Martin Neumann

Martin Neumann
INVYKK - Inštitút na výskum kultúrnej krajiny

Doctor of Philosophy

About

30
Publications
5,016
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
21 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Martin Neumann currently works at the Department of Archaeology, Comenius University in Bratislava. Martin does research in Archaeology and History. Their most recent publication is 'Je moje vysvetlenie lepšie než tvoje (I) ?'.

Publications

Publications (30)
Article
Full-text available
V posledných rokoch patrí archeológia bojísk na Slovensku k pomaly sa etablujúcim odvetviam archeológie. Vďaka zopár zanieteným jedincom získava aj v odborných kruhoch postupne čoraz viac pozornosti. Hlavná pozornosť je venovaná opisu a dokumentovaniu bojových akcií, resp. zachovaniu a ochrane reliktov po bojových činnostiach. Napriek tomu sa výsku...
Article
Full-text available
Vinohradníctvo patrí k činnostiam, ktoré majú v ľudskej spoločnosti pomerne dlhú tradíciu. V plnej miere to platí aj o oblasti juhozápadného Slovenska, kde korene pestovania viniča siahajú minimálne do veľkomoravského obdobia. V príspevku upriamujeme pozornosť na pohorie Malých Karpát, resp. na ich centrálnu časť, ktorú tvorí masív Pezinských Karpá...
Article
Full-text available
V marci 1902 bola v Beši (juhozápadné Slovensko) objavená kostra mamuta. Objav pravekého zvieraťa okamžite vzbudil pozornosť miestnych autorít a centrálnych inštitúcií v Budapešti. Ako sa však ukázalo, v dôsledku nedostatočného záujmu kompetentných osôb zostával vzácny nález dlhé mesiace takmer nedotknutý na svojom pôvodnom mieste. Túto situáciu vy...
Article
This article presents the successful application of several geophysical methods in archaeological prospection with integration of LiDAR data and examination of historical documents. The locality of interest is situated in an urban area of Bratislava city on the Danube River where no previous archaeological research has been undertaken. It comprises...
Article
Full-text available
Existencia šľachtického sídla - kúrie - je v obci Suchá nad Parnou doložená minimálne od neskorého stredoveku. V priebehu storočí menila svojich majiteľov a s nimi aj svoju podobu. Od polovice 16. storočia začala v prameňoch vy-stupovať už ako kaštieľ (castellum). V rukách Fuggerovcov a Pálfiovcov sa kaštieľ stal sídlom správy jedného z dištriktov...
Article
Full-text available
Príspevok sa zaoberá vývojom kláštorných záhrad v stredoveku. Sleduje ich ukotvenie v kláštorných reholiach, vznik funkcie záhradníka a zakomponovanie záhrad do komplexu kláštorných budov. Pozornosť je kladená na dva zachované plány opátstiev v Sankt Gallene a Canterbury ako i spektrum pestovaných rastlín v rámci kláštorných záhrad. To môže byť ide...
Article
Full-text available
Obdobie 2. svetovej vojny sa teší medzi laickou verejnosťou i odbornou vedeckou obcou stále živému záujmu. Dokladá to nielen množstvo dostupnej literatúry k tejto téme, no i početné rekonštrukcie bojov, ktoré sa pred vyše 70 rokmi odohrali na území Slovenska. Krok s dobou sa snaží držať aj archeológia. Vďaka súčasnej legislatívnej úprave sú ako arc...
Article
Full-text available
V dnešnej postfaktickej dobe sme si akosi zvykli na to, že každý, kto má dostatočné sebavedomie a vie sa v každodennej súťaži "prebiť", si zasluhuje autoritu svojho okolia. S týmto fenoménom sa dá stretnúť v akomkoľvek spoločenskom prostredí - od sociálnych sietí až po zamestnanie každého z nás. O to viac však bije do očí, ak takýto jednotlivec nem...
Article
Full-text available
Život píše originálne príbehy. Ako nadaný autor si vyberá z mnohorakých foriem - z krátkych sviežich poviedok, spletitých románov, komédií a drám so smutným či šťastným koncom. No nepíše ich vždy sám. Často má nablízku človeka, ktorý mu pri ich písaní hľadí cez rameno s úmyslom pridať aspoň zopár vlastných slov. Výsledkom je príbeh s pevnou dejovou...
Article
Full-text available
Na začiatku 30. rokov 19. storočia zasiahla Uhorsko epidémia cholery. Pôvodnou oblasťou jej výskytu bola India, kde v pravidelných cykloch hubila miestne obyvateľstvo. V roku 1824 vôbec prvýkrát prenikla do Ruska. Trvalo niekoľko rokov, kým sa nákaza dostala do Európy. Napriek ochranným opatreniam prenikla v roku 1831 cez Halič a Karpaty do Uhorska...
Article
Full-text available
Profesionalizácia archeologického bádania na Slovensku sa začína so vznikom samostatnej Československej republiky. Vyvrcholenie týchto snáh, stelesnené vznikom Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, je však úzko previazané až s pomerne neskorým obdobím rokov 1938-1939. Archívny výskum, ktorého výsledky sú prezentované v tejto št...
Article
Full-text available
Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Applikation der emischen und etischen Perspektive im Rahmen der Landschaftsar-chäologie zu präsentieren. Als Beispiel wurde die Umgebung der Burg Červený Kameň (Südwest-Slowakei) gewählt. Der konkrete Einsatz dieser Perspektiven wird an der Standortwahl des heuti-gen Kalvarien berges gezeigt. Dabei w...
Book
Full-text available
V roku 2018 sme si v Českej i Slovenskej republike pripomenuli spoločné výročie – vznik Československej republiky. Nové spoločenské podmienky umožnili v novom štáte dovtedy nevídaný rozvoj, a to aj v oblasti kultúry a vedy. Vďaka tomu čoskoro vznikol centrálny Štátny archeologický ústav v Prahe, ktorý udával smer archeologickému bádaniu v celom Čes...
Poster
Full-text available
Results of a field survey at the early modern battlefield near Veľké Vozokany
Article
Full-text available
The year 1956 resonates in the European society through the anti-Communist activities and uprisings in Poland and Hungary. However, both had their peaceful Czechoslovak predecessor. Its moving power was also found at Comenius University. Students who had long tolerated weak college capacities, poor quality food as well as inappropriate hygienic con...
Article
Full-text available
Among popular research subjects belongs the termination phase of the Early Bronze Age in Carpathian Basin. During this time many tells and fortified settlements were abandoned. The aim of this study is to try to elucidate processes, which took place in the society and led to the fall of the archaeological cultures. Unlike other interpretation model...
Article
Full-text available
Year 1939 in Slovak archaeology. At the beginning of 1939 Slovak archaeology celebrated already 20 years of its existence in the independent state. New university, residing in Bratislava, trained young scientific generation. Scientific ambitions of university board of professors were fulfilled in the Slovak Homeland Museum, which competed with the...
Article
Full-text available
Filozofická fakulta UK v Bratislave vznikla len pár rokov po vzniku Československej republiky - v roku 1921. Na stránkach novín bol vznik fakulty ohlásený 24. septembra 1921. Deň predtým si nová fakulta zvolila svojich funkcionárov a hneď aj ohlásila pravidelné prednášky a seminárne cvičenia. 1 Na štúdium na Filozofickej fakulte sa v akademickom ro...
Research
Die Verfassung des Deutschen Reichs
Article
Full-text available
In 1940 State Archaeological Institute celebrated its first anniversary. However, there was no reason for celebrating. Institute continually suffered under insufficient funding which negatively influenced its activities. During the first 5 months of 1940 no archaeological excavations took place. Only in June the first proper excavation began in Kož...
Article
Full-text available
Kartografické pramene poskytujú jedinečný doklad o vývoji krajiny v priebehu storočí. Pomáhajú identifikovať nielen po-stup osídľovania či zmeny v podobe sídliskových jednotiek, no pri bližšom pohľade ponúkajú informácie aj o vzniku, výbere či preferencii cestných ťahov, regulovaní vodných tokov, vytyčovaní katastrálnych hraníc či o spôsobe zaobchá...
Article
Full-text available
Is My Explanation Better than Yours? The Main Forms of Reasoning in Archaeology with Emphasis on Deductive and Inductive Methods of Reasoning. This article deals with the most prevalent forms of reasoning in archaeology, specifically deductive and non-deductive methods of reasoning. We try to present these forms of reasoning from the view of conte...
Article
Full-text available
fishpond cultivation fishery Červený Kameň Domain Middle Ages Modern Period The fishpond cultivation presents one form of the fishery. Though its roots go into the Middle Ages, its dominant rise in today Slovakia is connected to the 15 th and 16 th century. Due to the anti-Habsburg uprisings and Osman occupation during the 17 th century many fishpo...
Article
Full-text available
Problematika rybnikárstva na panstve hradu Červený Kameň, ktoré leží na východnej strane Malých Karpát, nevzbudzuje medzi bádateľmi prílišný záujem. Pravdepodobne je to spô­ sobené tým, že existuje len veľmi málo prameňov, ktoré by dokázali poskytnúť relevantné informácie k tejto téme. Aj v dôsledku toho je otázka vzniku i zániku takmer tuctu rybní...

Network

Cited By