Marek Kunasz

Marek Kunasz
University of Szczecin · Department of Human Capital Management

dr hab.

About

184
Publications
6,015
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
356
Citations

Publications

Publications (184)
Article
Increasing divergence between real and book value of entities traded on the worldwide stock exchanges indicates growing role of the intellectual capital as a value creator. However, the factors currently being one of the most important determinants aren’t reflected in traditional system of reports and measurements. To use intellectual capital effec...
Article
Celem pracy było określenie czynników determinujących wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu w poszukiwaniu pracowników na rynku pracy. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 203 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W badaniach zostało zastosowane instrumentarium modelowania ekonomet...
Article
Full-text available
Okres transformacji systemowej to w Polsce czas istotnych zmian w strukturze wykształcenia społeczeństwa, a także poszczególnych grup zawodowych (wyodrębnianych z uwzględnieniem klasyfikacji ISCO-COM 88). Stąd w pracy badano, czy zmiany w strukturze wykształcenia (o zróżnicowanym natężeniu w poszczególnych grupach zawodowych) przekładały się na zmi...
Article
The paper contains analyses of life expectancy mainly in the context of its relation to the level of individual’s education. The data was referred to the specific Eurostat researches which take the above mentioned criterion of population’s division into consideration. 14 EU countries (including Poland) and 2 countries, which are not in the EU terri...
Article
Differences in range of implementation of tools of conducting training and evaluating training efficiency in dependence on organization’s size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approa...
Article
Full-text available
Cel: Autor przedstawia wyniki badań nad determinantami wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Metodologia: W pracy zastosowano metodę badań kwestionariuszowych (częściowych). Przeprowadzono je na losowo dobranej grupie 604 studentów studiów stacjonarnych w Polsce. Badania stanowią kontynuację realizowanych począwszy od 2003 r...
Article
The paper is of theoretical and empirical character. The aim of the paper was assessment of the structure of the labour market in Poland with regard to groups at the labour market which create according to the new Eurostat methodology population of unused potential labour resources. Former, traditional division of population according to criterion...
Article
The aim of the paper was to conduct analysis of determinants of target form of professional activity undertaken by individuals (students), with particular taking into consideration of tendency for setting up own company. The work is of theoretical-empirical nature. Issues concerning choice of target form of professional activity in the context of a...
Article
Changes in selected groups of participants of the labour market in the perspective of adopted time span (years 2000 – 2012) were analyzed in the paper. Particular attention was paid to the group of self-employed. Changes in populations of self-employed in general, in agriculture, or non-agriculture sector and also populations which employ, or don’t...
Article
Differences in range of implementation of process management solutions in dependence on organization’s size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected gr...
Book
W realiach współczesnej gospodarki pracownik z jednej strony funkcjonuje w środowisku silnie konkurencyjnego rynku pracy, z drugiej zaś znajduje się w centrum zainteresowania organizacji funkcjonujących w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Odpowiedzią organizacji na zwiększające się wymagania coraz bardziej świadomych pracowników jest społec...
Chapter
Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo traktuje swoich pracowników z poszanowaniem wszelkich norm nie tylko prawnych, ale także wykraczających poza zasięg regulacji prawnych czyli norm etycznych. Jeśli nie w trosce o etyczne zasady, to w trosce o wizerunek firmy, każdy kierownik powinien postępować zgodnie z moralnymi wytycznymi. W przypadku gd...
Chapter
W pracy badano stopień formalizacji działalności szkoleniowej w ramach systemu postępowania zgodnego z modelem systematycznym realizacji działań szkoleniowych w zależności od wielkości podmiotu. Analizy przeprowadzono na podstawie badań ankietowych zrealizowanych wśród pracowników z województwa zachodniopomorskiego.
Chapter
Celem pracy jest przedstawienie zjawiska mobbingu oraz jego skali w Polsce. O mobbingu jako problemie w zarządzaniu ludźmi w przedsiębiorstwach zaczęto mówić pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Pomimo tego, do dnia dzisiejszego skromna społeczna dyskusja na temat samego zjawiska, jak i ograniczona znajomość praw sprawia, że świadomość istnien...
Article
The aim of the paper was to conduct comparative analysis of shaping of selected measures of potential and actual tendency for self-employment in the groups of the European Union countries. Issues concerning tendency for self-employment in the light of previous researches were presented in the theoretical part of the paper. Structure of declaration...
Article
The paper is of theoretical-empirical character. The paper aims to provide a comparative analysis of the internal structure of the enterprise sector in Slovakia, with reference to respective structure measures in the countries of the Middle East Europe. The internal structure of the enterprise sector in Slovakia is specific. It is formed by a consi...
Article
Differences in functioning of organizations basing their management structure on function, or process are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. At first respondents qualified their organization to the group of process or...
Article
Jednym z kluczowych czynników sukcesu nowo tworzonych podmiotów gospodarczych jest oparcie działalności na dobrym pomyśle biznesowym. Okres studiów jest odpowiednim czasem na kreowanie takich pomysłów. Obok stymulacji pomysłowości biznesowej uczelnie wyższe mogą dostarczać studentom niezbędnej wiedzy, pozwalającej na przełamanie barier we wdrażaniu...
Article
Potęgę organizacji budują ludzie. Ich wiedza i umiejętności w coraz większym stopniu decydują o sile rynkowej, pozycji konkurencyjnej bądź wartości danego podmiotu. W analizowanym kontekście funkcja personalna urasta do rangi strategicznej sfery funkcjonowania organizacji. Jednak bez stałego monitoringu i pomiaru działań w sferze personalnej trudno...
Book
Kapitał ludzki jest obecnie traktowany jako jeden z najistotniejszych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych modelach rozwojowych, w których wiedza i kapitał ludzki endogenizują postęp technologiczny. Kapitał ludzki ma zatem swój wymiar makroekonomiczny (przez związki z wzrostem i rozwojem gospod...
Book
Instrumentarium webmastera stale rozszerza się wraz z rozwojem globalnej sieci. Jednak nadal w wielu przypadkach nie można się obyć bez znajomości podstaw języka HTML. Stąd też problematyka poruszana w niniejszej publikacji jest stale aktualna – opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. W książce przedstawiono podstawowe...
Book
Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi (na studiach ekonomicznych i nieekonomicznych). Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie monografii Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi przygotowanej przez tych samych...
Chapter
Celem pracy była analiza porównawcza wybranych miar samozatrudnienia w gospodarkach unijnych. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą wybranych mierników samozatrudnienia odzwierciedlających liczebność wybranych populacji samozatrudnionych. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wewnętrznej struktury populacji samozatrudnionych ogółem z uw...
Chapter
W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zależność między PKB per capita a odsetkiem ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono występowanie zależności negatywnej między tymi zmiennymi. Zróżnicowanie PKB per capita między krajami członkowskimi UE jest znaczne. Rozstęp w badanym o...
Chapter
The article analyses relationship between entrepreneurship and labour market in the context of economic crisises. He has a theoretical-empirical character. In the article was analysed elementary measures of entrepreneurship and labour market. The time horizon of the research is 1998 – 2010. Comparative analyses was realized on two EU groups: EU15 a...
Chapter
Ostatnie lata to w Polsce okres wielkiego boomu edukacyjnego oraz silnego wzrostu aspiracji dotyczących wykształcenia. Czy zjawisko to ma miejsce tylko w Polsce, czy wpisuje się w szerszy kontekst zmian w skali światowej? Jaka jest skala tych zmian w Polsce i w innych krajach unijnych? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania podjęto się prac,...
Chapter
W pracy skupiono się na przybliżeniu roli jaką odgrywają organizacje pozarządowe w propagowaniu idei społecznie odpowiedzialnego biznesu - co stanowi zasadniczy jej cel. Realizacji celu został podporządkowany układ zawartych w rozdziale treści. Na początku jedynie poglądowo przybliżono rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Następnie...
Chapter
Celem pracy było przeprowadzenie analiz efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych zgodnie z metodologią VAIC na przykładzie wybranego podmiotu gospodarczego. Podmiotem tym było Polskie Radio Szczecin S.A. – spółka prowadząca jeden z 17 podmiotów regionalnej radiofonii publicznej w Polsce. Dane ze sprawozdawczości fina...
Chapter
Nieodłączną cechą każdej prowadzonej aktywności gospodarczej jest wytwarzanie odpadów. Istotnym problemem dla społeczeństw, gospodarek jest ich zagospodarowanie, które nie powinno powodować obciążenia dla środowiska naturalnego. Na przestrzeni wielu lat opracowano metody stwarzające możliwość takiego zagospodarowania odpadów, które sprzyja oszczędn...
Chapter
Celem pracy była analiza porównawcza zmian w liczebności wybranych populacji uczestników rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny badań obejmuje ogół krajów unijnych. Zakres czasowy badań obejmuje okres lat 2000 – 2010. Analizom poddawano liczebność ogółu mieszkańców danego kraju oraz wybranych populacji uczestników rynku pracy...
Chapter
Nierównomierność rozkładu dochodów to ważny i złożony problem, który wywiera znaczący wpływ na kształtowanie się procesów społeczno-ekonomicznych. Nierównomierność rozkładu dochodów w krajach unijnych w ostatniej dekadzie zwiększała się. Wynika to z faktu, że osoby o wysokich dochodach zarabiają coraz więcej, a osoby o niskich dochodach nie zwiększ...
Article
Full-text available
Celem pracy była analiza czynników sprzyjających prawdopodobieństwu wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności zawodowej. W warstwie metodycznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Analizom poddano materiał empiryczny z badań przedsiębiorczości studentów studiów st...
Article
The purpose of the article was an analysis of role and placement of public regional broadcasting stations on the radio market in Poland. Tha article has an empirical character. The time horizon of the research is 2006 – 2010. The article presents entities’ structure on the radio market in Poland, market’s strenght of entities’ groups and situation...
Book
Kapitał ludzki jest czynnikiem rozwoju organizacji oraz społeczeństw. Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy w sobie oba wymiary, przez pryzmat których rozpatruje się znaczenie kapitału ludzkiego. Stąd w polu zainteresowań autorów niniejszej monografii znalazły się wielowymiarowe rozważania uwzględniające oba punkty widzenia (szczebel organizacji...
Chapter
Rzeczywistość rynku pracy Unii Europejskiej zmienia się dynamicznie. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku to okres zmian i dostosowań związanych z poszerzeniem unijnego rynku wewnętrznego o 12 nowych krajów członkowskich. Kolejne wyzwania koncentrują się na sferze demograficznej. Zmiany struktury wiekowej populacji związane ze starzeniem się społecze...
Chapter
Celem pracy była ocena działań instytucjonalnych związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w wybranych krajach europejskich. W dążeniu do realizacji celu głównego podjęto próbę systematyki pojęcia przedsiębiorczości, przedstawiono instrumentarium instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, a następnie na tym tle przedstawiono w...
Chapter
Celem pracy była analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy pozyskiwanym finansowaniem abonamentowym a podstawowymi zmiennymi opisującymi wyniki działalności gospodarczej podmiotów publicznej radiofonii w Polsce. Tworzy ją Polskie Radio S.A. oraz segment 17 regionalnych rozgłośni ridiowych. W pracy analizie poddano kwestie wpływu zidentyfikow...
Chapter
Celem pracy była analiza zmian w strukturze kosztów spółek z obu segmentów systemu radiofonii publicznej związanych z redukcjami wpływów abonamentowych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii kosztów osobowych. W rozdziale poddano weryfikacji hipotezę, iż w warunkach ograniczeń w finansowaniu abonamentowym podmioty radiofonii publicznej dokonywały...
Article
Training and in-service training of employees starts to be a constant, never- ending process. It consists of few stages that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model constitutes the sequence of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluatin...
Book
Pierwszą część materiałów dydaktycznych stanowi rozdział dotyczący zasad efektywnej pracy wykładowcy-trenera i studentów w nauczaniu zorganizowanym w systemie e-learningu (nauczania zdalnego). Zagadnienia, jakie poruszono w tej części to: budowanie integracji w grupie w warunkach kursu zdalnego, zasady efektywnej komunikacji na platformie edukacyjn...
Book
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w sprawy społeczne i wykorzystują CSR do realnego rozwiązywania problemów. D...
Chapter
W pracy przedstawiono teoretyczne i empiryczne aspekty implementacji zarządzania procesowego przez organizacje. W części teoretycznej wykorzystano źródła wtórne w postaci istniejącego materiału teoretycznego prezentując istotę zarządzania procesowego oraz metodologię projektowania i wdrażania organizacji procesowej. Część empiryczna rozważań został...
Article
The article presents, in theoretical part, different areas of impact of human capital/human resources on growth in macro- and microeconomical scale. That was basis for measuring model’s building. The author utilised method of multidimensional comparative analysis and created index of human capital management for 27 EU countries. The article present...
Technical Report
Zasoby ludzkie odgrywają decydującą rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarek i podmiotów gospodarujących. Problematyka ta jest rozpatrywana w różnych obszarach ekonomii i wzbudza coraz większe zainteresowanie teoretyków i praktyków. W niniejszym nurcie można umiejscowić prezentowaną pracę. Jej celem było przeprowadzenie analizy porównawczej sto...
Book
Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Zarządzanie procesami' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw przykładów i studiów przypadków, pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej problematyki. Prezentowa...
Book
Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw danych statystycznych pogrupowanych w 6 częściach, które mogą zostać wykorzystane do wielowym...
Chapter
W artykule dokonano analizy kontekstu kulturowo-instytucjonalnego działań związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W warstwie teoretycznej przedstawiono istotę przedsiębiorczości w ujęciu multidyscyplinarnym, następnie instytucjonalny kontekst przedsiębiorczości w Polsce i wybranych...
Chapter
Przedstawiono cechy charakterystyczne struktury, następnie zaprezentowano schemat kształtowania się równowagi konkurenta doskonałego w perspektywie krótkookresowej i długookresowej. Omówiono także kategorie efektywności ekonomicznej, produkcyjnej i alokacyjnej.
Chapter
The present paper is aimed at carrying out a multi-dimensional analysis of preferences that people have for choosing a given status in the labour market and for establishing their own firms in Poland and the remaining Member States. Furthermore, it discusses factors determining the choice of the form of professional activity (with special reference...
Article
The article is an attempt to identify the barriers of entrepreneurship development and to asses the institutional actions regarding support of entrepreneurship development. To achieve this the following is presented: crux of categories of entrepreneurship, systematics of business activity barriers defined in the literature about the subject of conc...
Article
W pracy dokonano analizy potencjału aktywności proprzedsiębiorczej traktowanej jako jedno z istotniejszych uwarunkowań konkurencyjności gospodarek. Analizę prowadzono na przykładzie grupy studentów studiów dziennych z wybranych krajów Europy środkowo-wschodniej, prezentując wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości (SES 2006)
Chapter
Celem rozdziału było przedstawienie metody współczynnika intelektualnej wartości dodanej VAIC (opracowanej w 1997 r. przez prof. A.Pulic). Metoda pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności tworzenia w organizacjach wartości z aktywów materialnych i niematerialnych. Siłą tej metody jest prostota i możliwość aplikacji w wielu środowiskach, bowie...
Chapter
W pracy zaprezentowano różne obszary, w których w teorii rozpatrywane jest oddziaływanie kapitału ludzkiego (zasobów ludzkich), tym samym wyznaczono kierunki budowy modeli pomiarowych w tym zakresie i na tej podstawie stwo-rzono, z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, ran-king wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Euro...
Article
The article presents comparative analysis of entrepreneurship potential among students in chosen central and eastern European countries, conducted on the base of entrepreneurship index calculated with the use of the methods of multidimensional comparative analysis based on results of the international research of entrepreneurship of full–time stude...
Chapter
The present paper raises issues relating to the choice of target form of professional activity. The author has focused mainly on factors determining this choice and on main questions related to starting and running business activity (sector, legal form, when the activity will be started – how long after graduation). The analysis was carried out on...
Chapter
Analysis of entrepreneurship sector in Poland was the main target of the herewith study. The study is both theoretical and empirical. Sources used in the analysis consist of existing theoretical material included in the literature concerning discussed issue. Widely available statistical data defining enterprise sector were selected and their analys...
Chapter
This paper explores the connection between investments in human capital (trainings and inservice courses) and efficiency in creating added value by tangible and intangible assets of enterprise conditioned by resource leverage (transformation of human capital in structural one). Implementing the research objectives, the Value Added Intellectual Coef...
Chapter
Postępujące procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu determinują ruchy na światowych rynkach kapitałowych. Agresywne ruchy kapitałowe prowadzą do destabilizacji gospodarczej w pojedynczych krajach, co przekłada się na kryzysy w skali globalnej. Zachowanie giełd w wielu przypadkach jest do siebie bliźniaczo podobne, a inaczej ujmując zachowan...
Chapter
The study focuses on issue of the entrepreneurship development barriers and assessment of efficiency of institutional support systems which aim at those barriers elimination also the entrepreneurship development in the context the students pro entrepreneurial activity was analyzed (own entrepreneurship potential assessment in comparison with the en...
Chapter
W pracy zaprezentowano, na tle rozważań teoretycznych, wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości (SES 2006) przeprowadzonych na grupie studentów studiów dziennych w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. Analizie poddano problematykę: potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, posiadania pomysłu na własną działalność gospoda...
Article
Full-text available
Changes occurring in environment of organization require a new attitude toward the structure of its capital (taking human, structural, and intellectual capital into account) and toward the measurement of elements that are a major source of the development of its competitiveness and goodwill. Nonetheless, system of reporting does not follow these ch...
Article
Full-text available
The pro - entrepreneurial activity potential understood as one of the most important determinates of the competitiveness of economical agents have been analyzed in this study. The analysis was carried out, based on the group of full time students in selected central - eastern countries of Europe, presenting the results of an international survey of...
Article
The aim of the article was to analyze the entrepreneurial attitudes and behaviours of students in chosen European countries. The results of international research on entrepreneurship of full time students (SES 2006) were presented in comparison with the theoretic solutions representing the category of entrepreneurship in the theory of economics. Th...
Article
The paper presents the analysis of the state and importance of the small and medium-sized enterprise sector in Poland. Theoretical part deals with the role SME sector plays economic growth and development, and kinds of barriers and instruments used to support the development of entrepreneurship institutionally. With respect to empirical part, stati...
Article
This article has theoretical–empirical character and presents the analysis of enterprising potential of full–time students in Poland. Theoretical deliberation dedicated to the essence of entrepreneurship is just the background for empiric exemplification, which was conducted on the base of international studies on entrepreneurship SES 2006. In this...
Article
The article presents chosen aspects of trainig’s efficiency. The article, at the beginning, discribes evaluation of training’s efficiency as an element of training process. Then author present chosen tools used at this stage of the process: D.Kirkpatrick model, C-I-P-O model, costs and profits’ analysis on the control group and other methods and to...
Article
Trwająca bessa wydatnie uszczupliła portfele inwestujących na GPW w Warszawie. Czy reakcja inwestorów była adekwatna do impulsów płynących ze światowych parkietów? Wiele „ilościowych” faktów wskazuje na odpowiedź negatywną. Przeprowadzono analizę porównawczą zmian indeksów giełd: polskiej (WIG20, mWIG40), wschodnioeuropejskich (BUX, PX), zachodnioe...
Article
This paper describes methods and techniques used during vocational trainings. In order to complete the aim of work, the classification of training forms and techniques have been presented, described in the literature. Also a two dimensional matrix has been created which groups training methods and techniques described in the literature. They apply...
Article
The article presents theoretical aspects of process of training and in-service training of employees (essence, aims, specialty of enterpise’s training system, model of this process) and empirical exemplification discribing training process in reseached enterpises’ practice. The source of empircal data were researchers conducted on training systems...
Book
Kraje Europy środkowo-wschodniej realizują od 1989 roku bezprecedensowe procesy transformacji systemowej. Towarzyszy im dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość rozumiana jako podejmowanie działalności gospodarczej i jej efektywne prowadzenie w warunkach ryzyka i konkurencji, stanowi nieodłączną cechę gospodarujących społeczeństw. Dz...
Chapter
Opracowanie przedstawia wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości realizowanych na grupie studentów studiów dziennych z 6 krajów Europy środkowo-wschodniej. Badania przeprowadzono metodą częściową. W rozdziale zaprezentowano wyniki badań zrealizowa
Chapter
W pracy przedstawiono aspekty metodologiczne prezentowanych szeroko zakrojonych międzynarodowych badań problematyki przedsiębiorczości (SES 2006). Projekt badawczy został zainicjowany przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Network

Cited By