• Home
  • Krzysztof Mudyń
Krzysztof Mudyń

Krzysztof Mudyń
Akademia Ignatianum w Krakowie (Jesuit University in Krakow) · Institute of Psychology

Prof. Krzysztof Mudyń

About

52
Publications
15,516
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
59
Citations
Citations since 2017
31 Research Items
40 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (52)
Preprint
Full-text available
First, the author cites several definitions of deliberate ignorance and analyzes the concept in relation to related terms such as "voluntary blindness", "information avoidance" and "negative knowledge". Then he presents the six groups of motives distinguished by Engel and Hartwig, which may lead to the phenomenon of deliberate ignorance. The author...
Article
Full-text available
What we would like to know and what we prefer not to know Contribution to the value of personal knowledge and ignorance. [Co chcielibyśmy wiedzieć, a czego wolimy nie wiedzieć? Empiryczny przyczynek do wartości wiedzy i niewiedzy]. Za pośrednictwem Internetu uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów (24 kobiet, 24 mężczyzn) w wieku 21-72 lat, któryc...
Preprint
Full-text available
W poszukiwaniu biocentrycznej definicja inteligencji. Rośliny są inteligentniejsze od "inteligentnych maszyn" [In search of a biocentric definition of intelligence. Plants are smarter than 'smart machines'] Abstract. The author, referring to the classic definition of William Stern, proposes that intelligence should be understood as the ability to...
Preprint
Full-text available
Jak przetrwać w cyfrowym świecie? Recenzja How to Stay Smart in a Smart World. Why Human Intelligence Still Beats Algorithms, Gerd Gigerenzer. (2022).The MIT Press (320 pp). Całkiem niedawno wydana książka Gerda Gigerenzera (sierpień 2022) konfrontuje nas, w sposób niezwykle komunikatywny a zarazem merytorycznie pogłębiony, z problemami, które nas...
Article
Full-text available
The research used the original method of "Words and Things" (WaT) to explore implicit values. The method is based on the assumption that if something is important to an individual, he/she considers it to be real. The results of two age groups were compared, i.e. students, representing young adults (M =19,9) and "young seniors" (M = 65.3). The respo...
Article
Full-text available
DEHUMANIZACJA RZECZYWISTOŚCI? Porównanie subiektywnej realności desygnatów wybranych pojęć w badaniach z 1989, 2004 oraz 2020 roku. Streszczenie. Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzglę...
Preprint
Full-text available
Article
Full-text available
The research used the original method of "Words and Things" (WaT) to explore implicit values. The method is based on the assumption that if something is important to an individual, he/she considers it to be real. The results of two age groups were compared, i.e. students, representing young adults (M =19,9) and "young seniors" (M = 65.3). The respo...
Article
Full-text available
Monografia młodego holenderskiego historyka i dziennikarza oscyluje wokół kwestii nadzwyczaj istotnych, tj. dominujących przekonań dotyczących natury ludzkiej. Autorowi udało się zgromadzić wiele udokumentowanych przykładów oraz przekonywujących argumentów, zmuszających do zrewidowania rozpowszechnionych przekonań związanych z pytaniem kim (jaki) j...
Preprint
Full-text available
The research used the original method of "Words and Things" (WaT) to explore implicit values. The method is based on the assumption that if something is important to an individual, he/she considers it to be real. The results of two age groups were compared, i.e. students, representing young adults (M =19,9) and "young seniors" (M = 65.3). The respo...
Preprint
Full-text available
In the research, the author's method of Word and Things (SiR) was used to test implicit values, based on the assumption that if something is important to an individual, it recognizes it as real. When asking about the degree of realness of the designata of notions, we find out what is important or less important to someone. For exploratory purposes,...
Preprint
Full-text available
Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzględniono też wyniki analogicznych badań z roku 1989. Każdorazowo osobami badanymi byli studenci psychologii UJ. Wykorzystano autorską metodę „Słowa i...
Article
Recenzja książki: Brockman, J. (Ed.) (2019). The Last Unknowns: Deep, Elegant, Profound Unanswered Questions About the Universe, the Mind, the Future of Civilizations, and the Meaning of Life. New York: Morrow (p. 352). ISBN: 978-0-06-289794-7
Chapter
Full-text available
Authors present some research concerning relation between explicit values (Study of values, Allport et al.) and ontological orientations, which can be understood as implicit values. There is also presented the method Real-Nonreal (RN-02) destinated for exploring ontological orientations. The RN-02 is an original instrument constructed to identify p...
Chapter
Full-text available
It seems obvious that life goals are to be fulfieled becauze people tend to expect that their life satisfaction will increase after the achievement of their consecutive long-term goals. Nevertheless, several more detailed questions still remain open and the autors anylese some o them. Ther are such questions as: 1) what could be learnt about contro...
Chapter
The presented text is associated with a very basic question: What, for whom, is (seems) real? The author, based on empirical material, in a sense confronts this question. As a consequence, he distinguishes 7 partial criteria that guide us when deciding which of the "objects" included in the set is the most real and the least.
Chapter
Full-text available
Decontestualized existence assumes experiencing a sense of telepresence. So, we can talk about decontextualization (as modus vivendi) whenever the individual's mental acivity is semantically unrelated to the physical or social situation where his/her body is present. Although digital technology is not necessary condition of telepresence and deconte...
Article
Full-text available
IN SEARCH OF A DEMOCRATIC PERSONALITY STRUCTURE The purpose of the text is to articulate the problem of a democratic personality and to sensitize oneself and others to a dimension of functioning that is somehow connected with (anti) democratic tendencies. These tendencies are quite easily recognizable when we consider the style of decision-making...
Article
Full-text available
Emocjonalność osób z problemem alkoholowym Porównanie pacjentów rozpoczynających terapię i pacjentów po sześciu miesiącach terapii Emotionality of people with the alcohol problem. [Comparison of patients starting therapy and patients after six months of therapy] Cel. Celem pracy było porównanie emocjonalności dwóch grup pacjentów z problemem alkoh...
Article
Full-text available
SUMMARY Objective. The aim of the study was to compare the emotionality of two groups of patients with alcohol problems – those who have just started therapy and patients after 6 months of therapy. Participants. The research was transversal. Each group of patients consisted of 40 people. In each group the proportion of women to men was approx. 1:2...
Article
Full-text available
Fałszywy konsensus oznacza tendencję do przeceniania częstości własnych poglądów i preferencji w populacji. Sprawą otwartą pozostaje wciąż pytanie, od jakich czynników zależy nasilenie tej tendencji. W badaniach, zrealizowanych na próbie 246 studentów, poszukiwano związku między poziomem nietolerowanej niepewności, mierzonej polską wersją Intoleran...
Preprint
Full-text available
Słowa klucze: tolerancja na niepewność, szacowany konsensus, efekt fałszywej zgodności Keywords: intolerance of uncertainty, estimated consensus, false consensus effect
Book
Full-text available
FRAGMENT WSTĘPU DO KSIĄŻKI [...] Zdecydowaliśmy się zatytułować książkę „Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze”, aby postawić wyraźną cezurę pomiędzy okresem, kiedy psycholodzy zajmowali się wyłącznie efektem bądź wpływem mediów i prowadzili badania nad klasycznymi mediami, takimi jak film, radio i telewizja, a okres...
Book
Full-text available
The book covers the problems of the functioning of science in contemporary society, its varieties and limitations.
Article
Full-text available
There exists a disturbing gap between the kind of knowledge gained in the average person's schooling and the requirements of life. This is a problem which concerns various branches of learning, not only the humanities. In this presentation we will concentrate on the knowledge about complex human bahaviour, which we can observe e. g. in a group of p...
Chapter
Full-text available
Life Orientations and Explicit Values of Women and Men What kinds of values distinguish women from men? Are they explicit values or rather life orientations,considered as implicit values? To answer this question, two studies were conducted. In study 1, the Schwartz’s SVS and Mudyń’s RN-02 were administered to 100 men and 100 women, aged 42–59. Th...
Article
Full-text available
The author puts forward his own conceptualization of knowledge based on two independent pairs of concepts: positive vs. negative knowledge and knowledge vs. anti-knowledge. The suggested categories are mainly associated with declarative knowledge as that is the type of knowledge that dominates in academic education. There appears also a suggestion...
Article
Full-text available
Abstract. By making reference to Eduard Spranger's theory of personality types, the paper introduces the concept of life orientations which are examined by means of the author's Real-Nonreal Questionnaire (RN-02). An overview of studies conducted using the classic Allport, Vernon and Lindzey SOV method and the RN-02 tool is given in this paper. Eve...
Book
Full-text available
The author has acknowledged that, it is not „lack of knowledge” which is the opposite of knowledge”, but rather „anti-knowledge”, defined as being in possession of oversimplified or, for some other reasons, inadequate cognitive representations of reality.The principal difficulty and the main problem consist in the fact, that if one considers these...
Article
Full-text available
The article presents result of survey of 48 people (24 women, 24 men), aged 21 to 72 years, who were asked via email to formulate three types of questions: 1) questions whose answers they would like to know and hope to get in the future; 2) questions whose answers they would like to know, but think this is impossible; 3) questions they regard as im...
Article
Full-text available
Abstrakt. W prezentowanym tekście autor stara się przybliżyć koncepcję porozumienia bez przemocy M. Rosenberga poprzez częściową rekonstrukcję jego założeń dotyczących natury człowieka oraz rozszerzenie kontekstu rozważań o pokrewne koncepcje lub propozycje innych autorów, m.in. przedstawicieli tzw. psychologii humanistycznej. Drugim celem tekstu j...
Article
Full-text available
The objective of the research was to check whether False Consensus Effect (FCE), shown in much research, is also valid for ontological decisions. Test participants, faced with an ontological dilemma, made a choice three times, which of the 3 item set (Cracow City, Me myself, the Universe) refers to something most real. The research conducted first...
Article
Full-text available
The objective of the research was to check whether False Consensus Effect (FCE), shown in much research, is also valid for ontological decisions. Test participants, faced with an ontological dilemma, made a choice three times, which of the 3 item set (Cracow City, Me myself, the Universe) refers to something most real. The research conducted first...
Article
Full-text available
Artykuł jest syntezą dotychczasowych badań psychologicznych nad zjawiskiem antropo-morfizacji, ukazującą różne perspektywy spojrzenia na to zagadnienie, przyczyny antro-pomorfizacji oraz jej konsekwencje dla indywidualnego i społecznego funkcjonowania. Antropomorfizacja traktowana tu jest przede wszystkim jako wyraz nadania obiektowi zna-czenia, pr...
Chapter
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych zasad zawartych w M.B. Rosenberga koncepcji „porozumienia bez przemocy” (PBP) oraz ukazanie jej przydatności - poczynając od interwencji w sytuacjach konfliktowych, a kończąc na szeroko rozumianej profilaktyce. Koncepcja PBP jest syntezą doświadczeń M.B. Rosenberga jako trenera i mediatora w sytuacjac...
Article
Full-text available
BETWEEN DEHUMANIZATION AND ANTHROPOMORPHIZATION. RETURNING PROBLEM OF HUMAN NATURE The author suggests that – unintentionally – the problem of human nature returns in contemporary psychology. Alike other ”big issues”, such as the issue of free will or subjectivity, it returns through empiricism, that enforces theoretical generalizations due to inte...
Chapter
Full-text available
Jawne i niejawne wartości rodziców a wartości ich dorosłych dzieci Streszczenie Czy istnieją zależności między wartościami rodziców a ich dorosłych dzieci? Czy więcej zależności wiąże się z osobą ojca czy matki? Czy więcej zależności doty­ czy córek czy synów? Czy dotyczą one wartości jawnych (deklarowanych) czy niejawnych? Aby uzyskać odpowiedź na...
Article
Full-text available
Feeling of Unreality and its Contexts. The Phenomenological Aaspects of Dissociative Processes. Abstract Diversity of contexts of the feeling of unreality, regarded as a phenomenological symptom of dissociative processes, is presented and discussed in the article. Seeking for the common denominator of such experiences, the author aims to relate the...
Article
Full-text available
Subjectivity. What does it mean? Abstract In this commentary I argue that “subjectivity” is not a precise and unequivocal term but a diffuse concept that needs theoretical revision and operationalization in empirical research. As a starting point I propose a systematic analysis of the commonly used opposition, i.e. instrumental vs non-instrumental...
Article
Full-text available
Review of a book: Richard E. Nisbett, The Geography of Thought. How Asians and Westerner’s Think Differently... and Why, The Free Press, New York 2004.
Article
Full-text available
In an Internet study, Japanese and Polish male students (aged 19-23) were shown presentations depicting either similarities or differences between Japan, Poland, and Kenya. Next, both the experimental and control groups filled in the Bogardus Social Distance Scale, RN-02 Inventory, and Country Description Scale. The expected social distance effect,...
Article
Full-text available
The authors tried to determine if and to what extent maternal granddaughters share the explicit and implicit values of their grandmothers. 80 grandmothers-granddaughter dyads were surveyed using Schwartz' SVS and Mudyń's RN-02, an instrument assigned to identify "ontological orientations" (implicit evaluation). The results indicate that: 1) grandmo...
Article
Full-text available
What experiences can be referred to when attempting to familiarize metaphorically oneself with the nature (essence) of the world? What is the source of thus emerging metaphors? The author suggests that there are two possible strategies of metaphorical representing the world as a whole: 1) pars pro toto, 2) intra pro extra. In other words, the sourc...
Article
Full-text available
The place of science and of psychology in a culture dominated by the ideology of a free market Abstract The author speculates about the place of science in the systemically understood reality as well as its role in a culture governed by the rules of a free market economy. Comparing the evolution of culture to a speeding train, the author suggests t...
Article
Full-text available
The authors systematically analyze the effect of two types of values - namely materialistic (economic) values and religious ones - on health indicators (psychical and physical) and life satisfaction. These values have been chosen because not only they are different, but also antagonistic - an inverse relationship between them has been established....

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The main objective of the project is better understanding motivational functions of FCE