Małgorzata Bereźnicka

Małgorzata Bereźnicka
Pedagogical University of Cracow · Institute of Security Sciences

dr hab. prof. UP

About

27
Publications
11,388
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2016
10 Research Items
16 Citations
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456
20162017201820192020202120220123456

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
The article briefly analyses the problem of alcoholism as a threat to social security, taking into account its prevalence, as well as its impact on physical and mental health and social relations. Firstly, it identifies the harmful effects not only on addicts but also on their families and society as a whole. Secondly, the results of the author’s r...
Article
Full-text available
W artykule omówiono przemiany, jakie się dokonały poprzez użytkowanie nowych mediów, zwłaszcza internetu, uwzględniając kontekst powstania i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedstawiono też różnice pomiędzy klasyczną komunikacją a kontaktami internetowymi. Scharakteryzowano najczęstsze rodzaje zagrożeń internetowych i omówiono ni...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to present the results of a survey on the opinions of high school graduates and their attitudes towards the phenomenon of sexting with regard to respondents’ religious declarations. The authors, recalling various studies, introduce the role that religiosity plays in relation to various sexual behaviours. After that the auth...
Chapter
Full-text available
Hasło w Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, tom 1, redakcja: Olga Wasiuta, Rafał Klepka
Article
Full-text available
The article discusses the problem of a relatively new phenomenon, which is sexting. The difference between this concept and pornography was explained, the legal issues were briefly brought up and examples of research conducted in the discussed area were quoted. Then, the results of own research, conducted among students and referring to their past...
Chapter
Full-text available
Hasło z Vademecum Bezpieczeństwa / redakcja naukowa: Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Rafał Kopeć
Chapter
Full-text available
Fora internetowe jako źródło informacji pedagogicznej współczesnych rodziców Wprowadzenie W szeroko rozumianym kształceniu ważne są postawy, umiejętności i wiedza. Zdobywanie tej ostatniej wiąże się współcześnie z wieloma możliwościami, które powstały m.in. na skutek rozwoju technologii, zwłaszcza mediów. Ich wszechobecność i wpływ praktycznie na w...
Article
Full-text available
Transactional Analysis (TA) in some countries has been used at all levels of education, even the one concerning adults. In Poland this concept is still not very popular, so it should be more widely discussed. The paper presents the relationship between Transactional Analysis and educa- tion/upbringing, as well as the need for raising pedagogical cu...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to present the results of a survey on the knowledge of parenting at the birth of a first child, in particular responses regarding parents’ self-evaluation. The author analyzes parents’ sources of knowledge about parenting and causes of the lack of knowledge. The survey highlights the need for raising pedagogical culture and...
Article
Full-text available
In my article I refer to the need for solid training teachers in order to prepare them for challenging situations commonly associated with difficult students and their inappropriate behaviors. Studies, including author's, show that such training is needed (however it is not the only important factor influencing teacher's effectiveness). On one hand...
Chapter
Full-text available
W moim artykule zwracam uwagę na problem trudności, jakie napotyka w swojej pracy nauczyciel, przede wszystkim związanych z niewłaściwym zachowaniem ze strony uczniów, w tym również z przemocą. Powołując się na literaturę przedmiotu, rozważam możliwe przyczyny i uwarunkowania tego rodzaju problemów. Następnie przytaczam wyniki badań własnych wraz z...
Book
Full-text available
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej - teoretycznej - przybliżono genezę i znaczenie terminów społeczeństwo informacyjne/wiedzy, jak również wskazano wynikające z nich podziały. Następnie scharakteryzowano kulturę pedagogiczną i omówiono programy mające na celu jej kształtowanie. Dalej wyjaśniono zasadność kształcenia rodziców w problemat...
Article
Full-text available
In my article I present the results of my research on education to family life at schools which 1 conducted among first year students who studied in our Institute of Security and Civic Education. My aim was to find out what Polish students think about that subject, which seems to be an important factor of pedagogical culture: how they evaluate it a...
Book
Full-text available
Książka składa się z trzech rozdziałów, które obejmują treści poświęcone podstawom teoretycznym, przede wszystkim z zakresu pedagogiki rodziny, ale także zagadnienia z innych dyscyplin pedagogicznych, psychologii, socjologii, aksjologii, technologii informacyjnej etc., związanych z problematyką rodziny. Zdefiniowano i omówiono w niej pojęcie rodzin...
Chapter
Full-text available
Problematyka wartości zawsze była, jest i będzie aktualna, ponieważ zaznacza się praktycznie w każdej ważnej sferze naszego życia. W dyskursach pedagogicznych jest to temat szczególnie ważny, bo przecież wychowanie ściśle wiąże się z kształtowaniem postaw, a więc i systemu wartości. A od współczesnej szkoły oczekuje się nie tylko przekazywania wied...
Book
Full-text available
Poszukiwanie wartości rudymentarnych czy też summum bonum (wartości najwyższej) nie było celem przedstawianego Czytelnikowi zbioru. Intencją redaktorek tomu było zabranie głosu w interdyscyplinarnym dialogu dotyczącym aksjologicznych uwarunkowań wychowania w różnych aspektach tego procesu, zarysowanie aksjologicznych determinant uprawiania pedagogi...
Article
Full-text available
Portret polskiego internauty a student online Pojęcie "internauta" w odniesieniu do masowego zjawiska, jakim stało się korzy-stanie z Internetu, to termin, który upowszechnił się w Polsce stosunkowo niedawno. Jeszcze parę dekad temu przeciętny obywatel, pracownik, student, uczeń nie posiadał doświadczeń związanych z użytkowaniem Sieci. Jednak w kró...
Chapter
Full-text available
W artykule scharakteryzowano współczesny obraz rodziny w Polsce. Następnie omówiono rolę szkoły w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w rodzinie. Przybliżono genezę powstania, treści, podstawę programową oraz sposób realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Na koniec nawiązano krótko do wyników badań własnych, dotyczących stosunku...
Article
Full-text available
In my article I refer to my research on pedagogical culture of parents. I take into consideration some of the elements comprising pedagogical culture which are methods of child rearing. I analyze various factors which may influence the respondents' answers to questions concerning their preferable model of raising their children as well as the ways...
Chapter
Full-text available
The multitude of transformations in the modern world makes education a real challenge nowadays. Parents, without professional training, must find ways to cope with the difficulties they face. They often solve problems in a superficial or wrong way, acting according to their own intuition or duplicating not always correct patterns of their families...
Chapter
Full-text available
Axiological issues seem to be more and more often discussed as far as education is concerned. One of such important and universal values is the sense of security and safety. The article emphasizes the essential role of family home for that matter, however, the author underlines that the influence of environment in which children are brought up and...
Article
Full-text available
Nowadays Internet is a part of young people's lives, in some cases a very important part. Beside endless possibilities it creates, it has also some dark side. There are numerous threats with which we encounter as users of the network. This is especially true for young people. In this paper I try to present the characteristics of young Internet user...
Article
Full-text available
In my article I refer to the multistage research on educational values. I define them and present my own list of values grouped into four categories: cognitive-intellectual values, moral-social values, creative values, aesthetic values and health and ecological values. I also present shortly the results of my research considering didactic theory, s...
Chapter
Full-text available
Nawiązując do badań własnych, autorka skupiła się na pozytywnych i negatywnych uwarunkowaniach realizowania wartości kształcenia w praktyce edukacyjnej. Wśród korzystnych czynników nauczyciele wskazywali na rolę środowiska rodzinnego (zwłaszcza na współpracę z rodzicami, rzadziej na zaszczepianie wychowankom wartości w domu). Natomiast do negatywny...
Book
Full-text available
W książce na bazie literatury pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej, dokonano klasyfikacji wartości ważnych w edukacji szkolnej i sformułowano ich definicje. Jako podstawę klasyfikacji przyjęto cztery filary J. Delorsa, z którymi związano kolejne grupy wartości ważnych w edukacji dzieci i młodzieży. W części empirycznej omów...
Article
Full-text available
Nowadays upbringing, together with the values connected with it, is recognized as an essential part of education. The problem has been researched morę and morę often, but in most cases only generał system of values, independently of school context, is being concemed. That is the reason why in my investigations I was looking for the answer which edu...

Network

Cited By