Łukasz Iluk

Łukasz Iluk
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej · Department of Law and Social Sciences

Juris Doctor

About

38
Publications
9,804
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
28 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Łukasz Iluk currently works at the Department of Law and Social Sciences of The Bielsko-Biala School of Finance and Law (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). He does research in Public Law, comparative law studies (Swiss and German legal system) and translation of legal texts.

Publications

Publications (38)
Article
Full-text available
Accuracy of translation from the perspective of legal sources and the Professional Code of Sworn Translators The introductory part of the paper discusses legal sources and court rulings in relation to the assessment of the quality and principles of translation of written texts. The main part contains a critical analysis of selected translational di...
Book
Full-text available
W niniejszej publikacji autorzy dokonują refleksji nad sprawnością programowania i realizacji polityki bezpieczeństwa i przyszłości cywilizacyjnej państwa przez rządzące elity. Poczynione uwagi skłaniają do zadania pytania o to, czy sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa powinny być wyłączną domeną elit władzy? Jeśli tak, to jakie są przesłanki...
Article
Full-text available
Legal, judicial, notarial or administrative texts are characterized by a high level of linguistic standardization. It is determined by tradition and regulations that impose the structure of texts, the use of appropriate terminology and the linguistic shape of specific contents. The linguistic exponents of standardization are ready-made, repetitive...
Article
Full-text available
Translating German-language feminatives in legal regulations into Polish The masculine names used in legal regulations make women invisible. Since the 80 years of the last century, the process of their de-masculinization has begun in German-speaking countries. The first part of the article discusses the statutory regulations guaranteeing gender sym...
Article
Full-text available
The subject of the analysis is linguaculture expressing linguistic and cultural differences occurring in every language of law. They relate to vocabulary and editing principles of law acts. It seems that preserving such differences in the target translation makes it possible to reveal specific legislation trends of a given country, which express po...
Article
Full-text available
Determinants of the text and normative equivalence in the translation of law texts-Abstract Maintaining text and normative equivalence is particularly important in the translation of law texts, because they are created in accordance with the rules, and the choice of language options is mandatory in the system of law traditions and thermological sys...
Article
Full-text available
Phrasen mit temporaler Bedeutung im Prozessrecht weisen charakteristische Merkmale auf: hohe Frequenz, Formelhaftigkeit, unterschiedliche Expadierungsmöglichkeiten in Form von Kollokationsketten und Kollokabilität. Der Vergleich polnischer und deutscher Phrasen lässt wesentliche interlinguale Unterschiede erkennen. Sie sind die Ursachen translatori...
Article
Full-text available
Authors of translations of legal codes do not usually inform about their approach to solving translational problems. One of the reasons is the firm belief in the need for a faithful and thus literal translation of the output text. This unlawful approach creates a field for unfounded creation of so-called Equivalent terminology. Consequently, transl...
Article
Full-text available
The micro-comparative analysis model of legal language for translation purposes. – Due to the importance of observing procedural deadlines, phrases expressing temporal relationships show specific features. The comparison of temporal formulas in Polish and German law shows significant interlingual differences. They are the main reason for translatio...
Article
Full-text available
The translation of public authorities names in political system acts into Polish The paper aims to focus on translation rules of public authorities names through selected political system acts. Adequacy and transparency in the target language were in the centre of attention. It is multi-designated names that appear to present the major and specifi...
Article
Full-text available
Source text oriented translation of legal texts from the law perspective-Abstract The aim of the article is an attempt to provide a response for the question to what extent the translation of a legal text should meet the expectations of its addressees, i. e. lawyers. These expectations arise from a high level of standardization of legal and jurid...
Article
Full-text available
The following article attempts to evaluate the regulations pertaining to video recording of public assemblies. It was the events held outside the Polish Parliament House (Sejm) in December 2016 that spurred the legal considerations. First the author outlines the factual events and then presents the legal aspects of video recording. Furthermore, on...
Article
Full-text available
Przedmiotem analizy są adekwatność i jasność motywowanych nazw organów państwowych w przekładach aktów ustrojowych. W celu ustalenia stopnia adekwatności rozpoznania przedmiotu odniesień nazw w wyjściowym systemie prawnym przeprowadzono badanie sondażowe. Jego wynik pozwala na sformułowanie wniosku, że w systemach nieprzystających dosłowny przekład...
Article
Full-text available
In many languages principles in use of pronoun subjects are similar, however in legal texts there are more specific restrictions. They can impact on the chosen translation strategy. To analyse this problem three examples of translation of German constitution and Swiss constitution into Polish and another two examples of translation of the Polish co...
Article
Full-text available
The paper treats about legal (normative) pronouncements and their translations dealing with human rights and freedoms from three different countries. The author focused on the use of verbs defining the mandated behavior of the norm addressee. The analysis allowed to ascertain that translations often mainly infract the text-normative equivalence bes...
Chapter
Full-text available
The following article attempts to evaluate the regulations pertaining to video recording of public assemblies. It was the events held outside the Polish Parliament House (Sejm) in December 2016 that spurred the legal considerations. First the author outlines the factual events and then presents the legal aspects of video recording. Furhtermore, on...
Article
Full-text available
Recenzja monografii pt. "Ustrój państwowy Republiki Estonii" pod redakcją Stanisława Sagana, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018 Przedmiotem recenzowanej pracy jest ustrój państwowy Republiki Estonii. Zagadnienia z zakresu ustroju państw bałtyckich nie cieszyły się jak dotąd większym zainteresowaniem. W międzywojniu powstało zaledw...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie idei biernego oporu i odpowiedzenie na pytanie, czy stosowanie biernego oporu jako formy prowadzenia protestu przez demonstrantów jest prawnie dopuszczalne. W tym celu w pracy zostały przedstawione wybrane tezy z orzecznictwa sądów polskich, niemieckich i austriackich. Odwołano się także do głośnego w RFN k...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest pokazanie demokratycznej wartości zgromadzeń spontanicznych oraz problematyki związanej z ich rozwiązywaniem. Do rozważań nad przedmiotową problematyką dołączona zostanie analiza kazusu spontanicznego protestu przed Sejmem w grudniu 2017 r. pod kątem legalności jego rozwiązania. Brak w polskim porządku prawnym regulacji prawnych...
Article
Full-text available
Im vorliegenden Artikel werden Probleme der Adäquatheit der Übersetzungsvorschläge in bilingualen Rechtswörterbüchern erörtert. Mit Hilfe von Legaldefinitionen und Begriffsfeldern werden die intensionale und distributionelle Kongruenz von Rechtstermini verglichen, die in bilingualen Wörterbüchern als äquivalent angegeben werden. Mit der angewandten...
Article
Full-text available
Knowledge of legal language in the education of translators of legal texts The first part of the paper deals with the features of legal language and the language of law. It is followed by the interpretation rules of legal phrases, which translators should be familiar with, since their focus, for obvious reasons, is on the linguistic interpretatio...
Chapter
Full-text available
The purpose of this thesis is firstly to broaden the understanding of job rotation by reviewing the literature and summarizing the objectives, benefits, and drawbacks associated with its implementation and secondly to present the application of job rotation in Germany as a European industry leader and one of the world’s leading industrial countries...
Article
Full-text available
Niniejszy artykul dotyczy eksperymentu translacyjnego, ktorego celem bylo przekonanie studentow o niskiej skuteczności tlumaczenia za pomocą slownikow i bez odpowiedniej wiedzy o sposobie utekstowienia materii prawnej. Polegal on na przelozeniu niemieckiego przepisu prawa na jezyk polski w dwoch etapach: w cześci pierwszej studenci mogli korzystac...
Article
Full-text available
Artykul pokazuje, co z prawniczego punktu widzenia, jest wartością nadrzedną w translacie: wiernośc czy komunikatywnośc. Autor przedstawia motywy stosowania tlumaczenia doslownego tekstow prawnych oraz skutki jego merytorycznie nieuzasadnionego stosowania. Wychodząc od znaczenia anglojezycznych kodyfikacji napoleonskich pokazuje sie proces poszukiw...
Article
Full-text available
Znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizowania elektrowni wiatrowych w RFN The essential role of land-use planning as to the localization of wind turbines in Germany Streszczenie Artykuł dotyczy problematyki lokalizowania elektrowni wiatrowych. Przedstawia się w nim wnioski z kontroli NIK przeprowadzonej w lipcu 2014 r. i wynika...
Article
Full-text available
This paper elaborates on the problems of operation of wind power stations in Poland, their environmental impact and the evaluation of current wind power stations legal status concerning protection against emissions. In the final section of the paper the author formulates conclusions regarding the need to adjust the existing Polish regulations.
Article
Full-text available
Knowledge of legal language in the education of translators of legal texts Zusammenfassung Im ersten Teil des Artikels wurden die Merkmale der Rechtssprache aus der Perspektive der Juristen charakterisiert sowie die Grundsätze der Auslegung (Interpretation) dargestellt, die den Übersetzern auch bekannt sein sollten, zumal sie aus off ensichtlichen...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania w Polsce elektrowni wiatrowych, ich oddziaływania na środowisko i ocena aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie ochrony przed emisjami. W zakończeniu autor formułuje wnioski dotyczące konieczności zrewidowaniem polskich norm w zakresie wykorzystywania elektrowni wiatrowych.
Article
Full-text available
Process-oriented translation of legal norms and its effectiveness The present paper reports on an experiment carried out in order to test the effectiveness of product and process-oriented translation. The experiment was based on a translation of a short legal text from German into Polish by the students of translation studies during their "Introduc...
Article
Full-text available
Katowice Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych Translation problems of selected rubrum elements in Polish and German court ruling-The article aims to show the problems resulting from the translation of selected rubrum elements in Polish and Ger-man court ruling. It is connected with the existing...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie tez dotyczących wiedzy prawniczej na potrzeby translacji i metody poszukiwania odpowiedników terminologicznych w aktach normatywnych. Przedstawione podejście metodyczne gwarantuje zachowanie norm preskryptywnych obowiązujących terminologię w docelowym systemie prawnym. Im vorliegenden Artikel wird eine...
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, w jakim stopniu bilingwalne słowniki prawnicze realizują wymóg precyzji w doborze odpowiedników terminologicznych. Ustalenie stopnia precyzji terminologicznej w słownikach wymaga komparatystycznego badania źródeł prawnych i tekstów paralelnych w celu określenia miejsca i funkcji danego pojęcia prawnego ora...
Article
Full-text available
W niniejszym artykule omawia się wybrane aspekty przekładu nazw w bilingwalnych słownikach językach prawniczego oraz metodologię ustalania ekwiwalencji leksykalnej za pomocą pola terminologicznego dla celów leksykograficznych i translacyjnych.
Article
Full-text available
Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim Establishing terminological equivalence in the field of law for lexicography and translation purposes .-The article focuses on issues referring to the te...

Network

Cited By