Knut Vareide

Knut Vareide
Telemark Research Institute Norway | TRI · Regional development

cand oecon

About

141
Publications
4,578
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
13 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234

Publications

Publications (141)
Research
Full-text available
Formålet med rapporten er å starte prosessen med omstilling i Søndre Land kommune, med presentasjon av mulige tiltak og strategier for å snu befolkningsnedgangen og utvikle lokalsamfunnet. Rapporten er ment som et grunnlag for videre debatt og oppfølging i kommunen, og som inspirasjon til handling og samarbeid om utvikling av kommunen, både som sam...
Research
Full-text available
Telemarksforsking har fått i oppdrag å utvikle samfunnsutviklingsscenarier for kommunesammenslåingen for Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner. Oppdraget omfatter utarbeidelse av utfordringsbilde og scenarier, gjennomføring av medvirkningsprosess og utarbeidelse av oppsummeringsrapport av medvirkning og resultater. Denne delrapporten danner kunnsk...
Article
While the concept of ‘lock-in’ has been popular as a catch-all concept for explaining negative externalities associated with entrenched institutions in old industrial regions, recent research suggests a more nuanced account centred on path-dependent evolution. More specifically, regional economic development and restructuring might be better unders...
Article
Full-text available
Rapporten utreder mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy med virkning fra 2012.
Article
Full-text available
Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable...
Article
Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og lønnsomhet i perioden. Programmet vurderes i forhold til om det er skapt samarbeid og nye samspillsmønstre i fylket.
Article
Full-text available
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Telemark, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regio...
Article
Drammensregionen har hatt kontinuerlig vekst i folketallet i de siste 50 årene. Regionen har stor netto innflytting fra andre regioner i landet, og befolkningsveksten er høyere enn andre sammenliknbare sentrale regioner på Østlandet. I rapporten har vi også presentert resultater fra attraktivitetsbarometeret for regioner og kommuner. Drammensregion...
Article
Tinn har hatt en nedgang i folketallet de siste årene. Nedgangen skyldes først og fremst at folk flytter fra Tinn til andre deler av landet. Næringsstrukturen i Tinn kjennetegnes med relativt stor andel av sysselsettingen i industrien og lite handel og tjenesteyting. Antall arbeidsplasser i Tinn har gått litt ned de siste årene. Dette skyldes hoved...
Article
Veksten i befolkningen i Grenland har økt de siste tre årene. Regionen har hatt netto utflytting til andre regioner i landet de siste tre årene, men økt innvandring gjør at det likevel har blitt litt høyere vekst i befolkningen. Veksten er imidlertid lavere i Grenland enn andre regioner det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er et underskudd på...
Article
Full-text available
Hallingdal har hatt en forholdsvis stabil befolkning de siste årene, mens andre sammenliknbare distriktsregioner har hatt nedgang. Ser vi bak befolkningstallene, ser vi imidlertid at regionen har ganske stor netto utflytting til andre regioner, og folketallet har holdt seg oppe på grunn av innvandring fra utlandet. Hallingdal har hatt en forholdsvi...
Article
Full-text available
Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Skedsmo med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Skedsmo er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Skedsmo sammenliknet med et sett referansekommuner. Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regnskapsp...
Article
Full-text available
Denne rapporten beskriver utviklingen i ulike former for resultater i bedrifter og lisensavtaler som har blitt kommersialisert gjennom FORNY-programmet fra 1995 til 2003. Beskrivelsen bygger dels på regnskapsregisterdata, dels på data som er innhentet via kommersialiseringsaktørene og dels data fra SSB. Hovedmålet med FORNY-programmet er å kommersi...
Article
I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede næringsutviklingen i regionene. Data er hentet fra bedriftenes regnskap for 2004 og fra SSB. I rapporten blir det også sett på hv...
Article
Full-text available
Industrien i Grenland har hatt en sterk nedgang i sysselsettingen de siste seks årene. Den største nedgangen er i avdelinger i de store industrikonsernene. Mesteparten av nedgangen i sysselsettingen skyldes at industrien har effektivisert produksjonen. Sterk effektivisering i produksjonen i Grenland har samtidig gitt forbedret konkurranseevne, og d...
Article
Full-text available
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden juni – juli 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging. Analysen viser at HALD har hatt en markert befolkningsnedgang i de siste tiårene, st...
Article
Full-text available
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august – september 2005, og er en oppdatering av en tidligere næringsanalyse. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging. Analysen viser at Innherr...
Article
Full-text available
Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Hol med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Hol er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Hol sammenliknet med et sett referansekommuner som Ål, Hemsedal, Trysil, Surnadal og Vinje. Dette er kommuner som er omtrent like store, og som...
Article
Full-text available
Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Drangedal med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Drangedal er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Drangedal sammenliknet med et sett referansekommuner. Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regn...
Article
Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen ”det sammensatte Telemark,” hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre Telemark, hvorvidt en satsing på Grenland vil komme bygdene i Øvre Telemark til gode, og hva slags betydning fylkesgrensene har i en...
Article
Full-text available
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august – september 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging. Analysen viser at Setesdal har hatten relativt stabil befolkningsutvikling på...
Article
Full-text available
I rapporten studeres næringsutviklingen i Larvik, og sammenliknes med utviklingen i et sett referansekommuner. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m.
Article
I rapporten studeres næringsutviklingen i Østfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Østfold spesielt med hensyn til s...
Article
Full-text available
I rapporten studeres næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Nord-Trøndelag spesielt me...
Article
I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Akershus spesielt med hensyn til...
Article
I rapporten studeres næringsutviklingen i Oppland og Hedmark, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Oppland og Hedmark spe...
Article
Full-text available
I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Buskerud,...
Article
I denne rapporten evalueres arbeidet i de regionale etableringskontorene i Telemark. Kontorene evalueres med hensyn til kundetilfredshet, antall nyetableringer, og i hvilken grad eablererne mener at kontorene har bidratt. Det er også en analyse over nyetableringer i Telemark, sammenliknet med andre deler av landet.
Article
Full-text available
Ryfylke er en region som har hatt en svak, men stabil befolkningsutvikling de siste årene. Kommunene nærmest Stavanger har hatt en økning i folketallet, mens de andre kommunene har hatt en nedgang. Innvandring fra utlandet har sørget for veksten i folketallet i de siste seks årene, ettersom det har vært netto utflytting fra Ryfylke til andre deler...
Article
Full-text available
I denne rapporten er Arenaprosjektet Energi og Miljø i Telemark vurdert, på bakgrunn fra intervjuer med involverte personer.
Article
I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet og bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike geografiske nivå. Til slutt er det laget en næringslivsindeks som gir en samlet karakter for næringsutviklingen i regioner og kommu...
Article
I denne næringsanalysen er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike geografiske nivå. Til slutt er det laget en næringslivsindeks som gir en samlet karakter for næringsutviklingen i regioner og kommune...
Article
I denne rapporten er har regnskapsutviklingen til bedrifter som har deltatt i FRAM-programmet analysert, for å undersøke om disse har en bedre utvikling i lønnsomhet og vekst enn andre bedrifter.
Article
I denne rapporten analyseres utviklingen i Tinn kommune, med hensyn til befolkningsutvikling, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst, nyetableringer og samlet næringsutvikling.
Article
Full-text available
Denne rapporten er en del av forprosjektet ”Regionalt næringsutviklingssamarbeid i Sør Østerdal”. I rapporten analyseres utviklingen i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst og nyetableringer.
Article
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og blir oppdatert tre ganger i året, etter hvert som nye data blir tilgjengelig. I denne rapporten er alle kapitlene oppdatert med data for 2005. Datagrunnlaget for denne rapporten er hentet fra regnskapsregistrene i Brønnøysund, og statistikkbanken i SSB. Analysen viser at Grenland er en regio...
Article
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2005, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging, og en tilstandsanalyse som viser næringslivets status og utvik...
Article
Full-text available
Formålet med denne rapporten er å identifisere og gi en grov beskrivelse av mulige næringsklynger i BTV. Dette skal gi bakgrunn for utforming av næringspolitiske satsinger i regionen. Fra oppdragsgiver ble det foreslått at en fokuserte arbeidet på seks kandidater til næringsklynger i regionen: Vinterturisme, med senter i Hallingdal, Elektronikk, me...
Article
Full-text available
I Nærings-NM 2006 analyseres næringslivet i de 83 politiske regionene i Norge, med hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Disse indikatorene inngår i næringslivsindeksen, som gir et samlet bilde på næringsutviklingen. I årets Nærings-NM er også bedriftenes FoU-virksomhet målt, gjennom deltakelsen i SkatteFUNN. Næri...
Article
I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike geografiske nivå. Til slutt er det laget en næringslivsindeks som gir en samlet karakter for næringsutviklingen i regioner og kommune...
Article
Follo er en region som har hatt sterk befolkningsvekst i de siste tiårene. Det er både høy innflytting, og fødselsoverskudd pga en relativt ung befolkning. Dette skaper gode forutsetninger for næringslivet. Follo har et stort underskudd på arbeidsplasser, ettersom det er langt færre arbeidsplasser enn arbeidstakere i regionen. Svært mange pendler t...
Article
Full-text available
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Sogn og Fjordane, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylke...
Article
Full-text available
Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Rjukan, Rauland og Hovden. Prosjektet har som visjon å gjøre fjellturismen til en lønnso...
Article
Full-text available
"Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres i perioden mai 2005 til våren 2008, og er kostnadsberegnet til ca. 1,5 mrd. kr. På kort sikt har det vært en målsetning å s...
Article
Full-text available
Rapporten oppsummerer resultatet av en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Porsgrunn, og deres holdninger til forhold knyttet til infrastruktur, næringsarbeid, kommunal drift og generelle lokaliseringsbetingelser.
Article
Full-text available
Rapporten oppsummerer resultatet av en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Skien, og deres holdninger til forhold knyttet til infrastruktur, næringsarbeid, kommunal drift og generelle lokaliseringsbetingelser.
Article
Full-text available
Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til å gi en oversikt over sysselsetting, omsetning og vekst. Tallene for Grenland sammenliknes også med andre regioner i Norge, som...
Article
I denne rapporten har vi analysert nyetableringene i Telemark, for å vurdere etableringsaktiviteten i fylket. Antall nyetableringer er spesielt vurdert i forhold til etableringsfrekvensen – dvs antall nyetableringer i forhold til bestanden av foretak. Vi har sett på etableringsfrekvensen både på fylkes-, region- og kommunenivå. Etableringsfrekvense...
Article
Giske har hatt en positiv utvikling i folketallet de siste årene. Dette skyldes først og fremst et positivt fødselsoverskudd. Det har vært netto utflytting fra Giske til andre deler av landet de siste årene, men utflyttingen har vært relativt liten. Giske har en stor del av næringslivet innen fiske, oppdrett og næringsmiddelindustri. I disse næring...
Article
Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2006, Enhetsregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging, og en tilstandsanalyse som viser næringslivets status og utvikli...
Article
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Akershus, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regio...
Article
Full-text available
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Buskerud, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regio...
Article
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Vestfold, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regio...
Article
Østfold har hatt sterk befolkningsvekst de siste ti årene. Fram til 2004 var mesteparten av denne veksten tilflytting fra andre deler av landet, men i de to siste årene er det innvandring fra utlandet som gir det største bidraget til veksten. Antall arbeidsplasser i Østfold har økt sterkt de siste to årene, etter en nedgang i 2003 og 2004. Nedgange...
Article
Full-text available
I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Hordaland, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regi...
Article
Full-text available
Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I tillegger det hentet inn opplysninger fra KOSTRA, og direkte fra Larvik kommune og en knippe referansekommuner. Larvik kommune komm...
Article
Sauda er en industrikommune, ettersom nesten halvparten av de private arbeidsplassene er i industrien. Sysselsettingen i industrien har imidlertid gått ned de siste årene, og andre deler av næringslivet har ikke kunnet kompensere for dette. Dermed har antall arbeidsplasser sunket, og en stadig større andel av befolkningen blir pendlere til andre ko...
Article
Lødingen har hatt en nedgang i folketallet de siste årene. Nedgangen skyldes først og fremst at folk flytter fra Lødingen til andre deler av landet. Næringsstrukturen i Lødingen er variert, men med relativt liten andel av sysselsettingen innen handel og tjenesteyting, i likhet med de fleste distriktskommuner. Antall arbeidsplasser i Lødingen har gå...
Article
Øvre Romerike har den høyeste befolkningsveksten av alle regionene i landet. Den høye befolkningsveksten kommer av netto innflytting fra andre regioner. Det er spesielt barnefamilier som flytter inn til regionen. Unge voksne i 20-årene flytter til en viss grad ut av regionen. Regionen har høyere vekst i arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, både...
Article
Full-text available
Skedsmo har den femte høyeste veksten i befolkningen de tre siste årene. Det er høy fødselsbalanse og innvandring, men det er først og fremst innflytting fra andre deler av landet som gjør at Skedsmo har så høy befolkningsvekst. Skedsmo har også en sterk vekst i antall arbeidsplasser i kommunen. Veksten i arbeidsplasser er imidlertid ikke så påfall...
Article
Full-text available
Denne rapporten er en analyse av næringsutviklingen i Trondheim, med hensyn til lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Næringsutviklingen i Trondheim er sammenliknet med landsgjennomsnitt, og med tilsvarende utvikling i Oslo, Bergen og Stavanger. Lønnsomheten i næringslivet er målt ved å bruke andel foretak med positivt resultat før skatt som indikat...
Article
Full-text available
Denne rapporten er utarbeidet for Vekst i Grenland AS, og belyser utviklingstrekk i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, vekst, lønnsomhet, nyetableringer m.m. Telemarksforsking-Bø oppdaterer dennen rapporten løpende, tre ganger i året. I denne rapporter er kapitlet om sysselsetting og pendling oppdatert med tall for 2005.
Article
Full-text available
I Nærings-NM 2008 måles næringsutviklingen i kommuner, regioner og fylker i Norge. Næringsutviklingen måles gjennom næringslivsindeksen, som er sammensatt av fire delindikatorer: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Stavangerregionen har den beste næringsutviklingen av regionene, mens Ullensaker har den beste næringsutvikli...
Article
I dette notatet presenterer vi resultater fra analyser hvor vi har brukt data fra SSBs FoU- og innovasjonsstatistikk for næringslivet fra 2006, og koblet disse med regnskapsdata. Formålet med analysene er å finne sammenhengen mellom innovasjon og vekst for foretak, undersøke variasjonen mellom regioner med hensyn til innovasjon, og undersøke om inn...
Article
Full-text available
Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Gjøvikregionen har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 49 av 83 regioner. Det er litt under middels av regionene i landet. Gjøvikregionen har lav innvandring og er her rangert som nummer 69. Fødselsbalansen er omtrent like dårlig, på en 68. plass....
Article
Innherred har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 33 av 83 regioner. Befolkningsveksten i Innherred skyldes først og fremst høy innvandring og positiv fødselsbalanse. Netto utflytting til andre regioner i landet drar ned. Nettoflyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet. I...
Article
Full-text available
Lørenskog har hatt sterk befolkningsvekst de siste årene. Dette skyldes både høyt fødselsoverskudd, høy innvandring og innflytting fra andre deler av landet. Det har vært netto innflytting til kommunen fra andre deler av landet de tre siste årene, etter noen år med netto utflytting. Flyttebalansen mellom Lørenskog og andre deler av landet er spesie...
Article
Kragerø har vekst i befolkningen de siste tre årene. For det siste enkeltåret 2007 var det en sterk vekst, og denne har så langt fortsatt i 2008. Kragerø har fødselsunderskudd som trekker ned. Nivået på innvandringen er over middels og trekker opp. Kragerø har netto innflytting fra andre kommuner. Denne innflyttingen var særlig sterk i 2007. Innfly...
Article
Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Vest- Telemark har en befolkningsvekst som plasserer regionen som nummer 69 av 83 regioner. Vest-Telemark har lite innvandring og er her rangert som nummer 64. Fødselsbalansen viser et stort underskudd, og her er Vest-Telemark fjerde dårligst i landet. Vi så tidligere...
Article
Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Telemark er nummer 15 av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de siste tre årene. Telemark har det tredje høyeste fødselsunderskuddet, og den fjerde laveste innvandringen i samme periode.. Telemark har netto utflytting til andre fylker. Flyttestrømmene mellom Te...
Article
Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren. Glåmdal har en befolkningsnedgang de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 55 av 83 regioner. Det er spesielt fødselsbalansen som trekker ned. Glåmdal har det største fødselsunderskuddet av alle regionene i landet. Det er også svært liten innvandring til Glåmdal. Folketallet i...
Article
Full-text available
Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner. En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på flyttestrømmene. Det er i det private næringslivet at utviklingen av arbeidsplasser har vært dårlig. Næringslivet i Bamble gjør det imidle...
Article
Vestfold har niende høyest befolkningsvekst de siste tre årene av de 19 fylkene i landet. Lav fødselsbalansen trekker ned, her er Vestfold nummer 14 i landet. Innflytting fra andre fylker bidrar positivt til befolkningsveksten i Vestfold. Flyttebalansen mellom Vestfold og andre fylker er påvirket av arbeidsplassveksten i fylket og den stedlige attr...
Article
Full-text available
Buskerud har sjette høyest befolkningsvekst de siste tre årene av de 19 fylkene i landet. Dette til tross for at fødselsbalansen er under middels av fylkene. Innvandringen er heller ikke høy. Det er innflytting fra andre fylker som fører til at Buskerud har den relativt høye befolknings-veksten. Flyttebalansen mellom Buskerud og andre fylker er påv...
Article
Nord-Trøndelag har positiv befolkningsvekst de siste tre årene, men befolkningsveksten er svakere enn landsgjennomsnittet. Nord-Trøndelag er rangert som nummer 12 av de 19 fylkene når det gjelder befolkningsvekst. Nord-Trøndelag har også lavere innvandring og lavere fødselsunderskudd enn gjennomsnittet. I likhet med mange andre fylker, har Nord-Trø...
Article
RV13-regionen består av 16 kommuner som bindes sammen av RV13, og strekker seg fra Sandnes i sør til Førde i nord. Utviklingen i disse kommunene er svært ulik. I sør er kommunene Sandnes, Strand og Forsand en del av det funksjonelle arbeidsmarkedet i Stavangerregionen. Dette er det mest dynamiske næringsområdet i landet, og kjennetegnes av høy veks...
Article
Full-text available
Denne rapporten dokumenterer utviklingen av reiselivet i Lofoten. Det er gjort gjennom å bruke tall over antall ansatte i reiselivsnæringen som er hentet fra registerbasert sysselsettingsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi har forsøkt å få fram både utviklingen i Lofoten spesielt og utviklingen i Lofoten relativt til andre regioner i land...
Article
Oppland er ett av fylkene med lavest befolkningsvekst de siste tre årene. Oppland er rangert som nummer 16 av de 19 fylkene når det gjelder befolkningsvekst. Oppland har nest høyest fødselsunderskudd, og har samtidig lav innvandring i forhold til andre fylker. I likhet med mange andre fylker, har Oppland netto utflytting til andre fylker. Når det g...
Article
Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Drammensregionen har en befolkningsvekst som plasserer regionen som nummer ni av 83 regioner. Drammensregionen har bare litt over middels innvandring og er her rangert som nummer 32. Fødselsbalansen viser et overskudd, og her er Drammensregionen nummer 21. Det er førs...
Article
Trondheimsregionen har hatt lavere befolkningsvekst de tre siste årene enn Stavanger- regionen og Oslo. Det kommer av lavere innvandring og lavere fødselsoverskudd. Trondheimsregionen har imidlertid høyere innflytting fra andre regioner enn de andre. Storbyregionene har alle sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn resten av landet. Trondheimsreg...
Article
Full-text available
I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner. Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner. Vi har brukt tre ulike indikatorer for etableringsaktivitet. Det er etableringsfrekvens, bransjejustert etableringsfrekvens og veks...