Mahmut Barakazı

Mahmut Barakazı
Harran University · Department of Tourism

Asst. Prof.

About

23
Publications
22,186
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
52
Citations
Citations since 2016
23 Research Items
52 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015

Publications

Publications (23)
Article
In this research, it is aimed to reveal the current situation and trends in the related subject by examining the master's and doctoral theses prepared in Turkey in the relationship between communication and tourism with the bibliometric analysis method. In this context, 34 postgraduate thesis studies, which are related to the subject and which were...
Article
As in all areas of the tourism sector, it is considered a necessity rather than a choice to adapt to technological developments in kitchens that provide food and beverage services. It is unthinkable that the kitchens, which are foreseen to take place in the future, will be independent of robotic tools. From this point of view, this research also ad...
Article
Full-text available
Hizmet sektöründe önemli bir ekonomik ve sosyal role sahip olan turizm sektörü, istihdam, döviz girdisi, bölgesel kalkınma, üst yapı arzı ve diğer sektörlerin gelişimine katkı sağlaması nedeniyle önemli faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkeler, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen turizm faaliyetlerine ciddi ora...
Article
Full-text available
ÖZET Küresel turizm gelişimine bağlı olarak gidilecek destinasyonlar arasındaki rekabet arttıkça, eşsiz yöresel ürünler ve destinasyonun kültürel miras değerleri turistlerin çekiciliği için giderek daha belirleyici bir faktör haline gelmektedir. Yöresel ürünlerin festival turizmi ile bağının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Destinasyonda ki...
Article
Full-text available
ÖZET İnsanlığın yaptığı ilk ibadet tapınağa ev sahipliği yapan ve Mezopotamya bölgesinde yer alması nedeniyle pek çok medeniyeti tarihinde barındıran Şanlıurfa, zengin tarihi ve kültürel miraslara sahiptir. Bu değerlerden birisi de bölgenin mimari özelliğini yansıtan taştan inşa edilen konukevleridir. Şanlıurfa ilinde yer alan tarihi mimariye sahip...
Article
Full-text available
Turizm, bir milyardan fazla insanın her yıl katıldığı seyahat hareketleri ve bir trilyon dolardan fazla ekonomik harcama kapasitesinin olduğu bir endüstriyi ifade etmektedir. Maddi boyutunun yanı sıra turizm, insanların dinlenme, rahatlama, enerji kazanma ve stresten uzaklaşarak yenilenme duyularını harekete geçirmesi nedeniyle önemli bir faaliyet...
Conference Paper
Full-text available
zet Bilgi ve iletişim çağının insan hayatına entegre olmasıyla birlikte boş zaman kavramı ve turistik farkındalık düzeyinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte küresel pazar piyasalarının giderek rekabetçi bir karakter kazanması yenilikçi ve farklı bilimsel çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir turizm hedeflere u...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı turistlerin seyahatlerine karar verirken hangi motivasyon faktörlerinden etkilendiğini belirlemek ve seyahat motivasyonlarının yöresel yemek tüketim eğilimleri ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamaktır. Çalışmada analizler için SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi ter...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı turistlerin seyahatlerine karar verirken hangi motivasyon faktörlerinden etkilendiğini belirlemek ve seyahat motivasyonlarının yöresel yemek tüketim eğilimleri ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamaktır. Çalışmada analizler için SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntem...
Article
Full-text available
ÖZET Dünya üzerinde farklı düzeylerde olanaklara sahip olan insanlar, özellikle hayatını idame ettirebilmesi için öncelikle gıda gereksinimini ve daha sonra güvende olma ihtiyacını gidermektedir. Daha iyi olanaklara sahip olan insanlar da bu gibi temel ihtiyaçlarını gerçekleştirdikten sonra daha farklı isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak istem...
Article
Full-text available
ÖZET Sanayi devrimiyle birlikte artan küresel kalkınma hareketi birçok ülkede üretimin başlamasını ve artmasını sağlamıştır. Artan üretim iktisadi anlamda olumlu gözükse de üretimin çevre üzerinde olumsuz etkileri de ciddi şekilde görülmeye başlanmıştır. Özellikle üretimin üst seviyeye gelmesi kirliliğin küresel boyuta ulaşmasına neden olmuştur. Tu...
Conference Paper
Full-text available
With the integration of information and communication age into human life, important developments have been experienced in the concept of leisure time and in the level of tourist awareness. Also, innovative and diverse scientific studies are necessary because of that global marketplace has gained a competitive character. Touristic regions that wa...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa ili destinasyon belirlenmesi ve belirlenen bu kişiliğin yerli turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini açıklamaktır. Anket formu oluşturmak için Aaker'ın (1997) geliştirdiği marka kişiliği ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler açıklayıcı faktör ve regresyon analizi ile test edilmiştir....
Article
Full-text available
Turizm gelişmiş bir sektör olarak dünya üzerinde önemli bir ekolojik, sosyal ve kültürel bir fenomen haline gelmiştir. Kitle turizminin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler çevresel farkındalığın artmasına neden olmaktadır. Günümüzde dünya kaynaklarının ve çevresel ekonomik sistemlerin gelişen teknoloji ve insan faaliyetleri sonucunda tükenme s...

Network

Cited By