Magdalena Kachniewska

Magdalena Kachniewska
SGH Warsaw School of Economics | SGH · Institute of Transport Infrastructure and Mobility

Associate Professor

About

121
Publications
42,059
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
416
Citations
Citations since 2017
28 Research Items
285 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Introduction
Professor at SGH Warsaw School of Economics, Digital EU Ambassador & Smart Tourism Evangelist [new-tech business models; smart tourism; digital environment, SoCoMo tourism] A strategic management and marketing expert with specialisation in ICT, smart environments and interactive marketing focusing on technology applications in tourism, travel, hospitality and leisure industries.

Publications

Publications (121)
Article
Full-text available
The concept of tourism clusters is becoming central within the tourism development planning process and the EU perceives cluster arrangements as the preferred form of introducing innovations in different economic felds, including tourism. The Polish Tourism Organization (POT) is to launch the subprogram aimed at the commercialization of the tourism...
Article
Full-text available
The purpose of the study is to analyse the changing role of tourism intermediaries in the distribution chain. Globalisation and the development of ICTs have undoubtedly changed both business practices and strategies as well as industry structures. They are also creating new rules governing competition within the tourism market. However, the idea of...
Article
Full-text available
This paper seeks to focus on the idea of a user-centric context-aware digital system and its rationale in a process of tourism value creation. The purpose of the study is to offer an understanding of the context-aware applications in order to analyse their usefulness in tourism marketing. This is achieved through a literature review of existing res...
Chapter
The goal of this chapter is to present the application of gamification mechanism and social media tools in the promotion of tourism regions and enterprises as well as the promotion of tourism activity itself. The framework distinguishes between stimulus characteristics of the game (promotion mechanism) that lead to sociological responses toward the...
Conference Paper
Full-text available
Though the game design mechanism and social media tools have been applied in tourism for decades - the promotion of tourism regions and enterprises is quite rarely recognised as the gamification trend. Moreover, the problem of tourism promotion in modern countries concerns both: the promotion of tourism destinations and the promotion of tourism act...
Chapter
Full-text available
Konsekwencją zwiększania się liczby turystów, wzrostu ich dochodów oraz rozwoju indywidualnych preferencji jest konieczność segmentacji rynku, która umożliwia dotarcie do konkretnych adresatów, obserwację zmian zachodzących na danym rynku oraz szybką reakcję. W okresie rozwoju gospodarki rynkowej (lata 90. XX w.) kryteria segmentacji stosowane prze...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the Report is to help business leaders, representatives of administration and local governments, as well as non-government organisations to take decisions in a more efficient manner in the turbulent time of war in Ukraine, high inflation rate and falling public sentiment. The current edition of the Report contains eleven chapters, dea...
Book
Full-text available
Leisure services encompass a variety of initiatives and related to the planning, development, and operation of parks, trails, zoos, and many other recreational and athletic facilities. Together, they are responsible for millions of jobs around the world. But in order to ensure their long-term viability, leisure services need to be sustainable. And...
Chapter
Full-text available
The main purpose of the chapter is to identify the potential of big data analysis (BDA) as a tool to enhancethe tourism experience by offering products/services that are more personalised to meet each visitor’sunique needs and preferences, as well as to counteract the negative effects of overtourism. The literaturereview was adapted to define and e...
Article
Full-text available
Cel. Identyfikacja luki badawczej w obszarze modeli biznesowych (MB) w turystyce i sformułowanie programu badań w tym zakresie w celu analizy zmian strukturalnych rynku. Metoda. Przegląd i synteza publikacji z baz EBSCO, Emerald Insight, ProQuest, Science Direct i Web of Science, poświęconych MB w turystyce w latach 2000-2018. Identyfikacja wspólny...
Article
Full-text available
Background. The explosion of big data (BD), automation, and machine learning have allowed contemporary businesses to better understand and predict human behavior. In scientific research big data have been widely used to study consum­er journey and opinions. One of the tools enabling forecasting of sales volume is the Bass diffusion model, which uni...
Article
Full-text available
Purpose. Identifying the research gap in the area of tourism business models (MB) and formulating a research programme to analyse structural changes within the tourism market. Method. Review and synthesis of publications from the EBSCO, Emerald Insight, ProQuest, Science Direct and Web of Science databases, devoted to tourism MB in the years 2000-2...
Article
Full-text available
The paper is aimed at the analysis of change in tourism business models under the conditions of the growing importance of medical tourism. Their influence on the hotel business models give rise to marketing innovations and the strategy of concentration aimed at the specific needs of new customers. Research of the conditions for the development of s...
Article
Full-text available
The main purpose of the paper is to identify the potential of Big Data Analysis (BDA) as a source of competitive advantage in the tourism market. A review of literature was adapted in order to define and estimate the significance of BDA. Some examples of BD application in travel and tourism were identified (e.g. the creation of tourism experience,...
Chapter
Full-text available
Cel badania został określony jako rozpoznanie i opisanie tendencji zmian w kształtowaniu się potrzeb osób mieszkających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Polsce, związanych z ich mobilnością w świecie realnym i aktywnością w świecie wirtualnym. Współautorzy w okresie od początku marca do końca maja 2019 roku przeprowadzi...
Chapter
Full-text available
Rozpoznanie i opisanie tendencji zmian w kształtowaniu się potrzeb osób mieszkających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Polsce, związanych z ich mobilnością w świecie realnym i aktywnością w świecie wirtualnym.
Article
Full-text available
Purpose. The presentation of challenges with which scientific journals and – more broadly – scientific communication, will have to face in the substantive, technological and financial sphere in the conditions of constant evolution of the digital world, dynamic development of new information systems in science (e-library, library 2.0) and new phenom...
Article
Full-text available
Cel. Przedstawienie wyzwań, z jakimi czasopisma naukowe i - szerzej - komunikacja naukowa będą musiały się zmierzyć w sferze merytorycznej, technologicznej i finansowej w warunkach nieustannej ewolucji świata cyfrowego, dynamicznego rozwoju nowych systemów informacyjnych w nauce (e-library, library 2.0) oraz nowych zjawisk warunkujących zachowania...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono analizę systemu cyfrowego zorientowanego na użytkownika i uzasadniono jego znaczenie w procesie tworzenia wartości. Celem badania jest wskazanie roli mobilnych aplikacji kontekstowych w marketingu turystycznym. Dokonano tego w toku przeglądu literatury istniejących badań i demonstracji przykładowych zastosowań w warunkach r...
Article
Full-text available
Purpose. The presentation of challenges with which scientific journals and-more broadly-scientific communication, will have to face in the substantive, technological and financial sphere in the conditions of constant evolution of the digital world, dynamic development of new information systems in science (e-library, library 2.0) and new phenomena...
Article
Full-text available
This paper seeks to focus on the idea of a user-centric context-aware digital system and its rationale in a process of tourism value creation. The purpose of the study is to offer an understanding of the context-aware applications in order to analyze their usefulness in tourism marketing. This is achieved through a literature review of existing res...
Article
Full-text available
Badania nad turystyką medyczną koncentrują się głównie na kwestii pochodzenia usługobiorców oraz przedmiotu zgłaszanego przez nich popytu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza motywacji podejmowania przyjazdów do Polski w segmencie turystyki medycznej. Zidentyfikowano trzy zasadnicze ich grupy: czynniki ekonomiczne, związane z leczeniem, z...
Article
Full-text available
Purpose. Assessment of the degree of preparation of Polish entrepreneurs in the hotel sector to implement the principles of circular economy and recognition of their opinions in the field of formal and economic conditions for the creation of a circular economy in Poland. Method. The views presented in this article are the result of a review of lite...
Book
Celem monografii jest analiza uwarunkowań związana z przygotowaniem RRST oraz jego przydatność jako narzędzia polityki turystycznej na szczeblu regionalnym. W opracowaniu poruszono następujące zagadnienia: - ekonomiczne efekty i podstawowe kategorie związane z efektami ekonomicznymi turystyki, - potrzeby informacyjne związane z polityką rozwoju reg...
Book
Full-text available
Poland: Report on Competitiveness 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages is the latest edition of a long-standing series of comparative research on the main trends in the development of Polish economy, which has been conducted in the World Economy Research Institute of Warsaw School of Economics (SGH) since the mid-1980 s. The...
Chapter
Full-text available
"Poland: Report on Competitiveness 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages" is the latest edition of a long-standing series of comparative research on the main trends in the development of Polish economy, which has been conducted in the World Economy Research Institute of Warsaw School of Economics (SGH) since the mid-1980s. T...
Chapter
Full-text available
"Poland: Report on Competitiveness 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages" is the latest edition of a long-standing series of comparative research on the main trends in the development of Polish economy, which has been conducted in the World Economy Research Institute of Warsaw School of Economics (SGH) since the mid-1980s....
Chapter
Full-text available
Miasta zamieszkuje ponad połowa ludności świata i do nich też kieruje się największa część światowego ruchu turystycznego: w Europie już na początku pierwszej dekady XXI w. turystyka miejska stanowiła 30% podróży i 20% wyjazdów turystycznych [Law, 2002; UNWTO, 2011]. Funkcja turystyczna, najbardziej egzogeniczna ze wszystkich funkcji miasta, określ...
Chapter
The goal of this chapter is to present the application of gamification mechanism and social media tools in the promotion of tourism regions and enterprises as well as the promotion of tourism activity itself. The framework distinguishes between stimulus characteristics of the game (promotion mechanism) that lead to sociological responses toward the...
Chapter
Full-text available
Tourism is perceived to be one of the biggest and fastest growing global industries. Consequently, there is an increasing need for qualified, highly educated professionals possessing broad knowledge and competencies as well as employability skills. This chapter explores hospitality employers’ expectations of the higher education system in Poland. T...
Article
Full-text available
Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów. W artykule omówione zostały ekonomiczne kategorie dóbr, które stanowią przedmiot podaży turystycznej, z uwzględnieniem dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Po...
Article
Full-text available
The article presents the results of analysis of selected exogenous and endogenous determinants affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in Poland in the formula of tourism clusters, and further the impact of such transformations and their impact on the development of tourism in the tourist reception areas. D...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to summarize the contribution of the theme issue on the future impact of social media on marketing practices and its influence on rural tourism offer creation and promo-tion. Seven common themes were identified: the importance of user-generated content, users’ opin-ion reliability, regional variances of social media use...
Article
Full-text available
The article presents the results of analysis of selected exogenous and endogenous determinants affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in Poland in the formula of tourism clusters, and further the impact of such transformations and their impact on the development of tourism in the tourist reception areas. D...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to share information on how the advantages of tourism are both a result and a determinant of the quality of life in rural areas. Consequently, it is one of the main factors for sustainable development in the social context. Design/methodology/approach – Quantitative and qualitative research was undertaken of 3...
Data
This paper seeks to focus on the idea of a user-centric context-aware digital system and its rationale in a process of tourism value creation. The purpose of the study is to offer an understanding of the context-aware applications in order to analyse their usefulness in tourism marketing. This is achieved through a literature review of existing res...
Article
Full-text available
The dynamic transformations in the area of structure and ways of the use of leisure time in the postmodernist society are an important social trend affecting the nature of the contemporary tourism, mainly in the field of business tourism. Combining the business and leisure aspects of travels (bleisuretrend) is not free of impact on travellers’ expe...
Article
Full-text available
Though the game-like mechanism has been applied in tourism for decades, tourism attractions hardly deal with the competition of computer games. The aim of this article is to present the application of the gamification mechanism and social media tools in the promotion of tourist activity and tourist regions. Mobile devices enable teens to combine pl...
Method
Full-text available
W 2014 roku biuro MROT zainicjowało projekt opracowania modelu tworzenia produktów sieciowych w turystyce, który pozwoliłby z jednej strony ocenić prawidłowość procesu tworzenia i stadium zaawansowania funkcjonujących produktów sieciowych, a z drugiej strony stałby się wzorem najlepszych praktyk dla nowych inicjatyw, które pojawią się na Mazowszu w...
Article
Full-text available
Cel. Identyfikacja efektów ekonomicznych rozwoju turystyki w Polsce, rozpoznanych na podstawie szacunków rachunku satelitarnego turystyki (RST). Metoda. Analiza wyników rachunku satelitarnego turystyki, sporządzonego dla 2011 r. (w wersji pełnej) i 2012 r. (w wersji uproszczonej). Wyniki. Wkład turystyki w PKB wyniósł 1,6% w 2011 i 2,1% w 2012 r. O...
Conference Paper
Full-text available
The paper presents results of research on Polish event planners. The overall purpose of the study is to investigate main destination selection variables Polish event planners consider important in destination selection process. The current research focused on the destination selection variables that event planners used for events they held in 2013....
Article
Full-text available
Full-text: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1083 Abstract: Digital delivery of travel and tourism services and the development of e-commerce and m-commerce have dramatically restructured global tourism value chain and undermined the role of travel intermediaries. The main goal of the research paper is to analyse potential and dr...
Article
Full-text available
Transnational corporations demonstrate much better innovation and organisational competence then tourism SMEs. They influence the amount and directions of international tourism flows, efficiently create tourism needs and appoint the global quality standards. The awareness of such competition makes the local tourism entrepreneurs look for any possib...
Conference Paper
Full-text available
Upowszechnienie koncepcji interesariuszy przedsiębiorstwa oraz świadomość złożoności produktu turystycznego, prowadzą do wniosku, że odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) wymaga rozłożenia ciężaru działań i pomiaru ich efektów w trzech obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiska naturalnego. Założenia CSR zwykle rozpatrywane są w kategoriac...
Article
Full-text available
Under the conditions of growing competition in the global hotel market as well as capital and marketing dominance of global hotel chains, the only chance to keep the independence of local hotels is to reinvent the hotel business model. The new business model should be based on the recognition of the customers’ needs and changing consumer trends. Th...
Article
Full-text available
The paper seeks to focus on the idea of a user-centric contex-aware digital ecosystem and its rationale in a process of tourism value creation. The purpose of the study is to offer an understanding of the context-aware applications in order to analyse their usefulness in tourism marketing. This is achieved through a literature review of existing re...
Article
Full-text available
Purpose. The paper seeks to formulate the leading contemporary market trends and their repercussions for a future marketing paradigm. Method. A structured mind-mapping technique, STEEP analysis matrix and the roundtable discussion were used during the workshops with tourism industries representatives, academia teachers and new media specialists. Th...
Conference Paper
Full-text available
Głównym celem opracowania jest identyfikacja czynników wyboru lokalizacji eventów, uznanych za najważniejsze przez polskich organizatorów. Przeprowadzone badanie koncentruje się na czynnikach wskazanych przez członków czterech polskich stowarzyszeń MICE, jako wiodące w procesie doboru lokalizacji wydarzeń zorganizowanych w 2013 roku. Pytania opraco...
Chapter
Full-text available
Popularność gier komputerowych i ich zdolność do utrzymywania ludzkiej uwagi wzbudziła zainteresowanie marketerów, podejmujących coraz częściej próby wykorzystania mechanizmu zabawy i rywalizacji w procesach i usługach, które z założenia nie są grami (non-game context). W działaniach marketingowych celem tzw. grywalizacji jest przyciągnięcie uwagi,...
Conference Paper
Full-text available
Ewolucja społeczeństw w kierunku tzw. prosumeryzmu i turystyki doświadczeń nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie branży turystycznej. Wymaga dostosowania oferty do nowych potrzeb konsumentów, odpowiedniego lokowanie ofert relaksu, wrażeń i doświadczeń oraz włączenia nabywcy w proces projektowania i realizacji usługi. "Nowy konsument" oczekuje...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this research is to identify the characteristics of the modern prosumer in the context of consumer behavior within the Web 2.0 communication process and the changes within the tourism market demand. The main application value of the paper is to indicate the most effective tools of the entrepreneur’s functioning within the Web 2.0 mar...
Conference Paper
Full-text available
Celem rozdziału jest omówienie pojęcia i charakteru tzw. nowych mediów, wskazanie wpływu, jaki wywierają one na zachowania nabywców oraz zasady kreowania komunikatów rynkowych i nowoczesnej strategii marki.
Conference Paper
Full-text available
Celem badań realizowanych od października 2011 r. do czerwca 2012 r. było ustalenie zakresu umiejętności, jakich oczekują przedsiębiorcy rynku hotelarskiego w Polsce od kandydatów będących absolwentami szkół wyższych. Standardy nauczania opracowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (www.rgsw.edu.pl) dla kierunków turystycznych, obejmują przedm...
Article
Full-text available
Początków ostatniego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego upatruje się w zapaści na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w USA latem 2007 r. Spadek cen nieruchomości wpłynął prawie natychmiast na politykę kredytową banków, a spowolnienie akcji kredytowej doprowadziło do załamania na rynku motoryzacyjnym, a następnie w pozostałych sektorac...
Article
Full-text available
Polaryzacja rynku turystycznego, spowodowana ekspansją korporacji transnarodowych, wywołuje istotne przeobrażenia w zakresie dynamiki konkurencji i zmienia uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Korporacje turystyczne decydują o wielkości i kierunku przepływu strumieni ruchu turystycznego oraz o strukturze podaży. Ze względu na szczególne...
Article
Full-text available
Pierwsze rozważania dotyczące rozwoju zrównoważonego dotyczyły przede wszystkim aspektów globalnych. Jednak równoważenie rozwoju w skali globalnej musi rozpocząć się od lokalnej i regionalnej skali ujęcia, a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju powinno polegać na powiązaniu trzech obszarów działalności człowieka: integralności przyrodniczej, żywot...
Article
Full-text available
Zarządzanie ryzykiem realizowane jest w turystyce przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstwa. Polscy hotelarze coraz częściej dostrzegają konieczność włączenia w proces zarządzania ryzykiem władz lokalnych i organizacji turystycznych, których działania zarówno stanowią dodatkowe źródło ryzyka, jak i służą jego ograniczeniu. Wynika to ze struktur...
Article
Full-text available
Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia, że podjęcie decyzji o zakupie możliwe jest tylko dzięki istnieniu cech zaufania, wspomaganych odpowiednim poziomem jakości informacji. Przez długi czas podstawowym sposobem ograniczania luki informacyjnej na rynku turystycznym było istnienie usług pośrednictwa. Służyły one ogranic...
Conference Paper
Full-text available
Przedmiotem artykułu jest prezentacja tendencji występujących po stronie popytu turystycznego oraz ich wpływu na fenotyp współczesnej turystyki: strukturę podaży i charakter aktywności na rynku turystycznym. Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne, polityczne i technologiczne spowodowały też rozmaite przeobrażenia w zakresie działalnoś...
Article
Full-text available
Dynamika rozwoju turystyki na obszarach wiejskich jest konsekwencją zmian wzorców wypoczynku ludności miejskiej na skutek wzrostu liczby zwolenników wypoczynku na obszarach nieprzeciążonych ruchem turystycznym. Turystyka na terenach wiejskich bywa traktowana jako panaceum na liczne problemy wsi: brak zatrudnienia, niskie dochody rolników i samorząd...
Book
Full-text available
Podstawowym celem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń umożliwiających oszacowanie wkładu turystyki w gospodarkę narodową. Opracowanie zawiera opis metodologii oraz oszacowania następujących wielkości: spożycia turystycznego według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycia pośredniego w cenach bieżących nabywcy; zmodyfik...
Chapter
Full-text available
W ramach zintegrowanego podejścia do kwestii konkurencyjności firm wyłoniła się idea tzw. umiejętności dynamicznych. Ich zasadniczą zaletą jest zdolność poszukiwania optymalnej kombinacji potencjału wewnętrznego firmy i możliwości zewnętrznych oraz równoległego wykorzystania wszelkich źródeł konkurencyjności, zarówno własnych, jak i tworzonych prze...
Book
Full-text available
Celem poradnika jest pokazanie krok po kroku etapów opracowania i wdrażania systemu, w sposób umozliwiajacy organizacji realizacje systemu w maksymalnym stopniu samodzielnie, co w znacznym stopniu zmniejszy potrzebę korzystania z zewnetrznej pomocy konsultingowej, a wiec tym samym ograniczy koszty opracowania i wdrozenia systemu. W poradniku są rów...
Book
Full-text available
The main research problem of the work is to determine the correlation between the quality, quality costs and value for the client and the level of competitiveness of the company. The work is of a theoretical and application nature using empirical illustration. The main research hypotheses are as follows: 1. The value for the client expresses the ab...
Book
Full-text available
Podstawowym celem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń umożliwiających oszacowanie wkładu turystyki w gospodarkę narodową. Zgodnie z powyższym założeniem, opracowanie zawiera opis metodologii oraz oszacowania następujących wielkości: spożycia turystycznego według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycia pośredniego w ce...
Chapter
Full-text available
Rozwój produktu turystycznego wymaga powiązania tak różnorodnych aspektów, jak tworzenie materialnej bazy turystycznej, oferowanie ulotnych przeżyć i doznań dostarczanych turystom w formie rozmaitych dóbr i usług oraz ciągłe obserwowanie zmian zachodzących w preferencjach konsumentów. W celu zbudowania produktu dostosowanego do potrzeb rynkowych i...
Chapter
Full-text available
Raport Klubu Rzymskiego Granice wzrostu, spowodował, że w końcu lat osiemdziesiątych polityka, gospodarka i nauka zdominowane zostały przez termin sustainable development (zrównoważony rozwój). Określenie to dotyczy rozwoju, "który zaspokaja potrzeby współczesności, nie odbierając przyszłym pokoleniom zdolności do zaspokojenia ich własnych potrzeb"...
Article
Full-text available
Celem badawczym opracowania jest stworzenie teoretycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego w oparciu o literaturę przedmiotu. Na współczesnym rynku (nie tylko hotelarskim) nabywcy poszukują pewnego koszyka wartości, w którym mieści się określona relacja cech produktu i jego kosztu (rozumianego szerzej niż sama tylko cena). Wartoś...
Book
Full-text available
Podstawowym celem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń umożliwiających oszacowanie wkładu turystyki w gospodarkę narodową. Opracowanie zawiera opis metodologii oraz oszacowania następujących wielkości: spożycia turystycznego według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycia pośredniego w cenach bieżących nabywcy; zmodyfik...
Book
Full-text available
Część tekstową opracowania podzielono na sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono prezentacji podstawowych źródeł informacji wykorzystanych do przygotowania RST. Pozostałe rozdziały omawiają następujące zagadnienia: spożycie turystyczne, produkcję i wkład turystyki w tworzenie PKB, wykorzystanie siły roboczej oraz nakłady na środki trwałe. Ka...
Book
Full-text available
The 2005 tourism satellite account (TSA) for Poland represents a follow-on from work on the TSA 2000 and 2001. All the versions were prepared on the basis of the corrected methodological proposal put forward to the Ministry of Economy in the autumn of 2004. Basically, it is consistent with the common methodology developed by the WTO (presently UNWT...
Chapter
Full-text available
Działalność turystyczna z natury rzeczy ma charakter międzynarodowy, gdyż każdy przedsiębiorca potencjalnie może dokonywać eksportu usług turystycznych (przyjmować gości z zagranicy) oraz generować dochody z tytułu tego eksportu. Wśród całkowicie nowych tendencji zmian na rynku turystycznym należy wymienić: coraz większy stopień internacjonalizacji...
Book
Full-text available
Ze względu na złożony charakter gospodarki turystycznej, ocena efektów gospodarczych turystyki wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł informacji statystycznej. Podstawy metodologiczne sporządzania tego typu zestawień zawiera Recommended Methodological Framework (RMF), której polska adaptacja została wykorzystana do sporządzenia Rachunku Satelitar...
Chapter
Full-text available
Przez wiele dziesięcioleci sfera usług rozwijała się w cieniu produkcji przemysłowej i rolniczej, spełniając najczęściej rolę służebną wobec tych dwóch działów gospodarki, traktowanych jako fundament rozwoju społeczno-gospodarczego państw i narodów. Przełom w tej dziedzinie nastąpił dopiero kilkanaście lat temu. Oprócz dynamicznego rozwoju sektora...
Chapter
Full-text available
Wśród najnowszych tendencji zmian na rynku turystycznym należy wymienić coraz większy stopień internacjonalizacji tego rynku, koncentracji kapitału oraz innowacyjności technologicznej i produktowej. Szczególnym zjawiskiem, które w poważnym stopniu zmienia układ sił na rynku turystycznym, jest zarządzanie systemami informatycznymi, które mają niezwy...

Network

Cited By