L.Q. Tri

L.Q. Tri
Can Tho University · Research Institute for Climate Change

PhD.

About

113
Publications
96,023
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
722
Citations
Citations since 2017
30 Research Items
456 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Additional affiliations
January 2008 - October 2015
Can Tho University
Position
  • Managing Director

Publications

Publications (113)
Article
Full-text available
The study is aimed to assess factors affecting the implementation of land use plans which was the basis for proposing solutions to improve land use efficiency in Tan Phuoc district. The study was conducted 72 experts to determine factors and their impact levels using the Analytic Hierarchy Process method (AHP). The results showed that factors about...
Article
Background: Soil degradation is the factor causing crops yield decline in the Southern region of Vietnam. Since the recommendations for limitation of soil constraints will consult the proper problem soil management. Methods: The soil limitation identified based on soil chemistry, physics and morphology properties, suggested by Sanchez et al (1998 a...
Article
The soil organic carbon content played an important role in reducing soil fertility, then fruit yield and quality. Several studies in Mekong Delta, Vietnam area showed that soil of orchards was degraded after longtime constructed. The prediction of soil organic carbon in the fields at wider regions requires a large number of samples that are costly...
Article
Full-text available
The study aimed to identify the requirements for hi-tech apply in rice produce in the form of farmers’ field, thereby serving as scientific evidences to build potential regions for hi-tech apply in rice produce development in An Giang province. The study was systematization of the theoretical principles of high-tech apply in agriculture, interview...
Article
Full-text available
The study aims to assess the current of rice and cash-crops production, the application of high technology in rice and cash-crop production in An Giang province and to determine limiting factors as the basis for proposing solutions for rice and cash-crops development to be applied with high technology. The secondary and primary data collection on a...
Article
Full-text available
Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các tầng chẩn đoán đặc tính chẩn đoán và vật liệu chẩn đoán qua đó thành lập bản đồ đất tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng các các phương pháp như thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích mẫu đất, phân loại đất và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả đã xác định được ở An Giang 4 tầng c...
Article
Full-text available
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng đất đai, các trở ngại cho sản xuất đáp ứng nhu cầu kinh tế cũng như đa dạng hóa các loại mô hình cây trồng của tỉnh Vĩnh Long thuộc vùng ĐBSCL. Qua đó việc xác định các trở ngại chính của đất là cơ sở để bố trí đất hợp lý, đề xuất các biện pháp nhằm duy trì và cải thiện các đặc tính đất phù hợp với từng loại c...
Conference Paper
Full-text available
Rice/shrimp farming is practiced by farmers in the peri-coastal area of the Vietnamese Mekong Delta where saline intrusion in the dry season creates conditions suitable for shrimp production. Shrimp require ditches (approx. 1.4 m deep) to be constructed around the rice fields to create habitat suitable for shrimp survival. As acid sulfate soils (AS...
Article
Full-text available
The study was conducted to determine the spatial distribution of soil fertility capability types and its constraints for agricultural production in the Mekong delta, Vietnam. The study used soil map and soil chemical and physical data to convert soil map classified by WRB system into soil fertility map classified by FCC system. Soil constraints wer...
Article
Full-text available
Hậu Giang là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng đất đai quá mức đã làm cho đất bị bạc màu và suy giảm độ phì nhiêu. Vì vậy, cần thiết phải đánh giá độ phì nhiêu cho đất canh tác lúa tỉnh Hậu Giang nhằm có biện pháp khai thác, sử dụng đất đai hợp lý. Nghiên cứu được thự...
Article
Full-text available
Geographic Imformation System (GIS) of application in the management resource brings cartian effects on space and time. The integration of GIS tools in land potential evaluation showed connection between the database attribute and spatial data. Therefore, application GIS in potential assessment and land suitability zones as the scientific basis to...
Conference Paper
Full-text available
The research is aimed to assess the variation of soil types in 2017 compared to 2008. The study method was used, data collection and geographic information system (GIS). The results showed that there are a lot of change between soil map in 2017 and 2008. In which, the Cambisols group (60,368.33 hectares) converted to Gleysols group (44,273.01 hecta...
Conference Paper
Full-text available
Mekong Delta is one of the largest agricultural production areas in Vietnam. However, in recent years, the intensification of crops and the overexploitation of the land potential led to the soil degradation. Therefore, it is necessary to build soil fertility maps in order to have reasonable land use and exploitation measures. In addition, with the...
Conference Paper
Full-text available
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc quản lý nguồn tài nguyên mang lại hiệu quả nhất định về không gian và thời gian. Sự tích hợp công cụ GIS trong đánh giá tiềm năng đất đai thể hiện được tính kết nói giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. Do đó việc ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng và phân vùng khả năng thích hợp đất đ...
Article
Full-text available
Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến tiềm năng phát triển cây Sầu Riêng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển cây Sầu Riêng bằng phương pháp thống kê mô tả. Xác định điều kiện hạn chế và các yếu tố tác động bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên 99 hộ dân. Xác định mức độ quan trọng của các yếu t...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện với mục đích: cập nhật lại bản đồ đất của tỉnh Hậu Giang trên nền bản đồ đất năm 2008 và đánh giá biến động các nhóm đất chính. Đề tài đã sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu, khảo sát 174 phẫu diện đất và phân tích một số đặc tính lý, hóa học của 51 phẫu diện, phân loại đất theo hệ thống WRB (FAO, 2006). Kết quả cho t...
Article
This study was conducted to evaluate the effect of sludge admentment on soil nutrients and rice yields in rice-shrimp cropping system. The experiment was set up in a randomized complete block design with five treatments (NT), including: NT1 - without fertilizers; NT2 – applied with 5-cm depth of sludge; NT3 - applied with NPK fertilizers at 60 N-40...
Article
Full-text available
Trong những năm gần đây, việc thâm canh tăng vụ ở tỉnh Hậu Giang đã gây áp lực rất lớn đến nguồn tài nguyên đất đai, dẫn đến nhiều sự thay đổi về đặc tính, độ phì và phân bố của đất. Bản đồ đất của tỉnh trước đây (2008) đã thay đổi. Nghiên cứu nhằm mục đích: xác định các tầng chẩn đoán, vật liệu chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán và cập nhật bản đồ đất...
Article
Full-text available
High-tech agriculture has been developing strongly in developed and developing countries, including Vietnam. The objective of study is to assess the application of high technology criteria for agriculture such as rice and vegetables under specific conditions in Thoai Son and Chau Phu districts, An Giang province. This study used the secondary data,...
Conference Paper
Full-text available
Hậu Giang là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng đất đai quá mức đã làm cho đất bị bạc màu và suy giảm độ phì nhiêu. Vì vậy, cần thiết phải đánh giá độ phì nhiêu cho đất canh tác lúa tỉnh Hậu Giang nhằm có biện pháp khai thác, sử dụng đất đai hợp lý. Nghiên cứu được thự...
Article
Full-text available
Optimal use of land surrouding farmer's house in order to enhance farmers income was objective of this study. The study was carried out in Tra Hat hamlet in order to support the farmers plan properly their land based on household resources under changes in market prices. Consequently, it helps increase farmers’ income, reduce market risks, and impr...
Article
Từ khóa: p Trà Ht, các chủ thể, đđt nông nghiệp, mâu thuẫn trong sử dụng đđt, quy hoạch sử dụng đđt ABSTRACT A feasible land-use planning was depending on consent of the local people who use this land and its stakehokders. It has the potential to solve land-use conflicts. The methods used for this study includessecondary and a primary data collecti...
Article
Full-text available
Optimal use of land surrouding farmer's house in order to enhance farmers income was objective of this study. The study was carried out in Tra Hat hamlet in order to support the farmers plan properly their land based on household resources under changes in market prices. Consequently, it helps increase farmers’ income, reduce market risks, and impr...
Article
Full-text available
Từ khóa: Đất lúa, huyện Long Hồ, kịch bản ưu tiên, lập trình mục tiêu, mô hình tối ưu bố trí sử dụng đất đai, nông nghiệp bền vững ABSTRACT Paddy rice plays a key role in strategy that ensures the balance among local socioeconomic development and food security targets. The main objectives of this study were to determine factors effecting possibilit...
Article
Full-text available
Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề do điều kiện khô hạn và xâm nhập mặn, cùng với hiện tượng El Nino tạo nên thời tiết cực đoan tác động mạnh đến quá trình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh ven biển ĐBSCL. Nghiên cứu nhằm xác định những vùng bị tác hại do xâm nhập mặn trong điều kiện hiện tại và tương lai. Từ đó, đề xu...
Article
Full-text available
The conversion of soil map legend is a key issue of soil science for land use planning aimed to updating the soil type according to the latest system. In the recent years the change of land use strongly affects the properties and qualities of major soil groups. The study used the data from several projects has been previously carried out in the reg...
Article
Full-text available
Từ khóa: Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, đất nông nghiệp, mô hình toán tối ưu, huyện Vị Thủy ABSTRACT Agriculture is responsible for a major portion in the economic sector of Vi Thuy district, so land use planning for agriculture plays an important role for economic development of the district. Factors affected the implementation of ag...
Technical Report
Full-text available
This in-depth study was conducted, through an integrated land use planning approach, to explore possible adaptations to climate change (CC) and Sea Level Rise (SLR) of the coastal area of the Vietnamese Mekong Delta (VMD). Based on detailed inventories of the present and anticipated CC and SLR affecting soils, hydrological features and land use...
Article
Full-text available
Từ khóa: Bạc Liêu, biến đổi khi hậu, thích nghi đất đai, sử dụng đất, vùng ven biển ABSTRACT Bac Lieu is one of the areas strongly affected by the climate change (sea level rise and salinization), especially on agricultural production, in the Mekong delta. The present study was conducted to determine suitable land areas for land use types at three...
Technical Report
Full-text available
The CLUES project aimed at improving the adaptive capacity of rice-based farming systems for effectively managing impacts associated with climate change, with emphasis on capacity building, cooperation among CLUES members and local stakeholders, and internal and external information flows. The report includes main results of the six themes derived...
Technical Report
Full-text available
This in-depth study was conducted, through an integrated land use planning approach, to explore possible adaptations to climate change (CC) and Sea Level Rise (SLR) of the coastal area of the Vietnamese Mekong Delta (VMD). Based on detailed inventories of the present and anticipated CC and SLR affecting soils, hydrological features and land use, y...
Conference Paper
Full-text available
GIS là một công cụ có khả năng quản lý hiệu quả cả về dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, nhất là trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên mang lại tính khả thi và hiệu quả cao. Nghiên cứu nhằm giúp các nhà quản lý có tầm nhìn tổng quan hơn trong công tác quản lý tài nguyên bằng côn...
Article
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tổng lượng bùn đáy và khả năng cung cấp đạm khoáng của bùn đáy trong mô hình canh tác lúa-tôm tại xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Đánh giá tổng lượng bùn được thực hiện bằng cách đặt những bẫy bùn dưới đáy mương chính và mương xả phèn trong mô hình lúa-tôm của 12 hộ dân. Sau vụ tôm lượng bùn lắ...
Chapter
Full-text available
Chương 4 phân tích đánh giá mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương dựa vào thiệt hại về kinh tế (tổn thương về kinh tế theo Gupta và nnk, 2010) và số người chết, mất tích (tổn thương xã hội theo Gupta và nnk, 2010) hoặc theo các tiêu chí về dân số, tài sản, sinh kế, năng lượng và hoạt động công nghiệp, đinh cư và giao thông cho một...
Chapter
Full-text available
Trong hai thập kỷ qua, diễn biến thời tiết và rủi ro thiên tai đang có xu hướng thay đổi bất thường hơn ở nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam. Rủi ro thiên tai và tác động của BĐKH có thể không giống nhau về hiểm họa và mức độ tàn phá của hiểm họa, mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương ở các vùng miền khác nhau, do vậy việc ứng ph...
Article
Full-text available
Vietnamese communities in the Mekong Delta are faced with the substantial impacts of rising sea levels and salinity intrusion. The construction of embankments and dykes has historically been the principal strategy of the Vietnamese government to mitigate the effects of salinity intrusion on agricultural production. A predicted sea-level rise of 30...
Article
Vietnamese communities in the Mekong Delta are faced with the substantial impacts of rising sea levels and salinity intrusion. The construction of embankments and dykes has historically been the principal strategy of the Vietnamese government to mitigate the effects of salinity intrusion on agricultural production. A predicted sea-level rise of 30...
Book
Full-text available
iet Nam is one of the countries most affected by natural disasters and climate change. Storms and floods are the most frequent and severe natural disasters affecting Viet Nam. Viet Nam is suffering 6 to 7 typhoons every year, on average. Between 1990 and 2010, 74 floods have occurred in the river systems of Viet Nam. Severe drought, saline water in...
Book
Full-text available
Nguyen Hieu Trung, Dinh Diep Anh Tuan, Nguyen Xuan Hoang, Le Quang Tri, Minh N. Nguyen (2014), Rainwater Harvesting Guidebook for the Mekong Delta, Agriculture Publishing House, Vietnam. Dự án nghiên cứu “Thích Nghi Biến Đổi Khí Hậu thông qua Phát Triển Bền Vững - Thí Điểm Nghiên Cứu Hệ Thống và Môi Trường Nước Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam” (2010 –...
Conference Paper
Full-text available
TÓM LƯỢC Phân tích các kịch bản sử dụng đất đai ảnh hưởng lến hệ thống sản xuất nông nghiệp là một vấn đề quan trọng cho sự phát triển chiến lược đáp ứng an mục tiêu an ninh lương thực và sản xuất bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này được thực hiện ở tỉnh Bạc Liêu nhằm khai thác các chiến lược lựa chọn sử dụng đất đai có...
Article
Full-text available
ABSTRACT Results of the study showed that eight promising land use types were selected for physical land evaluation in the Co Do District where three land suitability zones were identified. Via the application of optimal mathematics algorithm, each land use type with its optimal area could be identified according to the actual natural resources and...
Article
Full-text available
Climate change is an important issue at the global scale and affects seriously on human activities including agricultural practices. Hence, to assess the impact of climate variability on crop production, the AquaCrop model was applied to simulate rice yield in the Northern area of the National Road 1A, Bac Lieu province. To estimate possible impact...
Book
Full-text available
A mapbook of water system and environment of Can Tho city is a result of the project: Climate change adaptation through sustainable urban development – Vietnam case study. The editors of this publication would like to warmly thank to Can Tho water Supply and Sewerage One member Co.LTD, Center of Clean water and Rural Sanitation of Can Tho City, Dep...
Article
Full-text available
Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Đặc biệt là những vùng ven biển thì xảy ra các mâu thuẫn giữa các mục tiêu trong khai thác và sử dụng tài nguyên qua các yếu tố như nhiễm phèn, nhiễm mặn, chất lượng nước và môi trường nước đang là vấn đề khó khăn giữa các mục đích sử...
Book
Full-text available
Mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học đất là sự hiểu biết của tính chất, tài sản, sự năng động và chức năng của đất như một phần của cảnh quan và hệ sinh thái. Trong đời sống hiện nay, con người có khuynh hướng phân loại các vật thể tự nhiên chung quanh họ với các mục đích, đối tượng, yêu cầu khác nhau. Do đất được dùng để sản xuất, quy hoạch sử d...
Article
The effective land uses have disseminated widely in the world and, therefore, land evaluation plays a very important role for this issue. The objectives of study were to apply ALES software linked with GIS for physical land evaluation and multi-criteria evaluation were done for proposed land use types in term of food security; increasing of benefit...
Conference Paper
Full-text available
Studying of soil and water qualities were carried out to provide basic data for the sustainable management of shrimp ponds. In the shrimp systems, soil pH was low (pH of 3.9) in the shrimp-rice field at land preparation. However, at the middle stage of shrimp cycle, soil pH, soil salinity were favorite condition for shrimp growth. Soil nutrients su...
Article
Full-text available
Phân hạng thích nghi đất đai định lượng kinh tế trong đánh giá đất đai tại huyện Cang Long, tỉnh Trà Vinh cho thấy, một bước quan trọng trong quy trình là ở phân cấp yếu tố kinh tế cho 8 kiểu sử dụng đất đai với 32 đơn vị bản đồ đất đai. Trên cơ sở đó sử dụng bảng phân cấp yếu tố kinh tế để đối chiếu với các đặc tính kinh tế lợi nhuận và B/C trên t...
Article
This study compared ecological sustainability of Integrated Agriculture-Aquaculture (IAA) systems with different forms and intensity of aquaculture integration in the Mekong Delta of Vietnam: orchard-based and low-input fish (O-LF); rice-based and medium-input fish (R-MF); and rice-based and high-input fish (R-HF) farming systems. We monitored elev...
Conference Paper
Full-text available
Bạc Liêu có bờ biển dài khoảng 56km với diện tích vùng biển khoảng 40.000km2 là một trong những tỉnh ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc ứng dụng công cụ GIS hỗ trợ thực hiện nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi ven biển rừng ngập mặn Bạc Liêu rất cần thiết nhằm góp phần phục...
Article
Full-text available
The areas of intensive rice production in the Mekong delta, Vietnam, have been rapidly enlarged but rice yield tend to be declined or need more fertilizers . Therefore, the degradation of soil fertility in this system can be one of the most important factors contributing to the yield decline, Information on soil fertility and recommendations on imp...
Article
Full-text available
Land use changes in the coastal areas have happened due to the physical settings and led to improving financial income of the local farmers. However, due to such land use changes, soil properties as well as socio-economic settings of the study area have been varied as well. Therefore, the research was carried out for evaluating the change of soil p...
Conference Paper
Full-text available
The farming systems such as: intensive shrimp farming, semi- intensive shrimp farming and extensive shrimp farming were converted from rice cropping or natural shrimp farming rapidly in the coastal areas of Soc Trang province. The coastal areas were divided into 3 ecological zones based on the physical characteristics such as soil types and salinit...
Article
Full-text available
Throughout the last century, specialisation and intensification were buzz words for farmers in the Western world. However, this approach has not resulted in sustainable development as evidenced by the fact that scientists now need to create technologies to reduce negative impacts. In this book we demonstrate that an alternative exists. Case studies...
Article
Contrary to the global trend of specialization within agriculture, the rice-based Vietnamese production systems have diversified into integrated agriculture¿aquaculture systems. Economic liberalization in 1986 resulted in an explosive increase in rice production and a rapid diversification. This paper describes the history and dynamics of these sys...