M. Kemal Öktem

M. Kemal Öktem
Hacettepe University · Department of Political Science and Public Administration

PhD

About

237
Publications
53,775
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
564
Citations
Introduction
M. Kemal Öktem currently works at the Department of Political Science and Public Administration, Hacettepe University.
Additional affiliations
November 2002 - present
Hacettepe University
Position
  • Faculty Member

Publications

Publications (237)
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, amatör koristlerin profillerini, yaşlanma sürecinde koristlerin kazanımlarını, yerel yönetim desteği alma durumlarını, yerel yönetim desteğine ihtiyaç duyma nedenlerini ve yerel yönetimlerin bu konudaki desteklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilinde çalışmalarını sürdüren iki amatö...
Article
Today, “Information and Communication Technologies” is developing rapidly. The development, adaptation and application of technology is important for the efficiency of the administrative and institutional competitiveness between countries. These rapidly developing technologies have affected every segment of the society and brought about a problem a...
Chapter
Bu çalışmanın konusu, çok boyutlu ve çeşitli-değişkenli bir kavram olan kırsal kalkınma yönetiminde, bir katkı ile çözüm potansiyel alanı olarak “kadının toplumsal rolü ve yerel kalkınmada yeri” kapsamında önceliklere odaklanabilmektir. Yerel ve kırsal kalkınmada yerel yönetici ya da temsilci bakımından, “kadın-erkek” bakış açısının farklı etkisi o...
Chapter
1980’lerden başlayıp günümüze kadar geçen sürede kamu yönetimi alanında köklü değişiklikler olmuştur ve bu değişimle birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışının yerini, yeni kamu işletmeciliğinin alması istenmiştir. Kamu yönetimi anlayışındaki bu dönüşümler, iki başlık altında incelenebilir. İlki, yönetsel açıdan geleneksel kamu yönetimi anlayışı...
Article
Full-text available
Abstract The current study tests an integrative model that considers the plausible effects of transformational and passive-avoidant leadership styles on employees’ affective, normative, and continuance commitment to the organization. While leadership styles are treated as predictors of commitment, perceived stress is treated as a mediating factor i...
Article
Full-text available
Technoparks are economic public policy tools. Their success depends on government-backed support mechanisms, incentives and legislation, and the services and programs provided by the management companies. Today in Turkey, it might not be easy to measure the effectiveness of technoparks in nation's growth and development since there are too many par...
Article
Full-text available
Our primary aim was to provide a quantitative snapshot relying on a self-assessment tool developed for the local healthcare environment and formal tasks for top-level executive hospital managers of public healthcare organizations. We used a cross-sectional and descriptive mixed study design that targeted the nationwide population of 701 top-level m...
Article
Full-text available
The purpose of this article is to open up a discussion by establishing a relationship between financial literacy and the governance mechanism. We discuss that the increase in the level of financial literacy can strengthen the governance mechanism. Within this context, a field research has been conducted in the public sector, one of the three legs o...
Article
Full-text available
The influence of the increase in internationalization capacity cannot be limited to export only since it also generates indirect impacts stemming through technology transfer, joint project development, trade technology partnerships, training, education and so on. All these activities increase the capabilities of the firms and are expected to have a...
Chapter
Full-text available
Kamu yönetimi ve eğitimi, uygulamaya yönelik yeterli çözümler ve tartışmalar eşliğinde sunulması bağlamında son yıllarda eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu bakımdan kamu yönetimi eğitiminde kamu politikalarının uygulanmasına dönük incelemelerin katkısı önem kazanmaktadır. Kamu yönetiminin temel konularından olan kamusal hizmetlerin yönetiminde sekt...
Technical Report
Full-text available
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında Türkiye’deki kurumsal gelişmeler, yerel yönetimlerin demokrasi ve katılımcılık açısından önemi, kent konseylerinin yerel demokrasi bağlamında rolü ve değerlendirilmesi, araştırma kapsamında kent konseyleri üzerinden yapılan araştırma bulguları sunulmuş ve değerle...
Research
Full-text available
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinde antropolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, ideolojik, siyasal vb. birçok sebep yer almaktadır. Tarihsel süreçte toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede demokratik anayasal sistemlerin olgunlaşması ve genel olarak insan hakları, özel olarak da kadın hakları konusundaki haklı taleplerin sonuç vermesi i...
Technical Report
Full-text available
This report presents the findings and subsequent analysis of the research carried out at city councils within the scope of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) regarding institutional developments in Turkey, the importance of local administrations in terms of democracy and participation and the role...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı kamu yönetiminin teknoloji ile ilişkisini ve Türk eğitim sisteminde teknoloji eğitiminin mevcut durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada eğitimde teknoloji kavramı ilgili literatür ile Bakanlığın güncel politika ve uygulamaları çerçevesinde ele alınmaktadır. Teknolojinin yarattığı değişim kamu örgütlerini de etkilemekte ve etkin ve...
Chapter
This study aims at explaining the role of information and communication technologies for enhancing the situation of woman affected by the gender inequality, and evaluating the place of e-government in terms of the responsiveness of public administration to gender inequality. The importance of this issue consists of the increasing number of informat...
Book
Full-text available
Bu Kitabın editörleri tarafından başlatılan ve kurumsal olarak devam eden “Kentleşme ve Çevre Yönetimi Forumu” (KENTFOR), kent, çevre ve yerel yönetim konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere akademisyenleri, bürokratları, yerel yönetici ve siyasetçileri, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir düşünc...
Article
Full-text available
Bu çalışmada yerel yönetimler ve katılım ilişkisi ele alınarak kavramsal çerçeve oluşturulmakta ve bir örnek-olay incelemesi olarak İstanbul Kâğıthane İlçe Belediyesi sınırlarında, “Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı-Çocuk Meclisi üyeleri-üye olmayan çocuklardan oluşan örneklemdeki” üç alt-grupla mülakatları içeren alan araştırmasıyla, konunun bütü...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Küreselleşme kavramının kentler üzerindeki etkisi sosyo-mekansal ve sosyo-kültürel alanlarda tartışılmıştır. Yavaş Şehir hareketi, küreselleşen dünyada rekabet içinde olan kentlerin aksine kendi yerel değerlerini korumayı amaçlayan kentleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. "Yavaş Şehir" (Cittaslow) hareketi, küreselleşme sürecinin...
Article
Full-text available
Farklı disiplinler, kültürel miras kavramının korunma ihtiyacıyla ortaya çıktığı, geçmişten miras alındığı ve geleceğe taşınmak istenen değerler olduğu konusunda genel olarak uzlaşmaktadır. Kültürel miras ne zaman ve hangi amaçlarla uluslararası kuruluş ve söz-leşmelerin gündemine gelmiştir? Kültürel mirasın tanıtılması, korunması ve geliştirilmesi...
Book
Full-text available
21. yüzyıl yeni kavram, teknoloji ve yaşam şekillerinin ortaya çıktığı bir dönem olmaktadır. Daha önceki yüzyıllardan çok daha farklı bir algılama seviyesine sahip olduğumuz bu dönem Antroposen dönem olarak adlandırılmaktadır. İnsan dönemi de denilen bu yüzyıl aslında insanın egemenliğinde ve tamamen onun çıkarları doğrultusunda oluşan bir çağdır....
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin gözlem ve katılımda bulunabileceği boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma eğitiminin niteliğinin geliştirilmesini sağlayabilecek bir uygulama modeli olarak “yeşil kampüs” kavramı, toplumsal-ekonomik sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal geliri artırıcı etkisi bakımından, kamusal kaynakların verimli değerlendiril...
Article
Full-text available
Yerel yönetimlerin farklı boyutlar açısından etkin ve etkili olarak değerlendirilmeleri, mevcut kay-nakların doğru kullanılmasına, hizmet geliştirmeye ve çeşitlendirmeye, yenilikçi yönetim yakla-şımlarının uygulanmasına, sosyal-politik çevreyi oluşturan hizmetten yararlananların ihtiyaçla-rına daha çok odaklanmaya bağlıdır. Mevcut girdilerin en uyg...
Article
Full-text available
Bu çalışma, kamu yönetimi ve teknoloji karşılaşması-ya da tanışmasının ki, geleneksel tartışmaya göre, kamu yönetiminin bir belirgin özelliği, tekno-lojiyi ancak geriden takip edebilmesidir-olası güçlükleri ve çözüm seçenekle-rini daha iyi anlaşılır kılmak için analiz etmek üzere, kurumsal (örgütsel) yapı etkileşimini, kuşbakışı değerlendirmektedir...
Article
Full-text available
Günümüzde kentiçi ulaşımda geçirilen yolculuk süresi, gelişen kentsel imkânlar, arazi kullanım deseni, ulaşım altyapısının gelişmişliği ve kentlilerce alternatif ulaşım sistemlerinin tercih edilmesiyle farklılık göstermektedir. Ulaşım türü, ulaşım mesafesi, ulaşım güzergahının yanı sıra, engellilik durumu, çocuk sahipliği ve iş koşulları da, ulaşım...
Article
Full-text available
Esas olarak 1980’li yılların sonlarından itibaren ortaya çıkmaya başlayan küresel kent teorileri, büyük kentlerin birer küresel finans merkezi, çok uluslu şirketlerin genel merkezlerinin bulunduğu mekânlar ve ileri üretici ve finansal hizmet endüstrilerinin yoğunlaşma alanları olarak rollerine odaklanmış ve bir süre sonra pek çok ayrı çalışma, süre...
Article
Full-text available
Tüm yönetim sistemleri gibi kamu yönetimi de kendini çevre ve koşullara uygun olarak yenilemeyi ve güncellemeyi hedeflemektedir. Türk Kamu Yönetimi, Cumhuriyetin ilanından bu yana çok sayıda idari reformun öznesi olmuştur. Bu çalışma, Türk Kamu Yönetiminin yüzyılında yapılan idari reform çalışmalarını dönemsel olarak ele almakta ve bu çalışmaları,...
Conference Paper
Full-text available
Kamu yönetiminde küreselleşme, bilgi-teknoloji ile toplumsal yapı ve beklentilerde meydana gelen değişim, hâkim yönetim anlayışının yarattığı sorunlar ve uluslararası kuruluşların artan önemi yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik ilkesini hayata geçirmeyi amaçlayan bu uygulamalar kamu sektörünü...
Chapter
Full-text available
DEGİşEN KENT, MAHALLE YÖNETİMİ VE KATILIM: ŞEFFAF MUHTARLIK Özet Değişen kent - ki, ülkemizde hızla artan kentleşme ve kentsel dönüşüm şeklinde ortaya çıkabilir, mahalle yönetimi - ki, "mahalle kaldı mı?" sorusu gelebilir ve katılım - ki, karmaşık kamu yönetimi yapısında "kim, nereye, nasıl katılabilir?" sorusuna yanıt bulmak kolay olmayabilir, bu...
Conference Paper
Full-text available
Kadının siyasal parti temsilinin dinamiğinin incelenmesiyle, parti teşkilatının kurumsal değişiminde, karar almada kadınları dahil etme stratejilerinin geliştirilmesini gözetme düzeyi ile adayların hem ideoloji hem de kurumsal işlevinin gelişimine etkisi anlaşılabilir. Yerel siyasette kadının dışlanması değil, içerilmesi yönünde gelişim ihtiyacı da...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, Lüleburgaz Belediyesi'nin yapmış olduğu çocuk dostu şehir projesinin incelenerek, uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Projenin amacı, çocuk haklarının şehirlerde uygulanması olduğu kadar, yaşayan örneklerle, bu konuda yerel yönetim sisteminin gelişmesi, ilgili deneyim ve birikimin oluşturulmasıdır. Konunun bir uluslararası kura...
Conference Paper
Full-text available
Çocuklar, erken dönemde öğrendikleri bilgileri hayatlarına genelleyebilmektedir. Bu yönüyle çocukların okul öncesi çağları, onlara çevre bilincinin aşılanması açısından altın yılları oluşturabilir. Politika aktörleri çevre koruma amaçlı politikalar üretirken çevre sorunlarının sadece yerel değil aynı zamanda küresel, ülkesel-yerel boyutta neden son...
Chapter
Full-text available
Türkiye'de sınır ötesi hasta hareketliliği, sağlık turizmi bağlamında yaygın bir şekilde kavramsallaştırılmakta ve hem kamu hem de özel sağlık sektörünün cazibe merkezinde bulunmaktadır. Hükümetlerin ve özel sektörün desteği ile Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi için bir çekim merkezi haline gelmiştir. Ancak, sahip olduğu turizm potansiyelini, i...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı çalışanların örgüt ve yaptıkları işlerle ilgili değerlendirmelerin (örgütsel stres faktörleriyle ilgili algılamalarının) hissettikleri stres üzerindeki etkisinde dönüşümsel liderliğin düzenleyici rolünü incelemektedir. Bir devlet kurumunda görev yapan 230 çalışandan anket yöntemiyle toplanan veriler düzenleyicilik analiziyle inc...
Conference Paper
This study evaluates the crisis of e-governance released when municipalities failed to sustain in providing e-governance implications. The concepts of e-governance and sustainable development include the same following principles in public sector: inclusiveness, effectiveness, accountability, transparency, interaction and participation. These two a...
Article
Full-text available
Bu çalışma, bilgi toplumunun bir getirisi olan dijital kütüphaneleri kamu yö-netimi Türkiye'deki kamu yönetimi bölümlerinin akademik performansları üzerinden incelemekte ve bu dijital kütüphanelerin elektronik kaynak kapasitelerinin üniversite akademik performansına etkisini belirlemeye çalışmakta-dır. Çalışmanın ilk bölümünde bilgi toplumu, kamu y...
Chapter
Full-text available
Türkiye’de mahalle yönetimi ve muhtarlık kurumuna yönelik politikaları, kanunlardan önce resmi aktörler olarak tanımlanabilecek devlet aygıtının yürütme ayağını oluşturan hükümet ve kamu idareleri tarafından hazırlanan bilgi-belge ve dokümanlar üzerinden incelemek mümkündür. Buna göre, gerek 1962 tarih ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konm...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde, daha önce doğrudan ya da dolaylı olarak mahalle muhtarlığı ve yönetimi konusunda kamu kurum ve kuruluşları, akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar incelenmiştir. Birçok araştırmaya konu edilen ve iyileştirilmesi için hakkında önemli önerilerin geliştirildiği mahal...
Chapter
Full-text available
“Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması-2013” adlı araştırmanın amacı, kökeni Cumhuriyet öncesine dayanan bir kamusal kurum olmasına karşın, çeşitli nedenlerle değişime uğrayan günümüz mahalle yönetiminin, diğer adıyla mahalle muhtarlığının, ülkemizde büyük bir gelişme gösteren yeni büyükşehir yönetimi modelinin getirdiği değişiklikler çerçevesind...
Chapter
Full-text available
This study provides a holistic examination of e-learning and its management. While the study primarily aims to evaluate e-learning efforts in Turkey, it also presents the strengths and weaknesses of e-learning in general and proposes a model for classifying e-learning studies. Furthermore, we examine e-learning programs in Turkey and assess the cur...
Article
Full-text available
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamalari ozellikle is dunyasindaki orgutlerin belirli bir yasalkurumsal cevrenin kodlarina uygun olarak, daha cok gonulluluk esasina dayali olarak gerceklesmektedir. Gelismisinden gelismekte olan ulkeler grubuna farkli duzeylerde KSS anlayisi, algisi ve amaci gormek mumkundur. Ancak, kuresellesme ve bolgesellesm...
Poster
Full-text available
enerji yönetişimi çalıştayı
Book
Full-text available
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli Raporda literatüre kazandırılan ve kelime anlamıyla “çeşitlilik, üretkenlik ve gelişmenin devamlılığı sağlanırken, söz konusu daimi olabilme yeteneğini korumak” olarak tanımlanan “sürdürülebilirlik”, günümü...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
z: Bu çalışmanın amacı, İç Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 100.000-250.000 arasında yer alan orta ölçekli belediyelerin mevcut yönetsel kapasitelerini değerlendirmektir. Çalışmada, 'belediyelerin kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlayacak fiziksel, finansal, insan ve bilgi kaynaklarını düzenleme, geliştirme ve yönetme yeteneği' olara...
Article
Bilimsel toplantılar, akademisyenlerin bir araya gelerek ilgili oldukları alanlara katkı sağladıkları toplantılardır. Türkiye'de bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve organize edilmesine yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen eksikliği gidermek adına TÜBİTAK'a bir örgüt geliştirme önerisi getirmektedir. Öneri, Tür...
Article
Full-text available
Bilimsel toplantılar, akademisyenlerin bir araya gelerek ilgili oldukları alanlara katkı sağladıkları toplantılardır. Türkiye'de bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve organize edilmesine yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen eksikliği gidermek adına TÜBİTAK'a bir örgüt geliştirme önerisi getirmektedir. Öneri, Tür...
Article
Full-text available
The aim of this study is to compare the administrative capacity of municipalities with populations of 100,000 to 250,000 in Central Anatolia (Turkey) and the State of Arizona (the United States of America), and to make recommendations for improving the administrative capacity of each municipality. In this context, the concept of administrative capa...
Article
Full-text available
Bilimsel toplantılar, akademisyenlerin bir araya gelerek ilgili oldukları alanlara katkı sağladıkları toplantılardır. Türkiye'de bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve organize edilmesine yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen eksikliği gidermek adına TÜBİTAK'a bir örgüt geliştirme önerisi getirmektedir. Öneri, Tür...
Article
Full-text available
The aim of this study is to trace the main values of Turkish culture through a reasearch on Koroglu’s – who is an anonimous poet and hero – poems, and to compare those values with aspects put forward by modern cultural research. In order to do this, Hofstede’s approach, which is tested and re-tested in many countries including Turkey, and gave grad...
Chapter
Full-text available
The target group of the study is composed of the entrepreneurs having business in manufacturing and services in Istanbul (Marmara Region), Kayseri (Central Anatolia Region), and Van (Eastern Anatolia Region), Turkey. Istanbul is a first degree developed city, Kayseri is a second degree developed city, and Van is a fifth degree developed city. A que...
Article
Full-text available
Merkezi yönetimin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve etkili bir şekilde verilmesi amacıyla 2011 yılında yeni hizmet bakanlıkları ihdas edilmiş, var olan bazı hizmet bakanlıklarının örgütlenmeleri değiştirilmiş, devlet bakanlıkları lağvedilmiş, başbakanlığa bağlı/ilgili çoğu kurum veya kuruluş hizmet bakanl...
Article
Full-text available
This paper deals with the issue of ICT (Information Communication and Technology) for human development in Turkey and the role of public administration as a service provider, and as a macro organization. The human side of development is important at least as technological investments to balance inequalities and environmental risks. After having an...
Article
How the implementation of local governance can be improved in the developing world is an open research question. This study discusses the difficulty of transitioning toward local governance in Turkey. To analyze the basic difficulties of local governance, a survey was conducted using a random sampling method within the inner city municipalities of...
Article
How the implementation of local governance can be improved in the developing world is an open research question. This study discusses the difficulty of transitioning toward local governance in Turkey. To analyze the basic difficulties of local governance, a survey was conducted using a random sampling method within the inner city municipalities of...
Article
Full-text available
This study aims to analyze the factors affecting the Internet usage of university students using e-governance applications. It is important to examine these factors to understand why the online citizen participation is not increasing as expected, while Information and Communication Technologies (ICT) usage is improving in governance. Governance is...
Article
Full-text available
This paper refers to the experiences of Turkish public administration which has drawn its lessons from economic crises in the last two decades. While the country has been recording such progress on the way to achieve socio-economic development, she has put New Public Management reform efforts to transfer her experiences to the improvement of public...
Conference Paper
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Chapter
Full-text available
The target group of the study is composed of the entrepreneurs having business in manufacturing and services in Istanbul (Marmara Region), Kayseri (Central Anatolia Region), and Van (Eastern Anatolia Region), Turkey. Istanbul is a first degree developed city, Kayseri is a second degree developed city, and Van is a fifth degree developed city. A que...
Article
Full-text available
Aşama kaydetmek isteyen Türk kamu yönetimi, son onbeş yıldır ekonomik krizlerden ders alarak, deneyimlerini ülkenin gelişimi yönünde düzenlemelere yansıtmıştır. Gelişimin karmaşık etkileşiminde, yönetişim açısından öncelikler, bilgi kesimi, kamunun tasarruf önderliği gibi çözüm konularına değinilerek kısa bir kesit verilmektedir. Anahtar Kelimeler:...
Poster
Full-text available
Recent Developments in Local Government & Neigborhood Organization (Mahalle Yönetimi)
Article
Full-text available
zet Söz konusu araştırma, örgütleri geliştirmenin ya da başka bir ifadeyle gelişmiş örgütler kurmanın bir yöntemi olarak lanse edilen örgüt değiştirme kavramlarından yola çıkarak, kalkınma ajanslarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda örgüt geliştirmenin nitelikleri ortaya konulmaya çalışılmış ve kalkınma ajanslarının kurgulanmasında rol oyna...
Poster
Full-text available
Bu sunum, kompozit demir matrisine (CIM) dayalı arsenik filtrelerinin gelişimini içermektedir. CIM bazlı su filtreleri aynı zamanda diğer toksik metalleri de (Mn, Pb, Cu ve benzeri) ve MS2 virüsünü %99.995, koliform bakteriyi %92-99 oranında sudan arındırdığını göstermiştir. Filtre, arsenik azaltma (ETVAM) projeleri için çeşitli çevre teknolojileri...
Conference Paper
Full-text available
This paper is designed as a comparative studybetween Romania and Turkey on certain aspects of local electronic governmentelements of several localities of those 2 countries. The differences betweenthe countries considered in this study are not neglected, starting with culture(organizational, but not only) and ending with economic aspects. In the pa...
Conference Paper
Full-text available
This paper is designed as a comparative study between Romania and Turkey on certain aspects of local electronic government elements of several localities of those 2 countries. countries considered in this study are not neglecte ending with economic aspects. In the operates (with features on each country) government-where we present financial inform...
Article
Full-text available
zet Söz konusu araştırma, örgütleri geliştirmenin ya da başka bir ifadeyle gelişmiş örgütler kurmanın bir yöntemi olarak lanse edilen örgüt değiştirme kavramlarından yola çıkarak, kalkınma ajanslarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda örgüt geliştirmenin nitelikleri ortaya konulmaya çalışılmış ve kalkınma ajanslarının kurgulanmasında rol oyna...
Article
Full-text available
This article evaluates the dynamics of meeting management from the perspective of the New Public Management. One of the basic principles of the New Public Management is innovativeness, a principle which refers to the process of constant progressive changes in public organizations. Organizational meetings are the most convenient realms in which the...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
This paper deals with the issue of ICT (Information Communication and Technology) for human develop- ment in Turkey and the role of public administration as a service provider, and as a macro organization. The human side of development is important at least as technological investments to balance inequalities and environmental risks. After having a...
Article
Full-text available
Privacy in cyberspace is becoming a dispute issue for the criminal justice system. Initially, we should determine what kind of cyberspace we desire, and then, we can choose a legal platform to get this online environment. Because policing in cyberspace is an inevitable need, the question of what extent the law can protect individuals' expectation o...
Chapter
Full-text available
Consumer protection, which has come to the fore on one hand and the role played by the public sector in the economic activities have changed on the other hand, is a contemporary concept in Turkish law and administration system. Within the market mechanism, consumer protection has started to be regarded as a liability to be under-taken by public sec...
Chapter
Full-text available
In most countries, public servants are obliged to adopt the fundamental values of public service and follow ethical rules developed in light of such values and prescribed in the ethical codes for public service. Developing a nation-wide and internationally accepted ethical code for the public service is a basic requirement for establishing an ethic...
Article
Full-text available
Advances in communication technologies have made great progress in bridging time and distance, but social and cultural differences are still formidable obstacles to effective communication. Communication processes occur in specific cultural contexts, with unique normative beliefs, assumptions, and shared symbols. Culture influences what people comm...
Conference Paper
Full-text available
Functions of organization have been determined by dominating bureaucrats in power”. Thus if this is also true for “change process” (Ortaylı (2000: 1-2), in twentieth century, administrative apparatus had changed very slowly. This also suggests that in order to better understand administrative structures, one should study administrative history. In...
Article
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
We explore the ways that perceptions of media effectiveness are affected by the societal culture, organizational culture, occupational (professional) culture, individual characteristics, and technology acceptance. This is an important subject to explore, as communication is essential to organizational functioning. The continuous drive for communica...
Article
Full-text available
Electronic Participation in the Policy Making Process: A Case Study
Article
Full-text available
Küreselleşme süreci artan bir şekilde devletin ekonomi üzerindeki rolünü, devletin yeni rollerini ve genel olarak kamu yönetimi olgusunu tartışmaya açmıştır. Günümüzde öne çıkan yerelleşme eğilimi (hizmet ve yer yönünden), ulusal kalkınmanın önemli sağlayıcısı olarak düşünülmekte ve ülke yönetimleri bu konuda siyasalar oluşturmakta ve yasal düzenle...
Article
Full-text available
Chapter
Full-text available
Mobil yaĢam ve kamu yönetimi bağlamında etkileĢimi ele almayı amaçlayan bu kısa çalıĢmada, genel bir giriĢ yapıldıktan sonra, kamu yönetiminin daha iyi hizmet ve daha iyi kamu hizmeti düzenlemeleri için dikkate alınabilecek etmenlere değinilmektedir. Bu alanlarda ―mobil iĢlem, mobil acil hizmetler ve de mobil hizmetler‖ biçiminde gruplandırılabilec...
Article
Full-text available

Network

Cited By