagranicznego państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Republiki Czeskiej oraz Słowacji), jako skutek kryzysu ukraińskiego. Przedstawi...
Chapter
Full-text available
Intellectual capital is a significant distinguishing factor for firms in the presentday economy. Knowledge, its related elements and overall utilisation affect the results that a company attains. Appropriate management in this area can bring about further successes for a firm in which processes of this type are present. One of the tools of manageme...
Article
Full-text available
Niniejsza praca przedstawia analizę wpływu kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku w perspektywie zmian, które zaszły w dyskusji oraz poglądach społeczeństw na funkcjonowanie gospodarki, wskazując przy tym słabości obecnego systemu oraz potrzebę odnalezienia nowego rozwiązania. Zobrazowane zostały w niej wybrane mechanizmy wolnorynkowe oraz...

Network

Cited By