• Home
  • Mariusz Gajewski
Mariusz Gajewski

Mariusz Gajewski
Pontifical University of John Paul II · Department of Social Sciences

Doctor of Education

About

27
Publications
7,350
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
Youth and Contemporary Controversial Cults: Selected Issues The paper addresses a very important issue of controversial cults and their impact on youth. The first part describes and analyzes youth as an crucial stage in human development, the social situation in which young people grow up. There are also analyzed the most important needs of young p...
Article
Full-text available
The article presents the significance of teachers’ educational competences which are necessary to counteract the destructive effects of sects on children and the youth. Analysis of the literature proves that sects pose a real threat to young people and their families. The situation requires teachers to improve their educational competences to succe...
Chapter
Full-text available
Artykuł ukazuje sekciarskie mechanizmy propagandy i manipulacji stosowane przez kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. W sposób szczególny analizuje proces zniewolenia psychiki jednostki, przekształcenia ludzkiej świadomości w celu ukształtowania tożsamości kultowej. Aby wyjaśnić proces rekonstrukcji tożsamości adeptów grup kultowych, w pierwszej cz...
Article
Full-text available
►► APA citation: Nowakowski, P.T., Gajewski, M. (2020). Counteracting workplace mobbing in the Polish prison service. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(4), 163-173. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2020.33.4.163-173. ◄► Zapis bibliograficzny: Nowakowski P.T., Gajewski M., Counteracting workplace mobb...
Article
Full-text available
O d niepamiętnych czasów w wielu kulturach macierzyństwo było i nadal jest traktowane jako pierwsza i podstawowa misja kobiety. Współcześnie jednak na różne sposoby wraz ze zmieniającymi się wartościami kulturowymi nowoczesnego społeczeństwa macierzyństwo jest kwestionowane, negowane, marginalizowane i odrzucane. W różnych kontekstach społecznych o...
Article
Full-text available
Ostatnie lata przynoszą coachingowi silny rozwój i specjalizacje w różnych przestrzeniach codziennego życia. Powstają nowe jego kierunki, które akcentują wybrane obszary życia psychicznego i społecznego współczesnego człowieka. Obok coachingu indywidualnego spotykamy również coaching grupowy, chrześcijański, itp.
Article
Full-text available
Artykuł omawia sposoby wprowadzania w błąd swoich adeptów przez Towarzystwo Strażnica. W pierwszej części, nawiązuje do licznych wypowiedzi Ciała Kierowniczego, które zachęca Świadków Jehowy do prawdomówności i uczciwości oraz przedstawia krótki opis historyczny Towarzystwa Strażnica. W kolejnej części, autor artykułu przechodzi do przedstawienia k...
Chapter
Full-text available
The issue of Satanism is a very complex one. As a social phenomenon it is studied by representatives of most fields of science. The ones that touch upon the subject most often are sociologists, educationalists, psychologists and criminologists. The historical and philosophical conditionings of Satanism in Poland and in the world seem to be well kno...
Article
Full-text available
Artykuł podejmuje problem sekt w kontekście systemowej terapii rodzin. Autor wskazuje, że problem uwikłania w sektę wykracza poza prostą linearną relację adept - grupa kultowa. Przyłączenie się do grupy kultowej posiada swój unikalny kontekst rodzinny. W związku z tym, wszelkie oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne winny obejmować nie tylko...
Article
Full-text available
The rapidly changing world does not provide a man with a sense of stability; he intensifies confusion in fundamental matters related to everyday life. Evolving in directions that are difficult to predict, this is not conducive to the process of maturing into a responsible experience of humanity. Various "religious" organizations and societies take...
Article
Full-text available
Artykuł podejmuje zagadnienie pomiaru i oceny wybranych aspektów wpływu kontrowersyjnych grup kultowych na ludzką psychikę, osobowość i zachowanie. Autor ukazuje złożoną psychologiczną zależność pomiędzy grupą kultową, jednostką i społeczeństwem. Zaprezentowano również problemy ja¬kie wiążą się z rzetelną i trafną diagnostyką w omawianym zakresie t...
Chapter
Full-text available
Artykuł omawia czynniki kształtujące wiedzę, wrażliwość i działania proekologiczne młodzieży – współczesne uwarunkowania świadomości ekologicznej. Przedstawia empiryczne wyniki badań własnych.
Article
Full-text available
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest subkulturowy charakter grup kultowych i wynikające z tego faktu konsekwencje dla ich adeptów, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Artykuł wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania nowych ruchów religijnych o charakterze subkulturowym. W sposób szczególny uwypukla psychologiczny mechanizm z...
Article
The article addresses the issue of single motherhood for women in individual, social and pedagogical aspects. The personality and social conditions of single motherhood were analysed. Two main contexts of experiencing motherhood by contemporary women were pointed out, which are social norms and cultural patterns as well as individual, intrapsychic...
Article
Full-text available
This paper addresses issues related to educational difficulties encountered by children and youth in controversial cult groups. The first section sets out the fundamental right of children and youth to school education. The next one characterizes the structure and presents the specifics of the functioning of cult groups and sects from the perspecti...
Chapter
Full-text available
Artykuł analizuje relacje pomiędzy członkami sekt i ich liderami. Wskazuje na możliwe nadużycie w tych relacjach. Opisuje "boską" pozycję liderów i konieczność podporządkowania się szeregowych członków ich liderom. Autor wskazuje na konkretne przykłady. Odwołuje się do wybranych teorii psychologicznych i do własnej praktyki.
Book
Full-text available
Poradnik Psychologiczny dla nauczycieli i rodziców oraz osób zainteresowanych problematyką sekt. Jeden z pierwszych w Polsce na ten temat. Zbiera szereg informacji i doświadczeń, związanych z pracą z ofiarami sekt oraz w sposób zwięzły, prosty i praktyczny informuje o zapobieganiu tragediom. Dlatego też sama jest dobrym narzędziem profilaktyki.
Book
ABC o sektach to bardzo ważna i potrzebna pozycja. Bezpośrednio mówi o sektach i ich destrukcyjnej działalności, pośrednio jednak jej autorzy apelują o dobrych liderów, ludzi otwartych i wrażliwych, którym obcy jest wąski elitaryzm i przekonanie o jakiejś szczególnej misji otrzymanej od Boga. Trzeba więc koniecznie ją przeczytać, głęboko przemyśleć...
Book
Full-text available
W książce czytelnik znajdzie konkretne dane i usystematyzowaną wiedzę teoretyczną. Autorzy, opisując społeczne konteksty funkcjonowania kontrowersyjnych grup kultowych, wnoszą w temat wiele nowych treści i odkrywają przed czytelnikiem nowe, mało znane aspekty społecznego "bytowania" grup kultowych. Podjęte tematy z pewnością wzbudzą w czytelniku em...
Book
Full-text available
Książka jest zbiorem artykułów różnych autorów pod redakcją Mariusza Gajewskiego SJ (...). Różnorodność tematów poszczególnych rozdziałów stanowi piękną mozaikę problemów dotyczących groźnego i niebezpiecznego zjawiska społecznego i indywidualnego, jakim są sekty i grupy kultowe. Recenzowana książka jest pierwszą pozycją w naszej polskiej literatur...
Article
Full-text available
Artykuł podejmuje problem natury zjawiska „prania mózgu” w kontekście nowych ruchów religijnych w aspekcie historycznym i współczesnym. Analizując zjawisko psychologicznego oddziaływania grup kultowych na jednostkę, wskazano te obszary, w których manipulatorzy psychiki eksploatują najczęściej. Wielość czynników konstytuujących zjawisko sekty wymusz...
Chapter
Full-text available
Współczesne badania nad konwersją religijną wskazują, że jest ona w znacznej mierze, a może raczej przede wszystkim produktem społecznych interakcji (social interaction). Ludzie nie wstępują do nowych ruchów religijnych tylko i wyłącznie w oparciu o teologiczną refleksję, ale również w wyniku wytworzonych relacji i powiązań z ruchem -głównie na pła...
Chapter
Full-text available
Scjentologia zaczyna być fundamentem, na którym opiera się całe twoje życie. Kiedy zdecydujesz się odejść, nie zostaje ci nic. Ja, podobnie jak wiele innych osób, po odejściu czułem się pusty, zmęczony i zagubiony. Nie miałem nic: ani przyjaciół, ani pracy, ani domu. Wszystko, czym byłem, było częścią Scjentologii. Dopiero później, po jakimś czasie...
Article
Full-text available
The paper touches upon the issue of work of persons serving a sentence in Polish penitentiaries. The authors state that a prison is an exemplification of a total institution. Discussing legal, psychological and pedagogical aspects of human work, the specificity of convict labour was analysed taking into account convicts’ vocational activation as we...
Article
Full-text available
W świetle badan empirycznych w Polsce ujawniają sie trzy glowne tendencje w przestepczości nieletnich, ktore wyraźnie korelują z tendencjami ogolnie obserwowanymi od kilkunastu lat w skali globalnej. Widzimy systematyczny i znaczący ilościowy wzrost ogolnych rozmiarow wszystkich rodzajow przestepczości. Obnizeniu ulegla dolna granica wiekowa nielet...
Chapter
Full-text available
Rola i znaczenie klimatu społecznego zakładu poprawczego w procesie resocjalizacji, wychowania i rewalidacji dzieci i młodzieży. Autor analizuje pedagogiczne i psychologiczne aspekty klimatu instytucji resocjalizacyjnych, odnosząc się do teorii R. Moosa i innych autorów.
Chapter
Full-text available
Diagnoza ogranicza pole widzenia; zmniejsza zdolność traktowania innego człowieka jako osoby. Kiedy już postawimy diagnozę, mamy tendencję do selektywnego pomijania tych aspektów pacjenta, które do tej konkretnej diagnozy nie pasują i, odpowiednio, przywiązywania nadmiernej wagi do tych subtelnych cech, które zdają się pierwotną diagnozę potwierdza...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Poznanie zasad funkcjonowania sekt z perspektywy psychologii i pedagogiki.