Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Nicolaus Copernicus University | umk · Institute of Information and Communication Research

PhD: Social Communication and Media - Information Science; MSc: Psychology

About

35
Publications
6,253
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
10 Citations
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
Introduction
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca is the information and media specialist and psychologist. She is the assistant professor in Institute of Information and Communication Research at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Her research is focused on information and media behaviours, psychology of media and new technology, human-computer interaction, bibliotherapy, info- and cyberpathology, information and media competences as well as media and information services for people at risk of social exclusion. In addition, her academic interests include public relations, branding and promotion of cultural institutions, user experience design and eyetracking. She published two books, edited several co-author publications and authored several dozen research papers.

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
According to the latest research by a team of professor of psychology from the University of Chicago, John Cacioppo, loneliness is considered to be one of the main predictors of deteriorating health and quality of life in older people. Research also indicates that many of them belong to the group of people at risk of digital exclusion, which is ano...
Article
Full-text available
This article presents the application of a selected card sorting tool in the study of an organization chart and labeling system. The aim of the project was to use the OptimalSort application to prepare card sorting studies in the Information Portal of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, carried out in February 2020, during the workshops at...
Chapter
Full-text available
[English version below] Żyjemy w natłoku informacji, z którego bardzo ciężko wydobyć odpowiedzi relewantne i wartościowe. Coraz częściej pojawiają się w sieci tzw. fake newsy, czyli fałszywe informacje o charakterze sensacyjnym, które publikowane są po to, aby wprowadzić odbiorców w błąd, w celu osiągnięcia jakichś korzyści (np. finansowych, polity...
Chapter
[English version below] Nadmiar informacji i funkcjonowanie w zmediatyzowanym społeczeństwie przyczyniają się do powstawania szeregu patologii informacyjnych. Ich przejawem jest manipulowanie prawdą, które staje się narzędziem wygrywania wyborów, kształtowania prestiżu czy ukrywania niewygodnych informacji. Do tego służą na przykład fake newsy (FN)...
Chapter
Full-text available
The development of information and communication technology along with the emergence of social media allow for multiplication of various types of information and its faster circulation. According to data collected by Lori Lewis and Officially Chadd in Visual Capitalist, around one million Facebook logins, 4.5 million videos viewed on YouTube, 41.6...
Chapter
Full-text available
The text concerns the specificity of communication and interpersonal relations in the process of human resource management in libraries.
Article
Full-text available
[English version below] ------------ Streszczenie --- Wstęp. Celem artykułu jest przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych. --- Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architektura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Ko...
Article
Full-text available
p>Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym wymaga znajomości i systematycznego wdrażania elementów public relations. Jednym z etapów tego działania są media relations, czyli utrzymywanie dobrych stosunków z przedstawicielami mediów, co może wpływać pozytywnie na odbiór organizacji w otoczeniu społecznym. W artykule przedstaw...
Presentation
Full-text available
[English version below] Celem wystąpienia było przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych, które przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architektura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sondaż wykonano skróconym Kwestionariusz...
Article
Full-text available
[English version below] ------------ Abstrakt: Flash mob w swojej pierwotnej postaci oznaczał spontaniczne wydarzenie, zainicjowane w przestrzeni publicznej przez nieznaną grupę ludzi. Miało ono charakter rozrywkowy i absurdalny, a o czasie jego rozpoczęcia informowano całkowicie przypadkowe osoby zwykle poprzez e-maile lub smsy. Z biegiem czasu ta...
Chapter
Full-text available
[English version below] ------------ Celem pracy jest omówienie zjawiska cyberstalkingu, czyli formy prześladowania przy użyciu technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK). W pierwszej kolejności dokonano charakterystyki definicji (cyber)stalkingu oraz typów stalkerów i form prześladowania z wykorzystaniem narzędzi TIK. Następnie opisano okolicz...
Book
[English version below] ------------ Praca poświęcona jest charakterystyce mediów tradycyjnych i cyfrowych dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a więc osobom niepełnosprawnym, chorym, seniorom, uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, mniejszościom narodowym, więźniom oraz bezdomnym. Książka rozpoczyna się rozdziałem doty...
Chapter
[English version below] ------------ Konflikt jest naturalną i nieuniknioną formą interakcji między stronami, która pojawia się w każdej organizacji. Kiedy jednak doprowadza do poważnej dezorganizacji pracy, skuteczny menedżer czy pracownik powinien mu się przyjrzeć i dopasować do niego odpowiednią formę rozwiązania. W artykule scharakteryzowane zo...
Chapter
Full-text available
[Polska wersja na dole] ------------ The fast pace of life and even faster information obsolescence and their significance cause that the contemporary market of goods and services is undergoing a continuous metamorphosis. A big challenge for marketing specialists is quick response to changes and adapting forms and ways of presenting products to the...
Chapter
Full-text available
[English version below] ------------ Artykuł wprowadza w tematykę wykluczenia cyfrowego osób z grupy wiekowej 50+. Pierwsza jego część dotyczy prognoz związanych ze starzeniem się społeczeństwa polskiego oraz zagrożenia wykluczeniem społecznym osób starszych. W drugiej części przedstawiono wyniki najnowszych badań statystycznych dotyczących korzyst...
Article
Full-text available
[English version below] ------------ Badacze z The Institute for the Future oraz naukowcy z University of Phoenix Research Institute wskazali w raporcie pt. „Umiejętności zawodowe przyszłości – 2020”, że do najważniejszych kompetencji cennych na rynku pracy w 2020 roku będą należały tzw. umiejętności miękkie. Wyzwaniem współczesnych biblioterapeutó...
Chapter
[English version below] ------------ W artykule scharakteryzowano fenomen lipdubów, czyli swego rodzaju wideoklipów, w których występujące osoby poruszają wargami do odtwarzanej z playbacku piosenki. Następnie skupiono się na możliwościach wykorzystania tego narzędzia w promocji instytucji non-profit i działaniach profilaktycznych oraz animacyjnych...
Book
[English version below] ------------ Książka jest poświęcona problematyce wykorzystania biblioterapii w młodzieżowej edukacji rówieśniczej z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Punktem wyjścia uczyniono tutaj charakterystykę zagrożeń wieku dorastania oraz główne założenia profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Przedstawiono tak...
Article
Full-text available
[English version below] ------------ Biblioterapia ma szerokie zastosowanie w działaniach terapeutycznych, rozwojowych i profilaktycznych. W artykule scharakteryzowano podstawowe założenia tej metody i wskazano na możliwości jej zastosowania w warunkach szkolnych i bibliotecznych. ------------ Bibliotherapy is widely used in therapeutic, developmen...
Chapter
[English version below] ------------ Flash mob oznacza dosłownie z ang. „błyskawiczny tłum”. Określenie to charakteryzowało w swoich początkach wydarzenie zainicjowane przez anonimową grupę ludzi, która umawiała się zwykle poprzez internet lub smsy, aby spotkać się w określonym miejscu publicznym i przeprowadzić krótkie, zaskakujące dla świadków zd...
Chapter
[English version below] ------------ Na przestrzeni lat formy promocji bibliotek przybierały różne postacie. Od kilku lat obserwujemy w Polsce swoisty boom związany z wykorzystaniem współczesnych mediów społecznościowych w szeroko rozumianej komunikacji z klientem. W rozdziale przedstawiono możliwości wykorzystania portalu Facebook.com do promocji...
Chapter
Full-text available
[English version below] ------------ W rozdziale scharakteryzowano najpierw definicję i sporne kwestie dotyczące specyfiki uzależnienia od internetu oraz przyczyny tego zjawiska. Następnie opisano czynniki sprzyjające siecioholizmowi oraz psychiczne, fizyczne i społeczne skutki tego zaburzenia. Na końcu wskazano w jaki sposób należy prowadzić dział...
Chapter
[English version below] ------------ W artykule opisano oddziaływania profilaktyczne biblioterapeuty na toruńską młodzież. Przedstawiono przyczyny sięgania po środki psychoaktywne przez osoby borykające się z problemami współczesnej rzeczywistości, a następnie opisano dwa programy edukacji rówieśniczej prowadzone w Towarzystwie Profilaktyki i Przec...
Chapter
Full-text available
[English version below] ------------ Celem badania była diagnoza przejawów twórczości bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce oraz jej wpływu na wykonywanie pracy zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia w postaci anonimowej ankiety. ------------ The aim of the study was to diagno...
Article
Full-text available
[English version below] ------------ W artykule przedstawiono analizę wyników badań ankietowych, które przeprowadzono wśród niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2005/2006. Celem tych badań była ocena stopnia dostosowania Biblioteki Uniwersyteckiej do możliwości jej niesprawnych ruchowo i wzrokowo...
Article
[English version below] ------------ Artykuł to swoisty apel do nauczycieli, aby sięgnęli po kreatywne i nowoczesne formy pracy z uczniem. ------------ The article is a kind of an appeal to teachers to reach for creative and modern forms of work with a student.
Article
Full-text available
Despite the growing popularity of prevention programs there is constantly increasing number of young people experimenting with psychoactive substances, which can lead to addiction. In the lives of teenagers very important role play peers who can affect positive change and an example of life without drugs. Participation in peer group could give youn...
Article
Full-text available
[English version below] ---------------- W artykule scharakteryzowano zjawisko nadmiernego opalania się, które można zakwalifikować do grupy uzależnień behawioralnych. ---------------- The article characterizes the phenomenon of excessive tanning, which can be classified to the group of behavioral addictions.
Chapter
Full-text available
[English version below] ------------ Tekst stanowi opis współpracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w ramach projektu "CAL-Pracownia Inspiracji". Projekt realizowany był od 02.01.2012 r. do 30.09.2013 r. przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem krajowym Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy ora...
Article
[English version below] ------------ W artykule scharakteryzowano powieść Josteina Gaardera "Magiczna biblioteka Bibby Bokken" oraz przestawiono scenariusz zajęć biblioterapeutycznych na jej podstawie dla uczniów ze szkoły podstawowej. Główni bohaterowie "Magicznej biblioteki..." to szóstoklasista i uczennica pierwszej klasy gimnazjum, tak więc dwu...
Article
[English version below] ------------ W artykule scharakteryzowano specyfikę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, a następne opisano wskazówki dla nauczycieli-bibliotekarzy oraz rodziców do pracy z dzieckiem z ADHD. ----------- The article describes the specificity of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder,...
Article
Full-text available
On 12th–13th October 2017, the Institute of Information and Library Science at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in collaboration with Committee of Historical Science of the Polish Academy of Sciences organized the first conference “Book in the Media - Media in the Book. Correspondence and Transposition”. Its aim was to create a forum for...
Chapter
Full-text available
Od kilku lat coraz większą popularność w Polsce zdobywają działania grywalizacyjne. Termin grywalizacja (ang. gamification) oznacza wykorzystanie elementów mechaniki gier do działań niezwiązanych z grami, a mających na celu wzmocnienie pożądanych zachowań. Proces ten wykorzystuje się efektywnie w biznesie, głównie w działaniach marketingowych, zarz...

Network

Cited By