Marek Klasa

Marek Klasa
Akademia Sztuki Wojennej/War Studies University · Wydział Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Faculty

Magister (MA)

About

17
Publications
5,585
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Introduction
Senior lecturer at the National Security Faculty in National Defence University in Warsaw.

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
A decision-forcing case is an exercise which asks students to solve a problem faced by an actual person at some point in the past. Because the problem is drawn from real life, a decision-forcing case is a type of case study. Because students are asked to provide specific solutions to a concrete problem, a decision-forcing case is also a kind of dec...
Conference Paper
Full-text available
The next seminar devoted to the new paradigm of Military Anthropology
Data
ABSTRAKT: OBRONA MIAST SIŁAMI POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ: GRA DECYZYJNA „Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej: Gra decyzyjna” stanowi materiał dydaktyczny powstały na podstawie wieloletniego dorobku Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w organizacji gie...
Conference Paper
Full-text available
Poland is a country that forms a part of the EU's external border. As a transit country, it is exposed to many risks associated with the movement of goods and persons. The increasing movement of goods and trade in goods between Member States of the European Union and countries from other parts of the world is the basis for the emergence and identif...
Book
Wybrzeże morskie jest specyficznym środowiskiem walki, wymagającym odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych jednostek. Polskie Wybrzeże stanowi szczególnie ważny obszar zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa polityczno-militarnego państwa, jak również bezpieczeństwa gospodarczego i społeczno-kulturowego. Współcześnie największe wyzwanie dla bezpi...
Data
This is an online preview of the book: "Problem obrony Wybrzeża polskiego w połączonej operacji obronnej" [The problem of the defense of the Polish coast in a joint defense operation] printed by Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej in 2021.
Raw Data
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie głównego dzieła Sir Basila Henry’ego Liddell Harta, Strategia: Działania pośrednie, poprzez dokonanie wyboru kluczowych tez strategicznych. Zestawienie to powinno być wsparciem dla studentów na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne na przedmiotach: Klasyczna strategia i strat...
Book
Decision-making game regarding defence of cities and urban areas utilizing universal territorial defence – including both military (Territorial Defence Forces) and civilian component. ABSTRAKT: OBRONA MIAST SIŁAMI POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ: GRA DECYZYJNA „Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej: Gra decyzyjna” stanowi materiał...
Presentation
Full-text available
Prezentacja zawiera wybór tez strategicznych, istotnych dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku, uporządkowanych według następujących zagadnień: 1. Organizacja (system) powszechnej Obrony Terytorialnej, 2. Niepokonalność/niezwyciężalność, 3. Środki strategiczne niepokonalności Polski, Strategia wojskowa w obronie narodowej.
Presentation
Full-text available
Wybór tez klasyków strategii, związanych z problematyką osłony strategicznej państwa.
Data
Wybór tez klasyków strategii, dotyczący zagadnienia osłony strategicznej państwa. Rozszerzony wybór można znaleźć w prezentacji "Wielcy stratedzy dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku", DOI: 10.13140/RG.2.2.34320.76803/1
Presentation
Full-text available
Prezentacja wprowadzająca do problematyki Armii Krajowej i wykorzystania jej doświadczeń w tworzeniu powszechnej Obrony Terytorialnej Polski w XXI w.
Chapter
Full-text available
Members of pro-defence organizations increasingly cooperate with the Armed Forces of the Republic of Poland. They participate in various types of training organized by the military. These trainings are occasional or systematic. In addition, since 2016, members of pro-defence organizations participate in the military exercises. The aim of the study...
Chapter
Full-text available
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM: Terytorium odgrywa kluczową rolę w sztuce wojennej. Jednocześnie nowoczesna sztuka wojenna powoduje przeniesienie ciężaru walk na teren zurbanizowany. Walory obronne miast są znaczne, jednak pełne wykorzystanie ich potencjału wymaga zastosowania przemyślanego systemu wojskowego państwa w skład którego wchodzą wojska o...
Chapter
Full-text available
The article describes the role of pro-defence organizations in polish colleges on example of Jednostka Strzelecka 1313 (Riflemen’s Unit 1313) in National Defence University in Warsaw, Poland.
Chapter
Full-text available
STRESZCZENIE: Artykuł opisuje relacje między strategią wojskową a NATO-wską koncepcją smart defence. W szczególności, autorzy analizują inicjatywę smart defence w odniesieniu do wiedzy płynącej ze sztuki wojen-nej, gdzie wykładnią do planowania obronnego jest położenie geostrategiczne i wnioski z historii wojskowości. Zmniejszenie nakładów na obron...
Conference Paper
Full-text available
STRESZCZENIE: Artykuł opisuje wyzwanie strategiczne dla Polski w XXI wieku jakim jest operacyjne przygotowanie obszaru kraju do obrony (OPOK). Przedstawione zostaje znaczenie OPOK w nowoczesnej strategii obronnej. Omówione zostają kolejno najważniejsze założenia związane z przygotowaniem miast do obrony, a także systemy: schronów i inżynieryjny sys...

Network

Projects

Projects (7)
Project
Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) W warunkach dynamicznego pojmowania kategorii związanych z bezpieczeństwem, zmienności priorytetów i wyzwań stawianych państwu jako gwarantowi bezpieczeństwa szczególnie aktualne a wręcz naglące stają się formułowane w naukach o bezpieczeństwie postulaty w kierunku konieczności zdefiniowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP). Takie podejście jest kluczowe jeśli mielibyśmy traktować System Bezpieczeństwa Narodowego, jako celowo wyodrębniony ze struktury państwowej, a przede wszystkim wewnętrznie skoordynowany zbiór elementów organizacyjnych, ukierunkowanych na ochronę bytu i rozwoju narodowego, a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom godzącym w wartości, cele i interesy narodowe [W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, Zeszyty Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Nr 3 (268)/2019 s. 13]. Jak wskazuje W. Kitler, złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa” (W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP … s. 5). Zdefiniowanie ram bezpieczeństwa narodowego wymaga jednakże w pierwszej kolejności uporządkowania wartości, celów oraz interesów narodowych jako determinantów obszaru regulacyjnego, zarówno współcześnie jak i w przyszłości oraz przeszłości. Kluczowe jest więc podejście aksjologiczne. Pilna potrzeba wyodrębnienia systemu bezpieczeństwa narodowego wynika również faktu, iż termin „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zadania w obszarze bezpieczeństwa narodowego” stanowią z punktu widzenia funkcjonowania Polski w ramach UE punkt kluczowy dla określania sfery decyzyjności Unii Europejskiej oraz te obszary oraz interesy krajowe, które poddane są wyłącznie władztwu państw narodowych. Pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” wyznacza bowiem punkty zwrotne granicy między obszarami regulacyjnymi objętymi prawem Unii Europejskiej a krajowymi porządkami prawnymi (J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Warszawa 2021, s. 61). Celem projektu jest systematyzacja oraz metodologiczne uporządkowanie wartości, celów oraz interesów narodowych determinujących grancie bezpieczeństwa narodowego (państwa) oraz podziały na cztery kluczowe filary, które stanowi: bezpieczeństwo ustrojowe państwa, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo militarne państwa. Ujęcie w spójne ramy aksjologii bezpieczeństwa narodowego (państwa) zarówno w sposób przekrojowy - historyczny jak również poprzez projekcję wyzwań stawianych państwu i jego organom na przyszłość stanowić powinno punkt wyjścia do zdefiniowania postulowanego przez W. Kitlera systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Ustalenia oraz systematyzacja metodologii stanowiły będą punkt wyjścia do rozpoczęcie prac nad systemowym ujęciem oraz definicyjnym uporządkowaniem czterech filarów bezpieczeństwa narodowego (państwa). Proponowana jest systematyzacja wg. jednolitej struktury: I. Część ogólna (1) Aksjologiczne podstawy wyodrębnienia danej kategorii bezpieczeństwa powszechnego/publicznego/militarnego/ustrojowego jako elementu systemowego bezpieczeństwa narodowego (państwa) (2) Przegląd definicyjny (3) Podziały (4) Rys historyczny (kształtowanie się poglądów) (5) Źródła prawa (Konstytucja, ustawy wiodące, rozporządzenia) (6.) Instytucje i organy właściwe (ujęcie podmiotowe) II. Wybrane zagadnienia uzależnione od kluczowych priorytetów w danym obszarze bezpieczeństwa.
Project
[POL] Celem niniejszego projektu jest przekazanie wiedzy pojęciowej, historycznej, prawnej i organizacyjnej z zakresu samoobrony powszechnej, która może być źródłem wzbudzenia wiary i aktywności społecznej w tworzeniu fundamentów społecznych naszego bezpieczeństwa narodowego. [ENG] The goal of this project is to provide conceptual, historical, legal and organizational knowledge in the field of universal self-defense, which can be a source of stimulating faith and social activity in creating the social foundations of Poland's national security.
Project
The goal of this project is to describe the irregular warfare as one of key strategic defense means in national security strategy.