Krzysztof Leja

Krzysztof Leja
Gdansk University of Technology, Poland · Faculty of Management and Economics

Associate Professor. Gdańsk University of Technology Faculty of Management and Economics

About

150
Publications
21,938
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
353
Citations
Introduction
My research interests focuses on the field of higher education and policy studies. My investigations on research focuses on the models of organization and management of higher education institutions and public institutions in general.
Additional affiliations
September 2012 - present
Gdansk University of Technology
Position
  • v-ce dean for research

Publications

Publications (150)
Article
Full-text available
Purpose: To demonstrate that contemporary universities may be improved by synthesis of strategic antinomies, i.e. seeking the possibility of combining opposite approaches to solving problems concerning university organization and management. Findings: That approach discounts the importance of building positive relationships between members of staf...
Book
Full-text available
Rozprawa koncentruje się na poszukiwaniu nowych koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem. Problematykę podjęto ze względu na to, że masowość kształcenia i chroniczne niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego z jednej strony, a turbulencja otoczenia oraz związane z nią rosnące oczekiwania społeczne z drugiej powodują, że uczelnie są zmu...
Research
Full-text available
Streszczenie W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w litera-turze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy Dona...
Preprint
Full-text available
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Chapter
Full-text available
Керуючись принципом університетської автономії та правової дерегуляції, а також ідеєю належного місця статуту у системі джерел права у вищій освіті, у рамках цього розділу, та відповідно дослідження, реалізованого у рамках Проєкту у 2020 році, було проаналізовано положення статутів вибраних закладів вищої освіти в Україні та Польщі, на фоні норм чи...
Conference Paper
Full-text available
Kierując się zasadą autonomii uczelni i deregulacji prawa oraz właściwym miejscem statutu w systemie źródeł prawa, w ramach tego rozdziału postanowiliśmy poddać analizie statuty wybranych uczelni w Polsce i w Ukrainie, na tle rozwiązań ustawowych na podstawie następujących pytań badawczych: • W jaki sposób i w jakim stopniu uczelnie korzystają z up...
Article
Full-text available
After several years of discussions on the future shape of higher education in Poland, both at the systemic and institutional level, on July 20, 2018, “The Law on Higher Education and Science,” from now on referred to as the Law, was enacted. Together with a package of ordinances, this regulation broadened the autonomy of universities in terms of or...
Article
Full-text available
After several years of discussions on the future shape of higher education in Poland, both at the systemic and institutional level, on July 20, 2018, "The Law on Higher Education and Science," from now on referred to as the Law, was enacted. Together with a package of ordinances, this regulation broadened the autonomy of universities in terms of or...
Preprint
Full-text available
After several years of discussions on the future shape of higher education in Poland, both at the systemic and institutional level, in act of 20 July 2018 “The Law on Higher Education and Science”, hereinafter referred to as the Law, was enacted. This regulation, together with a package of ordinances, broadened the autonomy of universities in terms...
Chapter
Full-text available
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, modele zarządzania, uczelnia W artykule przedstawiono propozycję adaptacji modelu zarządzania "śro-dek-góra-dół ", opracowanego przez Nonakę i Takeuchiego, do realiów uczelni. Celem autora jest próba wykazania, że model ten korzystnie może wpływać na przepływ wiedzy we współczesnej uczelni określanej przez Mintzb...
Book
Full-text available
Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współ¬pracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza ekspercka w ramach nurtu ekonomicznego spotyka się z poglądami humanistycznymi z ich uniwersa¬lizmami ludzki...
Conference Paper
Full-text available
Scientific productivity plays an essential role in the creation of innovation and it stimulates social and economic growth. This study aimed to identify the barriers to and facilitators of scientific productivity in engineering and technology field, as perceived from the perspective of academic managers. Along with quality approach, the study relie...
Chapter
Full-text available
Brak wyraźnej dywersyfikacji misji polskich uczelni powoduje, że niemal wszystkie aspirują do polskiej ‘ligi bluszczowej’, nie mając odpowiednich zasobów kadrowych, aparaturowych i finansowych. Jednym z celów reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej od 1 października 2018 r. jest większe zróżnicowanie uczelni. Ważnym elementem misji każdej uczelni...
Article
Full-text available
Objective: The aim of the article is to conceptualise a model of work motivation in the management of universities striving for scientific excellence. Research Design & Methods: The most relevant for our aim is the self-determination theory that is applied to the work and organisational domain. We used a narrative literature review. Findings: The p...
Chapter
Full-text available
W opracowaniu pokazano cechy misji społecznie odpowiedzialnego uniwersytetu jako organizacji służącej otoczeniu.
Article
Full-text available
The modern university, responsible for conducting research and teaching, is especially responsible towards the society. Current articles that refer to the social responsibility of the university focus on its social, economic, environmental and educational aspects, either on an institutional or systematic level. Authors noticed a lack of articles th...
Technical Report
Full-text available
Tekst odnosi sie do mitów wokól projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.
Article
Full-text available
Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształc...
Article
Full-text available
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Preprint
Full-text available
Uczelnie wyższe w Polsce stoją u progu nowych regulacji związanych z tzw. Ustawą 2.0. Globalizacja, masowość kształcenia na poziomie wyższym, a także komercjalizacja uczelni i wzrost znaczenia ran-kingów instytucji akademickich mają istotny wpływ na ich transformację (Frost, Hattke et al. 2016). Dotyczy ona zarówno organizacji i zarządzania uczelni...
Article
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Chapter
Interactions between today’s university and its environment, as part of the university’s social responsibility, have been subject to many scientific papers. Their authors typically focus on interdependencies between universities, the state and the market. What is lacking are publications related to the interactions between universities and third se...
Article
Full-text available
W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaprop...
Article
Full-text available
Autorzy podjęli temat nowatorskiego podejścia uczelni do zamówień publicznych z wykorzystaniem modelu poczwórnej helisy opartej na zamówieniach przedkomercyjnych (pre-commercial procurement). Celem publikacji jest wskazanie możliwości praktycznego zastosowania takiego podejścia na przykładzie pilotażowego projektu e-Pionier, realizowanego w latach...
Chapter
Full-text available
The question “Quo vadis, Academia?” is posed by scholars, research administrators, journalists and is also ofound in public opinion in Poland in different contexts. Authors of the article do not call into question the necessity of changes of contemporary universities, but they think that the source of changes should be characterized by a bottom-up...
Poster
Full-text available
Każda z dotychczasowych konferencji, organizowanych w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki miała swój koloryt. Konferencję gdańską wyróżnia bezpośrednie odniesienie do zmian strukturalnych na poziomie systemu szkolnictwa wyższego. W niniejszym szkicu podejmę próbę odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak tam dojść? Gd...
Presentation
Full-text available
Prezentacja jest próbą pokazania skutków zmian w polskim szkolnictwie wyższym po 2011 r.
Article
Full-text available
Artykuł opublikowano w Forum Akademickim 9/2016.
Article
Full-text available
We współczesnych uniwersytetach zaobserwować można dążenie do algorytmizowania działalności, czego wyrazem są próby mierzenia wszelkich osiągnięć. Dostrzec to można w działalności badawczej, o czym wspomniano wcześniej, a także w dydaktyce przy wdrażaniu krajowych ram kwalifikacji na co składa się m.in. ocena poziomu wiedzy, umiejętności i kompeten...
Article
Full-text available
Interactions between today’s university and its environment, as part of the university’s social responsibility, have been subject to many scientific papers. Their authors typically focus on interdependencies between universities, the state and the market. What is lacking are publications related to the interactions between universities and third se...
Research
Full-text available
Konspekt wykładu wygłoszonego podczas VI Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej pt. „Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie” zorganizowanej przez Wydział Zarządzania UE w Katowicach 26 listopada 2015 r.
Research
Full-text available
The prevailing view held at contemporary Polish universities is that their main goal is to achieve effects measured by indicators, which applies to each element of their mission: education, research and the third mission, whereas the means to accomplish this goal consists of increasing the requirements and motivating by the “carrot and stick” appro...
Research
Full-text available
Abstract Purpose To demonstrate that contemporary universities may be improved by synthesis of strategic antino-mies, i.e. seeking the possibility of combining opposite approaches to solving problems concerning university organization and management. Methodology/approach – literature review + own experience Findings That approach discounts the im...
Research
Full-text available
The prevailing view held at contemporary Polish universities is that their main goal is to achieve effects measured by indicators, which applies to each element of their mission: education, research and the third mission, whereas the means to accomplish this goal consists of increasing the requirements and motivating by the “carrot and stick” appro...
Research
Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem. Brakuje natomiast publikacji dotyczących relacji uniwersytetu z organizacjami trzeciego sektora, a szerzej – ze społeczeństwem obywatelskim, które może odgrywać z...
Article
Full-text available
Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem2. Współczesny uniwersytet, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, nazywanych w piśmiennictwie naukowym pierwszą i drugą misją, ma ważne zadanie, jakim jest budow...
Research
Full-text available
Prezentacja przygotowana na VII Kongres Obywatelski Warszawa, 10 listopada 2012 r.
Research
Full-text available
Prezentacja przygotowana na II Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego Katowice, 14-15 listopada 2012 r.
Research
Full-text available
International Conference. Prosocial instruments of management Jagiellonian University, Cracow, 15th October 2009 r.
Research
Full-text available
Prezentacja przygotowana na konferencję pt. "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym" organizowaną przez Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego, Katowice/Rybnik, 18 września 2008 r
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji pt. Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzania wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zosrganizowanej w AE we Wrocławiu 23 czerwca 2005 r.
Research
Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem. Brakuje natomiast publikacji dotyczących relacji uniwersytetu z organizacjami trzeciego sektora, a szerzej – ze społeczeństwem obywatelskim, które może odgrywać z...
Research
Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem. Brakuje natomiast publikacji dotyczących relacji uniwersytetu z organizacjami trzeciego sektora, a szerzej – ze społeczeństwem obywatelskim, które może odgrywać z...
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji pt. "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym" organizowanej przez UE w Katowicach w Hucisku, 19-21 września 2010 r.
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji pt. "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym" organizowanej przez UE w Katowicach w Hucisku, 19-21 września 2010 r.
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji pt. "Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji" organizowanej w Zakopanem, 17 września 2009 r.
Research
Full-text available
Presentation from the International Conference DRIVERS FROM HIGHER TO QUALITY EDUCATION, Warsaw, June 18-19, 2010
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji naukowej pt. "Przeobrażenia w organizacjach.� Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania" zorganizowanej w Zakopanem 8-10 czerwca 2007 r.
Research
Full-text available
Prezentacja z konferencji pt. "Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej" organizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową�w ramach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 12 października 2006 r.
Research
Full-text available
Post na blogu poświęconym teraźniejszości szkolnictwa wyższego: http://www1.zie.pg.gda.pl/blogi/quovadisacademia/2015/04/18/uniwersytet-na-skrzyzowaniu-drog-czy-na-rondzie/
Chapter
Full-text available
W rozdziale przedstawiono metody interdyscyplinarne jako złożenie metod ilościowych i jakościowych w zarządzaniu humanistycznym na przykładzie badań nad polskimi instytucjami akademickimi.
Article
Full-text available
W artykule dostrzeżono konieczność powiązania ścieżek kariery z misjami uczelni, a tym samym docenienia, oprócz aktywności naukowej, również aktywności dydaktycznej i wdrożeniowo-wynalazczej
Chapter
Full-text available
W opracowaniu zarysowano obraz polskiej uczelni, wskazując ich mankamenty. Zastanawiając się nad zmianami w organizacji zarządzaniu uniwersytetem zaproponowano sięgnięcie do prac Mary Parker Follet (1927) oraz projektowania holograficznego Garetha Morgana (2007).
Article
Full-text available
Zasoby niematerialne firmy, niezależnie od typu własności oraz sektora gospodarki, w coraz większym stopniu decydują o jej sukcesie. Jednym z takich zasobów jest kultura organizacyjna. W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Authors take the issue of change in the modern university. Assuming that the objective of the university is, in addition to the mass education, training the elite of intellectual entrepreneurs - prospective leaders of the knowledge-based society, it is proposed the creative destruction of the university organization, the essence of which is to move...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono cechy zarządzania współczesną organizacją konstatując, że nieodłącznym elementem każdej organizacji są paradoksy strategiczne. Przedstawiono konstrukcję paradoksu według M. Lewis, na którą składa się identyfikacja: źródeł występujących napięć, przyczyn ich wzmacniania towarzyszących poszukiwaniu rozwiązań lub będących wynik...
Article
Full-text available
W artykule zawarto uwagi o parametryzacji jednostek organizacyjnych uczelni przeprowadzonej w 2013 r., dostrzegając jej zasadność i koncentrując się głównie na słabościach.
Article
Full-text available
W artykule zaproponowano adaptację koncepcji organizacji oburęcznej w uczelni publicznej. Istotą jest propozycja zmiany organizacji uczelni o „90o”, tj. z takiej, w której wydziały tworzą oś organizacyjną, a zespoły projektowe oś koordynacyjną do takiej, w której role te są zamienione. Wydziały zajmują się głównie masowym kształceniem studentów na...
Article
Full-text available
W opracowaniu postawiono tezę, że zmianom w uczelniach powinna towarzyszyć szersza refleksja na miejscem i rolą norm akademickich. Porównując normy akademickie zaproponowane przez Mertona i post-akademickie autorstwa Zimana wskazano, na przykładzie polskich publicznych uczelni technicznych, że w podstawowych dokumentach uczelni dominują odniesienia...
Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę oceny, w jakim stopniu wybrane instytucje publiczne są organizacjami uczącymi się. Wykorzystano metodę pomiaru opisaną przez D.A. Garvin, A.C. Edmondson, F. Gino, a pomiar przeprowadzono w UM w Sopocie i Zawierciu. Konkludując, w badanych urzędach administracji publicznych występuje szereg elementów, stanowiących zaczątki o...
Chapter
Universities, with more than nine centuries of history, are facing the following major trends and challenges: diversification of the degrees, program and academic subjects offered (Altbach et al, 2009; Neave, 2000: 19),1 diversification of sources of funding,2 growing pressure on greater efficiency and evaluation based on outcomes, searching for ne...
Article
Full-text available
W artykule zwrócono uwagę na ewolucję instytucji szkolnictwa wyższegowymuszającą konieczność poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metoddoskonalenia zarządzania współczesnym uczelnią. Przyjmując, że w najbliższych latach konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi przeniesie się na poziom sieci międzyorganizacyjnych, zaproponowano implementację koope...
Article
Full-text available
Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikow...
Chapter
Full-text available
W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.
Article
Full-text available
Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie to kluczowe procesy decydujące o przewadze konkurencyjnej organizacji, a posiadanie wiedzy nie gwarantuje sprawnej realizacji wspomnianych procesów. Dlaczego wobec tego pracownicy tak niechętnie wymieniają się tą wartością niematerialną, której przecież im nie ubywa? Czy są oceniani za posiadanie wiedzy,...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono poglądy wybranych badaczy szkolnictwa wyższego na temat wyzwań stojących przed współczesnymi szkołami wyższymi.Opierając się na pracy de Wita i Meyera, wskazano wybrane napięcia strategiczne w obszarze tworzenia strategii na uczelniach oraz pokazano możliwości zarządzania nimi. W dalszej części scharakteryzowano misje i str...
Article
Full-text available
W artykule autor podejmuje problematykę ewolucji uniwersytetu od modelu liberalnego do społecznie odpowiedzialnej organizacji. Autor dostrzega elementy społecznej odpowiedzialności na każdym etapie rozwoju uniwer-sytetu, jednak ich kumulacja pojawia się współcześnie, co jest związane z postrzeganiem interesariuszy uczelni jako współtwórców oferowan...
Article
Full-text available
It is the author's thesis that social responsibility of university is an integrated system of both knowledge management (KM), quality management (QM) and organizational development (OD) processes. The author determined that the university "bond" is an institutional culture (IC). An integrated system is the way to create university an open system co...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyż-sze. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnic-two UW, Warszawa 2009. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W UCZELNI Systemy jakości i nowoczesne i...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwo UW, Warszawa 2009. 5.1. Powiązania: uczelnia-otoczenie i rola uczelni jako kreatorów społ...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyż-sze. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnic-two UW, Warszawa 2009. SPOŁECZNA ROLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I JEGO MISJA PUBLICZNA W PERSPEK...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyż-sze. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnic-two UW, Warszawa 2009. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W UCZELNI Pojęcie jakości na gruncie szk...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyż-sze. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnic-two UW, Warszawa 2009, http://www.frp.org.pl/pliki/strategiaii.pdf; http://www.frp.org.pl/p...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie zostało opublikowane w publikacji zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, http://www.frp.org.pl/pliki/strategiaii.pdf; http://www.frp.org.pl/pliki/strategiai.pdf JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W UCZELNI Pojęcie jakości na gruncie szkoły wyższej Krzysztof Leja (5 lipca 2009...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, http://www.frp.org.pl/pliki/strategiaii.pdf; http://www.frp.org.pl/pli...
Technical Report
Full-text available
Opracowanie w części zostało opublikowane w pracy zbiorowej " Polskie szkolnictwo wyż-sze. Stan, uwarunkowania, perspektywy " , Wydawnictwo UW, Warszawa 2009, s. 47-77 oraz w " Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnic-two UW, Warszawa 2009, http://www.frp.org.pl/pliki/strategiaii.pdf; http://www.frp.org.pl/p...
Article
Full-text available
W rozmowie poruszono najważniejsze dylematy stojące przez polskim szkolnictwem wyższym dotyczące: zarządzania uczelnią, internacjonalizacji kształcenia, budowania relacji uczelni z otoczeniem oraz społecznej odpowiedzialności uczelni.
Article
Full-text available
Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelnia...
Article
Full-text available
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykaza...
Chapter
Full-text available
Autor stawia tezę, że implementacja modelu potrójnej spirali (triple helix), budowania ścisłych, wzajemnych relacji uczelni z otoczeniem będzie sprzyjać doskonaleniu zarządzania wiedzą w uniwersytecie i jego ewolucji w kierunku organizacji opartej na wiedzy i realizacji trzeciej misji uczelni. Autor przedstawia opinie rektorów wybranych uczelni tec...
Chapter
Autor pokazuje wpływ regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego na doskonalenie funkcjonowania współczesnych uczelni, ilustrując go modelem equalizera uniwersyteckiego. W konkluzji stwierdza, że analiza czynników wpływających na zarządzanie uniwersytetem powinna być prowadzona przed przystšpieniem do zmian regulacji prawnych oraz w przekon...
Book
Full-text available
Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowosamorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla...
Chapter
Full-text available
W opracowaniu przedstawiono warunki, jakie muszą być spełnione, aby uniwersytet przekształcił się w organizację służącą otoczeniu. Wykorzystując koncepcję Wawrzyniaka, zidentyfikowano oczekiwania interesariuszy uczelni, czynniki (regulatory) wpływające na ewolucję uczelni oraz niezbedne zmiany w organizacji uczelni, polegające na ewolucji uczelni w...
Chapter
Full-text available
W opracowaniu przedstawiono warunki, jakie muszą być spełnione, aby uniwersytet przekształcił się w organizację służącą otoczeniu. Wykorzystując koncepcję Wawrzyniaka, zidentyfikowano oczekiwania interesariuszy uczelni, czynniki (regulatory) wpływające na ewolucję uczelni oraz niezbedne zmiany w organizacji uczelni, polegające na ewolucji uczelni w...

Questions

Questions (11)
Question
What do you think about implementation an idea of turquoise organization to the university of the future?
Project - Brand knowledge
Question
Wioleta & Nina - gratuluję projektu i życzę pozyskania dobrego finansowania i sukcesów publikacyjnych
Krzysztof
Question
Data Envelopment Analysis (DEA) is usefull to assess an efficiency of HEIs but as far as I know there are not to many papers on the implementation of DEA to assess and compare national system of HE. Do you know any papers on that subject?
Question
Co-opetition is a concept used and enlarged in business. Is it possible to implement it in HEIs?
Question
Clark's triangle of coordination (1983) seems to the model of relations: university - state - market. What is the place in these relations for NGO and social society in general?
Question
We should look for more flexible organization of the modern university. Hypertext organization of the university seems to be more flexible organization than traditional faculties/chairs etc
Question
In my opinion the concept of of fractal organization as: self-sameness, vitality, dynamics, self optimisation and navigation could be implemented to the university organization. Does anyone do any research on this problem.
Question
By analogy to knowledge-based organization one can create the model on knowledge -based university, I hope.
Question
Exploitation fit to undergraduate study and exploration postgraduate ones,
Question
The main emphasis is put on strategy paradoxes in specific dimensions of the strategy i.e. development, content, context and the aim of a university, without direct reference to particular activities that are run within (cf. B. de Wit, R. Meyer).  The essence of managing paradoxes is to draw inspiration for changes, not necessarily to reconcile contradictions.

Network

Cited By