Mari Torvik Heian

Mari Torvik Heian
Telemark Research Institute Norway | TRI

About

39
Publications
4,493
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
132
Citations
Citations since 2016
25 Research Items
104 Citations
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035

Publications

Publications (39)
Book
Full-text available
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Chapter
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Book
Full-text available
Evaluation of the Norwegian Artist Assistant Program, funded by Arts Council Norway. https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/unge-kunstnerskap-i-utvikling
Book
Full-text available
Within the last two decades streaming services and digital platforms have come to dominate the distribution of recorded music. What has this transformation meant for the music industry in Norway? From Spinning to Streaming: Norwegian Music Reaching the World presents research on how artists, musicians, composers and other intermediaries within Norw...
Article
The article sheds light on an often neglected group of professionals in creative industries, namely the facilitators who work on a local level in order to support and stimulate individual artists and creative microbusinesses. We discuss what characterises the practices of local facilitators, and how they act in order to ensure legitimacy within dif...
Book
Full-text available
This report provides a descriptive analysis of the Norwegian music industry before the corona pandemic, about 10 years after music streaming services became mainstream in professional distribution of recorded music. The results are based on the survey Norwegian music in interna-tional markets,conducted as part of the research project Music on Deman...
Article
Full-text available
This article discusses how children and young people’s voices are included in cultural policy research. More specifically, we present some methodological challenges that occur when research projects are supposed to include children and young people’s experiences and views in the empirical material and in the analysis. The article is based on experi...
Article
Full-text available
Norske mannlige kunstnere har jevnt over høyere inntekter enn kvinnelige kunstnere, men hva denne inntektsulikheten kan skyldes er lite dokumentert. I denne artikkelen gjøres en analyse av data fra en spørreundersøkelse blant norske kunstnere som viser at omtrent halvparten av inntektsulikheten henger sammen med at menn og kvinner velger ulike kuns...
Article
Full-text available
Although the Norwegian opera field is often linked to the National Opera in Oslo, it extends throughout the entire country, i.a. being part of extensive support for regional and local opera production. This article discusses how different quality-understandings are articulated, understood and negotiated in an opera discourse characterized by numero...
Article
Full-text available
In this article, the aim is to explore Norwegian artists' attitudes towards their income- and working situation by using multiple correspondence analysis (MCA) and cluster analysis (AHC). Our main question is: To what extent are Norwegian artists' attitudes marked by a dichotomy between artistic and economic value? The MCA shows that there are dist...
Article
Full-text available
In this article, we explore whether there are systematic patterns in Norwegian artists’ attitudes to their own artistic work, income, entrepreneurship and economic profit. Furthermore, we explore what characterizes artists with different attitudes to these issues and how these attitude patterns can be understood in light of Norwegian artists’ work...
Book
Full-text available
Rapporten presenterer resultatene av en evaluering av Oslo kommunes kunstordning i perioden fra den ble lagt om i 2013 til 2016. Evalueringens formål har vært å vurdere hvordan ordningen fungerer – hvordan forholdet er mellom mål og praksis i ordningen, og hvor vellykket fordelingen av ressurser, ansvar og kompetanse er. Resultatene av evalueringen...
Article
Full-text available
In the period 2006 to 2013, Norway has experienced a substantial increase in public subsidies to culture as well as a substantial increase in real income growth in general. This paper discusses different explanations for why Norwegian artists? real artistic income has declined between 2006 and 2013, despite the positive economic development in Norw...
Book
Full-text available
This publication presents and analyses the findings from an evaluation of the Norwegian regional opera field, empirically focusing on ten institutions that receive grants directly from the Norwegian Ministry of Culture. The Ministry of Culture commissioned the project. The project’s mandate was to produce knowledge about the Norwegian regional oper...
Book
Full-text available
I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en kvalitativ undersøkelse av brukernes erfaringer med DKS-tilbudet ved ungdomsskoler i Buskerud. Undersøkelsen viser at DKS i Buskerud er et positivt tilskudd til ungdomsskoletilværelsen. Både elever og lærere opplever tilbudet som profesjonelt og av god kvalitet, og 15 år etter innføringen er tilbu...
Book
Full-text available
The Arts Council Norway project Kunstløftet (lit.: Arts Boost), established in 2008, initially had a three-year run, but was extended for a second period, ending in 2015. It is both a funding scheme and developmental project. The purpose of Kunstløftet is, on the one hand, to improve the quality of art produced for children and adolescents and the...
Book
Full-text available
Notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt som har hatt som formål å studere ulike varianter av kulturmento-ring som en offentlig strategi for kompetanseheving og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring. I notatet utforskes fire ulike case som gjennom forskjellige tilnærminger til kulturmentoring, kunstnerskap og entreprenør-skap fo...
Book
Full-text available
This report describes the income condition for Norwegian artists in 2013. Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Rapporten tar videre for seg følgende hovedtema: Sosiodemografiske kjennetegn ved kunstnerbefolkningen, herunde...
Book
Full-text available
Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere i fem norske byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Resultatene baserer seg på en spørreundersøkelse sendt u...
Article
Full-text available
The purpose of the survey that this paper is based on is to obtain new information about the work and income conditions of working artists living and working in Norway. We have mapped the artists’ gender, age, and place of residence, as well as general and professional artistic educational background. We have studied differences both between and wi...
Book
Full-text available
Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet er å ”…medvirke til rask og god bosetting, slik at flyktningene skal kunne bosette seg i en kommune innen seks måneder ette...
Article
Full-text available
Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, Telemark og Sør-Trøndelag, som trenger formidlingsbistand utover det Aetat ordinært tilbyr. Spesielt legges det vekt på indi...
Article
Full-text available
Evalueringen av Kontor for klinisk kreftforskning er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Kreftforeningen. De kliniske kreftforskningskontorene ble opprettet på initiativ fra Kreftforeningen i første halvdel av 1990-tallet, som en del av satsingen på klinisk kreftforskning. Kontorene er lokalisert ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet,...
Article
Full-text available
På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en pilotstudie av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak i Oslo. Undersøkelsen omfatter kvalifiseringssentrene i bydelene Sagene og Gamle Oslo, to av fire bydeler som inngår i forsøksordningen. Rapporten tar sikte på å belyse...
Article
Full-text available
Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden. I forbin...
Article
Full-text available
Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Rjukan, Rauland og Hovden. Prosjektet har som visjon å gjøre fjellturismen til en lønnso...
Article
Full-text available
Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, og har hatt som formål å kartlegge, beskrive og analysere norske kunstneres aktivitet, arbeids- og inntektsforhold. Vi anslår at det samlede antall kunstnere i Norge er ca 19 000 i 2006, hvorav 14 200 er medlemmer i kunstnerorganisasjoner. Den genuine veksten i antalle...
Article
Full-text available
Røde Kors-prosjektet Nettverksguide Telemark er satt i gang som et samarbeidsprosjekt i fem Telemarkskommuner (Skien, Porsgrunn, Bø, Sauherad og Nome) med formål å etablere nye nettverk for personer med psykiske lidelser, tidligere rusmisbruk eller som har sonet i fengsel. I tilknytning til Nettverksguide Telemark er det inngått avtale om et utvikl...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Major changes happen at different rates. This is certainly true of digitization, perhaps the main driver of change in the last decades. Rapids and backwaters is a project that investigates fast and slow adaptation to the digital within the field of culture. The project aims to answer these questions: How has digitization affected how different cultural workers organize their work, earn money and create value? How can digital culture be regulated nationally and internationally, and what consequences does this have for a national cultural policy?