Martin Kaleja

Martin Kaleja
University of Ostrava · Department of Special Education

doc. PhDr. et PhDr. , Ph.D.
higher education system, councelling, special educational needs, social and school inclusion

About

130
Publications
40,405
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
345
Citations
Additional affiliations
February 2021 - present
University of Ostrava
Position
  • Head of Department
October 2018 - June 2021
Jana Dlugosz University in Czestochowa
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • Profesor nadzwyczajny - Wydzial Pedagogiczny 2018 - 2019 Profesor uczelni - Wydzial Nauk Spolecznych 2019 - 2021
May 2018 - February 2021
Silesian University in Opava
Position
  • Head of Department
Description
  • - docent Fakultě veřejných politik v Opavě - vedoucí a docent Výzkumného centra pro sociální začleňování - proděkan pro vědu a rozvoj Fakulty veřejných politik v Opavě - docent na Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP SU - docent na Centru empirických výzkumů FVP SU
Education
April 2017 - April 2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Field of study
  • dr hab. nauk pedagogicznych
September 2014 - April 2015
Comenius University Bratislava
Field of study
  • Special education
September 2012 - January 2013
Comenius University Bratislava
Field of study
  • Pedagogy

Publications

Publications (130)
Book
Full-text available
The scientific monograph gives an analytical-synthetic view on the issue of education of socially excluded pupils in both the wider and narrower sense. It is targeted specifically at the key determinants of education of this target group. It presents both the qualitatively oriented research schemes in order to understand the core of the problem and...
Book
Full-text available
In the general context common education is interpreted as education within mainstream, where the socio-educational characteristics of the affected group of children and pupils is distinguished by heterogeneity. Inclusive education is realized in common education and during its implementation the emphasis is placed on a certain level of support of e...
Article
Full-text available
Příspěvek svým obsahem prezentuje existující nedostatky v současném pojetí kurikula školního vzdělávání a v jeho realizaci v institucionálních podmínkách České republiky. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Školy jako výchovně vzdělávací instituce při tvorbě školních vzdělávacích programů tuto úroveň mus...
Conference Paper
Full-text available
The process of educating people from socially disadvantaged backgrounds is a challenge for educators, as it is complicated by the paucity of the environment, and often weak family and community support for education. The aim of this paper is to shed light on how students from socially disadvantaged backgrounds adapt to higher education and what sou...
Presentation
Webinář se tentokrát zaměří na to, co klíčový dokument s koncepcí národní strategie ve vzdělávání (národní strategický rámec vzdělávání) pro následné období definuje, jaký směr ve vzdělávání v našich podmínkách udává. Čtyři nosné pilíře vzdělávacího modulu budou svým obsahem konfrontovat stanovené cíle a záměry dokumentu a účastníkům bude tak prez...
Conference Paper
Full-text available
In this, contribution, we are presenting for consideration our reflections, the nature of which, as we acknowledge, maybe influenced by the author’s subjectivity, and how he sees, understands and evaluates the matter at hand. The text deals with some selected aspects of Czech school education system, and its relation to a few questions, such as mai...
Conference Paper
Full-text available
The paper presents several key findings that were influenced by the following factors: social development and changes in society, the requirements of professional training of pedagogical and professional staff, as well as special pedagogical characteristics of the current facilities of reeducation centers.
Conference Paper
Full-text available
This contribution is focused on the methodological background of the research problem of academic failure in higher education. It discuss societal developments in this area and outlines the importance and influence of education on one’s life trajectory. The authors clarify the framework of methodology design and interpreting such a research strateg...
Article
Full-text available
The article is set in the social context of the Roma in the Czech Republic. The subject of the analyzes are inter alia, the phenomenon of school segregation, systemic errors in the field of educational diagnosis and education of Roma children as apart of educational programs for students with intellectual disabilities. The aim of the article is an...
Conference Paper
Full-text available
Frekventovaně vyskytující se tematizace, týkající se výchovy a vzdělávání v našem prostoru, v kruzích politických a jiných, není ojedinělá. Je věcí, jejíž předmět se bezprostředně dotýká každého z nás. Text prezentuje vybrané diskurzy v současném školském vzdělávacím prostoru. Na jejich obsahy chce autora textu poukázat a sdílet tak svůj pohled na...
Book
Full-text available
The scientific monograph was supported by the International Visegrad Fund's Visegrad Grant Contract under the contract on the provision of financial resources from the International Visegrad Fund's Visegrad Grant No. 21830131 Analysis of Roma University Students Narratives – Examples of Good Practice of Mentoring.
Book
Full-text available
Distanční studijní text se věnuje otázce etopedické diagnostiky. Koncepce studijního textu obsahuje kromě teoretického vymezení základních tematických celků, jež tvoří konstrukci celé této studijní opory, také kontrolní otázky a úkoly, včetně korespondenčních zadání. Jeho tematizace se adresněji dotýká diagnostického procesu, následně poruchy chová...
Book
Full-text available
Recenzovaný sborník je výstupem realizovaného projektu s názvem „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239), jenž byl finančně podpořen z prostředků OP VVV a z rozpočtu České republiky. Hlavním řešitelem celého projektového týmu Slezské univerzity v Opavě byl doc. PhDr. et PhDr....
Article
Full-text available
In the societal context in recent years here in Europe, an emphasis has been laid on issues concerning equality, fairness and inclusion in education. Apart from abundant discussions, advisory meeting, both professional and vocational, there are also ambivalent confrontations. Some contest the very ideas that the others support. Varying attitudinal...
Book
Full-text available
Distanční text svým obsahem tvoří rámec studijního předmětu zaměřeného na oblast edukace dětí a žáků ve školním vzdělávání, jenž se vyznačují jistými zvláštnostmi. Tyto zvláštnosti se projevují v rovině chování a jsou lidmi, pedagogickou veřejností vnímány a označovány jako jevy „zvláštní, vybočující, deviantní či patologické“. Jedná se jednak o pr...
Conference Paper
Full-text available
The education of socially (Roma) excluded pupils has been at the center of interest of strategic educational documents in the Czech Republic for a long time. Despite of the expectations of the declared goals, the current state of educational outcomes of mentioned pupils is only a little effective. The school success of these pupils often depends ma...
Conference Paper
Full-text available
The profession of teaching staff in the educational path of children and pupils from different socio-cultural backgrounds is definitely entering their socialization processes. It has a clear impact on several areas of quality of life of children and pupils attending the school institutions. These educators play a significant role in the formation o...
Conference Paper
Full-text available
The subject of education in our area as discussed in political and other circles does not take place in a vacuum but rather affects all of us. In this contribution we are presenting for consideration our reflections, the nature of which, as we acknowledge, may be influenced by the author’s subjectivity and how he sees, understands and evaluates the...
Article
Full-text available
Školní edukace v systému základního vzdělávání sociálně vyloučených (romských) žáků je v České republice již dlouhodobě sledována. Tomuto tématu věnují pozornost nejen aktéři podílející se na přípravě, produkci a evaluaci strategických, koncepčních a kurikulárních dokumentů. Jak ukazuje hodnocení současného stavu ve vztahu k vzdělávacím výstupů dot...
Book
Full-text available
Distanční studijní text pojednává o problematice vymezené ontogenetickým obdobím dítěte a o jeho dětství. Text je koncipován ve vztahu k dítěti z perspektivy mezioborové s převažujícím sociologickým zaměřením. Jeho obsah je tvořen elementárním teoretickým rámcem nosných pilířů sekundární socializace dítěte, přičemž se jejich samotná sdělení opírají...
Conference Paper
Full-text available
The paper presents with its content the existing deficiencies in the current concept of the curriculum of school education and its implementation in the institutional conditions of the Czech Republic. School education is implemented in accordance with state-level curriculum documents. Schools as educational institutions in the development of school...
Book
Full-text available
Recenzovaný sborník příspěvků autorského kolektivu české a polské provenience, jehož editorem je Martin Kaleja, prezentuje vybraná témata k problematice vysokoškolského vzdělávání a studijní neúspěšnosti v systému terciárního školství. Jednotlivé příspěvky řeší výzkumná témata, která lze vnímat z různých perspektiv zkoumání a nazírat tak na ně v ko...
Conference Paper
Full-text available
Příspěvek svým obsahem upozorňuje na aspekty sociálně pedagogické, které by v profesích pedagogických pracovníků, jež jsou vymezeny ministerstvem školství, měly být adekvátně reflektovány. Dotýkají se rodinného zámezí dětí a žáků, vyznačujících se jednak charakteristickými projevy sociální exkluze a vlastnostmi generalizovaně a neoprávněně obecně p...
Conference Paper
Full-text available
Příspěvek svým obsahem poukazuje na existující významný nedostatek v současném školním vzdělávání, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Ve školách se na těchto základech koncipují kurikula školní úrovně. Ta mohou být aktualizována, s reflexí k charakterist...
Article
Full-text available
Prezentované sdělení pojednává o smyslovém aktivizačním přístupu, zahrnujícím širokou plejádu metod a technik, označovaném jako Snoezelen, který se využívá za účelem poskytnutí podpory, motivace, prostředkování zkušeností osobám s postižením různého věku, zejména však dětem a dospívajícím s vícečetným postižením. Autoři textu nastiňují význam Snoe...
Conference Paper
Full-text available
Prezentované sdělení pojednává o smyslovém aktivizačním přístupu, zahrnujícím širokou plejádu metod a technik, označovaném jako Snoezelen, který se využívá za účelem poskytnutí podpory, motivace, zprostředkování zkušenosti u osob s vícečetným postižením různého věku, zejména však u dětí a dospívajících. Autoři textu nastiňují jeho význam ve speciál...
Chapter
Full-text available
The current transformation challenges in the system of Czech education, especially the primary one, bring many questions. The answers to these questions cannot be easily defined, they are not and cannot be unambiguous. We do not contribute to political or politically-oriented discussion by our short message. By it we aim to show the real situation...
Conference Paper
Full-text available
The text describes the basic framework of the current state of pre-school and primary school education of (socially excluded) Roma children and pupils in compulsory schooling, whose institutionalized school education is in the Czech Republic conected with inclusive education. The presented author's statement is based on relevant key research findin...
Conference Paper
Full-text available
The paper focuses on the socio-educational individualities of children and pupils, with an emphasis on the issues of special educational needs and the mode of supportive individual tools. It presents the concept of special educational heterogeneity and call for the professional readiness of all teachers and educators .Diagnoses in special pedagogy...
Book
Full-text available
Předložený metodický text slouží pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří pracují s romskými žáky z prostředí sociální exkluze vyznačující se školní neúspěšností, respektive, u nichž lze evidovat rizika školní neúspěšnosti. Cílem textu je v souhrnné podobě zprostředkovat elementární pedagogicky konstruované poznatky, jejichž obsahy by pedago...
Book
Full-text available
Předložený metodický text slouží pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří pracují s romskými žáky z prostředí sociální exkluze vyznačující se školní neúspěšností, respektive, u nichž lze evidovat rizika školní neúspěšnosti. Zaměřuje se však především na rodinné prostředí žáka, na popis sociální exkluze rodičů, jejich názorů, postojů a životn...
Article
Full-text available
Opava, as an implementation team conducted a sociological monitoring of education of preschool children and pupils of compulsory school education in the context of the whole of Czech Republic in the period from June 2014 to September 2015. They implement a research contract where the contracting authority was the Ministry of Education, Youth and Sp...
Conference Paper
Full-text available
The presented text is about the institutional care and brings a qualitative case study with the context of adolescents. The research area such as the institutional care in our country can brings a lot of very important research issuses to deal with, but we are now focuced on description, interpretation and exloration of the situation, which the per...
Conference Paper
Full-text available
The presented text deals with qualitative perspective of social reality of the alternative punishments in the Czech Republic. The text is about description and exploration focused on elementary facts of the mentioned question, which is associated with unconditional punishment of imprisonment. The best known alternative punishments are the following...
Conference Paper
Full-text available
The paper is specifically focused on the issue of quality-oriented question with the educational context of the after-school clubs and primary school pupils. It performs a number of important functions. Primarily the function that brings supporting the development of pupils' personalities, secondarily the other functions bring supporting the school...
Book
Full-text available
Současným trendem ve školství je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v hlavním vzdělávacím proudu a vytváření inkluzivního prostředí na základních školách v místě jejich bydliště. Předložená kolektivní monografie je zaměřena na analýzu procesů inkluzivního vzdělávání v kontextu proměn českého školství a faktorů ovlivňujících...
Chapter
Full-text available
The content of this article reflects the changes related to the current trends of inclusive education. The heterogeneity of class groups is changing significantly. This absolutely in a legitimate way places increased demands on preparedness of teachers for professional pedagogical work with children and pupils who should be equipped with a set of k...
Conference Paper
Full-text available
Prezentovaný text svým charakterem poukazuje na jeden z palčivých problémů vysokoškolského vzdělávání v České republice, kterým je otázka neúspěšného ukončení studia ze strany instituce z důvodu neplnění studijních povinností nebo na vlastní žádost studenta. Autoři uvádějí klíčový kontext sledovaného fenoménu ve vztahu k ČR a konkrétní VŠ, jehož zá...
Chapter
Full-text available
W prezentowanej Państwu książce „Praca na rzecz osób niepełnosprawnych” podjęte zostały tematy o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i problemami osób z ograniczonymi możliwościami psychicznymi i fizycznymi, ludzi borykających się z różnymi dysfunkcjami, wymagających wsparcia i pomocy. Autorzy artykułów podzielili się własnymi doświadczeniam...
Article
Full-text available
The paper is about the questions of the preparedness of the teacher for education of pupils with special educational needs in the context of Czech primary school system. The text deals with three research areas: orientation in the key context of the social environment, where the pupils come from, and real form of school pedagogical work with the pu...
Article
Full-text available
Preparedness of teachers to work with pupils with a need of supportive measures and especially with pupils who live and grow up in socially excluded localities, is very low. Quantitatively oriented research investigation8, carried out in 13 regions of the Czech Republic with the sample size of 2005 respondents, offers results that raise doubts towa...
Article
Full-text available
The article presents problems with reader literacy within the context of communication competence. It focuses in detail on the processes of reading comprehension and reading intentions in the selected group of school-aged pupils of various kinds of primary school education. Scientific, pedagogical, special educational and psychological knowledge ar...
Chapter
Full-text available
CZ: Školní vzdělávání etnicky romských žáků žijících a vyrůstajících v prostředí sociální exkluze je významně determinováno fyzickým i sociálním prostorem, který má zcela prokazatelný dopad na charakter jednotlivých socializačních procesů, včetně jejich vstupů, průběhu a výstupů. Pedagogická praxe by o tomto fenoménu měla zcela jistě vědět, měla by...
Article
Full-text available
The text is about attitudinal constructs of primary school teachers to pupils from socially excluded localities in the Czech Republic. According to the national sociological analysis from 2015 there are more than 600 socially excluded localities in the Czech Republic, where about 120 000 people live. The socially excluded environment determines pup...
Article
Full-text available
The early childhood care and education (ECCE) of Roma children in EU countries is a priority topic. The linguistic, social, cognitive, and educational growth of the child in its first five or six years is a central issue in early childhood education. In the process of child development in the first few years of a child’s life, the parents and commu...
Chapter
Full-text available
The text deals with the selected questions about socially excluded Roma people in the context of education in the Czech Republic. It brings some research results about social exclusion in Roma families by the perspective of teachers, who teach Roma pupils. The text also brings two key study cases (boys A – non-excluded, boy B – excluded) – focused...
Presentation
Full-text available
Veřejná habilitační přednáška v rámci jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, za přítomnosti jmenovaných členů habilitační komise, oponentů habilitační práce a přítomných z řad veřejnosti.
Article
Full-text available
This paper points to selected competences of special educational teacher specializing in logopaedics – surdopedy with the aim to point to necessity of implementation of specialized professional activities to educational-learning process. It focuses on logopaedic prevention in preschool age and at the beginning of compulsory school attendance, on di...
Book
Full-text available
Předložená sociologická analýza je výstupem výzkumného projektu ESF OP VK s názvem Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice (CZ.1.07/1.2.00/47.0009) a je svým charakterem závěrečnou zprávou jedné ze tří klíčových aktivit. Prezentuje celkem tří výz...
Chapter
Full-text available
Kolejny tom z serii "Edukacja Międzykulturowa" traktuje o wartościach. Zagadnienia dotyczące wartości ujęte są zarówno w sposób właściwy aksjologii, a więc mają przedstawienia teoretyczne, jak i w nawiązaniach do praktyki społecznej, różnych zachowań pozostających w obszarze refleksji aksjologicznej. Wątkami łączącymi teksty zamieszczone w tym zbio...
Chapter
Full-text available
The text is about some selected questions of school educational inclusion of the pupils with special educational needs, focusing on Roma pupils in Czech primary school system. Many experts from European Union say that Roma pupils are discriminated by state legislative system and by not so good counseling system. There are presented some main resear...
Conference Paper
Full-text available
Book
Full-text available
The book deals with some chosen questions related to the school education of Roma children and pupils, who are socially excluded in the Czech Republic. The main key factors of education are presented: educational process, teachers, subjects (courses), parents. The book brings the description of the current situation of their education, especially i...
Article
Full-text available
The presented study deals with chosen questions related to the school education of Czech Roma socially excluded primary school pupils. It interprets some key fact about their school education. It also defines four key factors of school education: educational process, teachers, subjects (courses), parents. Two qualitative cases are interpretated.
Article
Full-text available
The text is about Czech socially excluded Roma parents, about what their attitudes on school education are like. The empirical research brings the concrete results about the dimension of social exclusion in the context of Roma parents, and shows what the opinions on the educational process are like.
Article
Full-text available
This paper deals with parcial research study discussing about the opinions and attitudes of teachers of Roma pupils in primary schools and his/her competences. It presents some educational context of social exclusion of Roma pupils in the Czech Republic. The questions of social disadvantage and of educational of requirements are also mentioned.
Article
Full-text available
Příspěvek vymezuje koncept sociální exkluze romských žáků v podmínkách České republiky a definuje klíčové faktory školní edukace. Prezentuje dvě empirické sondy – kvalitativně a kvantitativně orientované, jejichž realizátorem byl sám autor. The text deals with the concept of social exclusion of Roma pupils in the Czech Republic. It brings some int...
Article
Full-text available
The following article outlines the system of tertiary education in the Czech Republic, with emphasis on the education of students with special educational needs at the University of Ostrava. It informs about the progress of the project The Support of Tertiary Education of Students with Special Educational Needs at the University of Ostrava (reg. no...
Book
Full-text available
The book named School Education of Socially Excluded Romani Pupils in Obligatory School Educational System deals with the questions about school education of Romani Pupils focused on the Czech context. It presents the main content of the key educational factors, such as: 1) concept of teritorial and social exclusion in which they are coming from, i...
Book
Full-text available
Kniha pojednává o etopedické propedeutice v inkluzivní speciální pedagogice. Zaměřuje se na historiografii, klíčové otázky oboru a vybrané cílové skupiny v systému edukace. Podává analytický pohled na základní etopedické konstrukty, kterými jsou poruchy chování a problémy chování s důrazem na klasifikační hlediska a na relaci k rodinným konceptům č...
Book
Full-text available
Kolektivní monografie přináší klíčové poznatky o terciárním vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami v kontextu České i Slovenské republiky. Okrajově se dotýká kategorie socio-ekonomického znevýhodněn, řeší problematiku inovativních prvků, mechanizmů podpory vzdělanostní trajektorie cílové skupiny a zavádění profesní stáže k rozvo...
Book
Full-text available
Monografie pojednává o vzdělávání jako hodnotě sociálně vyloučených romských žáků základních škol v České republice. Kniha obsahuje jak teoretická východiska, tak zcela originální novou koncepci výzkumu. Prostor je věnován pedagogickým, psychologický a také obecně společenským otázkám souvisejícím s fenoménem vzdělávání. Výzkum odpovídá na otázku,...
Article
Full-text available
Grant: ESF OP VK, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Název grantu: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Oborové zaměření: AM-Pedagogika a školství © GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Abstrakt Předložená studie se zabývá vybranými otázkami souvisejícími se vzděláváním ro...
Article
Full-text available
Předložená studie se zabývá vybranými otázkami souvisejícími se vzděláváním romských žáků 2. stupně základních škol v podmínkách České republiky. Interpretuje názory a postoje těchto žáků, ty jsou pak kvantitativně zpracovány a implementovány do výzkumného vztahu komparace. Příspěvek tak poukazuje na jednu z cest, jakým způsobem lze zkoumat klíčové...
Conference Paper
Full-text available
The following article outlines the system of tertiary education in the Czech Republic, with emphasis on the education of students with special educational needs at the University of Ostrava. It informs about the progress of the project The Support of Tertiary Education of Students with Special Educational Needs at the University of Ostrava (reg. no...
Conference Paper
Full-text available
Předložená studie se zabývá vybranými otázkami souvisejícími se vzděláváním romských žáků 2. stupně základních škol. Interpretuje názory a postoje těchto žáků, ty jsou pak kvantitativně zpracovány. Studie poukazuje na to, zda mezi názory a postoji žáků v daných výzkumných dimenzích existují určité vazby. Příspěvek tak poukazuje na specifické výzkum...
Chapter
Full-text available
This paper deals with selected aspects of intercultural primary education of Roma children in the Czech Republic. Its aim is to discuss the problem in the context of the process of education, state-guaranteed curriculum, and in the context of key categories having significant impact on the educational trajectory of the pupils. The text emphasizes e...
Article
Full-text available
The presented study deals with chosen questions related to the education of Czech Roma primary schools. It interprets the opinions and attitudes of the pupils, which are then processed quantitatively and implemented into the research relationship of comparison. The article points to one of the ways how to explore the key pedagogical-psychological c...
Article
Full-text available
This study deals with chosen questions related to the education of Czech Romani primary schools. It interprets the opinions and attitudes of the pupils, which are then processed quantitatively and implemented into the research relationship of comparison. The article points to one of the ways how to explore the key pedagogical-psychological construc...
Chapter
Full-text available
The paper deals with the issue of language determination in the educational process of Roma pupils attending primary schools in the Czech Republic. It presents the most frequent topics of scientific interest in the context of the education of pupils of Roma ethnicity, within national and international views. It also mentions the issue of the impact...
Book
Full-text available

Network

Cited By

Projects

Projects (25)
Project
Call for Paper August 2021 https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jiipi
Project
Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.