Kiril Kostov

Kiril Kostov
South-West University "Neofit Rilski" · Department of Theory and Methodology of Physical Education

PhD, DSc.

About

15
Publications
27,880
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations

Publications

Publications (15)
Poster
Full-text available
Методиката на физическото възпитание е обобщена учебно-научна дисциплина, която запознава студентите с общотеоретическите и методическите проблеми на физическото възпитание, както и със специфичните му особености в условията на интегрираното обучение и специалното училище. Тематиката и съдържанието на лекционния курс са тясно свързани със специфич...
Poster
Full-text available
Изучаваната дисциплина (МФВС) е задължителна и има за цел да запознае студентите от специалност “НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК“ с конкретното приложение на общодидактическите постановки, принципите, методите на обучение и възпитание и организационно-методическите форми на работа по физическо възпитание в детската градина и началното учили...
Poster
Full-text available
Дисциплината „Основи на методиката на физическото възпитание (ОМФВ) е теоретико-приложна (методико-практическа) учебна дисциплина, която има за цел да запознае студентите от специалността “Физическо възпитание и спорт“ с основополагащите дидактически постановки, с принципите и методите на обучение и възпитание, с формите на работа в училище и извън...
Poster
Full-text available
Избираемата учебна дисциплина „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА 3-11- ГОДИШНИ ДЕЦА“ има за цел да осигури теоретическа подготовка по физическото възпитание за детските градини и началното училище на магистрите от програмата “ПНУП”.
Article
Full-text available
The problems related to the physical fitness in general and specifically to some of its components in the primary school students have been studied a lot. There are relatively few studies on the mental condition of the students at this age. Moreover, our studies have shown that there are no thorough and science-based experimental studies revealing...
Poster
Full-text available
Изучаваната дисциплина е избираема и има за цел да запознае студентите-магистри от специалност “Начална училищна педагогика” с разнообразните възможности за използване на двигателната активност като средство за комплексно-интегрално въздействие и развитие на учениците от начална училищна възраст. Разглеждат се възрастово-половите особености в разви...
Poster
Full-text available
Целта на дисциплината „Методология и методи на спортно-педагогическите изследвания” е да запознае студентите със същността и особеностите на научната работа, като специфична познавателна дейност, да им даде необходимите фундаментални знания, умения и навици за извършването на изследователска работа и като резултат от всичко това да се повиши ефекти...
Poster
Full-text available
Теорията на физическото възпитание (ТФВ) е научна и учебна дисциплина, която изследва и изучава закономерностите на физическото възпитание и спорта, като значимо социално явление и целенасочен учебно-образователен и възпитателно-оздравителен процес. ТФВ е включена в учебния план на специалност „Физическо възпитание и спорт” като фундаментална учебн...
Poster
Full-text available
Целта на дисциплината „Основи на научноизследователската работа и статистика” е да запознае студентите от сп. „Кинезитерапия” със същността и особеностите на научната работа, като специфична познавателна човешка дейност, да им даде необходимите фундаментални знания, умения и навици за извършването на изследователска дейност и като резултат от всичк...
Conference Paper
Full-text available
In order to reveal the attitude of modern pedagogy towards the problems of the physical education at school and particularly its integrating capabilities when trying to achieve harmonic and versatile development of students, we performed a theoretical comparative study. Its results show that the theoreticians and experimenters of education in past...

Network

Projects

Projects (5)
Project
Учебни програми от учебните планове на бакалавърски, магистърски и докторски програми в Югозападен университет "Неофит Рилски"