Laurens Claes

Laurens Claes
University of Antwerp | UA · University of Antwerp Law Research School (UALS)

Master of Laws
Conducting doctoral research on the proportionality of sentences in the light of the European Convention on Human Rights

About

12
Publications
638
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
4 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction
Laurens Claes is currently hired as member of the Assistant Academic Personnel (AAP) in criminal law, Research Group Law & Enforcement at the Faculty of Law of the University of Antwerp. He has particular expertise in the field of the execution of (prison) sentences, sentencing and European human rights relating to criminal law and criminal procedure. He is author of numerous articles with regard to criminal law and criminal procedure.

Publications

Publications (12)
Article
Over de motiveringsplicht van de strafrechter bij het al dan niet toekennen van de opschorting van de uitspraak van veroordeling.
Article
Sinds 1 september 2022 is het nieuwe regime van de tenuitvoerlegging van korte vrijheidsstraffen tot en met drie jaar gefaseerd in werking getreden. In het nieuwste nummer (nr. 176) van Fatik (Liga voor Mensenrechten) beantwoorden professor Olivia Nederlandt en ikzelf een hele reeks praktische vragen over de nieuwe regeling. Ook plaatsen we enkele...
Article
In zijn arrest 157/2021 van 28 oktober 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de strafbaarstelling van belediging van de Koning uit de wet van 6 april 1847 in strijd bevonden met de vrijheid van meningsuiting. In deze bijdrage wordt dit arrest geanalyseerd, mede in het licht van de rechtspraak van het EHRM. Daarnaast vormt dit arrest de aanleiding om de...
Article
Laurens Claes gaat in op een vonnis van de kortgeding- rechter te Leuven, waarin de Belgische staat verplicht wordt om aan een gedetineerde digitale toegang te verlenen tot een elektronisch leerplatform en hem de mogelijkheid te bieden om lesmateriaal op een laptop op te slaan. Dit vonnis werd geveld op het einde van de coronacrisis en dus na een p...
Chapter
Het straf(proces)recht bleef tijdens de Covid-19-crisis niet onaangeroerd. De crisis maakte pijnlijk duidelijk dat fundamentele hervormingen van het strafrecht op lange termijn noodzakelijk zijn om komaf te maken met de penibele leefomstandigheden die gedetineerden dagelijks ervaren. Laurens Claes stelt daarnaast een kritisch onderzoek in naar de a...
Article
Full-text available
In 2015 the Council of Europe introduced a new criminal law convention to address organ trafficking. The main focus of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs is the crime of illicit organ removal. The act of illicit organ removal is also criminalised under international human trafficking instruments that consider it as...
Article
De impact van het coronavirus COVID-19 is gigantisch. Ook binnen het straf(proces)recht laat COVID-19 zijn tentakels voelen op vele fronten. Deze bijdrage strekt ertoe te focussen op de coronabestendigheid van het bijzonder strafrecht. Is het actuele gegeven van COVID-19 zo maar inpasbaar in de Belgische bijzondere strafbepalingen? Vooreerst worden...
Article
Artikel 195, tweede lid, laatste zin Sv. bepaalt dat de rechter, wanneer hij veroordeelt tot een geldboete voor de vaststelling van het bedrag ervan, rekening houdt met de door de beklaagde aangevoerde elementen over zijn financiële toestand. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met deze bepaling geen bijzondere motiveringsverplichting in...
Article
In een arrest van 20 oktober 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de vereisten die artikel 3 EVRM vooropstelt inzake de individuele leefruimte per gedetineerde verduidelijkt. Het Hof komt als eigenzinnige partner van het Europees Antifoltercomité (CPT) naar voren door een eigen minimumnorm te hanteren. Daarnaast zet het Hof de de...
Article
België (opnieuw) in zijn blootje gezet door het Europees Antifoltercomité. Over het gebrek aan een minimale dienstverlening in het Belgische gevangeniswezen en de onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden Laurens CLAES BAP-Assistent Strafrecht Universiteit Antwerpen-Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Op 13 juli 2017 heet het Europees...

Network

Cited By