Mateusz Ciechanowski

Mateusz Ciechanowski
University of Gdansk | UG · Department of Vertebrate Zoology

About

92
Publications
18,401
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
932
Citations

Publications

Publications (92)
Article
Full text available here: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723061958?fbclid=IwAR2QiiEeBBPzwZXEDS6FtirIGx4brwDHV1fCBOqTjT5X6x8e5eyHsxbUqRo Ecosystem engineers, such as the Eurasian beaver, Castor fiber, transform habitats, thereby creating favourable conditions for other species and increasing biodiversity. Multiple studies...
Article
Full-text available
Świętokrzyski National Park protects a low forested mountain range in SE Poland. Its bat fauna is under-studied, with ten species listed from the area so far but with no knowledge of their reproductive status and distribution. We recorded 15 species, eight of them reproducing in the park. For seven species, the present study is the first record in...
Presentation
Full-text available
Bóbr europejski poprzez budowanie tam jest zdolny do znacznego przekształcania ekosystemów poprzez spowalnianie przepływu wody i tworzenie zalewów. Tamy stają się też potencjalnymi mostami umożliwiającymi pokonanie cieków. Celem badań było ustalenie roli tam bobrów oraz powalonych pni drzew jako szlaków komunikacyjnych pozwalających na przekraczani...
Presentation
Full-text available
Do nieinwazyjnego monitoringu ssaków naziemnych często stosuje się tropołapki - powierzchnie zawierające sztuczne medium, na którym odciskają się tropy przechodzących zwierząt. Umożliwiają one rejestrację tropów w niesprzyjających dla tradycyjnego tropienia warunkach terenowych i pogodowych, np. brak śniegu, twarde podłoże lub gęsta roślinność. Do...
Poster
Full-text available
Wilk szary jest w Polsce gatunkiem coraz liczniejszym dzięki objęciu ochroną ścisłą. Poznanie przyczyn jego śmiertelności pozwala na skuteczniejszą ochronę gatunku. Na UG w latach 2019-23, w celach potwierdzenia przyczyny śmierci i edukacyjnych, przeprowadzono sekcje 25, a sumarycznie zebrano dane na temat 30 osobników. Wśród nich dominowały samice...
Poster
Full-text available
W obliczu rosnącej urbanizacji, kampusy uniwersyteckie mogą stanowić schronienie lub jedyne dostępne w przestrzeni miejskiej siedliska dla różnych gatunków ssaków. Tereny akademickie często zawierają obszary zielone i zadrzewienia. Kampus Uniwersytetu Gdańskiego charakteryzuje się centralnie położonym "EkoParkiem" oraz bliskością Trójmiejskiego Par...
Article
Full-text available
The gradual conversion of forest stands to single-aged and single-species stands is resulting in the loss of natural roosts for many animal groups. The installation of bat boxes is one solution to compensate for the lack of natural roosting opportunities. The box models differ in their design and material, which to some extent can determine their s...
Article
Full-text available
Physical obstacles within animal habitats create barriers to individual movements. To cross those barriers, specific corridors are used, some of them created by keystone species such as Eurasian beavers (Castor fiber). Their dams on rivers may also increase habitat connectivity for terrestrial mammals, but the significance of that function has neve...
Preprint
Full-text available
Ecosystem engineers, such as the Eurasian beaver, Castor fiber, transform habitats, thereby creating favourable conditions for other species and increasing biodiversity. Multiple studies have revealed that beaver ponds are valuable habitats for invertebrates and vertebrates, including other mammals, but the impact of watercourse damming on the faun...
Presentation
Full-text available
Bóbr europejski Castor fiber to gatunek zwornikowy, który poprzez piętrzenie cieków tworzy rozlewiska, będące atrakcyjnymi siedliskami dla wielu grup organizmów, w tym ptaków. Bobry dostarczają także potencjalnego schronienia lub żerowiska dla innych zwierząt w postaci żeremi, jednak ich znaczenie dla ptaków pozostawało nieznane. Celem tej pracy je...
Presentation
Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo zasiedlania budynku przez nietoperze pozostają słabo poznane. Badań takich przeprowadzono w Europie zaledwie kilka, co utrudnia skuteczną ochronę nietoperzy na terenach zabudowanych. Co więcej, z uwagi na postępujące antropogeniczne zmiany klimatu, dotychczas opublikowane prace na temat preferencji siedlisk...
Article
Full-text available
We report the first ever winter record of parti-coloured bat Vespertilio murinus from the underground hibernaculum in Kashubian Lakeland (eastern part of Pomeranian Lakeland). The species is considered a long-distance migrant, hibernating in crevices of building walls, located above the ground, most winter records in Poland are associated with indi...
Poster
Full-text available
Zabytkowe parki są znane w Europie jako ważne ostoje nietoperzy w krajobrazie przekształconym przez człowieka, choć przykładów takiej ich roli z terenów Polski mamy niewiele. Park Oliwski w Gdańsku jest poklasztornym (cysterskim) założeniem z XVIII-XIX wieku o powierzchni 11,3 ha, obejmującym bogatą kolekcję dendrologiczną i liczne zbiorniki wodne,...
Poster
Full-text available
Woliński Park Narodowy (WPN) obejmuje 10937 ha największej polskiej wyspy, Wolina, z czego 42,5% stanowią lasy (średni wiek drzewostanów 118 lat), ekosystemy wodne 42,8% (jeziora polodowcowe oraz słonawowodne kanały i odnogi Zalewu Szczecińskiego), a pozostałe 14,7% chronią lądowe ekosystemy nieleśne. Głównymi przedmiotami ochrony są nadmorskie kli...
Poster
Full-text available
Wstęp Rezerwat przyrody "Krzemionki Opatowskie" (woj. świętokrzyskie) utworzony został ze względu na unikatowe walory archeologiczne-podziemne, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego oraz ślady osadnictwa z tego okresu. Z tego względu został również wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zajmuje obszar 378,83 ha, na który składa się re...
Presentation
Full-text available
Żeremia bobrów europejskich mogą stanowić atrakcyjne schronienie dla innych ssaków, zaś dla niektórych drapieżników również istotne miejsce żerowania. Celem badań było poznanie wpływu żeremi bobrowych na aktywność innych gatunków ssaków i interakcje między nimi. W latach 2018-2022 w rezerwacie przyrody „Jezioro Drużno” objęto monitoringiem fotopuła...
Poster
Full-text available
Stawy bobrowe stanowią cenne siedliska dla bezkręgowców i kręgowców, w tym innych ssaków. Jednak wpływ piętrzenia cieków przez bobry na faunę drobnych ssaków naziemnych, gryzoni i ryjówkokształtnych, pozostaje słabo poznany. Postawiono hipotezę badawczą, że aktywność i różnorodność gatunkowa drobnych ssaków jest wyższa bliżej tamy. W 2020 i 2021r....
Article
Full-text available
Simple Summary: This paper describes a new species, Demodex pusillus, inhabiting the hairy skin of Nyctalus noctula, which is one of the smallest arthropods. New data on the coexistence of skin mites from the sister families Demodecidae and Psorergatidae in bats are also included, as well as an updated global checklist and data on their occurrence,...
Presentation
Full-text available
Bóbr europejski Castor fiber dzięki swoim zdolnościom do przekształcania środowiska jest uznawany za gatunek zwornikowy. Poprzez grodzenie tamami cieków wodnych i tworzenie tym samym rozlewisk, bóbr wpływa na szerokie spektrum organizmów – od roślin, poprzez bezkręgowce, aż po kręgowce, w tym inne ssaki. W celu zbadania wpływu działalności bobrów n...
Poster
Full-text available
Biocenozy lasów górskich strefy tropikalnej należą do najbardziej zagrożonych przez postępujące zmiany klimatu oraz deforestację. Aby zachować fragment takiego ekosystemu i umożliwić rozwój poświęconych mu badań przyrodniczych, grupa naukowców związanych z fundacją „Biodiversitatis” wykupiła obszar o powierzchni 30 ha oraz prowadzi działania w celu...
Article
Full-text available
Rezerwat przyrody „Studnica” położony w południowej Wielkopolsce, w kompleksie Lasów Rychtalskich, chroni niewielki płat grądów i kwaśnych dąbrów z udziałem świerka. Teriofauna rezerwatu nie została dotychczas opracowana, dlatego podjęto próbę jej zbadania. Inwentaryzację ssaków przeprowadzono w oparciu o obserwacje bezpośrednie, tropienia, fotopuł...
Presentation
Full-text available
Świętokrzyski Park Narodowy jest obszarem o słabo poznanej chiropterofaunie. Co prawda, z jego terenu podawanych było jak dotąd 10 gatunków nietoperzy, brak jest jednak jakiejkolwiek wiedzy na temat statusu rozrodczego czy rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Aby uzupełnić tę lukę, w maju-sierpniu 2013 wykonano nasłuchy detektorowe na 10 stanowi...
Poster
Full-text available
Biocenozy lasów górskich strefy tropikalnej należą obecnie do najbardziej zagrożonych przez postępujące, antropogeniczne zmiany klimatu, a ich stopniowy zanik potęguje rosnące tempo deforestacji związanej z rozwojem osadnictwa i rolnictwa. Aby zachować fragment takiego ekosystemu i umożliwić rozwój, poświęconych mu, interdyscyplinarnych badań przyr...
Presentation
Full-text available
Obszar Natura 2000 „Twierdza Wisłoujście” PLH 220030 obejmuje kompleks fortyfikacji z XVI-XIX w. Został on utworzony dla ochrony stanowiska nocka łydkowłosego Myotis dasycneme, gatunek ten stanowi jednak tylko niewielki procent zgrupowania nietoperzy. Monitoring zimujących nietoperzy jest prowadzony na terenie Twierdzy nieprzerwanie od 2000 roku. O...
Conference Paper
At present, Poland can boast of two research stations abroad: Polish Antarctic Station Henryk Arctowski, located on the Bay of Admiralty on King George Island in the South Shetland Archipelago, and the Hornsund Polish Polar Station Stanisław Siedlecki located a few hundred meters from the shore of the Bay of White Bears (Norwegian “Isbjørnhamna”) i...
Poster
Full-text available
European beavers C. fiber are one of the few species that are capable of remolding ecosystems and their influence comprises wide spectrum of organisms, including other semiaquatic mammals. Beaver constructions by themselves might be attractive roosts for the latter ones. Beavers, otters L. lutra, american minks N. vison and muskrats O. zibethica of...
Article
Full-text available
Temperate zone bats are associated with forests and affected by forest management practices. However, practices vary among regions and countries, and the relationship between bats and managed forest stands is not well understood. We compared the activity of bats in three forest management areas across four stand ages of managed Scots pine (Pinus sy...
Article
Full-text available
Each year, large numbers of bats move across Europe between their summer and winter areas, yet even though many of them are endangered and legally protected, we are unaware about many aspects of their migratory behaviour. Here, taking Nyctalus noctula as a model species, we used stable hydrogen isotopic values in fur (d2Hf ) as an endogenous marker...
Article
Full-text available
Carios vespertilionis Latreille, 1802 is a typical bat parasite, widely distributed in the Palearctic, Oriental and Afrotropical realms. Its localities were found throughout Poland, yet it is considerably more common in the south. Currently, 105 bats have been examined, collected in the period 1999–2017 from 27 localities in northern Poland; 102 C....
Presentation
Full-text available
Mopek Barbastella barbastellus jest zagrożonym wymarciem nietoperzem, który często uważany jest za gatunek wskaźnikowy starych lasów liściastych. Mopek najczęściej wybiera na swoje kryjówki spękane drzewa lub odstającą korę, których nie spotyka się w młodych lasach. Celem badań było sprawdzenie czy powierzchnia, stopień izolacji oraz skład gatunkow...
Poster
Full-text available
Świętokrzyski Park Narodowy jest obszarem o słabo poznanej chiropterofaunie. Co prawda, z jego terenu podawanych było jak dotąd 10 gatunków nietoperzy, brak jest jakiejkolwiek wiedzy na temat statusu rozrodczego, rozmieszczenia i udziału poszczególnych gatunków w zgrupowaniu nietoperzy. Większość gatunków podawano w oparciu o pojedyncze stwierdzeni...
Poster
Full-text available
Krajeński Park Krajobrazowy (woj. kujawsko-pomorskie) zajmuje obszar blisko 750 km2, a teren parku stanowi mozaika pól uprawnych, jezior i lasów. 66% parku stanowią pola uprawne, natomiast lasy są niewielkie i rozproszone z wyjątkiem zachodniej części obszaru. Park charakteryzuje się gęstą siecią osadniczą oraz obecnością starych parków podworskich...
Article
Recent climate warming is thought to affect the migratory behavior and geographical range shifts of Pipistrellus nathusii . This bat of the European temperate woodland zone is known to migrate up to 1900 km between its breeding and wintering areas where it uses overground roosts for hibernation. New wintering areas of the species have been recorded...
Presentation
Full-text available
Rensch’s rule describes relation between extant sexual size dimorphism (SSD) and general body size. Across a taxon, SSD increases when males are larger than females and decreases when female sex is greater. Occurrence, magnitude and direction of SSD depend on various factors, e.g. number of offspring, mating behaviour or living conditions. Chiropte...
Conference Paper
Druzno Lake is a semi-natural, hypertrophic lake located on the uławy polders, near the delta of Vistula, Poland. This nature reserve is a protected, shallow eutrophic lake, with reedbeds and alder woodland, surrounded by open farmland. In the years 2008-2009 bioacoustic research was conducted in this site, analysis of the results showed its possib...
Presentation
Full-text available
Tworzenie rezerwatów przyrody o różnym reżimie ochronnym jest jednym z głównych sposobów ochrony przyrody, jednak stan poznania fauny, szczególnie ssaków, na obszarach chronionych, które nie są dedykowane tym zwierzętom, jest znikomy. Tymczasem znajomość teriofauny może skutkować m.in. lepszym planowaniem działań ochrony czynnej. W większości przyp...
Article
Full-text available
Spatial behavior and habitat use of breeding mammalian females often change after parturition, reflecting not only the sharp increase in energy demands associated with lactation, but sometimes also limitations of a central place, if they return regularly to feed their altricial young. We conducted the 1st radiotracking study of habitat preferences...
Article
Full-text available
Spinturnix dasycnemi (Kolenati, 1856), an ectoparasite considered to be specific to rare and local bat species Myotis dasycneme (Boie, 1825), is reported for the first time in the fauna of Poland. Specimens were collected from M. dasycneme at two localities in the north and central parts of the country. In Europe, only two males of that poorly know...
Article
Full-text available
Scots pine (Pious sylvestris L.) is economically the most important tree species in Polish forestry. Congeneric pine stands have a quite low level of biodiversity, and logging with clear sites may even cause their further decline. It is very important to discover the influence of clear-cuttings in managed pine stands on different groups of organism...
Conference Paper
In Poland, roosts of only two breeding populations of threatened pond bat Myotis dasycneme, are known – in Pomerania (formerly associated with forester’s lodge in Lubnia) and Suwałki Region, NE part of the country (associated with church in Jeleniewo). The Pomeranian population has been constantly studied since 2006, the size of colonies monitored,...
Conference Paper
‘Lake Drużno’ is a nature reserve, located in the delta of Vistula that protects a shallow eutrophic lake, reedbeds and alder woodland, surrounded by open farmland. Based on earlier acoustic survey, it appeared to be a significant foraging site of bats, but nothing was known about their roosting ecology. The aim of this study was an inventory of su...
Article
Full-text available
Węgiel J. 2016. Aktywność żerowiskowa nietoperzy w różnych fazach rozwojowych drzewostanów sosny zwyczajnej. Sylwan 160 (9): 767−776. Scots pine (Pinus sylvestris L.) is economically the most important tree species in Polish forestry. Congeneric pine stands have a quite low level of biodiversity, and logging with clear sites may even cause their fu...
Poster
Full-text available
In the area of the Tricity Aglomeration occuurence of 14 species was confirmed. Our knowledge aboute the bat fauna of Tricity is still very limited, especially in case of those species that do not use underground hibernacula. Starting from 2002, members of the Academic Bat group of the Polish Society of Nature Protection ”Salamandra” in Gdansk were...
Article
Full-text available
According to scarce available data, the use of coastal habitats by bats appears to be the most intensive during spring and autumn migrations, when coasts become migratory corridors. Migrating bats might seasonally enrich the fauna of sea islands and peninsulas, which often are poor in bats outside the migratory season. Hel Peninsula is part of the...
Article
Full-text available
The bat fauna of Albania, a country located in a Balkan glacial refugium and a Mediterranean biodiversity hotspot, has remained poorly studied although as many as 21 species and representatives of three species complexes had been reported before 2003. It was expected that several new species would be added to the country’s list of fauna, not only d...
Article
Full-text available
Few studies refer to the large-scale habitat preferences of bat assemblages in temperate mainland Europe. The study aimed at habitat associations of bats in the postglacial lakelands of northern Poland. Sixty-nine walking transects were divided into sections belonging to 36 habitat classes. Broadband ultrasound detectors were applied to record bat...
Article
We recorded 10 species of parasitic spinturnicids on bats in Albania. Eyndhovenia euryalis euryalis was collected on Rhinolophus euryale and R. ferrumequinum; Spinturnix acuminata on Nyctalus noctula; S. emarginata on Myotis emarginatus; S. helvetiae on N. leisleri; S. kolenatii on Eptesicus serotinus; S. myoti on M. capaccinii, M. nattereri, M. my...
Article
The fat dormouse Glis glis has been a species with little known distribution and habitat use in Albania, with only four literature records. We provide data about 14 new localities distributed throughout Albania, mostly in its northern half. Fat dormice were mostly recorded through their characteristic vocalization but also from direct observations....
Article
Full-text available
Many European migratory bat species hibernate in large hollow trees, a decreasing resource in present day silviculture. Here, we report on the importance of man-made hibernacula to support trans-boundary populations of noctule bats (Nyctalus noctula), a species that performs seasonal long distance movements throughout Europe. In winter, we surveyed...
Article
Full-text available
Pseudogymnoascus destructans (Pd), a parasitic fungus (being responsible for a disease known as white-nose syndrome, WNS) that caused mass mortality of cave-dwelling, hibernating bats in North America, appears to be native of Europe, where it also occurs on wintering bats, but no similar outbreaks of WNS have been recorded. Herein, we provide the f...
Article
Full-text available
The peat bog in Martenki (the East-Pomeranian Lake District, northern Poland, 54°25′N, 18°20′E) is located at the bottom of the glacial drainage channel. It covers 2.29 ha. Transition mires and quaking bogs with Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccus, Drosera rotundifolia, Typha latifolia and Menyanthes trifoliata are dominant vegetation. About half of...
Chapter
Full-text available
Celem niniejszej pracy było zebranie wszystkich dostępnych danych o ssakach zasiedlających rezerwat przyrody „Jezioro Drużno”, uwzględniając literaturę, niepublikowane prace magisterskie, raporty, plany ochrony i wyniki własnych badań terenowych. Łącznie stwierdzono 42 gatunki (44% lądowej fauny ssaków Polski), ale tylko 38 współcześnie (po 1990),...
Article
The diet of the Central European trawling vespertilionid, the pond bat Myotis dasycneme, was studied in a nursery roost in the postglacial lakeland of northern Poland, based on a very large (n = 1,725) sample of faecal pellets. This is only the third published dietary study of the species, considered to have a high conservation priority in Europe....
Article
Full-text available
We studied species composition of assemblages of small mammals (rodents and shrews) inhabiting Polish 25 ombrotrophic mires and quaking bogs in several regions in order to reveal characteristic features of their quantitative structure and compare them between regions, internal zones of the bog habitats, and different levels of anthropogenic degrada...
Article
Full-text available
Despite a commitment by the European Union to protect its migratory bat populations, conservation efforts are hindered by a poor understanding of bat migratory strategies and connectivity between breeding and wintering grounds. Traditional methods like mark-recapture are ineffective to study broad-scale bat migratory patterns. Stable hydrogen isoto...
Data
Results of the GAM used to test the linearity assumption of the variables latitude, longitude and elevation. The y-axis shows the partials (k = 3 for smoothing function) of the respective variable. The variable elevation does not show linear behavior and was therefore modeled as quadratic term. (TIFF)
Data
Sampling locations of bat hair. Name of location, site number (refers to Figure 1), number of individuals of each species captured at each site, mean stable-hydrogen isotopic ratios (‰ relative to VSMOW-SLAP), ± standard deviations when N>3, per species and site, and site elevation. (DOC)
Data
Results of the likelihood ratio test (L) for finding the optimal random structure of the linear mixed-effects model (LME) for predicting δDh from δDp. All models were estimated by REML. (DOC)
Data
Correlation matrix (Pearson's r) for the variables δDp, δDh, δ13C, δ15N, latitude, longitude and elevation. The variable names are shown in the middle diagonal; r values are in the upper right half (* corresponds to a significance level of 0.05, ** 0.01, and *** 0.001); scatter plots are presented in the lower left half. (TIF)
Data
Results of the discriminant function analysis to test the utility of a triple isotope approach for discriminating sampling locations of Eptesicus sp. A. Standardized coefficients given to δD, δ13C and δ15N to maximize the difference between locations. B. Structure matrix, pooled within-groups correlations between discriminating variables and standa...
Article
Full-text available
Despite a commitment by the European Union to protect its migratory bat populations, conservation efforts are hindered by a poor understanding of bat migratory strategies and connectivity between breeding and wintering grounds. Traditional methods like mark-recapture are ineffective to study broad-scale bat migratory patterns. Stable hydrogen isoto...
Article
Full-text available
Beavers strongly modify their environment by not only building dams and creating ponds, which slow the water flow, but also by selective cutting and removing of trees, which change the spatial structure of the forest. We aimed to test the hypothesis that beaver activity promotes new foraging sites for insectivorous bats. The beaver’s influence can...
Article
Data on seasonal dynamics of bat activity in central Europe are scarce, mostly restricted to either summer period or autumn swarming. Few studies provide extensive interspecific comparisons of temporal activity patterns. Through broadband ultrasound detection, temporal variation of flight activity was studied in seven insectivorous bat species in N...
Article
The flight activity pattern of an aerial-hawking vespertilionid Pipistrellus nathusii has been investigated over different water bodies in northern Poland. Broadband ultrasound detection revealed that the species hunted over wooded sites mainly at dusk and dawn, following a clear bimodal pattern of activity. On the contrary, open sites were used by...
Chapter
Full-text available
Parasitofauna of one of the largest species of the bat living in Poland: the Noctule bat Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) is an example of such incomplete, fragmentary knowledge. Not long ago a list of ectoparasites of the Noctule bat tecorded in Poland included 17 species, that usually were observed during the studi...
Article
Full-text available
Authors report the results of ad hoc inventories birds in Albania in 2003-2007 (spring 2004, summer 2003, 2006, 2007 and summer/autumn 2005). There are very few ornithological data from Albania, for some in the vicinity of the usual species, for Albania are missing. Very few data on forest species have been recorded, because the habitat is grubbed,...
Article
Since its description in 2001 Alcathoe's myotis (Myotis alcathoe) was recorded from several locations across Europe. Here we describe the first records of this species from Germany, Poland, Albania, and from the European part of Turkey, including the northernmost locality in central Germany (51°23'N, 11°01'E). Compilation of all up-to-date records...
Article
Different foraging tactics in related animal taxa may be expected to cause species-specific differences in sensitivity to temporal and spatial variations of resources. To test this, we studied spatiotemporal dynamics of flight and foraging activity in seven insectivorous bat species in northern Poland using broadband ultrasound detection, recording...
Article
Full-text available
Since its description in 2001 Alcathoe's myotis (Myotis alcathoe) was recorded from several locations across Europe. Here we describe the first records of this species from Germany, Poland, Albania, and from the European part of Turkey, including the northernmost locality in central Germany (51°23′N, 11°01′E). Compilation of all up-to-date records...
Article
Full-text available
The paper summarises the distribution and abundance of the globally vulnerable and nationally endan- gered pond bat (Myotis dasycneme) in Poland and is based on all the available published and unpublished data. The species was recorded in 105 UTM squares, scattered across almost the whole of Poland. In addition fossil remains, mostly from the Holoc...
Article
Full-text available
The observations of wintering Nyctalus noctula in Poland have recently become quite common. Noctule bat probably hibernates in the tree hollows, although the publications stating that hypothesis do not support it by any more extensive field data. In recent years, the cases of noctule wintering in buildings have been reported quite frequently, while...
Article
Full-text available
Two males Pipistrellus pygmaeus were captured in August 2003 near Qafëmal (northern Albania) and identified on the basis of morphological characters. Hunting individuals of this species were observed and detected also in a riparian forest of the Vjosës valley near Tepelenë (southern Albania) in April 2004. They represent the first records of this s...
Article
Full-text available
A b s t r a c t . The use of wooden (modified Stratmann) boxes by bats was studied in three different tree stands (80-year old beech forest, 150-year old oak-beech forest with admixture of pine, 50–70-year old pine forest) of a managed woodland (Darżlubska Forest) in northern Poland. Two species (Pipistrellus nathusii and Plecotus auritus) inhabite...
Article
Full-text available
Migration routes and migration strategies of Pipistrellus nathusii in Europe may suggest that there are several different populations of this species. This pilot project aimed to check if genetic variability of mitochondrial DNA could support this hypothesis. Hair samples were taken from individuals from Lithuania, Northern Poland and The Netherlan...